Hotărârea nr. 211/2013

Hotarirea 211 - 14 august 2013 - inchiriere spatiu Carol I

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul RĂmntcu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 211

privind închirierea unui spațiu situat în strada Carol I nr.19

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 14 august 2013 la care participă 18 consilieri din cei 23 membri ai Consiliului Local în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 27502 din 08.08.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune închirierea, prin licitație publică, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață exclusivă de 45,11 m.p., compus din trei încăperi la care se adaugă cota indiviză corespunzătoare din spațiul de folosință comună în suprafață de 30,22 m.p., situat în incinta imobilului din strada Carol I nr.19, aflat în proprietatea privată a municipiului, la prețul de pornire de 4 euro/m.p./lună, precum și desemnarea a 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnilor Pruteanu Coste! Bogdan, Costinescu Bogdan llie și Cocoș Vasile să facă parte din comisia de licitație;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 26801 din 01 august 2013 prin care Fundația Curierul de Vâlcea a solicitat rezilierea contractului de închiriere nr. 24202 din 27 iulie 2006 în baza căruia deținea spațiul mai sus menționat și având în vedere că celelalte spații situate în imobilul din strada Carol I se află în folosința unor persoane juridice;

în temeiul prevederilor art.123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit."a", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului rămas disponibil în suprafață exclusivă de 45,11 m.p., compus din trei încăperi la care se adaugă cota indiviză corespunzătoare din spațiul de folosință comună în suprafață de 30,22 m.p., situat în incinta imobilului din strada Carol I nr.19, aflat în proprietatea privată a municipiului.

  • (2) închirierea spațiului menționat la alin.(1) se va face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, iar prețui de pornire al licitației este de 4 euro/m.p./lună, stabilit prin comparație cu prețul închirierii pentru celelalte spații din incinta imobilului respectiv,

  • (3) Spațiul închiriat în condițiile alin.(1) și (2) va avea destinația de birouri - sedii firmă,

Art.2. Se desemnează 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație, ce va fi constituită prin Dispoziție a Primarului, respectiv:

  • - Domnul Pruteanu Costel Bogdan;

  • - Domnul Costinescu Bogdan llie;

  • - Domnul Cocoș Vasile.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Compasrtimentului Achiziții Publice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VJRLANCONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Toma MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 14 august 2013