Hotărârea nr. 206/2013

hotarirea 206 - 25 iulie 2013 - reanalizare HCL 47 din 2013 denumire Zinelli

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.206

privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013 referitoare la atribuirea denumirii străzii “prof.Marcel Zinelli”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.25172 din 18.07.2013, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013 referitoare la atribuirea denumirii străzii “prof.Marcel Zinelli”; raportul a fost întocmit ca urmare a solicitării înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 22863 din 01.07.2013, prin care domnul Daniel Șerban Zinelli a formulat plângere prealabilă împotriva acestei hotărâri, motivul principal constând în faptul că traseul viitoarei străzi «Prof. Marcel Zinelli» traversează parțial proprietatea Zinelli și se suprapune parțial cu traseul străzii Paul Capelleanu; de asemenea, în plângerea prealabilă se mai specifică faptul că pe terenul ce îl deține în proprietate s-a realizat un drum improvizat de către locuitorii din zonă din cauza ocupării abuzive de către proprietarul Bolovan Nicolae a aleii publice cu diferite construcții provizorii, solicitând totodată revocarea acesteia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că plângerea prealabilă a fost formulată de un moștenitor al profesorului Zinelli al cărui nume i s-a atribuit, precum și faptul că traseul străzii afectează parțial proprietatea acestuia revendicată în justiție;

In baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.47/2013 referitoare la atribuirea denumirii străzii “Prof.Marcel Zinelli”, arterei carosabile delimitată la est de Calea lui Traian (în partea de sud a blocului S34), către sud-vest, până la intersecția cu strada Schitul Troianu.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Urbanism;

  • • Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • • Domnului Daniel Șerban Zinelli.