Hotărârea nr. 197/2013

hotarirea 197 - 25 iulie 2013 - desemnare consilieri in comisia de casare

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MuN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.197

privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia centrală de casare a bunurilor propuse a fi scoase din funcțiune

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.37770 din 16.07.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune desemnarea a 2 (doi) consilieri locali care să facă parte din comisia pentru efectuarea operațiunilor de casare a bunurilor propuse a fi scoase din funcțiune (mijloace fixe și obiecte de inventar), aflate în patrimoniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, al unităților subordonate și al unităților de învățământ;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și luând în considerare propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la desemnarea d-lor Cocoș Vasile și Pruteanu Bogdan Coste! care să facă parte din comisia mai sus amintită ;

Având în vedere ca prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2013, modificată prin hotărârea nr. 185/2013 a fost aprobat rezultatul inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și s-a aprobat casarea - declasarea bunurilor degradate, uzate fizic și moral, iar la art.3 s-a prevăzut că se va stabili comisia pentru efectuarea operațiunilor de casare a bunurilor; ținând cont de faptul ca din această comisie făceau parte și consilieri locali, care nu au fost desemnați prin hotărârea mai sus menționată;

în baza art.36, alin.(2), ari.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim ai membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează 2 (doi) consilieri locali care vor face parte din comisia pentru efectuarea operațiunilor de casare a bunurilor propuse a fi scoase din funcțiune (mijloace fixe și obiecte de inventar), aflate în patrimoniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, al unităților subordonate și al unităților de învățământ, după cum urmează:

  • a) dl. Cocoș Vasile;

  • b) dl. Pruteanu Bogdan Coste).

  • Ar t.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico-Financiare;

  • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • • Persoanelor nominalizate la art. 1.