Hotărârea nr. 202/2013

hotarirea 202 - 25 iulie 2013 - aprobare organigrama si stat de functii Cantina de Ajutor Socia

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.202

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Cantinei de Ajutor Social conform dispozițiilor OUG nr. 77/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.25246 din 19.07.2013, întocmit de Cantina de Ajutor Social, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale acesteia;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că aceasta este unitate publică de asistență socială cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local ce prestează servicii sociale;

în temeiul prevederilor art.1, alin.(2), lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr,77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, conform cărora fac excepție de la reducere “posturile vacante din unitățile și instituțiile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială,

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Cantinei de Ajutor Social, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Cantinei de Ajutor Social.    TOTAL PERSONAL : 8 POSTURICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM VALCEA

STAT Dp FUNCȚII cantina de Ajutor soci alNR. CRT

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

i                 ।

? ;

STRUCTURA

i

1

Functlajcontractuala         *

Treapta1 profesion ala/grad

t Nivelul studiilor

: t

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție     :

1

1

Sef formație

1                                                                                           f

II 1

2

i

Inspector de specialitate -

IA '

S!

3

i

Inspector de specialitate;

1           4

Si

4

1

| Muncitor calificat j

M-

5

| Muncitor calificat

| !

6

F

ț      Magaziner

1               ’

Mi

7

ș

' Muncitor necalificat

Mi

8

Muncitor necalificat i

Ml

Functia/numar posturi

Ocupate

Vacante

To1

al

Nr.total personal contractual

i 8

0

8

Nr.total funcții de conducere

î 1

0

1                               :

Nr.total funcții contractuale de execuți

I 7

0

7                    ! ;

Nr.total de funcții din instituție

i 8

0

8                      ' :