Hotărârea nr. 20/2013

Hotarirea 20 - 31 ianuarie 2013 - atribuire denumire intrare Mira Simian

ROMÂNIA

Județul vâlcea MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.20 privind atribuirea denumirii intrării existente pe latura sud a Bisericii "Cuvioasa Paraschiva” - Mira Simian (1920-1978)

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.1908 din 16.01.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii «Mira Simian» intrării existente pe latura sud a Bisericii "Cuvioasa Paraschiva”, situată pe Calea lui Traian, nr.133, spre vest, către blocurile N1, N2 și către proprietățile private înregistrate în nomenclatorul stradal pe Calea lui Traian,la nr.131 și 131 A; orientarea pentru atribuirea acestei denumiri a avut în vedere faptul că locul casei natale a scriitoarei se află în centrul municipiului, lângă Biserica "Cuvioasa Paraschiva", evocată de poetă în scrierile sale;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama, totodată, și de solicitarea Forumului Cultural al Râmnicului, a Fundației Culturale "Antim Ivireanul” și a Societății Culturale "Anton Pann”, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.37079 din 08.12.2010, privitoare la acordarea numelui "Mira Simian” unei străzi sau alei din zona centrală a municipiului;

Luând în considerare avizul favorabil nr.1299 din 28.01.2013 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a județului Vâlcea ;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 546/2008 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se atribuie denumirea «Mira Simian» intrării existente pe latura sud a Bisericii "Cuvioasa Paraschiva”, situată pe Calea lui Traian, nr.133, spre vest, către blocurile N1, N2 și către proprietățile private înregistrate în nomenclatorul stradal pe Calea lui Traian, la nr.131 și 131 A.

(2) Intrarea «Mira Simian »este reprezentată grafic în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidență a Persoanelor;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media;

  • - Serviciului Administrație Publică Locală.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

    SECRETAR MUNIpH^IU, jurist TȘJna MJHAESCU

    Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013