Hotărârea nr. 209/2013

hotarirea 209 - 29 iulie 2013 - aprobare contract de mandat reprezentant CL in AGA la APAVIL SA

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.209

privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la societatea APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 29 iulie 2013, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.26120 din 26.07.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A., împuternicirea primarului municipiului pentru semnarea contractului de mandat, precum și mandatarea reprezentantului municipiului în AGA la societatea APAVIL SA să îndeplinească atribuția prevăzută la art.12.3, lit.m) din Actul constitutiv al societății în concordanță cu prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2013;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar majoritar la societatea susmenționată, rezultată în urma fuziunii din anul 2010 dintre S.C. APAVIL S.A. și S.C. ACVARIM SĂ;

Ținând seama de renunțarea domnului viceprimar Vîrlan Eduard la calitatea de reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la societatea APAVIL SA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176/2013 domnul consilier loniță Gheorghe a fost desemnat ca reprezentant al municipiului în AGA la această societate; având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.298/147/20.11.2012, așa cum a fost completată prin hotărârea nr. 151/05.06.2013, Consilul Local a mandatat reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să îndeplinească atribuția prevăzută la litera m) a art. 12.3 din actul constitutiv de la SC APAVIL SA, respectiv să aleagă membrii consiliului de administrație nominalizați la art.1 alin(2) din hotărâre.

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă contractul de mandat pentru reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de mandat aprobat conform alin.(1).

Art2. Se mandatează reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să îndeplinească atribuția prevăzută la arL12.3 lit.m) din Actul constitutiv al acestei societăți, în concordanță cu prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr, 151/2013.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;

  • - societății APAVIL S.A.;

  • - d-lui loniță Gheorghe.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN—

  iwish yMpFj) Ji

  CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, jurist TdmaMfHĂESpB

  Râmnicu Vâlcea, 29 iulie 2013
CONTRACT DE MANDAT

PENTRU REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA APAVIL SA

Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.78/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

LPĂRȚILE CONTRACTULUI

Intre Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr.14, județul Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la Societatea APAVIL SA Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Viceprimar Gigi Ion Matei, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr.209 /2013 și care îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege primarului conform Hotărârii Consiliului Local nr. 113/2013, denumit în continuare mandant

Și

Domnul loniță Gheorghe reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea APAVIL SA, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 27 iunie 2013, cetățean român, având CNP-ul 1560712384211, născut în localitatea.Poenari, județul Argeș, la data de 12.07.1956, cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr.65, bl.S34, sc.C, ap.2, județul Vâlcea, posesor al C.I. Seria VX nr.345055, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 03.02.2009, denumit în continuare mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandant, în numele și pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea, a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de acționar majoritar la Societatea APAVIL S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în vigoare.

 • III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. are următoarele atribuții:

Lin cadrul Adunării Generale Ordinare:
 • a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar;

 • b) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

 • d) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea injustiție;

 • e) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr. 198/2005;

 • f) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

 • II. în cadrul Adunării Generale Extraordinare:
 • a) mutarea sediului Societății;

 • b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din Actul Constitutiv al societății;

 • c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • d) prelungirea duratei societății comerciale;

 • e) majorarea capitalului social;

 • f) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

 • g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății comerciale;

 • h) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

 • i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

 • j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

 • k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

 • 1) emisiunea de obligațiuni;

 • m) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și descărcarea acestora de gestiune;

 • n) numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

 • o) numirea și destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern;

 • p) fixarea renumerației cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și auditorilor interni;

 • q) fixarea limitelor generale ale renumerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație;

 • r) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;

 • s) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

 • t) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește !4 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;

 • u) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;

 • v) aprobarea organigramei societății.

Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct.II, lit. e), g) - m), r), s) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3.Pe lângă atribuțiile Ia art.2, reprezentantul A.G.A. mai este obligat:

 • a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului mandat;

 • c) să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

d)să informeze Consiliul Local cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare și cu privire la activitatea societății.

 • Ar t.4.(l) Pentru fiecare adunare generală la care participă reprezentantul în A.G.A. va primi o indemnizație stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Reprezentantul în A.G.A. va fi convocat și remunerat în conformitate cu prevederile legale privind societățile, pentru cel mult 12 adunări generale pe parcursul unui an calendaristic, cu excepția situațiilor în care depășirea acestui număr este determinată de primirea unui mandat special din partea Consiliului Local.

 • Art .5. (1) Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros-cotnercial.

 • (2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

 • IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
 • Art .6. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

 • Art .7.(l). Reprezentantul în A.G.A. este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

 • (2) Producerea de daune materiale ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în A.G.A.

 • V . ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

 • a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. In această situație reprezentantul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea sa. In caz contrar rămânând obligat la daune -interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

 • b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în A.G.A.;

 • c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;

 • d) decesul reprezentantului desemnat,

 • VI .ALTE CLAUZE

Art.9. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului local.

Art.10. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale de acționar majoritar o impun.

Art.lL Reprezentantul municipiului în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei persoane.

încheiat azi 29 iulie 2013 în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL RÂMNICU VALCEA PENTRU PRIMAR

REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI in Adunarea Generala a Asociatilor la

Societatea APAVIL SA


viceprimar GIGI ION MATEI


dl. IONIȚĂ GHEORGHE