Hotărârea nr. 195/2013

hotarirea 195 - 25 iulie 2013 - modificare HCL 51 din 2012

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.195

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012 referitoare la reglementarea situației juridice a unui imobil - construcție

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.24960 din 17.07.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune modificarea cap. II din contractul de comodat privind transmiterea în folosință către Instituția Prefectului Județului Vâlcea a imobilului situat în incinta Complexului Sportiv "1 Mai" pentru desfășurarea activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, aprobat prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.51/2012, precum și încetarea aplicabilității prevederilor punctului 23 - taxa de utilizare a sălii de examinare din cadrul Complexului Sportiv Municipal, pentru candidații care solicită obținerea permiselor de conducere din anexa nr.3 - Alte taxe taxe instituite de Consiliul Local la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2013 referitoare la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2012 s-a aprobat Contractul de comodat privind transmiterea în folosință către Instituția Prefectului - județul Vâlcea a imobilului situat în incinta Complexului Sportiv 1 Mai, pentru desfășurarea activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, fără a fi inclusă și suprafața sălii de examinare; de asemenea, prin hotărârea Consiliului Local nr. 338/2011 a fost instituită taxa de utilizare a sălii de examinare din cadrul Complexului Sportiv Municipal, pentru candidații care solicită obținerea permiselor de conducere, taxă menținută și în anul 2013;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 82/2013 al Ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, potrivit cărora accesul candidaților în sălile de examinare este gratuit;

în baza art.36, aiin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică cap. II din contractul de comodat privind transmiterea în folosință către Instituția Prefectului Județului Vâlcea a imobilului situat în incinta Complexului Sportiv "1 Mai" pentru desfășurarea activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, aprobat prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2012, care va avea următorul conținut:

2. "Comodantul transmite comodatarului, în folosință gratuită, pentru funcționarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea, spațiul situat în Râmnicu Vâlcea, Splaiul Independenței nr. 1, conform releveelor anexate care fac parte integrantă din prezentul contract, în suprafață de 299,3 mp."

Art.2. Se împuternicește primarul municiupiului să semneze actul adițional la contractul de comodat privind transmiterea în folosință către Instituția Prefectului Județului Vâlcea a imobilului situat în incinta Complexului Sportiv "1 Mai", cuprinzând modificările prevăzute la art.1.

Art.3. începând cu data prezentei, prevederile punctului 23 - taxa de utilizare a sălii de examinare din cadrul Complexului Sportiv Municipal, pentru candidați! care solicită obținerea permiselor de conducere din anexa nr.3 - Alte taxe taxe instituite de Consiliul Local la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2013 referitoare la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 își încetează aplicabilitatea.

Art4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico- Financiare.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN


    Râmnic    Centru legalit MUNICIPIU, MIHĂERELEVEU PLAN MANSARDA

Scara 1:100


i HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCALNr.cadastral al terenului

Suprafața utila

Adresa imobilului: Mun. Rm-Valcea, Splaiul Independentei

49.45m.p.

UAT Rm-Valcea 38167473

CF individuala:

RECAPmjLATIE

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața otite (m-P)

1

Casa scări

5.26

2

44.19

Suprafața otite

49.45

Suprafața totala

49.45


NOTA: PREZENTUL PLAN NU CONSTHUE ACT DE PROPRIETATE


EXECUTAT

Num6jxenume,semnaturaTstarripfa

Data

Bogdan Ctobotea l/^wMnCz?

02XQKM2