Hotărârea nr. 21/2013

Hotarirea 21 - 30 ianuarie 2013 - aprobare lista de repartizare 22 locuinte pt tineri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 21

privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2444 din 21.01.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea listei de repartizare a celor 22 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în tronsonul 8 din "Ansamblul de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL - Ostroveni 6, etapa a II a - continuare", precum și a celor situate în blocurile ANL 2- sc.A-ap.3, ANL 2 - sc.A- ap.9, ANL 6 - sc.A - ap.3, ANL 6 - sc.B - ap.9, ANL 12 - sc.A- ap. 11, strada Nicolae lorga;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că în cadrul obiectivului de investiții "Ansamblul de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL - Ostroveni 6, etapa a II a - continuare” derulat în municipiul Râmnicu Vâlcea prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, a fost realizat blocul de locuințe P+2E+M - ANL 8, având 22 de unități locative, ce fost recepționat și transmis spre administrare Consiliului Local prin protocolul înregistrat la Primărie sub nr. 44497 din 19.12.2012; de asemenea, locuințele situate în blocurile ANL2-sc.A-ap.3, ANL 2-sc.A-ap.9, ANL 6-sc.A- ap.3, ANL6-sc.B-ap.9, ANL12-sc.A-ap.11, au rămas disponibile pe parcursul exploatării lor în regim de închiriere, fiind predate de către foștii chiriași;

Ținând cont de faptul că prin hotărârea nr. 341/190/2012, Consiliul Local a aprobat lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obținut;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de repartizare a celor 22 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în tronsonul 8 din "Ansamblul de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL - Ostroveni 6, etapa a II a - continuare", precum și a celor situate la adresele: ANL 2 -sc.A-ap.3, ANL 2 -sc.A- ap.9, ANL 6 - sc.A- ap.3, ANL 6 -sc.B- ap.9, ANL 12 - sc.A- ap.11, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contestațiile cu privire la repartizarea locuințelor se vor adresa primarului, în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data afișării listei prevăzută la art. 1 și se vor soluționa de către comisia constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 3248/23.07.2012.

Art. 3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice.Râmnîcu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

i ANEXA Nr ! HOTĂRÂM jkcnh

lăj


ANEXA


LISTA DE REPARTIZARE A LOCUNIȚELOR PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

NR

NUMELE SI PRENUMELE

STRADA

bloc

Scara

NR.

NR.

ORT

TITULARULUI

APART.

CAM.

1

SINESCU OVIDIU CRISTIAN

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

1

1

2

NEACSU DUMITRU REMUS

Nîcolae lorga nr.15

ANL8

A

2

2

3

RADULESCU MARIANA FELICIA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

3

2

4

ARDELEANU GABRIELA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

4

1

5

SMARANDOIU MIHAIL VALENTIN

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

5

2

6

ZIDARU FLORENTINA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

6

2

7

CHERASCU MARIA MAGDALENA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

7

1

8

HOGEA AURELIA IULIANA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

8

2

9

BURNAZ VASILICA CAMELIA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

9

2

10

MARIN CONSTANTIN

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

10

1

11

DRAGOMIR CAMELIA ELENA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

A

11

1

12

COJOCARU MIHAELA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

1

1

13

ROSOAGA IULIAN VASILE

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

2

2

14

STAN SIMONA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

3

2

15

OTOFRAI FANEL COSMIN

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

4

1

16

MIHAI MIHAELA DANIELA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

5

2

17

STANCU OBOGEANU ROXANA ELENA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

6

2

18

ANDREI ELENA ADRIANA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

7

1

19

IRIMESCU GHEORGHE VIOREL

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

8

2

20

BOTOGHINA ADINA MIHAELA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

9

2

21

COSTEANU ALINA ELENA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

10

1

22

DARNESCU OANA MARIA

Nicolae lorga nr.15

ANL8

B

11

1

23

HODOROG BIRSOIANU MIHAJ

Nicolae lorga nr.19

ANL2

A

3

1

24

FLOROAICA CORNELIA MADALINA

Nicolae lorga nr.19

ANL2

A

9

1

25

PANTELICA FLORIN ARGENTIN

Nicolae lorga nr.27

ANL6

A

3

1

26

ANUTA ELENA ADELINA

Nicolae lorga nr,27

ANL6

B

9

1

27

MACIUCEANU VERIGEANU TOROK CRISTIAN

Nicolae lorga nr.35

ANL12

A

11

1

Comisia de analiză a solicitărilor pentru atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

dl. Gigi Ion Matei - viceprimar - Președinte

A aa

dl. loniță Gheorghe - viceprimar - membru

dna.Ene Gabriela Ana - membru

dl.Vețeleanu Ninel Eusebiu - membru

dl. Amza Valero - membru

dl. Cazan Petre - membru

* ■ t

dna. Catargiu Renata - membru

dna. Uță Tatiana - membru

dna. Dragomlrescu Paraschiva - secretar