Hotărârea nr. 2/2013

Hotarirea 2 - 11 ianuarie 2013 - efectuare plati urgente din bugetul local

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 2

privind aprobarea unor plăți urgente din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 ianuarie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 1164 din 08.01.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se supune spre aprobare efectuarea unor plăți urgente din bugetul pe anul 2013 al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și raportul de completare nr. 1059 din 10.01.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere adresa nr. 719 din 08.01.2013 prin care Clubul Sportiv Oltchim a solicitat pentru anul 2013 suma de 600.000 lei în vederea sprijinirii activității sportive a clubului;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă anexa nr.1 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții - total surse de finanțare - pe anul 2013, împreună cu anexa 1b aferentă acesteia, în sumă de 711.900 lei.

 • (2) Se aprobă anexa nr.2 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local pe anul 2013, împreună cu anexele 1b aferente acesteia, în sumă de 22.710.400 lei cu următoarele surse de finanțare:

 • a) credit CEC BANK (15.000.000,00 lei);

 • b) rambursări din fonduri externe nerambursabile (7.660.400,00 lei);

 • c) buget local (50.000,00 lei).

Art.2. Se aprobă transferul sumei de 8.000.000,00 lei din excedentul bugetar al anilor anteriori, estimat la 10.254.111,31 lei din care 5.374.894,21 lei - rest excedent 2011 și 4.879.217,10 lei - excedent secțiunea funcționare pe anul 2012, la “Secțiunea Dezvoltare” a bugetului local pe anul 2013 pentru plata unor cheltuieli prevăzute în listele de investiții provizorii aprobate conform art. 1.

Art.3. (1) Se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013 ) a sumei de 150.000 lei către Clubul Sportiv Oltchim, în vederea sprijinirii activității sportive a acestuia.

 • (2) Se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013 ) a sumei de 2.500 lei către Asociația Culturală Curierul de Râmnic, în vederea sprijinirii organizării Galei Oamenilor de Cultură ai Râmnicului.

 • (3) Se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" (din veniturile anului 2013 ) a sumei de 6.000 lei către Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” - filiala județeană Vâlcea, în vederea sprijinirii organizării Memorialului “Praf. Dr. Corneliu Tamaș”.

 • Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013.

 • Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Economico-Financiare;

 • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • • Serviciului Cultură, Sport și Mass-Media.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU  SECRETAR MUNICIPI ă MIHĂ
  Râmnicu Vâlcea, 11 ianuarie 2013


  ROMANIA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIT», ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


  la HCL . ,21


  Anexa nr .


LISTA PROVIZORIE LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06 97

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

FINANȚATE DIN           S I L

Ca pa ci tatî

Ter men PIF

Sur se pro pri!

Cred banc înt.

Cred banc ext. *

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocatii bugetare

din ca75r-— De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

955.900

847.992

166.040

711.900

0

0

0

0

711.900

711.900

0

0

0

din care C+M

290.500

283.732

149.920

63.500

0

0

0

0

63.500

63.500

0

0

0

A.Lucrari in continuare' TOTAL

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

0

0

B.Lucrări noi TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.AIte chelt. de investitii - TOTAL

953.400

845.492

166.040

709.400

0

0

0

0

709.400

709.400

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

61.000

0

0

0

0

61.000

61.000

0

0

0

Cap. 61.02. Autorltati publice

166.900

166.900

0

165.900

0

0

0

0

165.900

165.900

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

6

2.600

0

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

A.Lucrari în continuare- TOTAL

2.500

2.500

0

2.500

0

6

0

0

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

2.500

2 500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

6

2.500

0

•0

0

0

2 500

2 500

0

0

0

C.AIte chelt. de investitii

163.400

153.400

0

163.400

0

0

0

0

163.400

163.400

0

0

0

C2. Dotări independente

163.400

163.400

0

163.400

0

0

0

0

163.400

163.400

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02, - Ordine Publica si siguranța naționala

18.300

18.300

o

18.300

0

0

0

0

18.300

18.300

0

0

0

C.AIte chelt. de investiții

18.300

18.300

0

18.300

0

0

0

0

18.300

18.300

0

0

0

C2. Dotări independente

18.300

18.300

0

18.300

0

0

o

0

18.300

18.300

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

311.000

304.092

168.040

67.000

0

0

0

0

67.000

67.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

61.000

0

0

0

0

61.000

61.000

0

0

0

C.AIte chelt. de investiții - TOTAL

311.000

304.092

166.040

67.000

0

0

0

0

67.000

67.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

61.000

0

0

0

0

61.000

61.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. CONSOLIDĂRI

308.000

301.092

166.040

64.000

0

0

0

0

64.000

64.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

61.000

0

0

0

0

61.000

61.000

0

0

0

2___

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

0

0

0

0

64 000

64.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149 920

61.000

0

0

0

0

61.000

61 000

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

3.000

3.000

0

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

122.700

122.700

0

122.700

0

0

0

0

122.700

122.700

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.AIte chelt de investitii - TOTAL

122.700

122.700

0

122.700

0

0

0

0

122.700

122.700

0

0

0

din cate C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

113.200

113.200

0

113.200

0

0

0

0

113.200

113.200

0

0

0

C3 CONSOLIDARI-Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab, SPF si SF

9.500

9.500

0

9,500

0

0

0

0

9.500

9.500

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.pubiica

237.000

237.000

0

237.000

0

0

0

d

237.000

237.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.AIte chelt. de investitii - TOTAL

237.000

237.000

0

237.000

0

0

0

0

237.000

237.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1-Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

75.000

75.000

0

75.000

0

0

0

0

75.000

75.000

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

162.000

162.000

0

162.000

0

0

0

0

162.000

162.000

0

0

0

Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr st data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cap. 74.02. Protecția Mediului

81.000

0

din care C+M

C.AJte chett. de investitii • TOTAL

81.000

0

din care C+M

C1 .Achiziții de imobile

C2. Dotări independente

C4 Chett de proiectare pt. elab. SFF si SF

81.000

Cap. 84.02. Transport urban

20.000

0

din care C+M

C.Alte chelt. de investitii - TOTAL

20.000

0

din care C+M

C1 .Achiziții de imobile

C2. Dotări independente

C4 Chett de proiectare pt. elab. SPF si SF

20.000

* Credit bancar extern B.E.I. măsură ISPA cod 2004/RO/167P/PE/002

Credeancaj extern nerambursabil măsura ISPA cod 2004/RO/167P/PE7002 (Nu se decontează prin trezorerie)

/ Director Economic

Ec lon-tepadai


Primar / > tng Emflian Fr


Viceprimar

Gigi Ion Matei o.;6

Cheltuieli

FINANȚATE DIN

Ca

Ter

totale

Sur

Cred

Credl

Alte surse

Total

din care:

pa

men

2013

se

banc

banc

constituite

alocatii

Do la

ci

P l F

pro

int.

ext *

potrivit

bugetare

Contrib. de la

tati

prii

legii ”

bugetul local

buget Stat

81.000

0

0

0

O

81.000

81.000

0

0

0

81.000

0

0

0

0

31.000

81.000

I

81.000

81,000

81.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000


Set serviciul Investiții

ing. CorinaToma

Municipiul Rm, Valcea                                                                            ANEXA nr. 1 b)

C.U.I. 2540813                                                                                    Anexa nr. fî la HCL nr.............../.................

LISTA PROVIZORIE


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

709.400

Din care C+M

61.000

li

DOTĂRI INDEPENDENTE

369.900

Cap. 51.02 Autorități publice

163.400

1

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

4.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

71.000

6

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

7

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

18.300

8

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

113.200

9

Instrumente muzicale Filarmonica "ion Dumitrescu", din care:

8.000

F/aut in C

buc

1

8.000

10

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

75.000

11

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

iii.

CONSOLIDĂRI

64.000

Din care C+M

61.000

Cap. 65.02. INVATAMANT

64.000

Din care C+M

61.000

12

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

61.000

IV.

Cheit. de proiectare pt elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferenteobiectivelor

275.500

Cap. 65.02. INVATAMANT-TOTAL

3.000

13

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

9.500

14

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

Cap. 74.02.PROTECTIA MEDIULUI

81.000

15

Documentație tehnico-economica privind construirea unei capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regnerabile

buc

1

81.000

Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

162.000

16

Servicii de consultanta privind elaborarea Cererilor de Finanțare pt. reabilitarea termica a blocurilor de locuințe finanțate prin POR

buc

1

81.000

17

Elaborare de studii de prefezabiiitate pt. reabilitarea termica a blocurilor de locuințe finanțate prin POR

buc

1

81.000

Cap.84.02 Transport urban

20.000

18

Pasaj piețonal suprateran str. Raureni

buc

1

20.000Primat                         Viceprimar

Irjg. Efnilian Francu               Gigi Ion Matei

' T                ' c'-

Director Investiții

Ing. Liviu Miftode

Director Economic

Ec. Ion Lepșdat

Sef Serviciu investitii

Ing. Corina TemaROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIT!!


âA-SO/l


LISTA PROVIZORIE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2013 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL

: Nr.crt.

-  - DENUMIREA OBIECTIVULUI ::

• Valoare C inițială

c Valoare totala. actualizata

Realizat pana la 31dec.

2012

Cheltuieli totale : 2013

r-............  .....■  -----—----——---------------..                ’-----------

Xl- ••    •••;

O         . 1

ci tati

Ter men P I F

Credite :

■bancare interne

Alte fonduri externe nerambursabile postaderare

Total alocatii bugetare

din care: De la bugetul local

bug. de stat

0

1

2

3

4

5 :: c

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL FONDURI EUROPENE

< 141,419,447.00

129,019,427,00

; ; 9,035,420.00

22,710,400.00

15,000,000.00

T 6,711,700.00

998,700.00

50,000.00

948,700.00

0.00

c.:: 0.00

din care C+M

118,063,470.00

80,246,160.00

7,434,942.00

22,020,000.00

14,750,000.00

6,350,000.00

920,000.00

0.00

920,000.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,042.00

11,566,100.00

7,000,000.00

3,617,400.00

948,700.00

0.00

948,700.00

0.00

0.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

,11,270,000.00

6,850,000.00

3,500,000.00

920,000.00

0.00

920,000.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

p          0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dîn care C+M

0.00

0.00

0.00

..      0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

65,818,187.00

65,780,277.00

5,557,378.00

11,144,300.00

8,000,000.00

3,094,300.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

dîn care C+M

51,545,050.00

29,023,320.00

4,624,583.00

10,750,000.00

7,900,000.00

2,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.51.02. Autorități publice

0.00

.             0:00

■       0.00

0.00

0.00

•            ■ 0.00

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

.            0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

• •           0.00

0.00

0.00

- 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

.     0.00

0.00

0.00

.         0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte cheit. de investitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:: 0.00

0.00

0.00

0.00

_______0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

O.oo

0.00

0.00

.           0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. Cap.65.02. - Invatamant

16,948,610.00

16,910,700:00

5,130,998.00

1,200,600.00

0.00

1,200,600.00

0.00

c.:;: o.oo

CC 0.00

0.00

C 0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

1,908,080.00

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

:           .6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

■. C 0.00

0.00

0.00

CC: 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

16,948,610.00

16,910,700.00

5,130,998.00

:. 1,200,600.00

0.00

1,200,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

■       0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,948,610.00

16,910,700.00

2,345,670.00

0.00

1,200,600.00

c      0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00’

13,563,170.00

1,908,080.00

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

? : 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

16,948,610.00

16,910,700.00

2,345,670.00

1,200;600.00

0.00

1,200,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

1,908,080.00

1,100,000.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap. 67.02. -Cu/fura rfecieerie^f reffgre

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

124,500.00

:; o.oo

74,500.00

50,000.00

: 50,000.00

0.00

: o.oo

0.00

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

________0.00,

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

: o.oo

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

.         o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______________B.Lucrari noi______

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

124,500.00

0.00

74,500.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

dîn care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

__

C3 Consolidări

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

.     74,500.00

0.00

74,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

I

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

. ; . 74,500.00

0.00

74,500.00

■ 0.00

0.00

0.00

o.ooj

din care C+M

22,562,780.00}   22,562,780.00

0.00

C ■■ 0.00

0.00

0.00

L         0.00

0.00

.....

0.00

o.ooi

■z o

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare > inițiala . .

Valoare totala actualizata

: Realizat pana la 31 dec.

2012

0

1

2

3

4

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

0.00

0.00

0.00

Cap.84.02Transport urban

. 97,476,000.00

85,113,890.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,042.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

3

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimîr.

38,758,450.00

40,029,640.00

3,235,006.00

din care C+M

32,520,060.00

35,301,860.00

2,810,359.00

4

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de la int. cu str. Ostroveni pana la int. cu DN 67

36,842,810.00

23,209,510.00

243,036.00

din care C+M

33,998,360.00

15,920,980.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

21,874,740.00

21,874,740.00

309,830.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

21,874,740.00

21,874,740.00

309,830.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

0.00

8

Amenajare si modernizare str Aurelian Sacerdoteanu si str Patriarh lustinian Marina

21,874,740.00

21,874,740.00

309,830.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale 2013

: . '

: <- > . .. - . . .

Ca Pa ci tati

ier men PIF

Credite bancare interne

Alte fonduri externe nerambursabile postaderare

Total ■ alocatii bugetare

din care: De la bugetul local

Contrib. de la bug. de stat

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

.           0.00

0.00

0.00

0.00

:      0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ ? 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oM

0.00

0.00

0.00

0.00

■:: o.oo

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,385,300.00

15,000,000.00

5,436,600.00

948.700.00

o.oo:

948,700.00

£0.00

; 0.00

20,920,000.00

14,750,000.00

5,250,000.00

920,000.00

0.00

920,000.00

0.00

0.00

11,566,100.00

7,000,000.00

3,617,400.00

948,700.00'

0.00

948,700.00

0.00

0.00

11,270,000.00

6,850,000.00

3,500,000.00

: 920,000.00

0.00

920,000.00

0.00

0.00

8,179,000.00

5,400,000.00

1,830,300.00

948,700.00

0.00

948,700.00

0.00

0.00

.. 8,070,000.00

5,350,000.00

1,800,000.00

920,000.00

0.00

920,000.00

0.00

0 oo

3,387,100.00

1,600,000.00

1,787,100.00

' ££    0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,200,000.00

1,500,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•: ££;£:£!.0i06

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

9,819,200.00

8,000,000.00

1,819,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,650,000.00

7,900,000.00

1,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/    0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,819,200.00;

8,000,000.00

1,819,200.00

< 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,650,000.00

7,900,000.00

1,750,000.00

/ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,819,200.00

8,000,000.00

1,819,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,650,000.00

7,900,000.00

1,750,000.00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

D 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sef Servi,Managementul Proiectelor Adelina Rele vdescu


Sef Serv Contabilitate si Buget

Georgeta Pripas


EmîliaîțValehtin Frâncu


Viceprimar,

Gheorghe lonita


Director Execuți

Simona Morcov


Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813


Anexa 2.1 la HCL!

Anexai b) din OG1169/1997


LISTA PROVIZORIE 2013
poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

3,144,300.00

din care C+M

2,850,000.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

ii

DOTĂRI INDEPENDENTE

50,000.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0,00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

50,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

25,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

25,000.00

III

CONSOLIDĂRI

3,094,300.00

din care C+M

2,850,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

1,200,600.00

din care C+M

1,100,000.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

1,200,600.00

din care C+M

1,100,000.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

74,500.00

din care C+M

0,00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

74,500.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

1,819,200.00

din care C+M

1,750,000.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

1,819,200.00

din care C+M

1,750,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

Primar

Emilian Valentin Frânei

Director Executiv

Simona Morcov


Sef Serviciu Managementul Proiectelor

Adelina Retevoescu


Sef Senrtciu Contabilitate si Buget

Georcfeta pripas


Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813


Anexa 2.2 la HCL l

Anexai b) din OG1169/1997

LISTA PROVIZORIE 2013
poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

Director

Ion Leps
Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

.......

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

8,000,000.00

din care C+M

7,900,000.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

8,000,000.00

din care C+M

7,900,000.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

0.00

din care C+M

0.00

1

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

8,000,000.001

din care C+M

7,900,000.00

2

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

8,000,000.00

din care C+M

7,900,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

Primar            j // I

Emilian Valentin Fy-^pcb,

Director Executiv

Simona Morcov

Sef Serviciu Managementul Proiectelor

Adelina Retevoescu

Sef Serviciu Contabilitate si Buget

GeorgajfaRriaas