Hotărârea nr. 218/2013

hotarirea 218 - 29 august 2013 - aprobare concesionari

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 218

privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 28790 din 22.08.2013, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acestora;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și ari. 15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr.177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 2,3 m.p. (rot.), situat în strada Dr. Hacman nr.32, blocul 80, sc.B, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 2,3 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Art.2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,0 m.p, situat în strada Grai Magheru nr.4, blocul V3, sc.A, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,0 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Art.3. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,1 m.p. (rot.), situat în strada Grai Magheru nr.14, blocul S3, sc.F, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.3 Ia prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,1 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

 • Art.4. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,5 m.p. (rot.), situat în aleea Ciocârliei nr.3, blocul 4, sc.A, ap.4, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,5 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Art.5. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractele de concesiune directă pentru suprafațele de teren prevăzute la art.1- 4.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Urbanism;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Direcției Economico - Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

Eduard .VÎRLAN ;                   SECRETAR MUNICIPIU,

/c               /jurist Ton» MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013

NUME

VERIFICATOR / EXPERT

CERINȚA

SEMNĂTURĂ

REFERAT/EXPERTIZA/NR./DATA

©

BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA        '

"LIVIU DRAGHICI”             I \

Str. Principala nr. 34, Com. Pausesti-Mafllasi, Jud. Valcea, Tel.: b747 .Z73B38

BENEFICIAR:       tuta FL0R1AN I0AN

ADRESA BENEFICIAR: Str.Dr. Hacman, bloc 80 sc.B, apl.1,parter Mun. Rm. Valcea iud. Valcea

ADRESA OBIECTIV: Str.Dr. Hacman, bloc 80 sc.B, apt.1,parter Mun. Rm. Valcea jud. Valcea

FAZA: OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRI

SEF PROIECT

Arh. DRAGHICI ION LIVIU

u

DENUMIRE AMENAJARE APARTAMENT IN SPAȚIU PENTRU BIROURI.

PROIECT CONSTRUIRE ACCES DIN STR. OR. HACMAN, AMPLASARE FIRMA

NR. PLANȘA: A02

PROIECTAT

Arh. DRAGHICI ION LIVIU

hv

DENUMIRE PLANȘA PLAN DE SITUAȚIE scara 1:200

DATA:         2013

DESENAT

Arh. DRAGHICI ION LIVIU

.. V -

NR. PROIECT: 092

Plan de situație

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE sc. 1:500

LEGENDA

l I Construcții existente

l T TI Apartament ce se va amenaja

Balcon propus in limita balcoanelor de la etaje 1 I Acces din exterior propus

EZZ2ZTZ2 ' Suprafața ce se va concesiona S=4.00 mp.cu orwN «ic tfrrir^v^

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT EXPERTIZA    NR./DATA

VERIFICATOR

VERIFICATOR

EXPERT

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALI

”T£3®i‘',w;®Vai^>y8hoo,com

BENEFICIAR:

COBA.N IULIA MIHAELA

PR. NR:

/2013

BUSOI MIHAI

NwTwB^Bia-TO F 38 18'2010

* Qfihdarijtt>m Golești, iud Valcaa

ML VALCUSTRAftU. MAGHERU JftABLWflCJUlP.1,PARTER

SPECIFICAȚIE

NUME          5

SCARA

TITLU PROIECT

MMCUACCSMEnaORS IIOOfiCWBtîHIOfflE renw SOMARE

FAZA

SEF PROIECT

arh. Mihaela Popescu

[ >ț

1:500

DESTINAȚIE UN AOPARTAHBff W CABINETE MEDICALE SI CONCESIONARE TE RE M

c.u.

PROIECTAT

arh. Mihaela Popescu

Z) 1 *

DATA

TITLU PLANȘA

PLANȘA

DESENAT

teh. Mihaela Busoi

tuuiut

05.2013

PLAN DE SUTUATOE

A2


__ PLAN APARTAMENT-PROPUNERI Se. 1:100


190 p30-


~0 50


~---$3-

WC
CABINET MEDICAL

Ti


15-


J    3   ; Hol___________

y>     4    i Sufragerie

C    5   ’ Bucatane______

6 i Camara

l 7    ■ Baie

8 1 Hol____________

Total suprafața uuiă

!__________Loggie_________

•      TOTAL


1 94

9 25

6 65

18 59


3 76


61 26 j 09

64 35


LEGENDA

} Balcon propus in limita balcoanelor de la etaje Acces din exterior propus

LZtaBB 4 Parapet fereastra ce se va desființa

~~ Pereți nestructurali ,

iî=* tzd Goluri de usi ce se vor zidi

Suprafața de teren ce se va conQ^sjnna-S^MjOmp.

ca>iK«it.L’î!irdTiioit 1

WMNLAmU

______jtxț-----

MariâWiQtla

POfrgfe&U

AlMec* eu tlrurl țte

SPECIFICAȚIE NUME           SEMNĂTURĂ CERINȚA

REFERAT EXPERTIZA    NR. DATA

VERIFICATOR

VERIFICATOR                        ____

EXPERT                          ;

\ i                                            , /a? ■       Tk\

ÎNTREPRINDERE individual^

JjjttJțpmiM@yahoc.cofn “r263BSS10’ F 38/10/2010 tdacLfifflTMSolasti, rud. Valcea

BENEFICIAR:

COBAN IULIA MIHAELA

ML VJU£&U!R&ML MWfBU^U,8LVlSCAAP.1,PAFT0

PR. NR: /2013

BUSO1 IWIIMAI

SPECIFICAȚIE

NUME

SCARA

1:100

DESTINARE DM AOPAHTWBfT M CABWETț MEDICALE SI CONCESîONARE TEREN

FAZA C.U.

SEF PROIECT

arh. Mlhaela Popescu

PROIECTAT

DESENAT

arh. Mihaela Popescu teh. Mihaela Busoi

' \F—"

DATA Q5.2013

TITLU PLANȘA

PLAN APARTAMENT PROPUNERI

PLANȘA A3

PLAN DE SITUAȚIE scara 1:200
239.53


ANEXA Nr.

■HOTĂRÂREA CONSUMUI LOCAL;As


(0,60x3J5m)


239.1

239.18239.12


BLOC 80
PLAN CU SITUAȚIA PROPUSA - Sc. 1 : 100


CAMERA DE ZI (SPAȚIU

COMERCIAL}

______545______bucătărie (SPAȚIU COMERCIAL}

3?____Idâ_______;

VQC> l 45Q 155

4 A 00la ।

țTROTUAR PIETONI


X)


SPAȚIU VERD


STR- 618 Ml


ĂUEXX

l'SCU ANeAC „muiISM


Nr.Z?

LEGENDA           ---

BALCON PROPUS IN LIMITA BALCOANELOR DE LA ETAJE

PODEST SI SCARA DE ACCES DIN EXTERIOR PROPUSA

PARAPETI FERESTRE CE SE VOR DESFIINȚA

PtRETE VERTICAL BALCOANE ETAJE CE SE VA DESFIINȚA

PINA SUB PLACA BALCOAN ETAJ I

NOTA

SUPRAFAȚA DE TEREN CE SE VA CONCESIONA ESTE DE :

S = (3,80 x 1,-20) + (1,50 x 1,20) - (3,80 x 0,60 - trotuar>Mo^--^-J^-jn,p

tist m&iV i

9013


P fflSCU ‘F‘l flf

SPECIFICAȚIE NUME

VERIFICATOR

VERIFICATOR EXPERT         i


'SEI


REFERAT / EXPERTIZA


NR./DATA


TPL ■ 0744 575 037

ÎNTREPRINDERE individuala E_MAlL:bsmihai@yahoo.com


C.U.I. 26381910 F 38/18/2010 >ati, jud, Valcaa SCARA

1:100

BENEFICIAR:

BUICAN MIHAI - FLORIN

ML VALMA, STR MAL MMHSW. *L 14,8L S 3, SC. F, AP 1, PARTER


PR. NR: 42/2013


SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

arh. Mlhaela Popescu

PROIECTANT

arti. Mihaela Popescu

DESENAT

teh. Ml hal Busol

DATA


TITLU PROIECT

BALCON CU INCHDfflE, ACCES DM EXTEMOH 911KXMRCAH fflSKWțPHfflUSCMMURE DBTKATIDM AWWTMBITK SPAWCOMSICULM CASA D6 AMANET-CONOBCTiAHETERa

TITLU PLANȘA

PLAN CU SITUAȚIA PROPUSA


FAZA

C. U.


PLANȘA A3


- Blocul 4, Aleea Ciocârliei nr. 3, Mun. Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea; la pa scării A a acestuia se găsește studiat


- Suprafa tă de teren Domeniul Public + trotuar de g realizării ra


otuar - Domeniul


- blocul 4) necesară ei, platformei de acces d' și pergolei metalice cu din poiicarbonattransparen

(cf. calculului analitic al

or - anexa


cumentatii) - (i,61mX1,T0mX . .................5,49m X 0,60m,

S=4i49mp - cf. suportului topografic) suprafață de teren - domeniul public PROPUSĂ SPRE CONCESIONAR

vederea realizării accesului dire


"“1 -S=3,29mp (cf. suportului topografic 0,60m X 5,49mX 0,60 5,49m) - suprafață de teren necesară realizării accesului di din exterior (trotuarde gardă -blocul 4) .

 • - Trotuar de gard ă - blocul 4, ___ Ciocârliei nr. 3, Mun. Râmnicu

Vâlcea, Jud. Valcea.

--- - DOMENIUL PUBLIC - spațiu __J verde existent

--- - DOMENIUL PUBLIC-pietonul ____ existent

--- - DOMENIUL PUBLIC -____ carosabil existent

 • - Acces din casa scării -

  existent pentru imobilul stu - se păstrează, nu se mod' - Acces direct din exterior propus spre realizare pen


  Plat f. bet.


- AKNiîUniGi- ■ somnia . 903   7!

Crisiina M?.ris

\\ MIU


-S=79,31mp (din care Su=72,26mp șiSbalcon=7,05mp - cf. C.F. nr. 35658-C1-U14 Râmnicu Vâlcea, 79,31 mp - cf. schiței anexe a actului de proprietate) - suprafața apartamentului nr.2 situat Ia parterul scării A a blocului 4, Strada Aleea Ciocârliei nr. 3, Mun. Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea. Pentru această suprafață se solicită eliberarea Certificatului de Urttanism .

VERF1CATORJ EXPERT

MAE

«MATURA

cerința

RETBW7 EXPERTIZA MU HAT A

VERHCATOR/ EXPCTT

NUAE

8EMATURA

CERINȚA

REFERAT/ EXPERTIZA MU QATA

VHORCATOR/ EXPHTT

SEMNĂTURĂ

cerința

REF&W7 EXrtBTUANRJ QATA

C.t.F. 24503333

BIROU INDMDUALDE ARHITECTURĂ •V'DUSTIMA -MA DI A .Ultl"

IVb.AitiP -R ??i rvr

’ Schfofe'e mți'jne apartsraen* n cabrai nW înware st» a regizare dired dn       s conossiorare fel 1              i aadh 1 r

ARHiTECîljRÂ

1-

Mt #250472122 f «280-02911: WB: 07WG0181 ARHITECT CRSTBIA MARI* lllb

J^RISTINA^

& MARIA- *

Ora, PETRESCU AMAIJA GABRIELA (CNP 270102338421?) an Sfl.VĂLO.*ixFACIjCÂf<L-L!A.‘UD Yk-CLA

ORAȘUL OCNELE MARI, STR. HURffiAVA NR. 2

y. MIU <5/

PLAN DE SITUAȚIE (acces direct din exterior)

SC, 1/100

CJ.l

< R iA*.c?    i,; ■_(

'■y

a • ।                i,•< u

AQ2

08.2013 _______

’ b.A •••' b’i '..ii'..!