Hotărârea nr. 210/2013

Hotarirea 210 - 14 august 2013 - garantare imprumut contractat de SC ETA SA pentru achizitie autobuze noi

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 210

privind aprobarea garantării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile interne, contractată de S.C. ETA S.A. pentru achiziționarea a 8 (opt) autobuze noi, în valoare de 2.097.600 lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 14 august 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 de membri ai Consiliului Local în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.41660 din 06.08.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea contractării împrumutului bancar în sumă de 5.887.000 lei de către societatea ETA S.A. de la Banca Românească S.A. a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, Ea un cost al împrumutului în valoare de 1.380.544 lei, precum și asigurarea garantării, din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea, a sumei de 2.097.600 lei, reprezentând 30% din valoarea garanției solicitate de către bancă în sumă de 6.920.000 lei, calculată la valoarea bunurilor finanțate prin contractul de credit;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.336/185/2012 s-a aprobat contractarea de către S.C. ETA S.A. (societate cu personalitate juridică, având ca unic acționar Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea) a unui împrumut intem pe termen de 5 (cinci) ani, pentru asigurarea finanțării achiziționării unui număr de 8 (opt) autobuze noi, precum și garantarea, din veniturile bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea a 30% din valoarea garanției solicitate de către bancă pentru contractarea creditului de către S.C. ETA S.A.;

Ținând seama de faptul că până în acest moment au fost parcurse etapele și respectate termenele prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006, comisia de analiză și selectare a ofertelor declarând câștigătoare oferta prezentată de Banca Românească S.A., costul estimat al împrumutului, în valoare de 5.887.000 lei, fiind de 1.380.544 lei;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a Împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții, precum și ale Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă contractarea împrumutului bancar în sumă de 5.887.000 lei, de către societatea ETA S.A. de la Banca Românească S.A., a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la un cost în valoare de 1.380.544 lei, în următoarea structură:

 • - 1.321.674 lei - dobânda calculată 8,43%=ROBOR la 3 luni - 5,18%+marja fixă de 3,25% acordată de ofertant;

 • - 58.870 lei - comision de acordare.

 • (2) Condițiile de contractare a împrumutului menționat la alin,(1) sunt următoarele:

 • - perioadă de utilizare (consum) - 3 luni de la semnarea contractului;

 • - perioadă de rambursare - 60 de luni de la semnarea contractului, conform graficului de rambursare.

Art.2. împrumutul în sumă de 5.887.000 lei, contractat de societatea ETA S.A., este destinat asigurării finanțării achiziționării unui număr de 8 (opt) autobuze noi.

 • Ar t.3. Se asigură garantarea, din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea, a sumei de 2.097.600 lei, reprezentând 30% din valoarea garanției solicitate de către bancă în sumă de 6.920.000 lei, calculată la valoarea bunurilor finanțate prin contractul de credit.

 • Ar t.4. (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite va publica pe pagina de internet a municipiului Râmnicu Vâlcea următoarele date:

 • a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează, prin grija Direcției Economico-Financiare, în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

 • Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și Prefectului județului Vâlcea și se aduce la cunoștință publică, prin publicarea în Monitorul Oficial al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și pe pagina de internet a Primăriei municipiului, www.primariavl.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ£, CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE


Râmnicu Vâlcea, 14 august 2013