Hotărârea nr. 208/2013

hotarirea 208 - 25 iulie 2013 - modificare HCL 170 din 2013 referitoare la mandatare reprezentanti AGA SC ETA sa modifice organigrama

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.208

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.170/27.06.2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru modificarea organigramei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.25897 din 25.07.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.170/27.06.2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea să modifice organigrama și statul de funcții ale acesteia, în sensul înlocuirii anexei "STAT DE FUNCȚII SC ETA SA RM VÂLCEA” cu o altă anexă, întrucât la redactarea statului de funcții s-a omis nominalizarea în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, prevăzut cu 10 posturi, a 3 (trei) posturi, respectiv: 2 posturi de contabil-studii medii și 1 post de economist-studii superioare; de asemenea, pe cale de consecință, se propune și mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.n) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate», conform noii anexe;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de adresa nr.3439/24.07.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.25846/24.07.2013, prin care conducerea societății ETA SA a solicitat Consiliului Local îndreptarea acestei erori materiale astfel încât numărul total de posturi de 189, înscris atât în Organigramă cât și la capitolul "total posturi" din statul de funcții, să se identifice în posturile nominalizate;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, prin care s-a înființat S.C. ETA S.A, cu acționar unic Consiliul Local și ținând cont de prevederile art.4.3, tit.n) din noul Act Constitutiv potrivit căreia Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște cu privire la aprobarea sau modificarea organigramei, a numărului de personal, precum și a statului de funcții numai în baza unui mandat special;

in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

in baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 170/27.06.2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea să modifice organigrama și statul de funcții ale acesteia, în sensul înlocuirii anexei ”STAT DE FUNCȚII SC ETA SA RM VÂLCEA” cu o altă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Consecință a prevederilor art.1, se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, litn) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate», stat de funcții prevăzut în anexa menționată la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^y CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE Eduard VÎRLAN                 SECRETAR MUNICIPIU,

IHĂESC


jurist Ti


Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013


S.C. ETA S.A.


sc ETA sa

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea CIF : RO10524177 Capital Social: 4,065.997,5 lei web : WWW.eta-bus.ro e-mail: eta@unet.ro


Tel: 0350 412490; 0350 412491 Reg.com.tfm. Vâlcea?


INTRARE / IEȘIRE Nr, Ziua 22 Luna .#7-Anul ÂOQ.


STAT DE FUNCTla


4 < LI                                               ............. i1 I II|I l i WW»

^HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL


TA SA RM VALCEA


IUNIE 2013 SE APLICA CU IULIE 2013

Nr. crt

DENUMIRE

NIVELUL STUDIILOR

NR POSTURI

0

DIRECTOR GENERAL

SUPERIOARE / CONDUCERE

-1-post

1

SECRETARIAT

Studii medii/superioare

-1- post

CENTRU DE COSTURI 2 SERVICII FUNCȚIONALE COORDONATE DIRECT DE DIRECTORULUI GENERAL/24

2

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Studii superioare de specialitate

-2- post

3

COMPARTIMENT JURIDIC /RESURSE UMANE /RELAȚII PUBLICE/4

consilier juridic

inspector resurse umane

operator date -resurse umane

i reiatii cu publicul

Studii superioare; stiinte juridice

medii/specialitate

medii

medii/ superioare de specialitate

  • -1 post - Sef Resurse Umane / Juridic cons. juridic

-1-post

-1-post

  • -1 post reiatii publice

PSIHOLOG

Studii superioare

-1 post psiholog (cu timp parțial)

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV(personal întreținere) 1/2

Administrator

Medii/Superioare

-1-post

Personal intretinere

Necalificat

-2-post

CONTROL TRAFIC

Studii medii

-7-posturi

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI/ PROTECȚIA MUNCII /PSI /MEDIU (PAZA) 1/5

Subinginer/ Protecția muncii, PSI, Mediu

Studii superioare de scurta durata/studii de specialitate

-1-post

- Paznici

Studii medii / atestat

-5- posturi

STUDIU DE PIATA/FINANTARI DIN FONDURI EUROPENE /1

Economist

Studii superioare

-1-post

INGINER SEF /149

Inginer sef

Studii superioare

-1-post

X---

| CENTRU DE PROFIT | TRANSPORT PUBLIC DE | PERSOANE 1/139

11

MANAGER DE

TRANSPORT( persoana desemnata)

inginer/superioare de specialitate

-1-post

12

Sef coloana Revizor tehnic Impiegat mișcare

Studii medii tehnice/mecanice auto Studii medii tehnice/mecanice auto Studii medii /operator culegere date

-2- posturi

-1-post

-1-post

13

SERVICIU TRANSPORT PUBLIC URBAN SI

SUBURBANf JUDEȚEAN) /85

Șoferi autobuze/ microbuze

Șoferi deservire

Studii medii/atestat

-85-posturi

14

COMPARTIMENT DISPECERAT/ DEPANĂRI 17

Dispeceri

Studii medii

-5-posturi

Depanatori

Studii

-2-posturi

15

ATELIER REPARAȚII AUTOBUZE SI MICROBUZE /21

Inginer auto

Studii superioare/inginer

-1-post

Mecanici Vopsitori auto Sudori Strungari Electrician Tinichigiu Electrician auto Spălătorii auto

Studii medii/specialitate

-20-posturi

16

COMPARTIMENT CONSUMURI SI

URMĂRIRE CONSUMURI Z1

Inginer / Compartiment consumuri

Studii superioare

-1-posturi

17

COMPARTIMENT OPERATORI COMERCIALI /12

Operatori comerciali

Studii medii

-12-posturi

3

COMPARTIMENT IGIENIZARE STATII SI AUTOBUZE(FEMEI SERVICIU) / 9

Femei serviciu/ serviciu igienizare

Necalificati

-9-posturi__

9

CENTRU DE PROFIT 2 SERVICIUL BLOCĂRI AUTO SI ACTIVITATE DE RIDICĂRI AUTOVEHICULE ABANDONATE HCL 258/2010 SI HCL 340/189/2012    1/5

i

Sef serviciu

Studii superioare

-1-posturi

Blocatori

Studii medii

-2-posturi

Șoferi

Ridicări auto

Studii medii

-3-posturi din care:

-1 post operator introducere date

  • -1- șofer autoutilitara

  • -1- post blocator

20

CENTRU DE PROFIT 3 SERVICIUL ITP/2

Service ITP

Studii superioare/atestat

-2- posturi

21

CONTABIL SEF /15

Studii economice, expert contabil

-1-posturi

22

CENTRUL DE COSTURI / DEPARTAMENT ECONOMIC 1/14

23

1

1

i

i

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE /10

Sef serviciu economic

Economist

Control financiar preventiv

Contabil

Casierie centrala

GestionarL...........

Studii superioare

Studii superioare

Studii superioare/economist

Studii medii

Studii medii

Studii medii

-1-post -1-post |-1-post

-2-posturi

-2-posturi

-3-posturi

24

BUG111 Sl tAtCU Ut BUGETARA/ CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE /1

i

i

Economist/compartiment bugete

Studii superioare/economist

j -1-post

25

COMPARTIMENT IT

I

i

I...                         .             ..

Inginer informatica

Studii superioare specializarea informatica

-1-posturi

26

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE/ APROVIZIONARE 12

Achiziții publice

Studii economice superioare de specialitate

-1- post

Aprovizionare

Studii medii

-1- post________________

Total posturi=189


Intochiit J


juridic-resurse umane uridic. Nicut Liliana