Hotărârea nr. 22/2013

Hotarirea 22 - 30 ianuarie 2013 - stabilire chirie ANL 8

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 22

privind stabilirea chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2445 din 21.01.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune stabilirea chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8;

Având în vedere că în municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, s-a derulat proiectul de investiții "Ansamblul de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL - Ostroveni 6, etapa a II a - continuare", realizându-se blocul ANL 8 cu 22 unități locative, recepționat și transmis spre administrare Consiliului Local prin protocolul înregistrat la Primărie sub nr. 44497 din 19.12.2012, locuințe ce vor fi repartizate în perioada imediat următoare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinația de locuințe apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție si căminele pentru salariati ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale si regiilor autonome;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se stabilește chiria pentru locuințele situate în blocul ANL 8 din strada Nicolae lorga, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂIL    SECRETAR MUNICIPIU, jurist Topfa MIHĂEȘetf


Râmnlcu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

/■;.:SXA Nr.__________la ;

;     --X;-EA CONSILIULUI LOCAL’

/'■ / 'din A?. Of. 2ofâ

Xț *> .■                               .             \1ț                        —.    --., , R , JMT^M ■> L ■ ■ .■ -

ADRESA

NR. APART.

NR. CAMERE

ARIE UTILA

ARIE LOCUIBILA

TARIF (lei/mp)

DEPENDINȚE 1 (hol, bucătărie, bate, dresing)

TARIF (lei/mp)

DEPENDINȚE 2 (terasa, cota parte uscatorie)

tarif (lei/mp)

COEFICIENT ZONA

CHIRIA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9     -

.... 10

11=(4*5+6*7+8*9)*10

ANL 8 SC.A

1

1

37.57

22.35

0.84

15.22

0.34

6.42

0.19

3.50

88

ANL 8 sc.A

2

2

54.58

34.16

0.84

20.42

0.34

6.07

0.19

3.50

129

ANL 8 sc.A

3

2

55.56

34.31

0.84

21.25

0.34

6.08

0.19

3.50

130

ANL 8 sc.A

4

1

37.96

22.37

0.84

15.59

0.34

6.42

0.19

3.50

89

ANL 8 sc.A

5

2

54.29

33.96

0.84

20.33

0.34

6.06

0.19

3.50

128

ANL 8 sc.A

6

2

55.60

34.47

0.84

21.13

0.34

6.09

0.19

3.50

131

ANL 8 sc.A

7

1

37.83

22.37

0.84

15.46

0.34

6.42

0.19

3.50

88

ANL 8 sc.A

8

2

54.29

33.96

0.84

20.33

0.34

6.06

0.19

3.50

128

ANL 8 sc.A

9

2

55.60

34.47

0.84

21.13

0.34

6.09

0.19

3.50

131

ANL 8 sc.A

10

1

39.65

22.00

0.84

17.65

0.34

6.37

0.19

3.50

90

ANL 8 sc.A

11

1

42.50

23.15

0.84

19.35

0.34

5.82

0.19

3.50

95

ANL 8 sc.B

1

1

37.57

15.22

0.84

20.62

0.34

6.42

0.19

3.50

74

ANL 8 sc.B

2

2

54.58

34.16

0.84

20.42

0.34

6.07

0.19

3.50

129

ANL 8 sc. B

3

2

55.56

34.31

0.84

21.25

0.34

6.08

0.19

3.50

130

ANL 8 sc.B

4

1

38.30

22.62

0.84

15.68

0.34

6.10

0.19

3.50

89

ANL 8 sc.B

5

2

54.59

34.21

0.84

20.38

0.34

6.02

0.19

3.50

129

ANL 8 sc.B

6

2

54.37

34.03

0.84

20.34

0.34

6.00

0.19

3.50

128

ANL 8 sc.B

7

1

38.30

22.62

0.84

15.68

0.34

6.42

0.19

3.50

89

ANL 8 sc.B

8

2

54.59

34.21

0.84

20.38

0.34

6.06

0.19

3.50

129

ANL 8 sc.B

9

2

54.37

34.03

0.84

20.34

0.34

6.09

0.19

3.50

128

ANL 8 sc.B

10

1

39.66

21.99

0.84

17.67

0.34

6.42

0.19

3.50

90

ANL 8 sc.B

11

1

41.98

22.89

0.84

19.09

0.34

5.83

0.19

3.50

94

SEF SERVICIU, Adina Gruițoiu

INSPECTOR, Tatiana Uță