Hotărârea nr. 219/2013

hotarirea 219 - 29 august 2013 - modificare HCL 30 din 2007 strada Livezi

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 219

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din 2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 28474 din 20.08.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Livezi (poziția 385) a caracteristicilor tehnice (lungime și suprafață) rezultate din măsurători;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că în urma efectuării măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domeniului public, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație întâlnindu-se și pentru strada Livezi;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Livezi, inventariată în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

- Poziția 385 - Strada Livezi: L~ 470 m; S- 3688 m.p, identificată în pianul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Eduard VÎRLAN„_


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, y jurist Toma^MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013