Hotărârea nr. 213/2013

hotarirea 213 - 29 august 2013 - rectificare buget si lista 2013 ( 1,2,3,6)

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 213 privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 44389 din 23.08.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe total surse de finanțare, precum și nota de completare nr. 29258 din 27.08.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lila), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifica bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 4.043.310 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 226.184.000 lei, la partea de venituri, din care 215.929.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 226.184.000 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 10.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.737.350 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE, ajungând la valoarea totală de 25.981.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 3, iar anexele nr.4 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », nr. 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr.7 - Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, /juristȚpma MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

226,184,000.00

66,678,570.00

63,760,550.00

52,093,880.00

43,651,000.00

I. VENITURI PROPRII

123,625,340.00

41,649,510.00

27,063,250.00

31,411,580.00

23,501,000.00

A.VENITURI FISCALE

103,862,000.00

32,461,000.00

23,180,000.00

27,006,000.00

21,215,000.00

1

Impozit profit

010201

500,000.00

100,000,00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000,00

250,000.00

350.000.00

350,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

65,000,000.00

18,000,000,00

16,000,000.00

16,623.000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,150,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

450,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

7.

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,200,000.00

700,000.00

280,000.00

150,000.00

70,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

300,000.00

9

impozit teren extravilan

07020203

110,000.00

60,000.00

15,000.00

20,000.00

15.000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

550,000,00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

132,000.00

0.00

32,000.00

50,000.00

50.000.00

12

Taxa hoteliera

120207

90,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30.000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

14,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

' 820,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000,00

200,000.00

750,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

100,000.00

120,000.00

130,000,00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

35,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,099,110.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,290,400.00

2,221,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,226,000.00

794,000.00

1,200.000.00

1,132,000.00

100,000.00

_20

Venituri din prest. servicii

330208

2,540,000.00

700,000.00

570,000.00

840,000.00

430,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

54,000,00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

450,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1.000,000.Q0

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,550,000.00

550,000.00

550,000.00

150.000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

1,200,000.00

300,000.00

300,000.00

450,000.00

150,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

284,110.00

72,460.00

14,250.00

197,400.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

305,180.00

65,000.00

60,000.00

115,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

50,000.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

._________0,00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5.359,050.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

102,558,680.00

25,029,060.00

36,697,300.00

20,682,300.00

20,150,000.00

A. VENITURI DIN TVA

■ 1102

76,123,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,100,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

57,974,000.00

15,400,000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

14,382,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

5,718,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,066,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații insotitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

1,347,000.00

1,347,000.00

1,348,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

6,571,700.00

1,150,000.00

5,031,700.00

340,000,00

50,000.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

56,430.00

0.00

56,430.00

0.00

0.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

4,908,570.00

1,100,000.00

3,468,570.00

340,000.00

0.00

4

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

14,968,900.00

1,800,000.00

10,066,600.00

3,102,300.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

14,218,900.00

1,800,000.00

9,643,600.00

2,775,300.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

o. do

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,895,060.00

4,895,060.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VALCEA

Anexa nr. 2

HCL


DIRECȚIA EC0N0M1C0-FINANCIARA

PT. PRIMÂR’, ,  VICEPRIMÂR^.; ; ec. gigi Mâței


SITUAȚIA


PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI

A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. I)

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

226,184,000

66,678,570

63,760,550

52,093,880

43,651,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

129,025,230

41,723,970

30,096,250

33,647,580

23,557,430

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIAL

A

97,158,770

24,954,600

33,664,300

18,446,300

20,093,570

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

129,025,230

41,723,970

30,096,250

33,647,580

23,557,430

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,061,000

5,071,000

5,198,000

6,851,000

4,941,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,940,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000

625,000

625,000

, 625,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Invatamant

CAP.65

1,700,000

0

0

1,700,000

0

6

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,920,000

485,000

485,000

485,000

465,000

7

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

175,000

175,000

8

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,600,000

401,000

412,000

412,000

375,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

840,000

210,000

210,000

210,000

210,000

10

Cantina ajutor social

CAP,68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

11

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000

450,000

450,000

450,000

13

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

14

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000

173,000

173,000

0

15

Dezvoltare publica > DADP

CAP.70

1,236,000

302,000

310,000

312,000

312,000

16

Proiecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61.000

49,000

40,000

40,000

17

Străzi - DADP

CAP.84

1,083,000

271,000

271,000

271,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

80,930,900

15,845,590

30,124,350

19,357,960

15,603,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

12,484,590

3,400,000

3,518,030

2,966,560

2,600,000

- aparat propriu

4,784,590

1,200,000

1,918,030

666,560

1,000,000

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,350,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

1,075,000

- dobanda imprumut

4,200,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50.000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

601,000

91,000

301,000

120,000

89,000

- Politia Locala

496,000

61,000

276,000

100,000

59,000

- Aparare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

5

Invatamant

CAP. 65

6,516,350

1,085,000

2,191,350

1,414,000

1,826,000

- cheltuieli functionale-reparatii scoli

674,000

473,000

201,000

0

0

- cheltuieli funcționale -scoli

898,350

0

888,350

10,000

0

- ajutoare sociale

215,000

67,000

82,000

0

66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000

700,000

1,329,000

1,500,000

- internate

550,000

125,000

200,000

75,000

150,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

0

_______110,000

6

Sanatate

CAP. 66

308,000

53,000

69,000

141,000

_______45,000

- dispensare medicale scoli

I

228,000

35,000

47,000

121,000

25,000

- dispensar TBC

80,000

18,000

22,000

20,000

20,000

7

Cultura si recreere

CAP. 67

8,813,660

2,332,590

2,523,670

2,481,400

1,476,000

- obiecte inventar+reparatii

710,000

110,000

200,000

200,000

200,000

* activitati cultural sportive

1,250,000

196,000

350,000

350,000

354,000

- întreținere spatii verzi

2,880,000

754,000

941,000

705,000

480,000

* Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv Oltchim

300,000

450,000

50,000

-200,000

0

- Asoc. Handbal Club Municipal Rm. Valcea

300,000

0

0

250,000

50,000

- cheltuieli din sponsorizări

283,660

72,590

13,670

1'97,400

0

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

210,000

66,000

66,000

. 66,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,530,000

325,000

505,000

616,000

84,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000

125,000

185,000

85,000

105,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

3,285,500

1,494,000

544,500

820,000

427,000

- aparat propriu

17,500

0

17,500

0

0

- Direcția de Protecție Sociala

180,000

28,000

52,000

50,000

50,000

- Centru Social Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - aparat propriu

27,000

0

17,000

10,000

0

- crese - cheltuieli funcționale

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

- Cantina ajutor social

450,000

110,000

110,000

110,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente însoțitori

590,000

120,000

120,000

230,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,431,000

1,123,000

0

308,000

0

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,312,800

2,320,000

2,382,800

2,380,000

2,230,000

-DADP

8,260,000

1,720,000

2,180,000

2,180,000

2,180,000

- aparat propriu

314,800

100,000

64,800

100,000

50,000

- cotizație - zona metropolitana

38,000

0

38,000

0

0

- fond UD

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,440,000

835,000

1,135,000

785,000

685,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,070,000

770,000

1,000,000

700,000

600,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

6,941,000

700,000

6,241,000

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

24,878,000

2,460,000

10,118,000

7,150,000

5,150,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

400,000

200,000

100,000

50,000

50,000

- rambursare credit intern

6,000,000

0

4,000,000

2,000,000

0

- subvenție ETA

4,378,000

1,060,000

1,718,000

800,000

800,000

C. CHELTUIELI INVESTIjll

70

26,033,330

20,807,380

-5,226,100

7,438,820

3,013,430

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

974,640

500,000

268,690

72,000

133,950

2

Ordine publica

CAP. 61

151,680

200,000

-96,400

100,000

-51,920

3

Invatamant

CAP. 65

526,800

200,000

-70,000

282,000

114,800

4

Invatamant

CAP. 65

52,000

3,000

43,000

3,000

3,000

5

Sanatate

CAP. 66

142,000

0

0

142,000

0

6

Cultura recreere

CAP. 67

1,029,380

744,000

-27,000

165,000

147,380

7

Majorare capital social - Handbal Club Mun.

CAP. 67

1,000

1,000

0

_____________0

8

Asistenta sociala

CAP. 68

766,030

500,000

-17,500

148,000

135,530

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

8,359,240

3,000,000

1,921,880

1,985,400

1,451,960

10

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

C

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

280,000

1,000,000

-860.000

70.00C

70,000

12

Străzi

CAP. 84

13,749,560

14,659,380

-6,389,77C

4.471.22C

1,008,730

IL CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

97,158,770

24,954,600

33,664,300

18,446,300

20,093,570

A. SUME DIN TVA

76,123,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,100,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

57,974,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,382,000

2

Alte.cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP. 68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000'

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,606,700

50,000

1,563,130

0

-6,430

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

0

0

56,430

0

-56,430

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

19,429,070

7,720,600

10,502,170

1,206,300

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

15,441,920

5,045,500

9,190,120

1,206,300

0

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa nr. 3

HCL

PT. P.RÎMAR.            's
VICEFfej^AR^ '      7
EC. GIGI

SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2013

- lei -

Nr. crt

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

17,921,609

8,737,350

1,834,000

2,913,350

1,998,000

1,992,000

din care:

-sursa buget de stat

5.899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget tocat

3,220,083

1,387,350

424,000

953,350

10,000

0

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

506,000

75,000

209,000

111,000

111,000

-sursa buget de stat

309,000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget tocat

121,000

98,000

0

98,000

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

680,000

100,000

243,000

169,000

168,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget tocat

308,839

74,000

0

74,000

0

0

3

COLEGIUL "ENERGETIC"

588,951

514,000

80,000

233,000

100,000

101,000

-sursa buget de stat

314,000

381,000

80,000

190,000

100,000

101,000

-sursa buget tocat

274,951

133,000

0

133,000

0

0

4

COLEGIUL "FORESTIER"

585,997

451,000

125,000

119,000

104,000

103,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget tocat

255,997

60,000

45,000

15,000

0

0

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573,672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget tocat

0

61,000

0

61,000

0

0

6

COLEGIUL "ECONOMIC"

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget tocat

5,000

0

0

0

0

0

7

LICEUL "OLTCHIM"

830,434

491,000

126,000

222,000

72,000

71,000

-sursa buget de stat

281,000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget tocat

549,434

206,000

56,000

150,000

0

0

8

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

572,000

145,000

227,000

100,000

100,000

-sursa buget de stat

399,000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget tocat

283,982

172,000

45,000

127,000

0

0

9

LICEUL. "ANTIM IVIREANUL"

239,739

256,500

60,000

77,500

59,000

60,000

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget tocat

68,739

18,500

0

18,500

0

0

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

459,403

407,450

114,000

166,450

63,000

64,000

-sursa buget de stat

240,000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

-sursa buget tocat

219,403

157,450

54,000

103,450

0

0

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

225,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

. -sursa buget de stat

196,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget tocat

29,000

0

0

0

0

0

12

GRUP ȘC. "N. PLEȘOIANU"

388,040

393,000

60,000

114,000

109,000

110,000

-sursa buget de stat

341,000

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget tocat

47,040

5,000

0

5,000

0

0

13

LICEUL DE ARTĂ

148,891

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget de stat

139,000

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget tocat

9,891

0

0

0

0

0

14

SEMINARUL TEOLOGIC

217,000

206,000

65,000

74,000

34,000

33,000

-sursa buget de stat

122,000

135,000

45,000

23,000

34,000

33,000

-sursa buget tocat

95,000

71,000

20,000

51,000

0

0

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

369,961

516,000

108,000

147,000

130,000

131,000

-sursa buget de stat

333,000

451,000

60,000

130,000

130,000

131,000

-sursa buget tocat

36,961

65,000

48,000

17,000

0

0

16

ȘCOALA H I.GH. DUCA"

430,480

340,400

117,000

89,400

67,000

67,000

-sursa buget de stat

215,000

261,000

60,000

67,000

67,000

67,000

-sursa buget tocat

215,480

79,400

57,000

22,400

0

0

17

ȘCOALA Nr. 4

429,981

348,000

105,000

91,000

76,000

76,000

-sursa buget de stat

223,000

288,000

6.0,000

76,000

76,000

76,000

-sursa buget tocat

206,981

60,000

45,000

15,000

0

0

18

ȘCOALA Nr. 5

309,802

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget de stat

233,000

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget tocat

76,802

0

0

0

0

0

19

ȘCOALA Nr. 8 COLONIE

157,911

118,000

45,000

23,000

25,000

25,000

-sursa buget de stat

85,000

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget tocat

72,911

16,000

0

16,000

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

600,771

560,000

114,000

177,000

140,000

129,000

-sursa buget de stat

302,000

449,000

60,000

130,000

130,000

129,000

-sursa buget tocat

298,771

111,000

54,000

47,000

10,000

0

21

ȘCOALA Nr. 10

317,901

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget de stat

274,000

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget tocat

43,901

0

0

0

0

0

DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LEPĂDAT


ȘEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCIțSA CQLȚOȘ

H 0

LISTA            K

Privind influentele valorice in Lista de investit» - august 2013 ca urmare a rectificării de bugețUpcal

Nr. crt.

SWiiSK®afc»Sî«ș«S

««

Ol

LUCRARI-lista total surse

646.200

-1.200

645.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

646.200

-1.200

645.000

1

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

1.200

-1.200

0

2

Coloana alimentare firida generala lifturi aferent pasaj denivelat b-dul T. Vladimîrescu

0

32.000

32.000

3

Lucrări prevenire inundatii

350.000

-168.000

182.000

4

Bretea de legătură intre str. Petrisor si str. A Ivireanu

295.000

136.000

431.000

TOTAL I

646.200

-1.200

645.000

INFLUENTE ANEXA 1b

1.

ACHIZIȚII IMOBILE

5.448.379

819.930

6.268.309

Cap.84.02 Transport urban

5.448.379

819.930

6.268.309

2

Bretele de legătură pasaj denivelat b-dul T. Vladimirescu

5.448.379

819.930

6.268.309

ii

DOTĂRI INDEPENDENTE

696.100

-262.460

433.640

Cap. 51.02 Autoritari publice

199.600

-199.600

0

3

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

71.000

-71.000

0

4

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

10.000

-10.000

0

5

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

100.000

-100.000

0

6

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

18.600

-18.600

0

Cap. 61.02 - Ordine Publica sl siguranța naționala

196.000

-196.000

0

7

Statii radio emisie TETRA

93.000

-93.000

0

8

Autoturisme

103.000

-103.000

0

Cap.65.02. - Invatamant

0

80.000

80.000

9

Plita si hota bucătărie grădiniță Sud

0

80.000

80.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

100.000

-28.000

72.000

10

Dotări zone picnic, din care:

100.000

-28.000

72.000

foisoare

60.000

-400

59.600

toalete eco

20.000

-7.600

12.400

gratare

20.000

-20.000

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

100.500

17.530

118.030

11

Dotări echipamente - Centru Mara, din care

20.500

17.530

38.030

Cap.70,02. Locuințe, serv.si dezv.publica

100.000

63.610

163.610

12

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

100.000

30.000

130.000

13

Semafoare electrice pentru pietoni tip"push button"

0

33.610

33.610

14

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant

228.000

-86.000

142.000

Iii

CONSOLIDĂRI

3.378.260

-1.154.390

2.223.870

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publlca

2.253.760

-1.103.390

1.150.370

15

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4!A5

440.930

-217.870

223.060,00

16

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

478.060

-160.530

317.530,00

17

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1,P1,P2,N3,N5

629.840

-61.340

568.500,00

18

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum Pî 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0.A1 ,A2, B1 ,C16,C17,C1 ,C2,C3,C4

156.350

-156.350

0

19

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2

Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal

140.540

-140.540

0

20

Reabilitare rețele termice Încălzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2.C18,019,020,024,025,026,027

182.360

-182.360

0

21

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața

175.680

-175.680

0

22

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

30.000

6.000

36.000

23

Renaturarea si reamenajanea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

10.000

-10.000

0

24

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

10.000

-4.720

5.280

Cap.84.02 Transport urban

1.124.500

-51.000

1.073.500

24

Refacere canal colector str.Bicaz

309.500

3.500

313.000

25

Modernizare str. Constanîn Stanciulescu

600.000

-50.000

550.000

26

Modernizare str. Episcop Climent

205.000

-55.000

150.000

27

Modernizare str. Izlazului

10.000

500

10.500

28

Modernizare str. lazului

0

50.000

50.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR sl ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

578.440

-401.880

176.560

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie -TOTAL

59.000

4.500

63.500

29

Concurs de soluții pentru "Amenajare Arenele Traian”

10.000

49.000

59.000

30

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

49.000

-44.500

4.500

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv. publica

470.000

■388.880

81.120

31

Amenajare Cimitir Feteni

80.000

-80.000

0

32

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea -

390.000

-390.000

0

33

Elaborare PUZ -Amenajare cimitir zona târgului Raureni

0

28.520

28.520

34

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a Ha

0

2.600

2.600

35

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"              W—z

0

50.000

50.000

'Cap.84.02 Transport urban

49.440

-17.500

31.940

36

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

1.240

1.200

2.440

37

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (781 m)

32.200

-12.200

20.000

38

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

10.000

-5.000

5.000

39

Col. alim.firida gener.lifturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b-dul T. Vladimirescu”

0

4.500

4.500

40

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

6.000

-6.000

0

TOTAL ANEXA

10.101.179

4 -998.800

9.102.379

Total general (lista +anexa)

10,747.379

11.000.000

9.747.379

Municipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813


. t n ANEXA nr. 1 H

Anexa nr. 6 la HCL nr.»Z/.3..../.                    3

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE-''

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

6

6___

TOTAL GENERAL

24.508.380

Din care C+M

4.256.412

I

ACHIZIȚII IMOBILE

8.836.915

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

1.038.000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

280.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

180.000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi crin PUZ Ostroveni

buc

1

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

7.606.915

6

Achiziție teren ob. amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

688,606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

buc

1

550.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

6.268.309

9

Prelungire str. Antim Ivîreanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

6.290.340

Cap. 51.02 Autorități publice

972.140

1

Slst. integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

0

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

0

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

4

0

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

30

298.000

12

Periferice, printare

buc

22

177.940

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

1

0

15

Licențe Softwore

buc

1

100.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (NetWork Storage) conform cerințelor SR 1SO/CE1 27001:2006(servere pentru salvare baze de date softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

21

Instalație de climatizare, inclusiv montaj - sedii primărie

buc

10

80.000

22

Instalație de sonorizare - Primăria mun Rm. Valcea

buc

1

25.000

23

Sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

5.100

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

151.680

24

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

25

Statii radio emisie TETRA

buc

15

0

26

Autoturisme

buc

2

0

27

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

6

6

28

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

29

Statie de lucru sistem IT supraveghere video

buc

1

20.460

30 .

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

buc

10

62.000

31

Sirena alarmare - SU

buc

1

35.000

Cap.65,02. - Invatamant

195.000

32

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

4

50.000

33

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65.000

34

Plita si hota bucătărie grădiniță Sud

buc

1

80.000

Cap.66.02. - Sanatate

142.000

34

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant, din care:

142.000

Unit dentar complet

buc

2

53.000

Alte dotări cabinete medicale

89.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

771.980

35

Instrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut în C

buc

1

8.000

36

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu                         -

buc

1

105.200

37

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

20.000

38

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostrovenî

buc

1

489,000

39

Statuie în bronz - bust Spîru Haret

buc

1

11.000

40

Multifuncțional color si alb-negru -1 buc

buc

1

11.780

41

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

0

42

Dotări zone picnic , din care:

buc

1

72.000

foisoare

buc

8

59.600

toalete eco

buc

4

12.400

gratare

buc

8

0

43

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - Filarmonica l Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

20.000

44

Instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) -Filarmonica I Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

35,000

Cap.68.02-Asigurări,asistsociala

118.030

45

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

46

Dotări echipamente - Centru Mara, din care

38.030

Sistem de coloana cu bule de aer

buc

1

10.040

Sistem fibra optica cu efecte luminoase

buc

1

5.200

Sistem de proiecție de efecte luminoase in camera

buc

1

5.620

Aromaterapie

buc

1

900

Stimulare auditiva

buc

1

2.660

Stimulare senzoriala-tactila

buc

1

3.020

Stimulare motrica-mctricitate fina

buc

1

1.550

Stimulare motrica-dezvoltare psihomotrica

buc

1

7,760

Amenajare covoare, mese scaune

buc

1

1.280

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

3.939.510

47

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

48

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

49

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

50

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

51

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

52

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm -

DADE. .                     _

buc

1

3.530

53

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

54

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindră 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

1

2.690

55

Etuva termoreglabila, temp max 200gr, capacitate 100 L -DADP

buc

1

0

56

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

57

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

0

58

Penetrometnj electronic -1 buc - DADP

buc

1

0

59

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montei - DADP ________________________________

buc

1

0

60

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

61

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

62

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

63

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

64

Remorca platforma - DADP

buc

1

80.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

65

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

20.000

66

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

1

380.000

67

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

68

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

69

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

70

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

130.000

71

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

73

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

70.000

74

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

75

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

76

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

77

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu ■ PIEȚE PREST

buc

1

300.000

78

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

79

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

80

Semafoare electrice pentru pietoni tip’push button"

set

6

33.610

III

CONSOLIDĂRI

4.470.395

din care C+M

4.256.412

Cap. 65.02. INVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.650

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

3

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa sărată - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

5

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mlrcea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

0

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala

400.000

din care C+M

390.000

• 9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.532.540

din care C+M

1.446.288

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M

64.000

11

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

74.000

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

ml

108251

5.280

din care C+M

0

15

Amenajare Plata Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

16

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5.A3A4.A5

ml

1000

223.060

din care C+M

211.630

17

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

317.530

din care C+M

306,060

18

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 .P2.N3.N5

ml

700

568.500

din care C+M

547.080

19

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0A1A2, 61,016,017,01,02,03,04

ml

890

0

din care C+M

0

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

s

6

20

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Dstroveni rramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal

ml

800

0

din care C+M

0

21

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2.C18,C19.C20,C24,C25,C26,C27

ml

1038

0

din care C+M

0

22

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B.O.P.R.V1-V2.V3.V6.I Piața

ml

1000

0

din care C+M

0

23

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

buc

1

36.000

din care C+M

29.518

24

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

ml

2540

0

din care C+M

0

25

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

din care C+M

30.000

Cap.84.02 Transport urban

2.289.165

din care C+M

2.204.474

26

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

28.000

din care C+M

27.000

27

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml

2463

23.610

din care C+M

23.610

28

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.310

29

Modernizare str. Izlazului

ml

540

10.500

din care C+M

4.590

30

Modernizare str, Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

31

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0

32

Modernizare str. Bicazului

ml

200

135.045

din care C+M

117.304

33

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

.din care C+M

295.000

34

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

313.000

din care C+M

306.000

35

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

0

din care C+M

0

36

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M

0

37

Modernizare str Saveasca

buc

1

5.000

din care C+M

0

38

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

mp

4620

155.000

din care C+M

145.000

39

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

92.000

din care C+M

90.000

40

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

550.000

din care C+M

545.000

41

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu s str. Ostroveni

mp

1972

92.000

din care C+M

89.500

42

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

400

213.000

din care C+M

208.000

43

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

150.000

din care C+M

145.000

44

Modernizare str. lazului

m

164

50.000

din care C+M

48.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTAREpt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

3.909.730

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvernare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

135.400

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului 'Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

6

6

6

nlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni_______________

buc

1

58.100

7

Concurs de soluții pentru “Amenajare Arenele Traian"

buc

1

59.000

8

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

4.500

Cap.68.02-Asigurări,asist.sociala

248.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale______________'

buc

1

248.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.422.840

10

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție. 1.2. - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

11

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm.

Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

12

Reactualizare PUZ Central

buc

1

115.000

13

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

14

Amenajare Cimitir Fetenî

buc

1

0

15

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

16

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

17

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

18

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea - concurs de soluții, proiectare

buc

1

0

19

Locuințe pentru tineri in regim de închiriere prin ANL Ostroveni 5 - utilitati

buc

1

0

20

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii regenerabile

buc

1

0

21

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

22

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

5.000

23

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1,

14.670

24

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări conf noul PUG

buc

1

500.000

25

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

100.000

26

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

buc

1

100.000

27

Reactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

28

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

29

Asistente tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

buc

1

50.000

30

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

31

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

buc

1

5.000

32

Extindere retea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

33

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5.000

34

Extindere retea de iluminat zona înters E81 - Decebal

buc

1

5.000

35

Extindere retea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5.000

36

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare oroaram "Europa centru cetateni"

buc

1

42.700

37

Amenajare Cimitir Ostroveni (evaluare, proiectare, avize, alte doc thnice)

buc

1

5.000

38

Elaborare PUZ -Amenajare cimitir zona târgului Raureni

buc

1

28.520

39

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

buc

1

2.600

40

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020“

buc

1

50.000

Cap.84.02 Transport urban

2.066.490

37

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

100.000

38

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

0

39

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes -Piata Ostroveni

buc

1

81.500

40

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61.500

41

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

80.000

Nr, crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

42

Reorganizarea si amenajarea spațiului public centrai din mun.

Rm. Valcea_____

buc

1

1.170.000

43

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

44

Artera de legătura intre bd, N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

45

Pasai pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

2.440

46

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

47

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

48

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (781 m)

buc

1

20.000

49

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

50

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

51

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m. T Stefanescu - 240 m)

buc

1

42.100

52

Artera de legătura intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

53

Artera de legătura intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str. Comeliu Tamas)

buc

1

80.000

54

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

55

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp), inclusiv proiectare

buc

1

8.000

56

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

57

Modernizare tronson str. PI Marina irrtre bd D Radulescu si str. Ostroveni

buc

1

8.000

58

Statie de autobuz str. Ștrandului - avize

buc

3

300

59

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

60

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

61

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

62

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

5.000

63

Sistematizare intersecției inters.b-dul Calea Traian cu str.Timiș prin amenajarea unui sens giratoriu

buc

1

42.000

64

Bretea de legătura intre str, Petrisor si str. A Ivireanu - verificare proiect,alte avize

buc

1

5.000

65

Col. alim,firida gener.lifturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b dul T. Vladimirescu"

buc

1

4.500

V

MAJORARE CAPITAL

1.002.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia”

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.000

2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

3

Majorare capital ETA SA

buc

1 1

1.000.000

Dire<

Ec. k


Economic jadat


Director Investiții Ing, Liviu MiftodeSef Serviciu investitii

Ing. Dorina Toma

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Anexa nr. 1 HCL
PT. PRIMARĂ VICEPRIMÂR' EC. GIGI ION MATEI .

SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PEDIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LEPADAT

SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLTODIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LEPADAT


SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA GOLTOS

;tor Economic

»n Lepădat


Director Investit!!

Ing. Liviu Miftode


Sef Serviciu Investiții

Ing. Corina Toma


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIT!! PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1 fe^x06.97
Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

l'-i 1                                                      \

LGa 3^

ci tati

«. Jer

^'men

PIF

Total alocatii bugetare

din care; De la

> bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

209.894.564

213.984.573

21.679.207

25.981.330

25.981.330

25.981.330

0

0

0

din care C+M

151.633.497

156.556.619

19.512.483

5.614.262

5.614.262

5.614.262

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

49.233.759

12.458.914

872.950

872.950

872.950

0

0

0

din care C+M

27.108.412

31.787.793

11.237.355

815.100

815.100

815.100

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

35.942.450

35.942.450

0

600.000

600.000

600.000

0

0

0

din care C+M

34.763.450

34,763.450

0

542.750

542.750

542.750

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

131.077.603

128.808.364

9.220.293

24.508.380

24.508.380

24.508.380

0

0

0

din care C+M

89.761.635

90.005.376

8.275.128

4.256.412

4.256.412

4.256.412

0

0

0

Cap. 51.02. Autorități publice

974.640

974.640

0

974.640

974.640

974.640

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

b

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

972.140

972.140

0

972.140

972.140

972.140

0

0

0

din care C+M

0

0

0

6

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

972.140

972.140

0

972.140

972.140

972.140

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

151.680

151.680

0

151.680

151.680

151.680

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

151.680

151.680

0

151.680

151.680

151.680

b

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

151.680

151.680

0

151.680

151.680

151.680

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

_____0

0

0

0


Cap.65.02. - Invatamant

11.177.537

11.219.402

6.884.824

526.800"

526.800

526.800

0

0

din care C+M

10.363.293

10.419.108

6.496.250

279.750

279.750

279.750

b

0

______0

A

LUC RARI IN C ONTIN UARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

34.100

34.100

34,100

0

0

_0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

27.100"

27.100

27.100

0

0

______0

2

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2,230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14,100

0

0

______0

din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14,100

14.100

0

0

______0

3

Sala de sport gr. Școlar sanitar Antim 1 vireanu-utili ta ti

_________350.000]

350.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

______0

din care C+M

300.000

300.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

______0

4

Gradinita 4 grupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500,000

500,000

10.000

10.000

10.000

0

0

____g

din care C+M

480.000

480.000

0

8.000

8.000

8.000

0

0

____g

B

LUCRĂRI NOI

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

______0

din care C+M

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

______0

5

Alimentare cu energie electrica {curtea interioara) aferenta Obiectivului ,, Reabilitare si modernizare Colegiul National A,Lahovari*’

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82,000

0

0

____g

din care C+M

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

____g

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.015.537

8.008.629

4.620.108

410.700

410.700

410.700

0

0

_______0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

______0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

195.000

195.000

0

195.000

195.000

195.000

0

0

J

03. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

178.700

178.700

178.700’

6

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.6501

0

0

p

6

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

____g

din care C+M

288.000

281.232

149.920

60.950

60.950

60.950

0

0

____g

7

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14,700

14.700

14.700

0

0

0

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14.700’

0

0

0

8

Extindere local Gradinita nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

100.000

100.000

100.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

95.000

95.000

95,000

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

142.000

142.000

0

142.000

142.000

142.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

b

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

_______0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

142.000

142.000

0

142.000

142.000

142.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

142.000

142.000

0

142.000

142.000

142.000

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

b

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

30.328.490

30.328.490

110.899

1.030.380

1.030.380

1.030.380

0

0

0

din care C+M

20.265.407

20.265.407

0

91,000l

91.000

91.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

______0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

9

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14,000

14.000

14.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

______0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

______0

10

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

______0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

______0

11

Bazin de înot - zona Chimistu

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

_____0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

_______0_

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

30.081.250

30.081.250

105.659

978.380

978.380

978.380

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

______0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

__0

C2. Dotări independente

771.980

771.980

0

771.980

771.980

771.980

0

0

0

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

70.000

70.000

70.000

b

0

______0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

0

12

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

. 0

0

0

0

13

Conservare reabilitare casa "Oianescu”

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

b

0

0

din care C+M

90.000

90.000

45.000

45.000

45.000

0

0

0

14

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1.202’910

27.657

5.000

5.000

5.000

0

0

_____0

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

6

0

bl

0

0

______0

15

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

0

16

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

b

0

0

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

135.400

135.400

0

135.400

135.400

136.400

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

0

Î.000

1.000

1.000

ol

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala -TOTAL

8.459.770

11.707.773

35.930

766.030

766.030

766,030

□1

0

0

din care C+M

7.106.789

9.576.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

ol

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

__________________LUCRĂRI NOI___________________

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.459.770

11.707.773

35.930

766.030

766.030

766.030

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

118.030

118.030

0

118.030

118.030

118.030

0

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

17

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

248.000

248.000

0

248.000

248.000

248.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

69.666.458

69.847.752

11.672.161

8.360.240

8.360.240

8.360.240

0

0

0

din care C+M

54.375.781

54.460.040

10.321.321

1.831.288

1.831.288

1.831.288

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123.309

14.201.324

9.708.230

176.350

176.350

176.350

0

0

0

din care C+M

9.572.400

11.997.826

8.680.589

162.500

162.500

162.500

0

0

0

18

Locuințe ANL-Zona Morilor-utilitati-et.U

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

0

0

0

din care C+M

2.908.350

2.908.350

1.974.241

b

0

0

0

0

0

19

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

0

0

0

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

0

20

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

din care C+M

74.000

74.000

21

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84.850

84.850

din care C+M

80.000

80.000

22

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilitati

2.513.860

2.513.860

din care C+M

2.065.550

2.065.550

23

Locuințe ANL ext.Ostrov.6-utilitati-completare

955.120

955.120

din care C+M

658.500

658.500

24

Extindere rețea iluminat public zona str. Cerna, bl 27

13.000

13.000

din care C+M

11.000

11.000

B

LUCRĂRI NOI

331.000

331.000

din care C+M

254.000

254.000

25

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

din care C+M

0

0

26

Extindere rețea iluminat zona str. DecebaL Timiș

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

27

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

23.500

23.500

din care C+M

20.000

20.000

28

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

din care C+M

22.000

22.000

29

Extindere rețea iluminat public zona str. Miroea Buciu

37.000

37.000

din care C+M

35.000

35.000

30

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

59.000

59.000

din care C+M

57.000

57.000

31

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian • CFR

47.000

47.000

din care C+M

40.000

40.000

32

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

58.212.149

55.315.428

din care C+M

44.549.381

42.208.214

CI,Achiziții de imobile

1.049.000

1.049.000

C2. Dotări independente

3.939.510

3.939.510

C3. Consolidări

51.799.799

48.903.078

din care C+M

44.549.381

42.208.214

33

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

din care C+M

65.000

65.000

34

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

din care C+M

76.100

76.100

35

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, tn mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

din care C+M

8.500.000

8.500.000

36

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

din care C+M

442.000

442.000

37

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

din care C+M

293.000

293.000

38

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

din care C+M

13.000.000

13.000.000

"J

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

1.327.420

772.816

din care C+M

1.184.498

750.380

483

81.000

81.000

81.000

0

0

0

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

100

84.750

84.750

84.750

0

0

0

0

80.000

80.000

80.000

0

0

0

59.250

9.500

9.500

9.500

0

0

0

0

8.500

8.500

8.500

0

0

0

803.743

900

900

900

0

0

b

670.447

0

0

0

0

0

0

12.760

200

200

200

0

0

0

10.875

0

0

0

0

0

0

0

239.000

239.000

239.000

0

0

0

0

222.500

222.500

222.500

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

o’

0

0

0

48.500

48.500

48.500

0

0

0

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

0

0

0

0

23.500

23.500

23.500

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

0

35.000

35.000

35.000

0

0

0

0

59.000

59.000

59.000

0

0

0

0

57.000

57.000

57.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.963.931

7.944.890

7.944.890

7.944.890

0

0

0

1.640.732

1.446.288

1.446.288

1.446.288

0

0

0

0

1.049.000

1.049.000

1.043.000

0

0

0

0

3.939.510

3.939.510

3.939.510

0

0

0

1.963.930

1.532.540

1.532.540

1.532.540

6

0

0

1.640.732

1.446.288

1.446.288

1.446.288

0

0

0

0

66.000

66.000

66.000

0

0

0

0

64.000

64.000

64.000

0

0

0

1.315

76.100

76.100

76.100

6

0

0

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

5.280

5.280

5.280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321.600

223.060

223.060

223.060

0

0

0

317.880

211.630

211.630

211.630

0

0

0

40

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

2.964.406

1.403.633

907.258

317.530

317.530

317.530

0

0

____a

din care C+M

2.652.292

1.363.250

889.898

306.060

306.060

306.060

0

0

____g

41

Reab. ret.termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

568.500

568.500

568.500

0

0

____g

din care C+M

1.664.924

1.046.917

432.954

547.080

547.080

547.080

0

0

0

42

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consuni PT 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0.A1 A2,81 ,C16,C17.C1 ,C2,C3,C4

660.000

660.000

0

0

0

0

0

0

_g

din care C+M

608.040

608.040

0

0

0

0

0

0

____g

43

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-

600.000

600.000

0

0

0

0

0

0

_o

din care C+M

546.560

546.560

0

0

0

0

0

0

____g

44

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C2O,C24,C25,C26,C27

765.000

765.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

709.163

709.163

0

0

0

0

0

0

____g

45

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B.O.P.R.Vt-

737.000

737.000

0

0

0

0

0

0

____g

din care C+M

683.200

683.200

0

6

0

0

0

0

____g

46

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

____g

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

__0

0

47

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

____g

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

o’

0

0

0

______o

48

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

36.000

36.000

0

36.000

36.000

36.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

1.422.840

1.422.840

0

1.422.840

1422.840

1.422.840

0

0

______0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

______0

din care C+M

0

0

0

0

0

o

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

•      0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziții de imobile

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

-0

Cap, 84.02. Transport urban

88.713.989

89.332.836

2.975.393

13.749.560

13.749.560

13.749.560

0

0

0

din care C+M

59.519.727

61.834.283

2.694.912

3.019.724

3.019.724’

3.019.724

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.458.462

31.690.922

480.728

645.000

645.000

645.000

0

0

0

din care C+M

14.417.206

16.608.578

371.897

609.000

609.000

609.000

0

0

0

49

Sistem de manag. al traficului in munic. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

6.000

6.000

6.000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

0

0

0

0

0

50

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

0

0

o’

0

0

0

0

din care C+M

780.000

780.000

0

0

0

0

0

__g

0

51

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

2.000.000

3.814.090

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

3.266.822

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

52

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

2.000.000

din care C+M

1.980.000

53

Subtraversare pietonala int. Calea lut Traian cu str. G-ral Magheru

2.600.000

din care C+M

2.400.000

54

Bretea de legătură intre str. Petrisor st str. A Ivireanu

527,472

din care C+M

429.000

55

Eliberarea de amplasament rețele electrice ptr proiectul "Amenajare si modernizare str. A Sacerdoteanhu si str. PI. Marina"

660.000

din care C+M

639.296

56

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.I. Marina

177.000

din care C+M

175.C00

Sens giratoriu inters.DN7 cu Calea Traîan-str.Timis

1.285.490

din care C+M

1.200.000

S

LUCRĂRI NOI

35.492.450

din care C+M

34.395.450

57

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

din care C+M

30.390.450

58

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

din care C+M

1.980.000

59

Artera de legătură intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

din care C+M

55.000

60

Lucrări prevenire inundatii

568.000

din care C+M

554.750

61

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

din care C+M

90.000

62

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

1.500.000

din care C+M

1.300.000

Coloana alimentare firida generala lifturi aferent pasaj denivelat fadul T, Vladimirescu

32.000

din care C+M

25.250

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

24.763.077

din care C+M

10.707.071

C1 .Achiziții de imobile

7.506.915

C2. Dotări independente

0

3.418.370

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

2.884.550

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

2.600.000

0

0

0

0

2.400.000

0

0

0

0

527.472

22.467

431.000

431.000

431.000

0

0

0

429.000

0

429.000

429.000

429.000

0

0

._ 0

660.000

262.832

0

0

0

0

0

0

639.296

262.832

0

0

0

0

0

0

177.000

109.065

0

0

0

0

0

0

175.000

109.065

0

0

0

0

0

0

1.285.490

4.525

8.000

8.000

8.000

0

0

0

1.200.000

0

o"

0

0

0

0

0

35.492.450

0

242.000

242.000

242.000

0

0

0

34.395.450

0

206.250

206.250

206.250

0

0

0

31.198.450

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

30.390.450

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

|        1.980.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

55.000

0

0

0

0

0

0

568.000

182.000

182.000

182.000

0

0

0

554.750

181.000

181.000

181.000

0

0

0

94.000

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

25.250

0

25.250

25.250

25.250

0

0

0

22.149.464

2.494.665

12.862.560

12.862.560

12.862.560

0

0

0

10.830.255

2.323.015

2.204.474

2.204.474

2.204.474

0

0

0

7.506.915

0

7.506.915

7.506.915

7.506.915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

14.189.672

14.642.549

2.494.665

2.289.155

2.289.155

2.239.155

0

0

______0

din care C+M

10.707.071

10.830.255

2.323.015

2.204.474

2.204.474

2.204.474

0

0

_______0]

63

Lărgire carosabil si pîetonal Calea lui Traian

3.568.723

3.568.723

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

0

din care C+M

1.439.995

1.439.995

28.107

27.000

27.000

27.000

0

0

0

64

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

1.500.000

2,091.715

1.461.169

23.610

23.610

23.610

0

0

______0

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1.401.983

23.610

23.610

23.610

0

0

______0

65

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

__________386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

_____0

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.310

160.310

160.310

0

0

______0

66

Modernizare str. Islazului;

966.540

966.540

553.410

10.500

10.500

10.500

0

0

0

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.590

4.590

4.590

0

0

______0

67

Modernizare str. Berzei

244.463

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

______0

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

0

0

______0

68

Modernizare str. Spicului

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

0

________CH

din care C+M

281,480

281.480

172.698

0

0

0

0

0

0

69

Modernizare str. Bicazului

140.643

140.643

5.598

135.045

135.045

135.045

0

0

______0

din care C+M

117.304

117.304

0

117.304

117.304

117.304

0

0

____g

70

Modernizare str. Lacului

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

_______gi

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

0

b

71

Modernizare str.Toamnei

495,564

495.564

9.785

0

0

0

0

0

0

din care C+M

431,520

431.520

0

0

0

0

_ .0

0

____g

72

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

0

0

0

0

0

0

din care C+M

453.840

453.840

0

0

0

0

0

0

0

73

Modernizare str. Saveasca

___________5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

_____o

74

Modernizare sr reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

155.000

155.000

155.000

0

0

_ 0

din care C+M

650.000

650.000

0

145.000

145.000

145.000

0

0

0

75

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)_______________

1.179.900

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

90.000

90.000

90.000

0

0

______o

76

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

550.000

550.000

550.000

0

0

0

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

545.000

545.000

545.000

o

0

0

77

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radutescu si str. Ostroveni

300,000

300.000

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

89.500

89.500

89.500

0

0

0

78

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

313.000

313.000

313.000

0

0

0

din care C+M

327.000

327.000

0

306.000

306.000

306.000

0

0

0

79

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

406.000

267.162

30.895

213.000

213.000

213.000

0

0

0

din care C+M

396.000

207.314

0

208.000

208.000

208.000

0

0

0

80

Modernizare str. Episcop Clement

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

145.000

145.000

0

145.000

145.000

145.000

b

0

0

81

Modernizare str. lazului

50,000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

2.066.490

t o

0

2.066.490

2.066.490

2.066.490

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000.000

B o

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

0Pt. Primar                                                                Director Economic

Viceprimar                                                                   Eajon flepadat

Gigi Ion Matei                                                                            VZ ț

- ■

Director Investiții              Sef serviciul Investiții

T