Hotărârea nr. 216/2013

hotarirea 216 - 29 august 2013 - recapitulatie devize efectuate de DADP

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RĂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 216 privind recapitulația devizelor pentru lucrările executate în regie proprie de către Direcția Administrării Domeniului Public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 6420 din 23.08.2013 întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public, prin care se propune aprobarea recapitulației devizelor de lucrări executate în regie proprie de către Direcția Administrării Domeniului Public;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lita), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data adoptării prezentei, la recapitulația devizelor de lucrări executate în regie proprie de către Direcția Administrării Domeniului Public se vor aplica următoarele cote de cheltuieli:

 • a) contribuția datorată de angajator la asigurările sociale (CAS) - cotă procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • b) contribuția datorată de angajator la asigurările de sănătate (CASS) - cotă procentuală conform legii în vigoare - echivalentă valorii achitate;

 • c) contribuția datorată de angajator la asigurările pentru șomaj - cotă procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • d) contribuția datorată de angajator pentru accidente și boli profesionale (fond de risc) - cotă procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • e) contribuția datorată de angajator pentru concedii și indemnizații - cotă procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • f) contribuția datorată de angajator aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate - cotă procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • g) alte contribuții datorate de angajator - cotă procentuală conform legii în vigoare - echivalente valorii achitate;

Total deviz

Cheltuieli indirecte = Total deviz x 8% conform calcului - anexă la prezenta hotărâre.

Total = total deviz + cheltuieli indirecte.

Art.2. începând cu data prezentei orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE


Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC

Str. Eroilor nr. 5, bloc A17, scara B+C, cod 240158 Râmnicu Vâlcea tel / fax 0250 734271 ; tel. 0250 / 735819 ; mobil 0372177787


425,001,32

 • 4. Cheltuieli indirecte

  1.882.395,24


TOTAL CHELTUIELI DIRECTE : 43.922.090 - ( 17.302.022,75 + 425.001,32 + 1.882.395,24 ) = 24.312.670,69

COTĂ CHELTUIELI INDIRECTE :' 1.882.395,24 / 24.312.670,69 = 0.0774

=8 %


Director, ing. Emilia Munteanu


Contabil ^ef, Ec. Amalia Bulboacă