Hotărârea nr. 212/2013

Hotarirea 212 - 14 august 2013 - Deplasare in Kromeriz

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 212

privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Kromeriz - Republica Cehă

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 14 august 2013 la care participă 18 consilieri din cei 23 membri ai Consiliului Local in funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 27529 din 08.08.2013, întocmit de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune aprobarea deplasării în orașul Kromeriz din Republica Cehă a unei delegații locale, formată din 3 (trei) consilieri locali, în perioada 22-26 august 2013; scopul deplasării este de a analiza cu oficialitățile locale cehe din orașul Kromeriz posibilitățile de promovare a unor relații de colaborare între cele două comunități pe diverse planuri în beneficiu reciproc, prilej cu care delegația va participa și la aniversarea a 750 de ani de atestare a orașului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fînanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnilor consilieri Voicu Marius Iulian si Amza Valeru și a desemnării unui salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce va fi nominalizat de către domnul Matei Gigi Ion - viceprimar, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform hotărârii nr 113/2013;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2004 privind inițierea unei înfrățiri între municipiul Râmnicu Vâlcea și orașul Kromeriz din Republica Cehă;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și de completare a unor acte normative;

în baza art. 36, 45 alin.(2) și 115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale^ republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă deplasarea, în perioada 22 - 26 august 2013, a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea formată din 2 (doi) consilieri locali și un salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în orașul Kromeriz din Republica Cehă, în vederea analizării cu oficialitățile locale cehe din orașul Kromeriz a posibilităților de promovare a unor relații de colaborare între cele două comunități pe diverse planuri în beneficiu reciproc, prilej cu care delegația va participa și la aniversarea a 750 de ani de atestare a orașului.

  • (2) Se desemnează 2 (doi) membri ai Consiliului Local, ce se vor deplasa în orașul Kromeriz, după cum urmează:

  • - Domnul Voicu Marius Iulian;

  • - Domnul Amza Valeru.

  • (3) Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform hotărârii nr. 113/2013, să desemneze persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce va face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Kromeriz.

  • Art .2. Cheltuielile legate de această deplasare se suportă din bugetul local al municipiului.

  • Art .3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ ^. ^ CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

Cduorrl VÎOI AM ’                    ecrOETAD Ml I Al mi DII I

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 14 august 2013