Hotărârea nr. 207/2013

hotarirea 207 - 25 iulie 2013 - modificare structura asociativă CSM Ramnicu Valcea

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.207 privind modificarea structurii asociative a Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.25719 din 23.07.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări prin care se propune aprobarea cesionării de către domnul Rufa Edmond Cătălin, asociat cooptat în Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr.324/2010, a drepturilor de vot deținute în cadrul Clubului către domnul Nițu Laurențiu Nicolae, preluarea de către noul asociat a tuturor datoriilor acumulate până în prezent de către Club, precum și împuternicirea primarului municipiului să semneze modificările aduse Actului Constitutiv și Statutului Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, precum și Acordului de asociere nr.36001/26.11.2010;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

In aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/25/2004 prin care primarul municipiului a fost împuternicit să negocieze constituirea unui club sportiv al cărui obiect de activitate să fie fotbalul și ținând seama de faptul că asociații Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr.324/2010, erau: Rufa Edmond Cătălin - 67 de voturi; municipiul Râmnicu Vâlcea - 32 de voturi; CS Minerul Berbești, S.C. Urban S.A. și Nistor Vasile - 1 vot;

Având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal Rm.Valcea nr.327/24.07.2013, înregistrata la Primăria Rm.Valcea sub nr.25862 din 24.07.2013, prin care se solicita Consiliului Local acordul pentru schimbarea structurii asociative a Clubului Sportiv Municipal Rm.Valcea prin cesionarea drepturilor de vot ale d-lui Rufa Edmond Cătălin către dl. Nitu Laurențiu Nicolae, și în temeiul art.1 pct.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.324/2010 potrivit căruia "în cazul modificării ulterioare a structurii asociative a adunării generale a asociaților, asociatul cooptat poate cesiona parțial sau total voturile sale în favoarea altor persoane, numai dacă asociatul fondator - municipiul Râmnicu Vâlcea își dă acordul scris în acest sens, având prima opțiune ";

in temeiul prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și spoitului, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă cesionarea către domnul Nițu Laurențiu Nicolae a celor 67 de voturi deținute în cadrul Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea de către domnul Rufa Edmond Cătălin.

  • (2) Noul asociat, respectiv domnul Nițu Laurențiu Nicolae, va prelua și toate datoriile acumulate până în prezent de către Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea.

  • (3) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.324/2010 rămân nemodificate.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca, în baza prezentei hotărâri și ținând cont de problematica actuală a Clubului, să adapteze și să semneze Ăctul Constitutiv și Statutul Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, precum și Acordul de asociere nr.36001/26.11.2010, încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.324/2010.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea;

  • - domnului Rufe Edmond Cătălin;

  • - domnului Nitu Laurențiu Nicolae. V                                   1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,..IaCONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

SECRETAR jurist Toma


WPIU, ESCU


Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013