Hotărârea nr. 214/2013

hotarirea 214 - 29 august 2013 - efectuare plati buget local

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 214

privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.28889 din 22.08.2013, întocmit de Direcția Economico - Financiară și Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că în luna august 2013 la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36t alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 30.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunica în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

SECRETAR MUNICIPIU, /Jurist Toma MIHÂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013

ANEXA LA H.C.L.Nr.

Crt.

Nr. Adresa

Solicitant

Suma

Destinația

1.

25394/22.07.2013

Societatea Culturala „Anton Pann” din Ramnicu Valcea

4.000 lei

Necesari pentru editarea albumului „Cartea localităților vâlcene”. Aceasta va cuprinde datele cele mai importante privind activitatea acestora, precum si o serie de documente referitoare la toate localitățile din județul nostru, structura conducerilor administrative, tradiții si obiceiuri, informatii culturale si date ale firmelor care isi desfasoara activitatea pe raza respectivelor localitati in toate domeniile, dar, in special al turismului. Având in vedere cele prezentate mai sus, precum si faptul ca aceasta lucrare va fi o „carte de vizita a municipiului si a județului”, se propune ca pe coperta IV sa apara Primăria municipiului, iar in interiorul lucrării sa fie structurate un număr de 10 pagini, cu informatii despre Ramnicu Valcea. Ulterior, un număr de 10 exemplare vor fi acordate municipalității, putând fi astfel folosite cu scopul de a promova Râmnicul, fiind oferite delegațiilor care ne vor vizita.

2.

601/07.01.2013

Clubul de Dans Sportiv „Ru Apoi o” din Ramnicu Valcea

4.000 lei

Necesari pentru organizarea Concursului National de Dans Sportiv „Cupa Valcea”, aflat deja la cea de-a a IX-a ediție, eveniment la care sunt asteptati cateva sute de sportivi din toata tara si care va avea Ioc pe data de 28 septembrie 2013. Menționez ca suma solicitata este necesara pentru cheltuielile cu arbitrii (onorariu, cazare, masa, transport), activitatile de secretariat, serviciile necesare pentru muzica, medalii, cupe, pliante de prezentare, premii pentru câștigători, taxa pentru locație, inchirierea suprafeței de dans, etc

3.

28645/21.08.2013

Arhiepiscopia Râmnicului

15.000 lei

Necesari pentru organizarea manifestărilor spiritual-culturale inchinate Sfanțului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Ocrotitorul Spiritual al Râmnicului, continuând tradiția si lucrând pentru buna promovare a municipiului. Astfel, Arhiepiscopia a pregătit pentru intervalul 22-27 septembrie 2013, o serie de activitati, după cum urmeaza: slujbe oficiati in sobor de arhierei, procesiuni, simpozioane, concerte, lansari de carte, expoziții si pelerinaje la bisericile din oraș, evenimente la care vor participa oaspeți atat din tara, cat si din străinătate.

4.

28028/13.08.2013

Fundația Culturala „Sfanțul Antim Ivireanul” din Ramnicu Valcea

4.000 lei

Necesari pentru organizarea unor evenimente dedicate Praznuirii Sfanțului Martir Ierarh Antim ivireanul, ocrotitorul Râmnicului. Suma solicitata | este necesara in vederea editării si tipăririi

numărului dublu 21-22 al revistei „Lumina Lumii” (in format A5, aproximativ 300 pagini), cuprinzând, in majoritate lucrările susținute in cadrul sesiunilor anuale 2011 si 2012, la care au participat, in medie, intre 20 si 25 de cercetători, revista care urmeaza a fi lansata in luna septembrie, in cadrul Zilelor Antim. De asemenea, o parte din suma va fi alocata pentru organizarea celei de-a Xl-a sesiuni anuale de comunicări a Centrului de Studii Medievale si Premoderne „Antim Ivireanul” la care si-au anuntat participarea aproximativ 20 de cercetători, atat din tara, cat si locali: cadre universitare (din București, Brașov, Tiomisoara, Alba lulia, Targoviste, Pitești, Iași), cercetători de la institute academice (din București, Craiova, Cluj-Napoca), bibliotecari, muzeografi, profesori, teologi. Având in vedere cele prezentate mai sus, va fi evidențiata, ca si in anii precedenti, in toate contextele scrise (revista, afișe, programe, website, newsletters, articole de presa) sau verbale (alocuțiuni, interviuri, emisiuni TV), contribuția semnificativa a municipalității.

5.

26637/31.07.2013

Asociația Județeană de Volei

3.000 lei

Necesari pentru desfasurarea activitatii de volei in turul anului competitional 2013-2014. Menționez faptul ca aceasta asociație este reprezentata la nivelul Federației Romane de Volei de către echipele de volei feminin si masculin la minivolei, cădeți, juniori si seniori (echipe de Divizia A2 feminin si Divizia A2 masculin). Suma solicitata este necesara in vederea participării in perioada septembrie-decembrie 20134a-Gampionatul National.de Volei Divizia A2 (Masculin si Feminin), Campionatul National de Volei Juniori (Masculin si Feminin) si Campionatul National de Volei Cădeți (Masculin).

TOTAL:

30.000 lei

DIRECTOR ECONOMIC, ION LEPADAT

DIRECTOR JUR DIC, PETRE CAZAN/

COMPARTIMENTUL CULTURA, SPORT SI TINERET, IOANA CRISTESCU