Hotărârea nr. 199/2013

hotarirea 199 - 25 iulie 2013 - aprobare organigrama si stat de functii Politia Locala

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


'ti > it i;

Ji li J  U 11


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.199

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea conform dispozițiilor OUG nr. 77/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.5029 din 22.07.2013, întocmit de Poliția Locală a municipiului, prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și Raportul rectificativ nr.5029/22.07.2013; modificare presupune transformarea postului de director executiv adjunct - funcție publică de conducere - post ocupat în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Juridic, Salarizare, Resurse Umane, Pregătire Profesională, conform excepției prevăzute de art.3, alin.(2) din OUG nr. 77/2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a politiei locale și ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și avizul Comisiei Locale de Ordine Publică nr. 24594/2013;

Ținând seama de avizul nr.26132/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare aprezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Poliției Localea municipiului Râmnicu Vâlcea,


PREȘEDINTE DE ȘEDINT^o EduardVÎRLAN

/A

^Contrasemnează, pentfuu^galitate SECRETAR MUNțefptW,    /

\\ jurist Toma MIHĂ^SCU ..s

W'Sfi fi? 1,                                  \\

KW/ Z? V

’k'b

Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013
POLIȚIE


ORGANIGRAMA

LOCALE A MUNICIPIULUI RÂMNIțU VÂLCEA


SERVICIUL î

FINANCIAR


CONTABILITATE


ACHtZnTI'PUBt’CE


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI RM.VALCEA


PRIMAR


DIRECTOR EXECUTIV4 fp i


| ADMINISTRA I KsSM |   |


COMPARTIMENTUL


ORDINE PUBLICĂ


23 fp


BIROUL JURIDIC


SALARIZARE


RESURSE UMANE


PREGĂTIRE


| PROFESIONALĂ


COMPARTIMENTUL


ORDINE PUBLICĂ6 fp


10 fp


ACTIVITATE COMERCIAL/


Total posturi din care:

115

Funcții publice (fp)

105

de conducere

6

:        de execuție

98

Personal contractual (pc)

11

de conducere

0

de execuție

11


SERVICIUL

PUBLICĂ, AC


HNE


FATE


COMERCIALA, EVIDENȚA


PERSOANELOR Șl


INTER'


COMPARTIMENTUL


evtoi

PERSOANELOR


4544 fp


Ifp


COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂANEXA NR.l


XA Nr~ J-3 : CONSILIULUI LOCAL i


ERVICIUL D1SCIPLTN

ÎN CONSTRUCȚII

AFIȘAI STRADAL

SI pnOTR'-TI 1

3

1

7fp

| MEDIULUI


COMPARTIMENTUL


SIGURANȚA


SERVICIUL j

dispeceratCIRCULAȚIEI PE


QRUM’">IT P


PUBLICE


COMPARTIMENTUL


ORDINE PUBLICĂ


INTERVENȚII


COMPARTIMENTUL


10 fp


DISPECERAT


MONTIOR1ZARE


16 fp.


11 fp


MONITORIZARE


PA^Ă’Sl


35


; i

I INSTR^IReJ |    |       |

COMPARTIMENTUL


OPERATORI SISTEM


SUPRAVEGHERE


PAZĂ10 fpDIRECTOR,

Jr. Alecu Deaco


POLITIA LOCALĂ RM.VALCEA


x                    C0NSILjo7IgCALi

STATUL DE FUNCȚII AL POLITIEI LOCALE RM.VALOJA'i^• Zgy rfin ifâ Ort

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE

Funcția publică

Clasa

Grad , profesional ;

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesio-nala/grad

Nivelul studiilor

f l

Observații

de conducere

de execuție

de cond.

de execuție

CONDUCERE \                                                1

1

[Director executiv

1 l/ll

S

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIUTATE/ACHIZITII PUBLICE/AD

MINISTRATIV/SSM

2

Sef serviciu

i i/ii ?

S

|

3

Inspector

1

Asistent |

s

&

I

4

Referent

III

Superior ț

M

1

5

Referent

III

Principal 1

M

j

6

Inspector

1

Debutant 1

S

VACANT

7

1               t

Cond. auto

M

1

8

J                   1

Cond. auto

M

J

9

îngrijitor

1

M

(

BIROU

JURIDIC/SALARIZARE/RESURSfi UMANE/PREGAT1RE PROFES

ONALA                        1

10

Sef birou

U/ll

S

VACANT

11

Referent

III

Asistent )

M

i ț

12

Referent

III

Superior 1

M

î

13

Referent

III

Superior 1

M

1

14

Consilier juridic

1

Superior I

S

1

15

Consilir juridic

1

Principal [

S

1

16

Consilier juridic

1

Asistent 1

S

VACANT

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCT1I/AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA

MEDIULUI                        1

17

Sef serviciu

H/li

S

î

18

Polițist local

1

Supe'rior

S

19

Polițist local

1

Superior

s

I i

20

Polițist local

III

Supe'rior

M

1

21

Polițist local

III

Superior

M

1 i

22

Polițist local

III

Principal

M

23

Polițist local

1

Principal

s

VACANT

24

Polițist local

1

Principal

s

VACANT

COMPARTIMENTUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE PUBLICE

25

Polițist local 1

1

Asistent

S ;

26

Rolitist local ?

1

Asistent

S !

l £

27

ț

Rolitist local 1

1

Asistent

s I

28

i

Polițist local’

III

Superior

M |

£

29

Polițist local |

III

Superior

M 1

30

Polițist local j

III

Superior

M |

31

Polițist local j

in

Principal

M i

32

Polițist local I

ni

Principal

M {

1 >

33

i

Rolitist local |

iii

Principal

M j

4 ■ t ■

34

I

Rolitist local i

iii

Asistent

M |

i 1

35

1

Rolitist local |

iii

Asistent

M |

1 !

SERVICIUL DISPECERAT / MONITORIZARE / PAZA SljlNSTRUIRE 1                                i

;         îi            1

1

4

36|                            |Sef serviciu

l/ll

. SI

I COMPARTHV

ENTUL DISPECERAT MONITORIZARE                                     î

|                                i

1 1

37

!

Fțolitist local i

IH

Superior

M |

1

38

i î

Rolitist local i

III

Superior

m i

39

>

Fțolitist local |

III

Superior

M 1

40

Fțolitist local|

III

Superior

M i

]

41

i

Fțolitist local |

III

Superior

M 1

1

42

Fțolitist local;

III

Superior

M }

i

43

Fțolitist local I

III

Superior

m i

i ;

44

Rolitist local ■

III

Superior

M ]

>

45

Fțolitist local i

III

Superior

M 1

46

Polițist local ?

III

Superior

M ;

i

47

Pplitist local i

III

Superior

M

>

48

Rolitist local :

III

Superior

M î

49

Polițist local

III

Superior

M i

i

50

Polițist local i

III

Superior

M ;

j

51

Polițist local

III

Asistent

M ;

52

Pjolitist local .

III

Asistent

m ;

COMPARTIMENTUL OPERATORI SISTEM SUPRAVEGHERE

53

Polițist local

| 1 Asistent

S

54

Politîst local

11

Asistent

S

55

Polițist local

Im

Superior

< M

56

Polițist local

im

Superior

| M

57

Polițist local

jm

Superior

; M

58

Polițist local

Im

Superior

; m

59

Polițist local

-III

Superior

M

60

Polițist local

in

Superior

i M

61

Polițist local

tui

Asistent

: M

62

Polițist local

ni

Principal

; M

COMPAR'

IMENTULPAZA

63

referent

1

M

64

referent

11

M

65

referent

II

M

66

t

referent

II

M

67

referent

11

M

68

referent

II

M

69

referent

II

M

70

1

referent

II

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA/ACTIVH

AȚE COMERCIALA/EVIDENTA PERSOANELOR SI INTERVENȚII

711_____

Sef serviciu

1

1/11

: s

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICA/ACTIV1ȚATE COMERCIALA

72

Polițist local

i |

Asistent

. S

73

Polițist local

ÎI

Asistent

s

74

Polițist local

III

Superior

M

75

Polițist local

;in

Superior

M

76

Polițist local

JH

Superior

M

77

Polițist local

ni

Superior

M

78

Polițist local

III

Superior

M

79

Polițist local

Jii

Superior

M

80

Polițist local

Jll

Superior

M

81

Polițist local

Jii

Superior

M

COMPARTIMENTU

L EVIDENTA PERSOANELOR

82

Polițist local

III

Superior

M

COMPARTIME

NTUL ORDINE PUBLICA

83

Polițist local

III

Superior

M

84

Polițist local

III

Superior

M

85

Polițist local

III

Superior

M

86

Polițist local

III

Superior

M

87

Polițist local

III

Superior

M

88

Polițist local

III

Superior

M

89

Polițist local

111

Superior

M

90

Polițist local

III

Superior

M

91

Polițist local

III

Superior

M

92

Polițist local

III

Superior

M

93

Polițist local

III

Superior

M

94

Polițist local

III

Superior

M

95

Polițist local

III

Superior

M

96

Polițist local

HI

Superior

M

97

Polițist local

III

Superior

M

98

Polițist local

III

Superior

M

99

Polițist local

III

Superior

M

iod

Polițist local

III

Principal

M

101

Polițist local

III

Asistent

M

102

Polițist local

III

Asistent

M

103

Polițist local

HI

Asistent

M

104

Polițist local

III

Asistent

M

105

Polițist local

1

Asistent

S

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICA/INTERVENTII

106

Polițist local

HI

Superior

M

107

Polițist local

III

Superior

M

108

Polițist local

III

Superior

M

109

Polițist local

III

Superior

M

110

Polițist local

III

Superior

M

111

Polițist local

III

Superior

M

112

Polițist local

III

Superior

M

113

Polițist local

III

Superior

M

114

Polițist local

III

Principal

M

115

Polițist local

III

Asistent

M

Funcția^ Număr posturi

Ocupate.

Vacante

Total

Nr. total de funcții publice

99 j.

5

104

Nr. total de înalți funcționari publici

o i

0

0

Nr. total de funcții publice ele Conducere

5 |

1

6

Nr. total de funcții publice de execuție

94 î

4

38

Nr. total de funcții contractuale de execuție

11 !

0

11

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțelepublice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare !

0 1

0

0

Nr. total de funcții din instituție

no !’

5

115