Hotărârea nr. 194/2013

hotarirea 194 - 25 iulie 2013 - modificare si completare HCL 30 din 2007 trei strazi

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.194

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.25211 din 19.07.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007, în sensul înscrierii caracteristicilor tehnice (lungime și suprafață), rezultate din măsurători, pentru străzile Theodor Coman, Colțeștilor și Alexandru Budișteanu;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând cont de faptul că, prin efectuarea măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domeniului public atestat prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație fiind și cea a străzilor Theodor Coman, Colțeștilor și Alexandru Budișteanu; totodată, cu ocazia verificării situației juridice a terenurilor adiacente străzilor respective, în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în cartea funciară, precum și a nomenclatorului căilor de comunicații din municipiu, au fost întocmite planurile de amplasament și delimitare pentru aceste străzi, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al municipiului;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii următoarelor caracteristici tehnice, rezultate din măsurători, după cum urmează:

â) poziția 421 - strada Theodor Coman: L= 174 m; S= 930 m.p, identificată în planul de situație - anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

bj poziția 344 - strada Colțeștilor: L= 832 m; S = 4675 m.p, identificată în planul de situație - anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

c) poziția 318 - strada Alexandru Budișteanu, L= 930 m; S= 3985 m.p, identificată în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism.


CONTRASEMNEAZĂ NTRU LEGALIT E SECRE UNICIPIU, jurist Tomâ>MIHĂEȘ
Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013


t - ANEXA Nf. / j |a i JIOTĂFțÂftEA CONSILiulIj! LOCAlI
DATA: 12.07.2013