Hotărârea nr. 205/2013

hotarirea 205 - 25 iulie 2013 - evaluare activitate asistenti personali sem.I - 2013

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.205

privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav - sem.l al anului 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.3173 din 09.07.2013 întocmit de către Direcția de Protecție Socială prin care se propune aprobarea raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2013, precum și suplimentarea, pentru semestrul II al anului în curs, cu 20 de locuri a numărului de 950 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;

în baza art.36, alin.(2), lit/’d” și alin.(6), lit.”a”, pct.2, art.45 alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2013, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru semestrul II al anului 2013, se aprobă suplimentarea cu 20 de locuri a numărului de 950 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției de Protecție Socială;

 • - Direcței Economico-Financiare.


  CONSILIUL LOCAL AL MUN. RM.VALCEA DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALA SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA

  Nr. 3173/09. 07.2013


\NEXA Nr.--------la । primar,

/TÂRÂREA CONSHJULUI LOCA^ceprimar Gigi Ion Matei

’TK-'

\A

RAPORT        (rj      yM

privind evaluarea activității asistenților persorrajA ai persoanelor cu handicap grav - sem.l

^sLs I

în conformitate cu prevederile art.40 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Direcția de Protecție Socială (DPS) monitorizează activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, modul în care își îndeplinesc atribuțiile și obligațiile care le revin în vederea ameliorării situației acestora, și prezintă semestrial un raport consiliului local. Potrivit art. 29 alin.1 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 , raportul este structurat după cum urmează:

 • 1. dinamica angajării asistenților personali;

 • 2. modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului do odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respira;

 • 3. numărul de asistenți personali instruiți;

 • 4. numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

Față de prevederile legale mai sus menționate, pentru sem.l 2013, vă facem cunoscute următoarele:

 • a) Dinamica angajării asistenților personali

Pentru anul 2013, prin HCL nr.24/30,01.2013 a fost aprobat un număr de 950 de posturi destinate încadrării de asistenti personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiu.

La data de 01.01.2013 se aflau în evidența DPS 138 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav cu contract individual de muncă și 754 de beneficiari de indemnizații lunare. Urmare a modificărilor intervenite în situația persoanelor cu handicap grav sau a asistenților personali ai acestora (opțiunea persoanei cu handicap grav de renunțare la asistentul personal în vederea primirii indemnizației lunare, respectiv de angajare a unui alt asistent personal - 2 cazuri; expirarea termenului de valabilitate a certificatului de handicap - 1 caz; opțiunea persoanei cu dizabilități pentru angajarea unui asistent personal -1 caz; revenirea asistentului personal din concediul pentru creșterea copilului până la vârsta de 7 ani - 1 caz), la 30.06,2012, din cele 950 locuri aprobate erau ocupate 936 (138 asistenți personali și 798 indemnizații lunare). La acestea se adaugă alte 54 cereri, din care 26 persoane ce urmează a fi puse în plată cu lunile iulie, august și 28 de solicitări privind acordarea indemnizației lunare, în diverse stadii de soluționare în instanță). Precizăm că în aceste ultime situații, persoanele cu dizabilități sunt, în majoritatea cazurilor, persoane vârstnice total dependente de serviciile unei terțe persoane, datorită alterării profunde a statusului funcțional și/sau a celui senzorial și psihoafectiv.

Semnalăm faptul că, în intervalul raportat, nu au fost identificate situații care să genereze desfacerea contractelor de.muncă-ale asistenților personali._________________________________________ ______________________ ______

Situația sintetică a beneficiarilor Legii nr.448/2006 aflați în plată la data de 30.06.2013 se prezintă astfel:

Nr cil ■

Nr. asistenti personali la 01.01.2013

Nr. indemn.cuvenite părinți lor,adultului, reprezentantului legal

Total as. pers.

si in<lemn.

Total as. pers., benef. indemn. introduși      in

plata in cursul anului 2013

Suma totala plătită de la inceputul anului pana la 30.06.2013, cumulata ptr. salariile asist, pers.si indemn

Ultima luna ptr. care s-a efectuat plata drepturilor salariale (as. pers., indemn.)

total

pt. copii

pt.adulti

total

părinți

adulti

as. pers

indemn.

1

138 -

40

98

798

157

641

936

2

102

3.756.763 lei

luna mai

în ceea ce privește drepturile bănești cuvenite beneficiarilor Legii nr.448/2006, corespunzător sem.l 2013 s-au efectuat plăți, după cum urmează:

salarii asistenți personali: 855,824 lei (cuantumul brut al salariului de bază pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, angajați cu contract individual de muncă a fost de 812 lei/lună în intervalul 01.12.2012-30.06.2013);              „             „                 e . .

_ indemnizații lunare: 2.864.136 lei (indemnizația lunară de însoțitor fund in sumă netă de 610 iei în același interval de timp).

Țotodată, semnalăm faptul că. din analiza plăților efectuate până în prezent, cât și a creditelor bugetare aprobate care pot fi utilizate până la sfârșitul anului la titlul "Asistență socială, cod 57 02.01 Ajutoare sociale în numerar”, a reieșit că, începând cu luna iulie a?c„ nu mai poate fi „asigurați continuitatea plătii drepturilor bănești cuvenite celor 950 de beneficiari ai Legii nr 448/2006.^Astfel, prin adresa nr.366/05.07.2013. înaintată Direcției Economico-Financiară, a fost solicitată suplimentarea alocațiilor bugetare în vederea susținerii sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilități în lunile iulie-noiembrie cu suma totală de 304.100 lei.

bj Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului. de_odihna;.jn rVâ n să feg ătu răcu linsa sau posibilitatea de dezvolta re a centrelor de tip respîrn

Potrivit prevederilor'ârt. 144 din Legeanr.53/2003 Codul Muncii, republicat și a prevederilor art.3 alin.1 lit.c din Legea nr.448/2006, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă, angajatorului revenindu-i obligația ca în această perioadă să asigure persoanei cu dizabilități un înlocuitor, chiar și în situația în care asistentul personal este rudă de până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia (art. 37 alin.2 și alin.3 din lege).

întrucât, pe raza municipiului nu există un centru de tip respira care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, protecția persoanei cu dizabilități este asigurată prin acordarea, în această perioadă, a unei indemnizații echivalente cu salariul net al asistentului personal, în sumă de 610 lei (art. 43 al. 1 din lege).

Astfel, în sem.l 2013, au solicitat efectuarea concediului de odihnă legal, conform programării anuale aprobată de directorul executiv al DPS, un număr de 61 asistenti personali (valoare totală indemnizații concediu - 36,803 lei). Toate cele 61 de persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizația prevăzută de lege, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

w informații privind numărul de asistenți personali instruiti

Precizăm că, potrivit prevederilor art. 38 lit.a) din actul normativ menționat mai sus, asistentul personal are obligația „să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajatori1. Astfel, în sem.l 2013, DPS, în colaborare cu un furnizor autorizat de formare profesională (S.C. Faxmedia Consulting S;R.L Ploiești), a continuat activitatea de instruire a asistenților personali angajați demarată în luna decembrie 2012. Au fost instruite încă 46 persoane (iunie 2013), urmând ca ceilalți asistenti personali (56 persoane) să participe la o sesiune de pregătire specifică în cursul lunii iulie a.c. Astfel, se va finaliza activitatea de instruire a tuturor asistentilor personali (142 pers.) încadrati cu contract îndividual de muncă la DPS Rm. Vâlcea, cheltuielile totale aferente acțiunii, fiind suportate de la bugetul local (35.500 lei)

De asemenea, precizăm că, prin personalul de specialitate din cadrul instituției, asistenții personali beneficiază, permanent, de servicii de informare, consiliere și suport, adecvate problemelor semnalate.

d) Numărul de controale efectuate și problemele sesizate

Verificările efectuate, potrivit Legii nr.448/2006 (art.40 alin.2) de către inspectorii compartimentului de specialitate, pe parcursul sem.l 2013, au vizat:

 • / modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal;

 • / evaluarea socială a asistentului personal și a persoanei cu handicap grav, în vederea identificării nevoilor principale ale persoanei cu dizabilități, legate de starea sa psiho-socială;

 • f cunoașterea, de către asistentul personal, a indicațiilor prevăzute în Programul individual de reabilitare și integrare socială a persoanei adulte cu handicap sau în Planul de servicii pentru copilul cu nevoi speciale, problemele cu care aceștia se confruntă în desfășurarea concretă a activității;

 • v' gradul de implicare a familiei persoanei cu dizabilități în îmbunătățirea/creșterea capacităților acesteia de autoîngrijire, autoservire;

 • z calitatea serviciilor asigurate persoanelor cu dizabilități beneficiare de indemnizație pentru a evita apariția cazurilor de neglijare/abandon;

v eventualele modificări apărute în evoluția stării de sănătate a persoanei cu handicap grav, ceea ce ar atrage după sine modificarea drepturilor acordate conform legislației în vigoare.

în cursul sem.l 2013 au fost verificate la domiciliu un număr de 206 persoane cu dizabilități (60 pers, beneficiau de asistent personal, iar 146 pers, beneficiau de indemnizație lunară), fără a fi semnalate situații care ar fi necesitat desfacerea contractului individual de muncă al asistentului personal, din motive disciplinare (nerespectarea programului de muncă, prestarea într-un mod total necorespunzător a

serviciilor către persoana cu handicap sau neglijarea ei completă, abuzuri fizice, psihice, morale față de persoana asistată),                                        ......          4       ..

Cu acest prilej, asistentii personali/persoanele cu dizabilităti $i-au făcut .cunoscuțg, anumite doleanțe, cum ar fi: încadrarea în muncă a tinerilor cu dizabilități care au absolvit o formă de învățământ de masă/special; petrecerea timpului timpului liber/socializare - prin înființarea unor centre de zi în municipiu; b mai mare sensibilizare a cetățenilor față de problematica persoanelor cu dizabilități (de acceptare a lor și de tratare în condiții de egalitate deplină); salariile sunt mici și, pentru o mare parte dintre ei, reprezintă în același timp și sursa de finanțare a costului tratamentelor și intervențiilor medicale necesare bolnavului, dat fiind faptul că majoritatea asistenților personali îngrijesc un membru al familiei; imposibilitatea de a „avea cu adevărat” un concediu de odihnă; în condițiile în care, în municipiu, nu avem centre de tip „respiro”, iar cel aparținând DGASPC Vâlcea (situat în localitatea Băbeni) este suprasolicitat; dificultăți în procurarea de bilete gratuite de tratament balnear, în procurarea /închirierea de dispozitive medicale gen cărucior, bicicletă, cârje.

Semnalăm faptul că, în alte 4 cazuri (beneficiari de indemnizație lunară), s-a impus recuperarea de sume încasate necuvenit, datorită nedeclarării de către persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora a modificărilor survenite în situația socio-medicală a bolnavului - deces, pensionare medicală-invaliditate gradul I (sume recuperate/în curs de recuperare-27.141,40 lei).

Ca măsură de control a activității asistenților personali, la nivelul DPS a fost adoptată decizia, ca lunar, să se prezinte la sediul instituției, iar semestrial să prezinte un raport privind activitatea desfășurată. Pentru actualizarea permanentă a bazei de date, informațiile din cele 138 de rapoarte de activitate aferente perioadei raportate sunt prelucrate de compartimentul de resort al DPS.

în activitatea noastră am încercat să consiliem familia persoanei bolnave și asistentul personal, cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg în urma încheierii contractului de muncă, la necesitatea respectării programului individual de reabilitare și integrare socială de către persoana cu handicap și la posibilitatea de a apela la servicii sociale specializate cum ar fi: recuperare neuropsihomotorie (centre aflate în subordinea DGASPC, ONG-uri de profil cu care DPS a încheiat parteneriate/convenții de colaborare, alte asociații/fundații); servicii tip respiro (DGASPC-Băbeni); servicii specializate pentru copiii cu autism (Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism „Mara" din cadrul DPS).

Alte forme de sprijin pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora ;

J Evaluare socio-medicală pentru 1108 persoane (copii, adulți) care au solicitat prezentarea la comisiile de evaluare din cadrul DGASPC Vâlcea, în vederea (re)încadrării în grad de handicap;

J Abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile. în acest scop s-au efectuat anchete sociale persoanelor cu handicap accentuat și grav, asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și însoțitorilor persoanelor cu handicap grav și ai persoanelor cu handicap accentuat (copii, respectiv adulți cu handicap auditiv și mintal) care au solicitat gratuitate la transportul urban cu mijloacele de transport în comun - 96 cazuri noi, lunar, fiind monitorizate, în medie, 860 persoane beneficiare de gratuitate.

 • ________Menționăm că insuficienta creditelor bugetare cu titlul „cheltuieli cu transportul", alocate Direcției de Protecție Socială de la bugetul local în cursul anului 2013, a permis achitarea integrală a contravalorii abonamentelor doar pentru lunile ianuarie-aprilie (și, parțial,mai), în cuantum de 240,000 lei (rest plată 29.100 tei);

 • <■ Cârdul - legitimație pentru locurile gratuite de parcare - se acordă, la cerere, persoanelor cu handicap sau reprezentanților legali ai acestora - 27 beneficiari (costurile aferente dreptului se suportă din bugetul local);

s Scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale a persoanelor cu handicap, deținătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum și a persoanelor care le au în grijire - 94 beneficiari de rovinietă (costurile aferente dreptului se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, centralizarea solicitărilor realizându-se, lunar, la DGASPC Vâlcea);

Suport financiar acordat unui număr de 7 persoane cu handicap grav și accentuat, cu situații socio-medicale deosebite, reprezentând 10.600 lei;

s Asigurarea, accesului persoanelor cu dizabilităti la mediul fizic, informațional și comunicațional prin includerea în infrastructura publică a tuturor accesibilităților prevăzute de legislația în domeniu (rampe de acces, sisteme de semnalizare sonoră și vizuală la trecerile de pietoni, mijloace de transport în comun special adaptate, spații de parcare);

z Servicii specializate de recuperare-reabilitare pentru 40 de copii cu autism/tulburări din spectru! autist și servicii - suport pentru părinții acestora, oferite în cadrul Centrului de Servicii Terapeutice pentru Copilul cu Autism Mara - Rm.Vâlcea;

z Prevenirea marginalizârii/abandonului persoanelor cu dizabilități (internare în centre rezidențiale / reevaluare situație socio-familială în centre rezidențiale) - 22 pers.;

 • Servicii de informare și consiliere de specialitate, privind drepturile și facilitățile prevăzute de legislația specifică - 910 pers.;

Z Promovarea colaborării, partenenatului cu ONG-urile de profil (ASCHFR-filiala Vâlcea, SNIHFR-filiala Vâlcea, ANSR-filiala Surzilor Vâlcea, Asociația Nevăzătorilor-filiala Vâlcea, Asociația copiilor cu autism, Fundația Soul to Soul);

Concluzionând, apreciem că în sem.l 2013 serviciile sociale asigurate persoanelor cu handicap grav prin intermediul serviciului public de asistență socială al Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea au corespuns standardelor de calitate în domeniu.

Totodată, ținând cont că:

 • • persoanele cu handicap reprezintă un grup extrem de vulnerabil la procesele de excluziune socială și trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie, ca parte integrantă a procesului de egalizare a șanselor;

 • * atribuțiile privind promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, asigurarea cu prioritate a resurselor financiare necesare susținerii sistemului de protecție socială a persoanelor cu nevoi speciale, revin, în principal, autorităților administrației publice locale (art.7 al.1 și al.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată);

 • la data de 30 iunie 2013 aveam înregistrate 28 de solicitări din partea beneficiarilor Legii nr.448/2006, privind încadrarea de asistent personal sau acordarea indemnizației lunare (în stadii diferite de lucru) și alte 26 dosare finalizate care nu pot fi onorate (din lipsă de locuri, deși titularii întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru acordarea acestui drept), devenind astfel necesară suplimentarea numărului de posturi destinate încadrării de asistenți personali și acordării de indemnizații lunare, cu cel puțin 20 de locuri;

propunem Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea emiterea unei hotărâri privind:

 • 1. aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul sem.l 2013;

 • 2. suplimentarea, pentru sem.ll 2013, cu cel puțin 20 de locuri, a numărului de 950 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Rm. Vâlcea;Șef Serv. As. Soc., Camelia EFTIMIE