Hotărârea nr. 193/2013

hotarirea 193 - 25 iulie 2013 - modificare HCL 102 din 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.193

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2013 referitoare la inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.24840 din 17.07.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2013 referitoare la inventarierea în domeniul public al municipiului a două obiective, respectiv: "Extindere rețea de canalizare menajeră - strada Cetății nr. 6", în valoare de 12.188,88 lei, având următoarele date tehnice: D 250 mm din PVC SN8, lungime 255 m și "Racord canalizare" - strada Cetății nr. 6, în valoare de 4960 lei, având următoarele date tehnice: DE 160 mm, PV SN8, lungime 7m, precum și concesionarea acestora către S.C. Apavil S.A;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că ulterior adoptării hotărârii mai sus menționate, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 16767/14.05.2013, d-l Velcu Istocescu Teodor-Victor a solicitat modificarea hotărârii, în sensul rectificării lungimii rețelei de canalizare menajeră inventariată, respectiv 170 ml în loc de 255 ml; în acest sens, prin adresa înregistrată sub nr. 23570/05.07.2013, S.C APAVIL S.A a comunicat că în urma verificării în teren s-a constatat că rețeaua de canalizare mai sus menționată a fost executată pe lungimea de 170 m, solicitând rectificarea în acest sens, a lungimii acestei rețele inventariate în domeniul public;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2013, referitoare la inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră, care va avea următorul conținut:

”Art1. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului obiectivul "Extindere rețea de canalizare menajeră - strada Cetății nr. 6" în valoare de 12.188,88 lei, având următoarele date tehnice: D 250 mm din PVC SN8, lungime 170 m”.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - SC. ÂPAVIL S.A;

  • - ADI APA Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ»— , CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE Eduard VÎRLAN                 SECRETARMUNICIPIU,

Z/k              U \\        _   .   _        ____~____

HAESCU


Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013