Hotărârea nr. 204/2013

hotarirea 204 - 25 iulie 2013 - aprobare organigrama si stat de functii Teatrul Ariel

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.204

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului municipal “Ariei”, conform dispozițiilor OUG nr. 77/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.697 din 18.07.2013, întocmit de Teatrul municipal «Ariei », prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale acestuia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului municipal «Ariei», conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Teatrului municipal Ariei.

NTRASEMNEAZĂ SECRE jurist TbmAnexa 2 •


STAT DE FUNCȚII

TEATRUL MUNICIPAL "ARIEL" RAMNICU VALCEA


la Raportul nr. 697/18.07.2013


NR. CRT

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesion ala/grad

Nivelul studiilor

Hotărâre

-

de conducere

de execuție

1

manager (contract de management nr.12837/29.04.201-1)

■ / "C,

2

director economic

1

S

DEPARTAMENT ECONOMIC-FIN

ANCIAR

3

economist

IA

S

4

economist

1

S

5

referent de specialitate

1

S

6

referent de specialitate

II

S

7

administrator

1

M

8

casier

1

M

9

magaziner

1

M

DEPARTAMENT ARTISTIC       _____________________

10

actor

1

S

11

impresar artistic

III

S

12

artist plastic

II

M

13

actor

1

S

14

actor

IA

S

15

actor

III

M

16

1

S

A CONSILIULUI LOCAL I


i ANEXA Nr. £ la
11/ _1_8

actor

n---:. T         “

•l <

actor

.. III

M

19

actor

1

S

29

actor

1

S

21

actor

IA

S

22

actor

11

S

_23

actor

II!

S

24

secretar literar

II

s

VACANT

DEPZ RTANIENT TEHNIC SI DE PF

tODUCTIE _____________:_________

25

sef formație muncitori

II

M

26

muncitor

II

M

27

regizor tehnic

II

M

*

28

manipulant decor ;

MG

29

operator imagine ;

1

M

30

operator sunet

1

M

31

regizor tehnic

1

M

32

recuziter

II

M

33

regizor scena culise

II

S

Functia/numar posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr.total personal contrac ual

32

1

33