Hotărârea nr. 203/2013

hotarirea 203 - 25 iulie 2013 - aprobare organigrama si stat de functii Filarmonica Ion Dumitrescu

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.203

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea”, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 77/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.3063 din 18.07.2013, întocmit de Filarmonica «Ion Dumitrescu», prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale acesteia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii «Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea» conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Filarmonicii « Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea».


    PREȘEDINTE DE ȘEDIN Eduard VÎRLAN


    NTRASEMNEAZĂ, £ENTRU LEGALITATE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA


ORGANIGRAMA


și numărul de personal al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” 01 AUGUST 2013


Total posturi, din care: 70

-funcții de conducere: 3

-funcții de execuție:     67


STAT DE FUNCȚII


FILARMONICA'ION DUMITRESCU' RAMNICU VALCEA

Ol AUGUST 2013

NR. CRT

STRUCTURA

|        Funcția contractuala

Treapta profesion ala/grad

Nivelul studiilor

observatii

i

de conducere

de execuție

1

'manager (Contract de management nr. 12838/ 29.04.2011)

2

i director economic

II

S

BIROU FINANCIAR-CONTABIL

TATE, RESURSE UMAN

E SI JURI

DIC

3

‘sef birou

II

S

4

ș

economist

IA

s

5

referent de specialitate

III

s

6

i

referent de specialitate

III

s

7

ț

referent de specialitate

III

s

8

consilier juridic

II

s

9

!

controlor bilete

M

COMPART

MENT ARTISTIC               ______________________

10

consultant artistic

I

S

11

bibliotecar

IA

S

12

dirijor

IA

S

13

I          dirijor cor

IA

S

VACANT

SECȚIUNEA ORCHESTRA SIMFONICA                              . .

.14

concert maestru

IA

s

15

sef partida

IA

s

16

sef partida

IA

s

17

sef partida

IA

s

18

sef partida

IA

s

19

sef partida

I

s

20

sef partida

I

s

21

sef partida

II

s

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

22

artist instrumentist

IA

s

23

artist instrumentist

IA

s

24

artist instrumentist

IA

s

25

artist instrumentist

I

s

26

artist instrumentist

I

s

27

artist instrumentist

I

s

28

artist instrumentist

I

s

29

artist instrumentist

|

s

30

artist instrumentist

I

s

31

artist instrumentist

I

s

32

artist instrumentist

I

s

33

artist instrumentist

I

s

34

artist instrumentist

I

s

35

artist instrumentist

II

s

36

artist instrumentist

II

s

37

artist instrumentist

II

s

38

artist instrumentist

II

s

39

-

artist instrumentist

II

s

40

artist instrumentist

debutant

S

41

instrumentist

I

M

42

instrumentist

1

M

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV                               '

43

muncitor cultura

1

M

44

reduziter

1

M

45

recuziter

1

M

46

recuziter

1

M

47

ingriiitor

M

SECT

UNEA COR                 __________________

48

corist

1

S

49

corist

I

S

50

corist

1

S

51

corist

1

S

52

corist

1

S

53

cbrist

1

S

54

corist

II

S

Conform cap.VI pctB din Legea 284/2010

55

corist

II

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/20Î0

56

corist

II

S

57

corist

II

S

58

corist

11

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

59

corist

11

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

60

corist

II

S

61

cdrist

II

s_..^

-

62

corist

li

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

63

corist

II

y

S î

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

64

corist

II

s !

65

corist

II

s i

66

corist

II

s ;

67

corist

1

M I

68

corist

II

M î

69

corist

II

M î

70

corist

II

M i

! 1

Functia/numar posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr.total personal contractual

69

1

70

Nr.total funcții de conducere

3

0

3

Nr.total funcții contractuale de execuție

66

1

67

Nr.total de funcții din instituție

69

1

70