Hotărârea nr. 198/2013

hotarirea 198 - 25 iulie 2013 - aprobare organigrama si stat de functii aparat propriu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.198

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea si Direcției de Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică

conform dispozițiilor O.U.G. nr. 77/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.25223 din 19.07.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, ale Direcției de Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică (Serviciul de Asistență Medicală și Serviciul Public Creșe); modificarea constă în:

 • - desființarea unui număr de 33 de posturi vacante - funcții publice de execuție și a unui post vacant de execuție - personal contractual;

 • - schimbarea denumirii unor servicii, birouri, compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • - desființarea unor compartimente/direcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • - mutări/transformări intervenite în cadrul structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor și ținând cont de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și ale Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

Ținând seama de avizul nr. 26132/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

 • î n baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) în baza avizului nr.26132/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, ale Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică.

 • (2) Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, ale Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică (Serviciul de Asistență Medicală și Serviciul Public Creșe), modificate conform alin.(1) sunt prezentate în anexele nr. 1,2, 3 și 4 la prezenta hotărâre.

 • (3) Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 august 2013.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției Economico-Financiare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^^O


RASEMNEAZA.BENTRU LEGALIT

SECREȚAaWUNICIPIU, jurist TonwMIHĂESGU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEĂ-PRIMĂRIA MUN. RNI. VALCEA                  !


STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Șl AL DIRECȚIEI DE EVIDENȚA A PERSOANELOR

Nr. crt.

STRUCTURA

■ j

FUNCȚIA pE DEMNITATE PUBLiCÂ. ; î : î

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii _________

Funcția contractuală

.Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii 1

Total funcții

de conducere

de execuțle/nivelul de salaiizare ptr. funcțiile de conducero(gradul)

de conducere

de execuție

(3

____1____

2 f

1 J

5

6

7

s

&

10

ii

’2

13

14

—___ii._____

1

! 1 PRIMAR

1

s

s

1

2

- 1

VICEPR1MAR

s

1

3

VICEPRIIÂAR

i

s

_______1

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

s

1

5

SECRETAR MUNICIPIU

ii

85

S

I

1

DIRECȚIA ADM

INISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCJOS____ 21

6

Director Executiv

1 ii

80

S

1

SERVICIU! ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALĂ, REGLEMENTARI Șl APUCARE LEGEA 10/2001                                  g

7

Șef serviciu

l îl

I

76

s

i

1

8

; t

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s.

1

9

: £

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

10

s i.

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

11

■ 1

CO>JS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1 J

12

î

= .1

CO^IS. JURIDIC

I

Debutant

24

s

1

13

cons. Juridic

I

Principal

39

s

1

14

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1 • 1

15

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENT ARHIVĂ Șl GESTIONARE DOCUMENTE                                            3

16

INSPECTOR

I

Asistent

34-

s ■                            I

I

.1 i

17

REFERENT

III

Superior

23

M                       ■ j

1           : :

18 ‘           ' ■

INSPECTOR

I...

Asistent

34

S                    j

1

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcți de conducere

a publică

de execuțiefmvelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerefgradulț

—r-y ---------

. FUNCȚIA DE

DEMNITATE ; PUBLICĂ

____ _____1 ....

Clasa

Grad profesional

S

s o

w

<q

O

j Nivel studii

Funcția ci de conducere

tmtractuală

de execuție

S ro !g — m nj

Ii

E °-

O

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerețgradul)

c c ■ÎS

"C

V?

o

Nivel studii

1

j

f

Total funcții ।

î ..

1

-     -3

_ _    4

1      5

_______6

7

&

1

;                                   1

SE

^R VICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

<2

!      14

r              15                I

I      A

19

Șef Șerviciu

II

1

: 76

s

i

ț      O

i         1

20

CONS. JURIDIC

1 I

Superior

50

s

f 1

rT" 1

21

CONS. JURIDIC

_i__L

Superior

i 50

s

j__1_________

i         1

22

1

CONS. JURIDIC

| i

Asistent

:• 34

s

4                I

1

23

CONS. JURIDIC

Principal

i 39

s

I                      I

I          1

24

CONS. JURIDIC

i

Principal

39

s

i          1__

25

CONS. JURIDIC

i

Principal

39

s

_■__1

’4

26

INSPECTOR

___* _

Principal

39

s

ț

______1

l

DIRECȚIA RESURSE UMANE

ț

--

J_____J_______1

27

- _

Director Executiv

II

80

s

1    44

j 1 I

BIROUL RESURSE UMANE

1—...       1

7

28

Șef Birou

II

74

s

J__r__________

3             1                f

29

CONSILIER

Superior

50

s

£__J__

i           4

30

CONSILIER

i

Superior

50

s

: i

*---

i__1

1

31

INSPECTOR

i

Asistent

34

s

1

4

32

INSPECTOR

i

Asistent

34

s

■ i

_________________ 1

1       ~

33

CONSILIER

1

Superior

50

s

i

__I_________________ 1

| 34

INSPECTOR

.1

Superior

50

s

!

_____________ I

BIROUL ADMINISTRATIV

. i

1

f__I

13

4

35

Șef Birou j

II

72

36

..  _  _  _ .    _ ___________L

REFERENT

IA

M r

3______

4

37

ȘOFER

1

------------------.--

15

M ’

____2__ 4

38

ȘOFER

1

15

M

1

•f

39

f

ȘOFER

|.

""

15

M

t 1 ’ 4

40

l

ȘOFER

I-:

15

M

: 1_____________

' 1

41

MUNCITOR CALIFICAT

1

15

M

I

42

_ _____ _________i___i

F

NGRIJITOR

O I

1

' 43

i

1

NGRIJITOR

12

1_______________________

| 44

1

NGRIJITOR

12

o

45

1

NGRIJITOR

P

G

1_________

' 46

1

NGRIJITOR

p

■ G

1__

. 47

. _. . .......

i

■ i

NGRIJITOR

12

1               ■

48 !

COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMII

1___J

1

J

1

. -

■ 1

1 INSP.SPEC !■

II f

1

« 1

_ș_L

—1___1

.1 ?

l

Nr. ort.

i         STRUCTURA

I

FUNCȚIA DE DEMNITATE

j

Funcția publică

J i

c

' «J

77

Funcția contractuală

33

®

bj "O

<u NI

de execuție/nivilul

(U C0 (D

O

<D

Cri

E

g» ® 3 -2

•= 3 F ® S- & Q M ’ț-

S

■O

Totat funcții

PUBLICĂ

de salaiizar» ptor. funcțiile idei conducerețjjradui)

-{ -

o

o

• g

gj

de conducere

i -2 g

CQ

Qj

0>

1

de conducere

"S

5

i w (U

O

z

de execuție

■o 2 re q.

O

Ș □ Șj 2? e c z &8

<0 ea O

z

—-_5---

2

c

DMPARTIMENT N

ianagementjjl călii

fi

FĂȚII Șl CC

)NTR

OL IN

TERN

10

1

___12 _

1 13

14

-I---

2

49

1

consilier

1

Principal

i 39

S

1 1

■1

50

]

INSPECTOR

1 1

Asistent

i 34

s

1

j

1

i

BIROUL INFORMATICA ȘICENTRULț PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR

8

51

i

Șef Birou

11

? 74

S

ț

52

CONSILIER

I

Superior

î 50

S

1

53 ! î

CONSILIER

1

Superior

I 50

s

54

INSPECTOR

1

Superior

? 50

s

55

I ■

INSPECtdR

1

Superior

! 50

s

1

56

consiUeR

1

Asistent

1 34

s

57

s

INSPECtdR

1

Asistent

î 34

S

r

•j

58

î

j

INSP.SPEC.

II

33

R

___________COMPARTIMENT AUDIT INTERN \                          “

4

59

!

--------------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDITOR

1

Superior

55

S

60

i ; V

. AUDITOR

1

Superior

55

s

1----

4

61

i

AUDITOF

1

Superior

55

s

“-----

__1

62

i

_ _audit6f

1

Superior

55

s

i

__1 1

i                      i

_____    _ _ CABINE

T PRIMAR       *

4

63

I '■

ț

CONSILIER

IA

48

s

64

i                   ;

1

CONSILIER

IA

48

s

_______________________I

1

65

I                   :

1

CONSILIER

IA

------

48

s

-1

r 66

/ *

l

CONSILIER

IA

48

s

ț

__.    L ?          _______ COMPAR IIMENI COMUNICARE, SPORT, CULTURA                              -----

pL-

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

I 68

INSPECȚ0R

1

Principal

39

s

■1

j 69

REFERENT

III

Superior

23

M

__l_

f

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

----2--J

| 70

Director Executiv

ir! 1 ... .

80

s 1

t ej

1 I

j

Director Executiv

1

— ---—j-

I

i _71

Adjunct

II ț

78 1

S 1

1 ■ i

4

________ ,     ___________SERVICIUL PERSOANE JURIDICE_____________________________________

--- —

72

Șef Serviciu

.JU t 1

76

s

1 ■                                           ■

■ -- r

1

L_Z3

INSPECTOR I

1

Superior

50

s

i

__ I 4

INSPECTOR i 1

Superior

50

s

________________________I

■ - ( '

-___

_        1

Nr, crt.

STRUCTURA

1

<1>

t-uncpa puoiică

c

cB n

Funcția contractuală

Q. WT1

£ _g=-

£ 1

S5 1 •

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

c

£

Cl

S

O

N&ef de salarii pentru funcțiile _cortducere(gra<

de conducere

de execuțle/nivelul de salaiizare ptr.

funcțiile de conducerefgradui)

Clasa

Clasă de sal;

to

> z

de cond ucere

de execuție

Li

■o 9 E o-

<5

o      0)

UJ

Total funcții

■?

!

'             3

4

. 5

6

a

-- — --—j-

75

INSPECTOR

1

Superior

50

S

li     M

_____ _______

4

76

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

? ” ■

1 4

77

INSPECTOR

1

Superior

50

s

• ’i

__1__________________

4

78

CONSILIER

1

Superior

50

s

<

_ ___________1 ____________

4

79

INSPECTOR

1

Superior

50

s

-----— —

___1__________ 4

80

INSPECTOR

1

Principal

39

s

t—r -

__I_________________________

81

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

j                         ; |

--—

___1__________

SERVICIUL PERSOANE FIZICE

■1

J__1_______

4 4*

82

Șef Serviciu

II

76

s

IO

1                I

83

INSPECTOR

1

Superior

50

s

--1______________1

*1                         1

84

INSPECTOR

1

Superior

50

s

__________7__________ 4

85

INSPECTOR :

1

Superior

50

s

__1________________________1

-1                         1

86

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

—JL____J

87

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

-

i______;

4                •

88

INSPECTOR

1

Principial

39

s

■■

1 <

89

INSPECTOR :

1

Principial

39

s

—.—

--1—J

90

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

J

__________7__________ 4

91

INSPECTOR

1

Superior

50

s

> 1

__1_________________ 4

92

INSPECTOR '

1

Principial

39

s

i

_____2______

93

j ■

INSPECTOR

■ 1

Principal

39

s

1__________

4

94

INSPECTOR

: 1

Principial

39

s

i

—---..

1

95

INSPECTOR -

1

Principal

39

s

------

1             [

4              '

96

INSPECTOR

1

Principal

39

s

_______1

4              1

97

INSPECTOR

1 1

Principal

39

s

_ ______[

--T-

___1               1 .

4              i

SERVI

CIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE

1

__1________________' 4C

98

Șef Serviciu

li                   :

76

s

JD

99

INSPECTOR i

1

Superior

50

s

i

7

4                  !

100

CONS. JURIDIC

.1

Superior

50

s

___________________1 4

101

INSPECTOR ■

1

Superior

50

s

!

... ■ >

102

INSPECTOR

1

Principal

39

s

----

7________________*

i              i

103

INSPECTOR

1

Superior

50

s

————

1      j

4

104

REFERENT

III

Superior

23 i

M

7               ,

105

INSPECTOR

1

Asistent

s

7________________ț

4

toe I

i

REFERENT

III

Superior

23 ;

M

—-—-—

7

107 i

• , (

INSPECTOR

1

Principal

39 i

s J.

—■-----

1

--— -L.__

_ » ■ ,

Nr. crt.

i

________STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

I             Fureția publică

tu

CO

U

Grad profesional

Clasă de salarizare Nivel studii

Funcția contractuală

40

g C m IA Si ■Q 2 2 Q. 0

_______ Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă dc salarizare '

Ntvei studii

Total funcții

i

de conducere’

de execuție/nivelul de salatizare ptr.

funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

108

ț

INSPECTOR

1

6

Principal

39 . S

9

—_____ifl___

11

$

14

, 109

INSPECTOR

1

Principal

39 i S

4

' 110

J__________

CONS. JURIDIC

1

Principal

39 ; S

1——

- ------—

______I

4             I

111

INSPECTOR

1

Asistent

34 : S

!

1

112

i

INSPECTOR

1

Asistent

34 * S

1

----

1

113

i ■ ;

i

REFERENT

Jll

Superior

23 i M

1

4

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE

OPERATORI GHIȘEU

-------

J-----—--—1

114

Șef, Serviciu

11

76

s

Iv

t         !:

: 115

INSPECTOR

1

Superior

50

S

4

! 116

_____________________________i

INSPECTOR

1

Superior

50

s

4             '      <

i 117

i

REFERENT

III

Superior

23

M

—---—

-4

118

REFERENT

III

Superior j

23

M

---

1

4       ~

.119

INSPECTOR

1

Superior [

50

S

---—

120

i

INSPECTOR

_ 1

Superior

50

S

____________________1 4

121

j

REFERENT

III

Superior

23

M

4

122

r                          f

REFERENT

-III

Superior

23

M

*--

__________________1______________ 4

.123

i

REFERENT

III

Superior j

23

M

124

.                                i

REFERENT

HI

Superior ,

23

M

_____________1 ;

4

125

126

CONSILIER □ pcpDphiȚ

1 III

Superior j

Superior )

50

S

____1                    j

1

127

SERA

Sef Servinju

flCIUL CONTABILI

II

TATE

Șl BUGE1

M

i

j

-J.

1 4

12 :

128

ț

CONSILIER

1

Superior

/o

50

o

S

------

1            i

,129

130

ț

j

INSPECTOR

INSPECTOR

1

1

Superior

50 cn

S

'■

——--

_______________1 T

131

î

CONSILIER

1

Superior j

50 |

o

s

---

1

132

INSPECTOR

1

Principal |

39

s

!                           j

133

i

INSPECTOR

1

Principal

39

s

■                                        ; i

_______J

134

135

4

REFERENT

INSPECTOR

III i

Superior I

23 ca

M

;             l

____________ _

1

1             ’

136

137

ț

INSPECTOR

INSPECTOR

l

1

Principal ,

39

O s

-----.---—

1

1 j-

1

138

.... _           _l

■-

I

REFERENT

II!

Supșt ior i

Superior

oU

23 "

b_

M

-------

I

1

COMPARTIM

ENTUL ADMINISTF

ÎATÎV

REGISTR

ATU

1 ■

139

140

... ..... _.

i

-f

j

i

~T

DEFERENT

IA

>11

M !

4

1

_______1

MGRIJITOR

I

21

-g Ț

_J____J-.

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

' - .......- 1

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

T

— . - - 1. Grad sau treaptă profesională

r.........

1 Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

-Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salarizare ptr. funcțiile de conducerețgrad ul)

de conducere

1 ț

i de execi ție

i ?

l

i_2.:

4

.ț.

a

î

£

’        10

n

12

i 13

141

: INSP.SPEC.

1

38

S

1

142

! : \

' Arhivar

i             ! 13

M

1

j               DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA

58

143

4 î l ■ î

Director Executiv

II

80

s

1

i

144

} ■

ț i

Director Executiv Adiunct

II

78

s

1 I

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL

2

I 145

î i

INSPECTOR

1

Superior

50

s

i ■

1

l 146 I

INSPECTOR

1

Principal

39

s

i

1

: SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL

1

3

147

Șef Serviciu

II

76

s

1 f

1 ,

1

148

l >■

INSPECTOR

1

Superior

50

s

i î

1

149

j         ;

CONSILIER

1

Superior

50

s

'          1

1               !

i 150

ș ■ t

CONSILIER

1

Superior

50

s

‘ !

1 j

151

? : i

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

I i

E

1

! 152

I             1

INSPECTOR

1

Superior

50

s

j i

1

1

I 153

REFERENT

III

Superior

23

M

j

1

l 154 ■

1 : i

; INSP.SPEC.

1

38 i

S

1 i

i ■' i

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

1

8

j 155

1 ; 1

Șef Serviciu

II .

76

s

„         !_J___

1             !

156

1 ■ ș

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

’: i

____ 1

157

.■            : i

CONSILIER

1

Superior

50

s

j

1

158

î ■ î

REF. DE SPEC.

11

Superior

39

SSD

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

I : i

REFERENT

III

Superior

23

M

i i

i

1

161

î : î

INSPECTOR

1

Superior

50

S

i

1 _____

162

i : !

REFERENT

IA

21 i

M

1

serviciul evidența și gestiune Patrimoniu                j

8

j 163

Șef Serviciu

■ II                         I

74

S

1             ।

——

, 164

INSPECTOR -j 1 ;

Superior

50

s

î

l

— -----I

1             ।

I 165

INSPECTOR !

1 Superior

50

s

1 i

I 166'

REF.-DE SPEC. ;

II ।

Superior

39

SSD

1

i

_ 1

i 167

REFERENT i

III 1

Superior

23

M

i

1

Ș 168 ’

-REFERENT

.111 i

Superior

•23

M

! \ !

- 1

1 169

INSPECTOR

1

Principal ।

39

s

1 ' i

Nr. cri |          STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Gradprofesional ___

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

'I

Slasâ de salarizare

fS i

Total funcții

o!                                                             1                                                    ..

runcpa puciica

Clasa

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conrfucerețgradul)

de conducere

de execuție/ntvelul de salaiizare ptr. funcții» de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

2

4-

4

... jL l .

7

- 3- I              8______________

. r

170 [

r

CONS. JURIDIC ■OMDfiDTIfUIEMT r

I

VMUT

Principal

DA/'TTEÎ

39

s I

—__________

13

14     1            rț

-!          1 .

171

i INSPECTOR | 1

Superior

50

ș r______________i_____________

________ 3

1             1

172

_ _ _____.__.__.______

INSPECTOR ( 1

Principal

39

s

----------r--->---------. I               4

173

L_________.1 inspector 1 1

Princăpâl

39

s

I             4

___‘ ______.____________

UNITATEA LOCALA DE MONITORIZARE

----------------I                     l

3

174

inspector : i

Princâphl

39

s 1

4 -

175

INSPECTOR | 1

Principel

39

s !

176

CONSILIER i 1

Principe!

39

_șj________________

1

;__________________ COMPARTIMENTUL ENERGETld                                      ~

R77 Ț ~~~ ------    [                -    । [NspECTOR | ["Țsupjnjjr} 50TT f         |    ~   -----[—

■.                          __________ SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

178

Șef Serviciu

II

I 1

76

s i

-------■--—

7—-

12

*f

179

_ _Q.QNȘ«LIER

1

Debutant

24

s 1

_________________1 •J

130

CONSILIER

1

Principal

39

S i__________________

1

■1

iei

INSPECTOR

1

Principal

39

S i

__________________l

182

CONSILIER

1

Debutant

24

SJ____________

__________________l 4

183

CONSILIER

1

Superior

50

s !

184

INSPECTOR

1

Asistent

34

_Ș| . . .

______________________i -1

185

1 !

INSP.SPEC.

1

38

s

i

•1

Î86

_ ____________________________

1 1

j

INSP.SPEC.

IA

48

s

__________________________1 4

187

»—‘--

11

1

INSP.SPEC.

II

33

s

_________________I -1

188

------L—ț___

INSPECTOR

II

33

s

_______________i

1                i

! 189

11

INSPECTOR

II

33

r s

I

i

BIROUL PROIECTE

PROGRAME

___

I

190

Șef Birou

1)

11

74

S

—---

1 1

1                I

191

CONSILIER

1

Superior

50

S

__          I

192

i

REF. DE SPEC.

II

Supferibr

39

SSD

.

_________________I

193

CONSILIER

l

Asisteht

34

S

_____________________1

194

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

___________1______________

195

. INSPECTOR

1

Principal | 39

S

_________________I 1

196

_ _____.__.__.__.________.

INSP.SPEC.

. IA

4R

s

i ______________

197

__—__L___J

INSP.SPEC.-

II

33

s

____J___ i ■<

198

j

INSP.SPEC.

IA

..

48 1

Q

I

199

•_____________________________ __________

j

INSP.SPEC, î

1

38;

__1________ 4

200

■ - - i

INSPECTOR j

II.

33 '

S 1

__1 .

1

kr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

I j Clasă de salarizare

Nivel studii j

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de co nducere(graduT)

Clasă de salarizare

i

1 Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/ntvelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgraduî)

de conducere

de execuție

-------S-------

- 2

3

4...    - _

■ s

6

7

6

9

10

11

!î . .

ÎS

14

15

DIRECȚIA i URBANISM         _________                    19

201 I                                I ‘_

Arhitect Șef

II

I                I 81

.si .

__I____II I I 1

; 202 |                                         I

Director Executiv

II

80

s

________                              -                    ____ 1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl REȚELE EDILITARE                                        g

: 203

-----

Șef Serviciu

II

76

S

1

204

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

205

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

206

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

207

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

208

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

209

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

210

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

211

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.I.S.______         6

212

----

Șef Birou

ii ;

74

S

1

213

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

214

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

; 215

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

216

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

217

• Ț

INSPECTOR

I

Superior

50

s

__________.       .       __________________L

1

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI                      ___ 2

218

INSPECTOR ;

I

Superior

50

s

1

219

INSPECTOR i

I

Asistent

34

S

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE                                                   18

r~220 |___

;            [Director Executiv

11 !

i

1 80

S

j

1 ~1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

221

Șef Serviciu

II

76

S

!            1

222

CONSILIER :

I

Superior

50

S

1

223

CONSILIER '

I

Superior

50

S

I ■ i____

224

CONSILIER

I

Superior

50

S

। 1

225

■ ■

■ -

CONSILIER

I

Superior

50

S

: -         1

226

T

CONSILIER

I

Superior

50

s

i 1

227

REF. DE SPEC.

II

Principal

28

SSD

___;             1

Nr, crt.

STRUCTURA ,       j

! FUNCȚIA DE

; DEMNITATE

i PUBLICĂ j

Funcția publică

Clasa

Grad profesional ...

Clasă de salarizare |

Nivel studii |

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru tuncțiite de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere 1

de execuție/nivelui de salaltzare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

1             .   .2.

... .? _ .

4

. . 5 . .

8

&

w

(1

. J2

13

228

f

REF. DESPEC.

II

Superior

39

SSD

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAI

r» ■ ;                                                                                                2

229

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

230

>

CONSILIER

1

Superior

50

s

; i

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE                                                       7 ”

231

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

1

232

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

i

1

233

INSPECTOR

I

Superior

50

S

i

1

234

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

s

1                ;

235

INSPECTOR

I

Superior

50

s

%

1              !

236

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1                î

237

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI ;_______________  _ _ _          11

238

Șef Serviciu i

II

I 76 . S

1

239

i

INSPECTOR

I

Superior i 50 S

1

240

INSPECTOR

I

Superior i 50 S

l

__1

241

INSPECTOR

I

Asistent I 34 S

1

242

CONS. JURIDIC

I

Principal' 39 S

1

243

INSPECTOR

I

Principal | 39 S

i

1

244

t

INSPECTOR

I

Principal ■ 39 S

î

i

■ 1—__

245

REFERENT

III

Superior . 23 M

■ I

1

246

»

INSPECTOR

I

Asistent '34 S

•i

1 .

247

INSPECTOR

I

Principal | 39 j S

j

______

1___

248

ț

INSPECTOR

I

Principal | 39 { S

i

: i

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ , SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ                                2 ~

' r                    "f —'   — — *      ."I ... Z ; LI 2 i T7 C 7 :               r 1       ' F"     ----------------;— ----------—

249

t

REFERENT

III

Superior i 23 1 M

!

1 j 1

250

_ .. _

L . _

______________________________________ț

î

■ i 1

MUNCITOR i

CALIFICAT j 1

Jll.M !    1

DIRECȚIADE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

I 251

Director Executiv

’•               !        !                 ‘ 60 i s

t

I 1

BIROUL STARE CIVILĂ

8

j 252

Șef Birou

II               ।        1                 ' 74 i S

I 1

' 253

INSPECTOR i 1 ! Superior 50 | S

__ '!      1

! 254

REFERENT ' -111.; Superior 23 ; M

1

i 255j

*

REFERENT ' III : Superior 23 , M

__■             1

i 256^

______—_____——-—-

INSPECTOR 1 Superior 50 j Ș

_________________:__

-                         1 I

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

---------Nivel studii—

Funcția contractuală

3       £ =-

3 m i M

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivefui de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

£ «=

3.2

-1 £ flj O.

(5

Nivel de salar pentru funcții, conducerefgn

1

3

4

5

6

1

î .

..4           . ..

w

257

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1 J

258

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

259

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR •___________ ț4

260

Șef Serviciu

II

76

S

1

261

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

262

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

263

INSPECTOR

I

Superior

50

ș

1

264

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

265

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

266

- INSPECTOR ; I

Superior

50

s

1

267

REFERENT

III

Superior

23

M

1

268

i INSPECTOR I

Superior

50

S

1

269

INSPECTOR I

Asistent

34

S

1

270

; INSPECTOR I

Principal

39

S

1

271

INSP.SPEC.

I

38

S

1

272

REFERENT

IA

21

M

1

273

REFERENT

II

13

M

1

NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE ________

DIRECȚIA RESURSE UMANE. Ec.Ioana BOR   NUPT.PRIMARUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA VICEPRIMAR Glgl Ion MATEj,


ADMINISTRATOR PUBLIC                                           ;

SECRETAR MUNICIPIU

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE                  ~ i 30

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

NR. TQTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE            

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE            

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR                    

NR- TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE                -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA


i Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcț

la publică

______________________J_____________

Clasa

Gra'd profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

>rt5

■ M o

0

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

0)

ca N

ra ra Cfi

w rn (_>

Nivel studii

ț

f

I

i ■

i

Total funcții î

de conducere

de execuție/nivetul de salalizare ptr.

funcțiile de tonducerețgradul)

de conducere

de execuție

o______

1

________3 ___________

4

5

' 6

6

9

--—,—

1

’                         î

J                     i                              i

i

j                        SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDIC

s        _______________________________________________ DISI

'ĂLĂțCABINETE MEDICALE Șl STOMATOLOGICE ȘCOLARE ) » ESAR MEDICAL ȘCOLAR NR.1

-t--- । '■> > l* 1             > >5              |

i

60 - £

1

i

MEDIC PRIMAR

7-7

s

ț

I 1

i 2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

-IR

PL

. 3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

48

PL

; -f

■ 4.

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

___1

5

ASISTENT MEDICAL

44

Pi

__________1 j___________

1 h

;       _______________________________________ disp

NSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.2

15

: 6

MEDIC PRIMAR

7?

$

|O

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

48

PL

i

: 8

----- -

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

48

PL

< I

J

i 1

' 9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

48

PL

11

-10.

j

ASISTENT MEDICAL

44

pi

* i

DISPENDAR MEDICAL ȘCOLAR NR.2 - STOMATOLOGIE

' ----—__

Io

. 11

{

MEDIC PRIMAR [

79

S        i

12

_________ —2

ASISTENT MEDICAL |

PRINCIPAL . ;

__!«_

pl ;       1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasă de salarizare |

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională ... Nivel de salarizare . pentru funcțiile de conducere(graduț)

Clasă de salarizare

1

ro

Grad profesional

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de saializare ptr.

funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

a

1

2 '

... ? ■

5

6

7

a

a

.      ..       ,_i&

11                 : 19

i?

___u

1?

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.3

13

■■ î '

1

MEDIC PRIMAR

i

72

S

1

14

i

MEDIC SPECIALIST

62

s

1

15 ■

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

i

46

PL

1

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

1

i f

46

PL

1

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PI.

1

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

1 f

46

PL

1

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

i

46

PL

1

20

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

1 i

46

PL

1

21

■ i !

! î

ASISTENT MEDICAL

' ț

44

PL

1

: I '                                                                                             i

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.3 - STOMATOLOGIE

22

MEDIC PRIMAR

i

-

72

S

. 1

23

ASISTENT MEDICAL

ț

44

PL

1

24 .

MEDIC SPECIALIST

i

î

62

S

1

25

r

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

î

i

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.4

26

I MEDIC PRIMAR

72

S

1

27

' ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

. 1

__28__

________________

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL '

46

PL

•1

Nr. crt.

STRUCTURA_________

FUNCȚIA DE demnitate PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

.         Nivel studii 1

Funcția contractuală

I                                                                                                                 I

Grad sau treaptă 1      profesională

Nkrel de salarizare s pentru funcțiile de conduce refgradul)

s Clasă de salarizare

u        Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuți e/niveluf de salalizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

29_.

____1 ______

_----

3

4

O • . $

9

_____J___

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.4 - STOMATOLOGIE

2 ------_---■ _ _ . . _

—---------—

1

j i

DENTIST PRINCIPAL

45

SSD

1

30

---------■

!

I

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

1 ji_____________________________________

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.5

9

______—----——---------

I ■

MEDIC PRIMAR

72

S

1

32

1

MEDIC PRIMAR

72

S’

1

33

---

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

34

—-----——

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL '

1

35

__—---—---

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

:pl

1

36

-----------------------

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

i i

: PL

1

37

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL i

1

38

____________________________

j

ASISTENT MEDICAL

44

pl i

1

39

__________________—-—----—

j

ASISTENT MEDICAL

44

pL !

1

I ■                1 _             ----------------■■--------

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.5 - STOMAȚ

OLOGIE               __ - ' H     1

_

1

1 i

MEDIC

53

s i

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.6     '

4

--.--...

MEDIC PRIMAR

72

S

1

42

'■

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

______________- ----------—----- ’ ■ • . .

Nf. cit

_________STRUCTURA _______:

i FUNCȚIA. DE

i DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

(O c

Clasă de salarizare

j Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treapta profesionala

Nwe! de salarizare pentru funcțiile de conduce re(g radul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

; de execuție/nivelui 1 de salalizare ptr.

ftincțlîle de

.      .       | conducerețgraduf)

de conducere ;

Clasa

Grad profesio

de conducere

de execuție

0

3 '             i                   4

5 1 S

7

-    -     9

10

11

44

1 i

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

45

1 i

1                              ■■

;                           j

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.6 - STOMATOLOGIE

46

i i

MEDIC SPECIALIST

62

S

1

47

*

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

48

DENTIST PRINCIPAL

45

SSD

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.7

49

MEDIC PRIMAR

72

S

1

50

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

51

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

52

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

i ■

46

PL

f

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.8

53

ț

<

MEDIC PRIMAR

72

S

1-

54

ASISTENT MEDICAL . PRINCIPAL

46

PL

1

55

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

56

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.8 - STOMATOLOGIE

57

DENTIST PRINCIPAL i

45

SSDJ

- ’ 1

58__

DENTIST PRINCIPAL ‘

45

SSD

1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA


STAT DE FU
2013


Nr. i crt.

STRUCTURA       !

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publică

---ZZ__!___

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare /,

--—-- Nivel studii A

----------- ----------- ------—___

Funcția contractuală

--- -l -Grad sau treaptă profesională

—_____

Nivel do salarizare pentru funcțiile de conducereferaduj)

21asă de salarizare

Nivel studii

i                                                                                                     ț

Total funcții

de conducere

de execuțle/nivelu de salallzare ptr. funcțiile de conducerețgradulț

de conducere

de execuție

0

;                                           i                                          »

2

3

4

5

6

7

i

3

10

-4—---

J ! ,________________;          ____________ SERVICIUL PUBLIC "CREȘE”

't-----------1------la      r _u I M (          1S___

QC

1

(

ȘEF SERVICIU :

1

II

î 74

. I

■:   __________________;                                   CREȘA OSTROVENII

i                       o

2

ASISTENT MEDICAL!

PRINCIPAL-ȘEF i

5(1

PL

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

4 ---—

ASISTENT MEDICAL

44

PL

4

5

1                              INFIRMIER

14

G

6

INFIRMIER

---

14

G

4

L 7

*                                                                                                                          i

INFIRMIER

14

G

8

ÎNGRIJITOR

19

G

_______________________ I 4

9

S                j                                                                                   -

SPĂLĂTOREASĂ

19

a

10

!            ;                                                              f

ÎNGRIJITOR

---

12 R I

I _

?   .•___________________; _________________________________CĂMIN OSTROVENI I      __________

11

1

'                 i                                                                                   ?

l

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL I       1    ' 1

12

_______

। ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

-LF I- 1     _

PI           4

- . î .__________________i                                      CREȘA OSTROVENI II

-----1----—-----_L__| 4 O

_13_

!                                                                   j

1

!       MEDIC PRIMAR

Ț9

s

1

14

i ;■                                                                                  i

I

!     ASISTENT MEDICAL

-—'---

44

PI

15

1

î

i     ASISTENT MEDICAL

---

44

PL

—1____1

1             I

16

+:                                                                                  i

1                                                                                           .                   ■

;     ASISTENT MEDICAL

—---

44

rL l Pt

_____________________l

17

/.           ;                                                     J

1

MUNCITOR CALIFICAT

II

19

M

i               I

18

1

i

;          INFIRMIER

- -■--- _

14

1____!

19

1

' i

1 ----------------- _____________________________________________

INFIRMIER

14

20:

i          INFIRMIER

14

- 1

21

INFIRMIER

14

G      -1

22

i

.. INFIRMIER ___j

14

^3______________1

G   1       1

l23__

■ i.

I-

I i

________   -        SPĂLĂTOREASĂ

[■

12

- I . 1

G .            1         ' : ,

12 j G. 1


Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

. —---—      - 1___________„

Clasa

Grad profesional

-------------------------------------------------------------------------------1

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

1

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere (gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul • de salalizare ptr.

funcțiile de

• conducerețgradul)

de conducere

de execuție

1 ..

8

4                                        =

2

3

!                          4

5

T

8

3

1 i                                    10

—--

---—,--

. i

______________________________CĂMIN OSTROVENI II_________________________

~L >»     ___________15__________

2

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

26

|     ASISTENT MEDICAL

1

44

PL

1

J ;___                         CREȘA OSTROVENI HI

11

27

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

'■

46

PL

1

28

ASISTENT MEDICAL

44

PL

29

î

i ■

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

30

;                                                                                   5

SORĂ MEDICALĂ

39

M

1

31

INFIRMIER

14

G

1

32

INFIRMIER

14

G

1

33

INFIRMIER

14

G

1

34

INFIRMIER

14

G

1

35

ÎNGRIJITOR

12

G

1

36

SPĂLĂTOREASĂ

12

1

37

_

ÎNGRIJITOR

1?

G

j

;                • i

_____CĂMIN OSTROVENI III

. I

2

38

;                                                                                                 i

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

I

50

PL

1

39

:                                                                                   ț

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

ț

.          CREȘA NORD I

10

40

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

41

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

■ț

42

!*

- .

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

-)

43

INFIRMIER

14

G

1

44

INFIRMIER

!

14

G

ț

45

}

INFIRMIER

I

14

G

ț

46

INFIRMIER

14

G

47

ÎNGRIJITOR

12

G

ț

48

SPĂLĂTOREASĂ

12 i

G

1

49

ÎNGRIJITOR

12) G I

(

3AMIN NORD 1                                                '

2

| 50

J

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

-- -1

46

PL

-]

l_51

J

_ - -- _

■ 1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

■ 1

46 1

PL

1

*■

V

a. In 4

• (

Nr. ( crt.            STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

!

Funcția publică

1        Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Total funcții

1

i                                                         î

i                                                         ;

' de conducere

de execuțle/nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerețgradul)

de execuție

> '

z j de conducere

j

0

2

I

4

5

£

7

a

1

10

--

CREȘA NORD II

-1----15----—J

11

52

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

L

1

53

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

L.

1

54

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

Lr

1

55

1

INFIRMIER

14

; 5 ;

1

56

I 1

INFIRMIER

14

1

57

INFIRMIER

14

1

58

1

INFIRMIER

14

-A :

1

59

ș

INFIRMIER

14

1

60

SPĂLĂTOREASĂ

12

1

61

ÎNGRIJITOR

12

1

62

ÎNGRIJITOR

12

3

1

CĂMIN NORD II

2

63

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

'L

1

64

. j

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

i

12

>L

1

CREȘA SUD

13

65

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

>L-

1

66

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

| 46

1

67

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

i .46

’L

1

68

ASISTENT MEDICAL

44

’L

1             !

69

î

ASISTENT MEDICAL

44

1

70

i

INFIRMIER

ț

14 !

G

1

71

i

INFIRMIER

14 :

G

1

72

f

INFIRMIER

--L

14 |

1

73

5

INFIRMIER

i

14 ।

G

■j

74

j

■ |

INFIRMIER

14 ;

G

1

75

1

SPĂLĂTOREASĂ

2

G

1

76

i

1

1

ÎNGRIJITOR

____!■

2 ■

G

1

77

1

. 1

ÎNGRIJITOR

I

. 1

2

G

1

CA

MIN S

>UD

1

LZ8_

...                          - ■ J

■- I

j

j

—r:------

j

j

■■ . .)

ASISTENT MEDICAL. |-

(

■ 4

4 ’

< 1-

1

CREȘA TRAIAN

11

I 79

• .!

I

■ ■. ■ l

_L

1

1

1

I

MEDIC PRIMAR      J

79

s -1

. 1

Nr.

cri.

STRUCTURA

j

Funcția publică             j

1

Funcția contractuală

---—

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

-                                                                                     i

. c

s N

*5

S-8

■N <D

3 ■o jă

Clasă de salarizare

! =

de conducere

’ §5

de execuție/nivelui ■ .2 de sa lai iz are ptr. ' ° funcțiile de

conducere! grad ui) !

Grad profesio

S

■S

O

Nivel sti

de conducere

de execuție

Grad sau tr< profesioni

ni & 11 $ 2 Ș c Ss.

£ Q Q

s

"S T .2: Z

Total funcții

t>

1

2

3

4                   5

e

? J 8

»

11

’---

80

i

ASISTENT MEDICAL PR1NCIPAL-ȘEF

50

PL

1

81

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

82

i

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

~ 1

83

INFIRMIER

14

G

1

84

INFIRMIER

14

G

1               ;

85

INFIRMIER

14

G

1

86

INFIRMIER

14

G

1

87

INFIRMIER

14

G

1 i

88

INFIRMIER

14

G

1

89

INFIRMIER

14

<3 i

1

90

ÎNGRIJITOR

12

1

91

: 1

SPĂLĂTOREASĂ

12

G f

1

____________CĂMIN ȚRA1AN

2

92

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

93

1

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

i

CĂMIN NICOLAE BALCESCU

1

| 94

1 1

: 1

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |

______I

j

46 |

PL |

1 l

1 >

GRĂDINIȚĂ COZIA

---.J---1

2

1 95

1

________________________________________________________________________________________________1

ASISTENT MEDICAL

l

44

PL

1

1

i 96

' i

_-____________i__

ASISTENT MEDICAL

i

44

PL

-1

I   NR. FUNCȚII LA CAPITOLUL ASIGURĂRI Și ASISTENȚĂ SOCIALĂ-CREȘE COD 68.02.   I 96 ]

DIRECȚIA RESURSE^MANE, Ec. Ioana BO NUPT.PRIMARUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA VICEPRIMAR Gigi Ion MATEI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMN1CU VALCEA

CONSILIUL LOCAL RAMN1CU VALCEA


M. .............(ilar».*—

3

1

■«rwiiumi

1

Mt Țom, RHCT» KUJMECaBUCi

30

3

m.

ISO

MtMftafMiaalr

1T

mu foOLRMcncarmiicnM Kaw»

1

ml TarMHMcnrrwnMmwr rueaMU

33

la.

3

im. tohlwn™ nw»i*ie

zra


STRUCTURA ORGANIZATORICA! A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI


Jțfl. PRIMAR ICEPR1MAR Gigi Ion MATEI
VICEPRIMAR


DBECT1A URBAMSU


ARHITECT SH= 1


EXECUTIV


corabia* ti


Btari


UftaratiGIS


Comportknei*a ftaMnen.


DftEcm DE HVEsrm si ACHamiFUEUCE ÎÎM


DRECTUR EXECUTIV


;BaaCUTN


□RECTOR EXECUTIV


eEcunvMUiMcr [


iarvfcM


Sortata Invetati


Wl


riGuaBum


SarricU


12H---


Syifcțal JuMfc m


SanfcM

^Evfcter*! H*1 PMBoanaBx


Blnd


2001 ■


CttmpartmnM AchtoH


Curtau de ■***


Tratat Murirfcti ■ ARTEL ___


Sortata Jufcfc


Staul Proiecte Probam»


ComparttnenU AMMnAr' Regtotnrtm.


ConțmknenU


Caria# ti -

Contai Intern


Staul Hunn»-fcadCanktf penta Mtai» .


Sortata Ani tiu ii MtxScria


Dtacta Prctodfe : Sodate


Wodte MnMbrl