Hotărârea nr. 200/2013

hotarirea 200 - 25 iulie 2013 - aprobare organigrama si stat de functii DADP

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.200

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public conform dispozițiilor OUG nr.77/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.5476 din 19.07.2013, întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale acestei direcții;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3t pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru" din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^//    TRASEMNEAZĂ, PENTRU LE

Eduard VÎRLAN                 SECRETAR MUNICIPIU,


jurist Toma MIHĂESC 7 /Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013
STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC RAMNICU VALCEA

NR.

CRT

Numele; preriumele/VACANT, temporar VACANT după caz :

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesion ala/grad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

DIRECTOR GENERAL

1

director general

II

S

DIRECTOR

2

director

II

S

[                            CONTABIL ȘEF

3

î                                                                                              i

contabil sef

iu

S

J                  COMPARTIMENT CONTABILITATE,JURIDIC

4

r                         i                         ?                              t

insp.spec.

IA

S

5

'                  ■ ,                                                                                        ț.

consilier juridic

IA

S

6

4                                                  <

insp.spec.

u

S

7

j                       .      :                                                                                î-

insp.spec.

1

S

8

referent

IA

M

COMPARTIMENT FINANCIAR,APROVIZIONARE,SECRETARIAT

9

; ■

insp.spec.

IA

S

10

insp.spec.

IA

S

11

referent

IA

M

12

insp.spec.

1

S

13

1

referent

IA

M

; COMPARTIMENT RESURSE UMANE                           I

14

1

1      insp.spec.

1

S :

1

15

T

|        referent

IA

M ?

SERVICIUL TEHNIC INVESȚITIIAVIZARI, PREGĂTI RE A PRODUCȚIEI ;SANATATE SI SECURITATE IN   j

Ml

JNCA, ADMINISTRATIV, ASIGURAREA CALITATII

1

16

i ;

sef serviciu

li

S ’

17

j j

insp.spec.

IA

s

i

18

insp.spec.

IA

ș j'

j

19

; ■

insp.spec.

1

s r

f ț

20

i

insp.spec.

1

s

X

21

îngrijitor

M ;

1

22

îngrijitor

M

23.

!

insp.spec.

IA

S

। :     SERVICIUL AUTO SI UTILAJE                                  j

24

'i i

1 1 :

sef serviciu

II

S :

1

25

; ! ' ;

insp.spec.

1

r S î

h               î

26

i'H               1

'■ l - .

mecanic utilaj

1

; M i

27

f ■                                                                  ::

t

șofer

1

M '

28

' 1 :

i

mecanic auto

1

M

29

! ■

!

electromecanic

|

M

i

30

; i

mecanic utilaj

1

M ,

t

31

1 ;                                                                                •:

i

mecanic auto

1

M

î

32

; •

mecanic utilaj

1

M ;

*

33

i

mecanic auto

1

M ;

34

mecanic utilaj

1

M

>    .

s:

i

} :

î '                                                                                                                                                                    î

:                                                                                                                                                                         i

35

șofer

I r

; M

36

4

șofer

HI

। M

37

' •                                                       f

!

șofer

iu

38

; !

f

șofer

III

; * m

39

i

1

tractorist

Hl

M

40

1 f

șofer

III

? M

41

1

tractorist

Hl-

i M

42

:                                                  i

1 î

tractorist

HI

i M

43

i                                         t

tractorist

Hl

■ 1 M

44

! .                                                      i

f ț

șofer

iu

HM

45

i                                                  f                                             '

1

șofer

Iii

j 1 M

46

;                                                                     ț '

1

șofer

ni

i i M

47

șofer

Hl

. 1 M

48

!

j

șofer

III

i i M

49

! *

1

șofer

IUI

> i M

50

;

mecanic utilaj

s i

III

: 1 M

51

' ?

' ț i

șofer

HH

; M

52

t

1

mecanic utilaj

1 III

; î M

î

53

‘ r                              :

I

paznic

> i

54

.                                       £                      .           r

J.

paznic

t 1

55

j                                         :                                     ■

t i

paznic

t l ‘

• i

56

I                                                 i*

[

paznic

1 j

1

SERVICIUL REPARAȚII ÎNTREȚINERE STRĂZI,MARCAJE

57

sef serviciu

l II

s

58

r

referent

HA

SSD

59

î                               !

insp.spec.

1 1

: S

60

1

referent

HA

SSD

61

■ ;

asfaltator

I 1

M

62

Dulgher

î 1

M

63

tamplar

III

M

64

lacatus mecanic

i m

M

65

! î betonist

' i i

M

66

. I asfaltat or

i ni

M

67

: i tamplar

iii

M

68

; î i zidar

i in

M

69

• i tamplar

1 IU

M

70

labatus mecanic

i ui

M

71

labatus mecanic

i ui

M

72

lacatus mecanic

> nr ,

M

73

i î I zidar

î III

M

74

! I dâlgher

i III

M

75

I > constructor

i ui :

M

76

■ 1 I zidar

i ni

M

77

lacatus mecanic

fur

M

78

I 1 constructor

i iii

M

79

imecanic const.

i iii

M

80

■ 1 constructor

f in

M

81

î I constructor

î ui

M

82

< I recalificat

f i

83

i j recalificat

1 1 :

84

H recalificat

II ‘

85

1 j nlecaljficat

i 1

86

■f 1 recalificat

[ 1 !

87

! referent

’ IA

. M '

SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC,SEMAFORIZARE,FÂNTÂNI ARTEZIENE .           _                   Ai J              '                                    r

88

sef serviciu

■ î h

; ii

s

89

sef form. muncitori

! ii :

M

90

. sef form. muncitori

: 11

M

91

ț deferent

IA

M

92

ț electrician

1

M

93

âsfaltator

1

M

94

electrician

1

M

95

lacatus mecanic

M

96

electrician

1

M

97

instalator-

1

M

98

lacatus mecanic

1

M

99

electrician

1

M

100

tinichigiu î

1

M

101

electrician

M

102

betonîst \

M

SERVICIUL STATIE ASFALȚ j

103

sef serviciu

■ !

II

S

104

electrician

1

M

105

lacatus mecanic

M

106

sudor :

1

M

107

fochist (

M

108

lacatus mecanic

M

109

labooranf

1

M

110

fochist, i

M

111

mecanic-

III

M

112

zidar î

III

M

113

lacatus mecanic J

III

M

114

prelucrător aschiere

IV

M

115

lacatus mecanic

IV

M

116

paznic ;

117

paznic ;

118

paznic •

119

paznic ?

SERVICII

IL GESTIONARE CÂINI FARA ȘTAPAN

120

sef serviciu

II

S

121

referent

IA

M

J

122

necalificat

1

123

necalificat

ii

124

necalificat

1 : i

125

i

necalificat

* i ;

126

necalificat

iu

127

necalificat

nu

128

!

necalificat

i i i

129

ț

!

necalificat

i 1 h

130

i

necalificat >

IU

131

i

necalificat

jiu

132

j

necalificat i

i li!

133

i

necalificat

1 1 u

134

necalificat

nu

135

necalificat

; 1 ;•

136

necalificat

nu

137

necalificat

nu

138

necalificat i

! i;!

COMPARTIMENT DEPOZIT DEȘEURI FETENI.RIURENI U

■                                                    '                                                 f                      <                  !                                                                      ?         •                       S •       <                                                                             i

139

?

:                                  t ■ $

necalificat 1

nu

140

j             * ;

necalificat !

I ■! H

141

1

I                    J .

• ? )

necalificat t

nu

142

1                i t

necalifiâat ।

! 1 U

143

E

referent

IA

. M

\                   COMPARTIMENT STATIE COMPOST     :   >

144

1

tamplar

: ui i

M

145

necalificat

l 1 u

146

necalificat

ui

147

necalificat

nU

148

necalificat

i

149


’ referent


r~iÂj


Functii/nr.posturi

Total

nr.total personal contractual

149

nr.total funcții de conducere

9

nr.total funcții contractuale de execuție

140

nr.total funcții din instituție

149