Hotărârea nr. 196/2013

hotarirea 196 - 25 iulie 2013 - mandatare reprezentant CL in AGA la SC APAVIL SA

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.196

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.25113 din 18.07.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A., pentru a hotărî cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere adresa nr. 15602/28.05.2013, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 18634/28.05.2013, prin care SC APAVIL SA a transmis documentele privind închiderea exercițiului financiar pentru anul 2012;

Ținând seama de prevederile art.12.3, lit.m) din Actul Constitutiv al S.C. APAVIL SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2011, potrivit cărora reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor hotărăsc cu privire la "alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și descărcarea acestora de gestiune", atribuție ce poate fi exercitată numai în baza unui mandat special din partea Consiliului Local, confomn art.12.4 din Actul Constitutiv;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.m) a art.12.3 din Actul Constitutiv, respectiv să să hotărască cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2012.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea;

 • - Reprezentantului în AGA la S.C. APAVIL S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Eduard VÎRLAN Xp»*?

  Ir3i t

  CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE nr -      SECRETARJflUNICIPIU,

  jurist Torirt-MIHĂESCU

  Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013