Hotărârea nr. 217/2013

hotarirea 217 - 29 august 2013 - aprobare SF Coloana firida pasaj Tudor Vladimirescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Rămnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 217

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Coloană alimentare firidă generală lifturi aferentă obiectivului - Pasaj denivelat suprateran pe

b-dul Tudor Vladimirescu”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 28890 din 22.08.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție „Coloană alimentare firidă generală lifturi aferentă obiectivului - Pasaj denivelat suprateran pe bdul Tudor Vladimirescu”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice;

în baza art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate la obiectivul de investiție “Coloană alimentare firidă generală lifturi aferentă obiectivului - Pasaj denivelat suprateran pe bdul Tudor Vladimirescu", la valoarea totală de 31,860 mii lei cu TVA, respectiv 7,159 mii euro cu TVA, din care C +M - 25,245 mii lei cu TVA, respectiv 5,673 mii euro cu TVA.

  • (2) Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

SECRETAR MUNICIPIU, [ jurist Tom a MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013