Hotărârea nr. 201/2013

hotarirea 201 - 25 iulie 2013 - aprobare organigrama si stat de functii DPS

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.201

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Protecție Socială conform dispozițiilor OUG nr. 77/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.3401 din 18.07.2013, întocmit de Direcția de Protecție Socială, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Protecție Socială;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că Direcția de Protecție Socială este serviciu public de asistență socială, înființat în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Luând în considerare adresa nr.26132/2013 prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a comunicat că în cazul Direcției de Protecție Socială Râmnicu Vâlcea nu sunt incidente dispozițiile art.107 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a avizat statul de funcții transmis spre reverificare;

Având în vedere prevederile art.1, alin.(2), lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor conform cărora fac excepție de la reducere “posturile vacante din unitățile și instituțiile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială,

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și numărul de personal pentru Direcția de Protecție Socială, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) începând cu data de 01 august 2013, se aprobă statul de funcții al Direcției de Protecție Socială (inclusiv al centrelor din subordine: Centrul Social de Urgență Ioana și Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism « Mara »), conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Protecție Socială.

1                                                   1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Eduard VÎRLAN

/ A-zC

y            ii cf ț'®

li ol \\ V \ V 'v

-^.CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETARJfflZfolCIPIU,

Zx* X   jurist TorfrartfflpĂESCU/^

1 w

Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA

DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ


ANEXA NR.2STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ RM.VÂLCEA ! HOTĂRÂREA COHSIUÎjLijîTo^NR.

CRT.

Numele, prenumefe/VACANT, temporar VACANT după caz

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profeslonala/grad

i

Nivelul studiilor

!Î a ;' v- îk

i

STRUCTURA <

i

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

ț

Ocupat

î s i |

Director executiv

11

S

2

Vacant

Director executiv adjunct

II

S

ș

1

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3

Ocupat

Șef serviciu

II

S

i

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE

4

Ocupat

1

inspector

1

superior

S

5

Ocupat

i

inspector

1

principal

S

ț

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

I

6

Ocupat

inspector

1

superior

S

7

Ocupat

inspector

1

principal

S

8

Ocupat

inspector

1

asistent

s

9

Ocupat

l

inspector

1

principal

s

ASISTENȚĂ PENTRU PERSOĂNE CU DIZABiLITĂȚI

10

Ocupat

consilier

1

superior

s

11

Ocupat

inspector

1

superior

s

12

Vacant

inspector

i

principal

s

13

Vacant

inspector

1

principal

s

14

Vacant

inspector

1

asistent

S - -


SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ Șl PROTECȚIA

COPILULUI

4

i

15

Ocupat

J

Șef serviciu

II

S

j l

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

i j

16

Ocupat

1

consilier juridic

1

superior

s

ș t I

17

Ocupat |

1 1

inspector

1

principal

s

|

18

Vacant

consilier

1

principal

s

t

19

Ocupat

inspector

1

principal

s

j

compartimentul PROTECȚIA COPILULUI

i

20

Vacant .

J

inspector

1

asistent

s

1

21

Ocupat

inspector

l

principal

s

I i

22

Ocupat ■

inspector

1

superior

s

*

COMPARTIMENTUL INDEMNIZAȚII Șl ALOCAȚII

î

23

Vacant

|

inspector

1

principal

s

ț

24

Vacant

inspector

1

principal

s

ț

25

Ocupat

referent

III

superior

M

SERVICIUL BUGET-CO NT ABILITATE, PRESTAȚII

26

i

Ocupat |

J

Șef serviciu |

II

S

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANCIAR-CONTABILITATE

27

Ocupat

inspector

1

superior

s

j

28

Ocupat

inspector

1

superior

s

i

29

Ocupat ?

inspector

1

superior

s

I

30

Vacant

consilier

1

superior

s

31

Ocupat ;

I

i

consilier

I

superior

s

32

,, x l

Vacant t

1

consilier

1

superior

s

33

Vacant J

i

inspector

1 .

asistent

s

-

COMPARTIMENTUL PRESTAȚII SOCIALE

c i

34

Vacant

i i

referent

III

superior

M .

35

Ocupat ■

referent

III

principal

M

36

Ocupat

inspector

1

superior.

S

37

Ocupat

inspector

1;

principal

S

38

Ocupat ■ ■

inspector

1

asistent

s

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

39

Ocupat

consilier

I

superior

' S

40

Vacant

inspector

I !

principal

’ s

41

Ocupat

inspector

I

asistent

; s

42

Vacant

consilier

l i

superior

■ s

Asistent personal*

asistent personal

M

in nftiira locurilor aprobate anual, prin HCL

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT -ADMINISTRATIV

43

Ocupat

insp. specialitate

II

S

44

Ocupat

ț

referent

IA

M

45

Ocupat

îngrijitor

M

46

Ocupat

F

i

șofer

1

M

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ IOANA

i

47

Ocupat

i

Șef centru

II

S

48

Ocupat

asistent social

S

49

Ocupat

i

asistent medical

M

50

Ocupat

psiholog

S

51

Vacant

i

*

psiholog

S

52

Ocupat

îngrijitor

M

53

Ocupat

paznic

M

54

Ocupat

i

paznic

f

55

Vacant

i

îngrijitor

M

56

Vacant

l

. ț

ț

îngrijitor

NI

57

Vacant

f

îngrijitor

M

î

■ i

CENTRUL DE SERVICII TERAPEUTICE PENTRU COPILUL CU AUTISM MARA*

I i

ș

£

58

Ocupat

Șef centru

II

$

59

Vacant

insp. specialitate (asistent social)

II

s

60

Ocupat*

insp, specialitate (pedagog de activități frontale)

II

s

. 61

Ocupat*

insp. specialitate (pedagog de activități frontale)

II

S

62

Ocupat*

insp. specialitate (pedagog de activități frontale)

II

S

63

Ocupat*

i ■

insp. specialitate (artterapeut)

II

s

64

Ocupat

i .

j

insp. specialitate (artterapeut)

II

s

65

Ocupat*

i ‘

insp. specialitate (logoped)

II

s

66

Ocupat

i

insp. specialitate (logoped)

II

s

67

Vacant

i ■

: •;

insp. specialitate (kinetoterapeut)

II

s

68

Vacant

?

insp. specialitate (administrator)

II

s

69

Ocupat

;

f 1

șofer

1

M

70

Ocupat*

! ■

i f

îngrijitor

M

'Centrul a fost înființat ca serviciu de zi pentru copiii cu dizabilități, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției de Protecție Socială Rm.Vâlcea, ca urmare a implementării proiectului Phare cu același titlu. După terminarea finanțării (noiembrie 2009), în baza unui parteneriat public-privat încheiat de DPS cu CSEI Băbeni și Asociația pentu Dezvoltare Comunitară Vâlcea (înlocuită, din noiembrie 2012, de Asociația Autism Vâlcea), cheltuielile de personal au fost preluate și de parteneri. Astfel, în prezent, cei doi colaboratori asigură personalul aferent celor șase posturi marcate în statul de funcții cu

;                                                                                                                                                                                  I ■                                                                                                                                                  ■             ■                   ‘ :                                                î                                                              i

Număr posturi                       ■

Ocupate

Vacante

j Total

Nr. total de funcții publice              ' .

28 j

14 !

■ j 42

Nr. total de funcții publice de conducere ! I

4 i

1- :

: ' 5.

Nr. total de fanezi publice de execuție j ;

24 ; '

13 i

:; 37

Nr. total de funcții contractuale        ' î

21 !

7

1 28

Nr. total de funcții contractuale de conducere

2 :

o'.

2

Nr. total de funcții contractuale de execuție

19 .

7;

26

Nr. total de funcții din instituție

49 :

21

: 70

Director executiv,;

Soc. Virginia FulgescuMINISTERUL DEZVOMĂRII^^j^E ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLȚCE,^ '____Agen^^^^^^^^^^ionariior£ubncL^^^

Operator de date cu caracter'perșonal.țnfegiștratJptAQt&rite^^^^^^^^^^^upraveghere a Prelucrării Datelor cu CacactefEsfSOflaȚsub fir.. 5129 ...

■ :-S.^rr^Sț!;fți:.

Nr. 26132/2013

Către,

DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ RÂMNICU VÂLCEA, JUDEȚUL

VÂLCEA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV VIRGINIA FULGESCU--------------

Referitor la adresa Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 24694/2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici sub nr. 26132/2013, vă comunicăm următoarele:

Am luat la cunoștință de verificarea numărului de posturi stabilit conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din s ubordinea, sub autoritateă-sau încoordonareaGuvemulurori a ministerelor.

în urma verificărilor s-a constatat că nu surit incidente dispozițiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,


îift^^Secretar de Stat AN.

Prenume, nume

Calitatea

Semnătura

Data

Luminița Fanache

Membru al comisiei de avizare

... jy.

Daniela Marinică

Membru al comisiei de avizare