Hotărârea nr. 215/2013

hotarirea 215 - 29 august 2013 - rectificare lista de investitii Fond IID

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 215

privind rectificarea listei de investiții obligatorii finanțate din Fondul IID pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 28891 din 22.08.2013, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune rectificarea listei de investiții obligatorii finanțate din Fondul UD pe anul 2013, prin redistribuiri de sume între poziții respectiv diminuare de sume pentru lucrări nelicitate (Rețea canalizare strada Ștraubing, tronson de la pod peste calea ferată spre nord și Rețea canalizare strada Lespezi, Săliștea Nouă), precum și prin alocarea unor sume pe o poziție nouă - Rețea canalizare menajeră strada Ioana Radu;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.87/2013, a fost aprobat bugetul și lista de investitii obligatorii finanțate din Fondul IID-Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2013;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și ale Memorandumului de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura ISPA nr.2004 RO 16 P PE 002 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare Râmnicu Vâlcea", ratificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.622/2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(4), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se modifică lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID pe anul 2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2013 prin diminuarea unor sume alocate la obiective de investiții nelicitate (Rețea canalizare strada Ștraubing, tronson de la pod peste calea ferată spre nord și Rețea canalizare strada Lespezi, Săliștea Nouă) și alocarea acestor sume la un nou obiectiv de investiții - Rețea canalizare menajeră strada Ioana Radu.

(2) Lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul MD pe anul 2013, modificată conform alin.(1) rămâne la valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.87/2013, respective 2.169.970 lei și este prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice;

  • - SC. ÂPAVIL S A.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Tom? MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA                                    ANEXA 1 LA H.C.L........

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN FONDUL IID PE ANUL 2013

V-

VALOAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII OBLIGATORII IMPUS A FI REALIZATE PRIN MEMORANDUMUL DE FINANȚARE DIN FONDUL DE ÎNTREȚINERE,ÎNLOCUIRE SI DEZVOLTARE (FONDUL H D) CONSTITUIT PENTRU ANUL 2013

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare totala

Valoarea totala actualizata

Realizat decontat total 2007,2008, 2009,2010, 2011,2012

Cheltuieli totale pt.2O13

Surse proprii

Credite bancare interne

finanțate din

Capacitati: Dn(mm); L(m)

Termen FIF

Credite bancare externe

Alte surse const. potrivit legii

Total ;iloc. buget

De la bugetul local (FOND UD)

pe seama transf. de la bug. de stat

TOTAL

12,908,740

12,908,740

7,787,274

2,169,970

0

0

0

0

2,169,970

2,169,970

0

din care C+M

6,783,470

6,783,470

0

1,121,387

0

0

0

0

1,121387

1,121,387

0

LUCRĂRI ALIMENTARE CU APA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Lucrări in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Lucrari noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LUCRĂRI DE CANALIZARE

7,290,243

7,290,243

3,196,847

1,141,900

0

0

0

0

1,141,900

1,141,900

0

din care C+M

6,783,470

6,783,470

0

1,1213»?

0

0

0

0

1,121387

1,121387

0

A. Lucrări in continuare

3,490,243

3,490,243

3,196,847

41,900

0

0

0

0

41,900

41,900

0

din care C+M

3,287,470

3.287,470

0

41,387

0

0

0

0

41,387

41,387

0

1

Rețea canalizare str. Zorilor

207,114

207,114

199,272

0

0

0

0

0

0

0

0

Dn250;125

2013

din care C+M

186,211

186,211

L=800

2

Rețea canalizare str.Stirbei Vodă

3,065,038

3,065,038

2,854,666

0

0

0

0

0

0

0

0

L=4600

2013

din care C+M

2,928,972

2,928,972

0

Dn315;250

3

Rețea canalizare menajera str.C-tin Dalban

171,741

171,741

141,456

0

0

0

0

0

0

0

0

Dn250;160

2013

din care C+M

130,900

130,900

L=270

4

Rețea canalizare menajera pe străzile adiacente str.A. Sacerdoteanu

46,350

46,350

1,453

41,900

0

0

0

0

41.900

41,900

0

Dn250;

2013

din care C+M

41,387

41,387

41,387

41387

41,387

0

L=94

B. LUCRĂRI NOI

3,800,000

3,800,000

0

1,100,000

0

0

0

0

1,100,000

1,100,000

0

din care C+M

3,496,000

3,496,000

0

1,080,000

0

0

0

0

1,080,000

1,080,000

0

5

Rețea canalizare str. Straubing. tronson de la pod peste calea ferata spre Nord

1,800,000

1,800,000

0

350,000

0

0

0

0

350/100

350,000

0

din care C+M

1,650,000

1,650,000

0

342,000

0

0

0

0

342/100

342,000

0

6

Rețea canalizat' str. Lespezi, Saiistea Noua

I, 8C!\ 000

1,800,000

0

579,000

°l

o!

0

__0

55O,iX)O

550,000

0

Nr . crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare totala

Valoarea totala actualizata

Realizat decontat

total 2007,2008,

2009,2010,

2011,2012

Cheltuieli totale pt.2013

Surse proprii

Credite-bancare interne

finanțate din

Capacitati: Dn(mm); L(m)

Termen PIF

-

Credite bancare externe

Alte surse const. potrivit Legii

Total aloc, buget

De la bugetul local (FOND UD)

pe seama transf. de la bug. de stat

din care C+M

1,650,000

1,650,000

0

540,000

0

0

0

0

540,000

540,000

0

7

Rețea canalizare menajera str.Ioana Radu

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Dn250;160

2013

din care C+M

196,000

196,000

196,000

196,000

196,000

L=600

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

5,618.497

5,618,497

4,590,427

1,028,070

0

0

0

0

1,028,070

1,028,070

0

din care C+M

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

CI ACHIZIȚII IMOBILE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 DOTĂRI INDEPENDENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3 CONSOLIDĂRI

5,516,427

5,516,427

4,590,427

926,000

0

0

0

0

926,000

926,000

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Reabilit.sist.de alim.cu apa si canalizare si st. epurare(ISPA), conformOUG.76/2009,art.5

5,516,427

5,516,427

4,590,427

926,000

0

0

0

0

926.000

926,000

0

2013

C4 CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU EI ADORARE ST. DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, A PROIECTELOR SI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR

102,070

102,070

0

102,070

0

0

0

0

102,070

102,070

0

2013

PtPRIMAR VICEPRIMAR Gigi Ion Matei


Director Economic

Ec. Ion Lepadat


Director Investiții Ing. Liviu Miftode

Sef serviciul Investiții

Ing. CorinșToMunicipiul Rm. Valcea

C.U.L 2540813

Nr..................  I,LISTA

poziției 'Alte cheltuieli de investiții" pentru obiectivele de investitii finanțate din FONDUL 1ID pe anul 2013, defalcat; pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelL de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr.data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0

n

DOTĂRI INDEPENDENTE

0

ni

CONSOLIDĂRI .

926,000

i

Reabilitsist.de alim.cu apa si canalizare si stepurare(ISPA)confbrrnOUG.76/2009,art.5

926,000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU ELABORARE ST. DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, A PROIECTELOR SI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR

102,070

2

Proiectare Rețea canalizate menajera pe străzile adiacente str.A. Sacerdoteanu

2,070

3

Rețea canalizare str. Straubing, tronson de la pod peste calea ferata spre Nord

46,000

4

Rețea canalizare str. Lespezi, Salistea Noua

46,000

5

Rețea canalizare menajera str.Ioana Radu

8,000

V

MAJORARE CAPITAL

0

TOTAL GENERAL

1,028,070

Din care C+M

0

PLPrimar VICEPRIMÂR//

Gigi Ion

Director Economic

Ec. Ion l.epadat

Director Investiții

Ing. Liviu Miftode


' Sef Serviciu investitii

Ing. Corina Tonta