Hotărârea nr. 192/2013

hotarirea 192 - 25 iulie 2013 - schimb terenuri Istratescu

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.192 privind aprobarea unui schimb de terenuri

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.24838 din 17.07.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui teren în suprafață de 173 mp, situat în B-dul Dem Rădulescu, efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Râmnicu Vâlcea și domnul Istrătescu T. Toma, care oferă municipiului terenul în suprafață de 211 m.p., situat în strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.39, precum și însușirea raportului de evaluare pentru cele două imobile - terenuri;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere scrisoarea înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 14290/18.04.2012, prin care domnul Istrătescu T. Toma cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, str. Aurelian Sacerdoțeanu nr. 26 A, a solicitat efectuarea unui schimb de terenuri cu municipiul Râmnicu Vâlcea, oferind suprafața de 211 m.p, situată în strada Aurelian Sacerdoțeanu nr. 39, rămasă după exproprierea din totalul de 509 mp pe care i-a deținut în acest amplasament, pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare și modernizare strada Aurelian Sacerdoțeanu și strada Patriarh lustinian Marina";

Ținând cont de prevederile art.121, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin (2), lit."c", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 173 m.p., situat în bdul Dem Rădulescu, identificat în planul de situație - anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea efectuării schimb de terenuri.

Art.2. (1) Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Râmnicu Vâlcea și domnul Istrătescu T. Toma.

 • (2) Terenul oferit la schimb de către domnul Istrătescu T. Toma, în suprafață de 211 m.p., este situat în strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.39, având valoare de 41.985 lei (9.287 euro), identificat în planul de situație - anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 • (3) Terenul oferit la schimb de municipiu, în suprafață de 173 mp., este situat în bdul Dem Rădulescu, având în valoarea de 41.803 lei (9247 euro) fără TVA, identificat conform art.1.

 • Art .3. Se însușește raportul de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului, conform anexelor nr.3 și 4t care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art .4. (1) Schimbul de imobile - terenuri prevăzut la art.2 se va realiza prin act autentic, iar cheltuielile legate de perfectarea actelor notariale vor fi suportate de către domnul Istrătescu T. Toma.

 • (2) Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului pentru semnarea contractului de schimb menționat la alin.(1) în formă autentică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire.

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Domnului Istrătescu Toma,  HĂESCU


Plan de amplasament sî delimitare a imobilului

SCARA 1:1000


Nr. cadastral I Suprafața mosurata Adresa imobilului


S=173 mp


ș ANEXA Nr. z

I HOTĂRÂREA" CONSIL-HW


Municipiul Ramnicu VpTcealn..Tarla 7 Zona Ostroveni INT1WCĂN------Carțe Funciara nr:


Municipiul Rm. Valcea
A. Date referitoare la teren

Nr. 'parcela

Coteaorîe dp io ic sinta

Suornfato (rnp) '

Valoare de (le>)

i         li

.. 1 -•

A

173

■■■' 3460

. Limitele sunt, nemoterializate.

Total

173

3460

8, Dote referitoare Io construcții

Cod constr.


Suprafața construita Io sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


ffyfeEKTlWn*T

rf Ml

AUTORIZA^- <


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție stereografic 1970

Pct.

E(m)

N(m)

3

450444.770

398716.706

4

450470.733

398713^843

5

450470.731

398707.543

6

450442.227

398710.543

Suprafața totala măsurată =173 mp

DATA: 07.05.2007^3»»®


tu seria & s


,1011


>L


n DE "

Ulii

S Sz'î 3 Wr< 3*S6 i\-* ^tssc,ia D Ml "A IflDU Pfc’TPe

Al 'x?.   .uprafata din măsurători si bilului in baza de date


OFICIUL DE CADASTRU » PUBL IMOBILIARA -vXjCEA

TOMACARN EN

CONSILIER IAPlan de amplasament si delimitare a imobilului__..

SCARA 1:500          . ~ANuXA Nf. 4. Ifl.

Nr. cadastral

Suprafața masurata

-----------------------fHOTW.A CONSILIULUI LOCAL

Adresa imobilului         ;Nf

21 1

Municipiul Ramnicu Vaicea, ^Str^Aurelîan' Tacerdotearu Nr. 39, , Pct. ”La Troiqnu” - INTRAVILAN

A. Date referitoare Io teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Limitele sunt nemoterializate.

1

A

211

Total

211

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita Io sol (mp) -

Valoare de impozitare ...........(lei).....

.........  „„.Mențiuni,  ,,       ........

... ' _

INVENTAR DE COORDONATE .

. Sistem de proiecție stereografic 1970

Executant,

S.C. INTELIG1S S.R-L;

Semnătură, si stampila

04,05.2010

Pct.

E(m)

N(m)

2

449608.893

398617.846

3

449610.100

398617.023’

4

449616.494

398612.840

5

449604.528

398595.883

6

449599.308

398593.709’

7

449592.865

398591.142

1 1

449602.223

398606,606

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date

Semnoturo l si <jR0WLDE CADASTRULEUBUOITA f

Stampila BtPI      IMOBILIAR» -RRCEA

UJSSCU fefPa

 • 1 i          .ONF           _-------

 • - Tk        Ttt..

Suprafața totala masurata =211 mp

d ÂNEXA Nr. d la ■

iHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL \

- jNr:RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE TIP TEREN

Beneficiarul lucrării


PRIMĂRIA RM. VALCEA

Froprietat                          MumcipiulRamnicu Valcea
r . pentru proprietatea                     teren cu suprafața de 173 mp

situat in


Rm. Valcea, zona Ostroveni, pct. "Ostroveni", tarla 74, parcela 1674/4, jud. Valcea

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport, fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate, in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti far a acordul scris si prealabil al evaluatorului sî al beneficiarului raportului de evaluare.

IUNIE 2013
RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE TIP TEREN

ÎNREGISTRARE la EVALUATOR

233 /19.06.2013


1. EVALUATOR

SC Mireval SRL - MEMBRU CORPORATIV NR. 0187

Adresa evaluatorului

Orașul: RAMNICU VALCEA

Aleea Cocorilor, nr, 2, bl. 21, sc. C, ap. 1, jud. Valcea

Telefon: 0350407300; 0744551889, Fax: 0350407300

crisbanoltei@yahoo.com

Expert Evaluator

OLTEI CRISTIAN; OLTEI ELENA CRISTINA

Legitimație ANEVAR; UNEAR

Nr. 14839/2013; 14840/2013

Asigurare profesionala nivel de acoperire/ nr./an

500.000 Euro/seria G nr. 832061 la OMNIASIG

2. CLIENT

PRIMĂRIA RM. VALCEA

Adresa

Localitate:.............. .....

Rm. Valcea     ..... ■      ................... "c

str. General Praporgescu, nr. 14, jud. Valcea

Telefon:

+40250731 016

DESTINATARUL RAPORTULUI

PRIMĂRIA RM. VALCEA

3. PROPRIETATEA

Proprietate rezidențiala compusa din:

teren

173,00 .

mp

Regim juridic

proprietate privata

Proprietar

Municipiul Ramnicu Valcea

Adresa proprietății

Localitatea:

Rm. Valcea

zona Ostroveni, pct, "Ostroveni", tarla 74, parcela 1674/4, jud. Valcea

Condiții limitative deosebite

4. DECLARAREA VALORII - ESTIMATA PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

VALOAREA DE PIAȚA TOTALA ESTIMATA A TERENULUI CU S = 173 MP

41.803

RON

9.247

EURO

VALOAREA DE PIAȚA NU CONȚINE TVA.             ...              ~   ; ;

5. BAZA DE EVALUARE

SCOPUL EVALUĂRII

Determinarea valorii de piața

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

25.06.2013

CURS DE SCHIMB OFICIAL

1 EURO =

4,5209|LEI

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

Dobândirea:

Temei legal/contractual:

Contract de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 1347 din 08.06.2007 a BNP Holohan Diana - Mihaela, Rm. Valcea

Dreptul de proprietate:

deplin

Cartea Funciara nr.

24477a

Număr cadastral:

10616

Mențiuni speciale in C F:

Extras de CF nr:

încheiere CF nr: '    ............................

......... 18511712.06:2007"'     /

MENȚIUNI 1Situația privind" Cartea Funciara

MENȚIUNI 2: Abateri de la

|înscrierea din Cartea Funciara

1 7

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALA

Conform existentei documentației cadastrale

Suprafața înregistrata in documentația cadastrala:

suprafața indiviza =

mp

din care cota indiviza =

mp

.....In-ANEXAitt.“3 este prezentata- copia xerox a planului de situație

8.

SITUAȚIA ACTUALA A PROPRIETĂȚII

Terenul este liber, neîmprejmuit, aflat in zona Ostroveni, b-dul Dem Radulescu a mun. Rm. Valcea, intre doua construcții.

9. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Ostroveni - Bdul Dem Radulescu

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE. IN.......................................

APROPIERE'

Auto:

Urban

Calitatea rețelelor de transport:

un drum asfaltat si altul pietruit

CARACTERUL EDILITAR

AL ZONEI

Tipul zonei

rezidențiala

- Rețea de transport in comun in apropiere :

Autobuz :

da

Unitati comerciale in apropiere :

da

Unitari de invatamant:

nu

Unitati medicale — policlinica:

nu

Sedii de banei:

nu

Muzee :

nu

Parcuri:

nu

Cursuri de apa:

nu

UTILITATI EDILITARE

Rețea de energie electrica:

existenta

Rețea de apa:

existenta

Rețea de termoficare:

inexistenta

Rețea de gaze:

existenta

Rețea de canalizare:

existenta

Rețea de telefonie:

existenta

11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI SI SUBPIETEI

Piața terenurilor libere

In stagnare

NATURA ZONEI

Zona agricola industriala

OFERTA DE TEREN

T                                             ..... .............■' ..............      ■■               j

In stagnare                                                           J

CEREREA DE TEREN

In stagnare

ECHILIBRUL PIEȚEI

Echilibru

PRETURI IN ZONA PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

Minim:

45

EURO/mp

202

RON/mp

Maxim :

80

EURO/mp

358

RON/mp

CONCLUZI SI TENDINȚE

PRIVIND PIAȚA PROPRIETATE

Echilibru in favoarea OFERTEI / CERERII;

Anexa nt. 4, "Comparabile", cuprinde extrase privind preturile pe segmentul de piața al proprietarii

12. CEA MAI BUNA UTILIZARE

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa optima de utilizare a bunurilor imobile din diferitele variante posibile. CMBU a unui bun imobil trebuie să îndeplinească următoarele criterii, respectiv utilizarea imobilului să fie petmisibîlă legal, posibilă fizic, fezabilă. financiar, maxim productivă. Având în vedere considerentele de mai sus și situația de la data evaluării a bunului imobil supus evaluării, rezultă că CMBU este rezidențiala.

13. EVALUAREA

REGLEMENTARI SI CADRU LEGAL

STANDARDE

INTERNATIONALE DE

EVALUARE - EDIȚIA 2011

IVS Cadru general

IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare

IVS 102 ~ Implementare

IVS 103 - Raportarea evaluării

IVS 230 — Drepturi asupra proprietarii imobiliare

IVS 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentru garantarea împrumutului

CADRU LEGAL

Altele                               _ _______________________________________

ALTE REGLEMENTARI

Daca este cazul

13.1. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

In ANEXA Nr. 5 este prezentata determinarea valorii prin comparație directa.

VALOAREA DE PIAȚA ESTIMATA PRIN METODA

41.803

RON

COMPARAȚIEI DIRECTE

9.247

EURO

VALOAREA NU CONȚINE TVA.

 • 14. definitii, ipoteze si condiții limitative si altele

  • 14.1 DEFINIȚII

VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piața reprezintă suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluării, intre un cumpărător hotarat si un varizator hotarat, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un : marketing-adecvat si in care partile au actidriât fiecăte iri cunostinta de cauza, prudent si fara constrângere.

" ifeOCTZEȘLCONDIȚII LIMITATIVE:              "

T. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisa folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea în prealabil a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarilor evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoana, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2. Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și cate nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează ca nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu propărietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. In cazul în care există o asemenea situație, aceasta este menționată în raport. Prdprietateâ’imobîliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală și responsabilă.

 • 4. Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de ?   urbanism, legile-de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe,

valoarea de piață va fi afectată.

 • ■   5. Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile

aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului sa vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6. Dacă nu se arată altfel în raport, evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fata a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.) sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice, etc.) care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate la data inspecției sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau că un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau impEcite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și nici pentru eventualele procese de testare necesare descoperirii lor,

 • 7. Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse 'pe care evaluatorul le consideră a fi credibile și evaluatorul crede că ele sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8. Conținutul acestui raport este confidențial și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client, care de asemenea este precizat în raport.

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din Urmă este •-necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată în orice scop de către orice persoană, cu excepția clientului și a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport, precum și a agentului de asigurări și creditorului, dacă aceștia au plătit onorariul pentru evaluare, în situația în care obiectivul clientului este un creditor ipotecar. Consimțământul scris și aprobarea trebuie de asemenea obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe t părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace.

 • 14.3 . ALTE PRECIZĂRI____________________________________________________

Raportul de evaluare este completat cu cel puțin 2 fotografii din care rezulta Încadrarea proprietății imobiliare In procesul de evaluare se vor utiliza date si informatii in EURO si RON, conversia in alte valute urmând a fi efectuata de către destinatar.

 • 14.4 . SURSE DE INFORMARE_______________________________________________

|Valorile de tranzacționare ale comparabilelor au fost preluate din surse media.                 -                |

 • 15. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar ca raportul de evaluare pe care il semnez a fost realizat in concordanta cu reglementările Standardelor Internationale de Evaluare si cu ipotezele si condițiile limitative cuprinse in prezentul raport. Declar ca nu am nici o relație particulara cu clientul si nici un interes actual sau viitor fata de proprietatea evaluata. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venita din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face in funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, in calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele si concluziile prezentate in prezentul raport de evaluare.

■i...


 • 16. CERTIFICARE______________________________________________________ ' , ,

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credința că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine si cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările si concluziile se bazeaza pe informatii si date considerate de către evaluator ca fiind adevarate si corecte, precum si pe concluziile inspecției asupra proprietarii.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, .prezente, sau viitoare.în..privința .proprietății imobiliare, care face-obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit, în. funcțiede mărime-a valorii estimate, de direcția de evaluare care favorizează cauza clientului, de atingerea unui rezultat stabilit sau deproducereaunui eveniment; în funcție de opinia mea. ..............

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internationale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII

ÎN URMA' EVALlHiE                   ANALIZEI-INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A

FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:


VALOAREA DE PIAȚA RECOMANDATA

41.803

RON

9.247

EURO

VALOAREA DE PIAȚA A FOST

ESTIMATA PRIN METODA ■

METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

VALOAREA DE PIAȚA NU CONȚINE T.V.A. ....< .'0 v'1

----------- ■ ------------................... .....................;------------'

■ .......................... .........................

' OLTEI CRISTIAN; OLTEI ELENA CRISTINA

S' ■         /T*

» UgMmaxfeNt. Î4839 JJ Specializarea;

V . Ei     /

«p       Srv.lrt’K' 43''^

Vz

GRADUL.DE POLUARE

absenta poluării

AMBIENT

liniștit

CONCLUZIE PRIVIND ZONA DE AMPLASARE

Zona rezidențiala, aflata in zona Ostroveni a mun. Rm. Vaicea, langa bdul Dem Radulescu.

10. DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE.....

Amplasare

Ostroveni - Bc

ul Dem Radulescu

Suprafața

173

mp

Deschiderea la strada

ml

Tip drum acces

asfaltat si pietruit

DESCRIERE

Dimensiuni

..................-..........

ml

0

ml.

Forma

regulata

înclinare

plat

Alte observații

nu este delimitat cu gard.

11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE


ANEXE

ANEXA nr. 1:

Contract de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 1347 din 08.06.2007 la BNP Holohan Diana - Mihaela, Rm. Valcea

ANEXA nr. 2:

Extras de Carte Funciara

0

ANEXA nr. 3:

Plan de situație

ANEXA Nr. 4:

Extrase privind preturile pe segmentul de piața al proprietății

ANEXA Nr. 5:

Determinarea valorii de piața prin metoda comparației directe

ANEXA Nr. 6:

Fotografii si harți

I ANEXA Nf.

ÎHOTĂRÂREA CONSILIULUI L^

W. '/fLC^A


Extrase privind preturi pe segmentul de piața al proprietarii

Comparabila 1

Anexa nr. 4


Cod eterta: vt102S41 I "ubîioate peOS-CS-2013

zona Ostroveni, 2000 mp 60 euro / mp

“lp teren: intravilan, Suprafața:.2000 mp Regim înălțime: P+4E Front

iitracțai: 35 mi Lungime: — ml Lățime: — nit

Utilitari: Gaz metan: Apa curenta: ^Electricitate:

<tenstrudie pe teren: nu Cale de acces: Drum Județean înclinate: drept

Recomandat pentru: destinație comerciala Specificații:

șrenul este vis-a-vfe de ștrandul din Ostroveni si este îngrădit

h lp://www. cauta-imobiliare.ro/detaliu/vtl 02841 .htm

Adăugă favorite Tnmite pe tnail PrințComparabila 2

■ /ertsH'-vtSS'î ST- j--Pu fa iceta-p?03'$<~2S'13------- ~r  "DTTTBllaSg^Oâvoi®jim:te/pe.Tiaiî/p'rîrîC

V1...                  . ______-----------~------...........y-.-

zona OSTROVENI-MAIDAN, 575 mp 60 euro / mp

Tip teren: intravilan Suprafața: 575 mp Regim înălțime: ......Front

stradal: 15 ml Lungime: — miasme:— ml

Utilitari: Gaz metan: Apa curenta: Electricitate:

hi tp ://www.cauta-imobiliare. ro/detaliu/vt88161 .htm

nparabila 3

Cori oferta:          i Pubtictta pe 04-S4-2013

zona OSTROVENI, 1460 mp 45 euro /

’l îp teren: intravilan Suprafața: 146Q mp Regim înălțime: — Front s'.rattei: 12 ml Lungime:.....ml Lățime:— mi

.Utilitari: Gaz metan: X Apa curenta: X Electricitate: X

http://www.cauta-imobiliare.ro/detaliu/vt90846.htm
ANEXA nr. 5

VALOAREA ESTIMATA PRIN COMPARAȚII DIRECTE

Elemente de comparație

“Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Suprafața

173,00

2.000

575

Î.46C

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

60,0

60,0

4 5,(

Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

Preț corectat

60

60

.45

Condiții vanzare

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

-10%

-10%

-10%

Preț corectat

54,00

54,00

40.5(

Localizare

Ostroveni - Bdul Dem Radulescu

Ostroveni - ștrand

Ostroveni - maidan

Ostroveni

Valoarea corecției (%)

5%

-2%

' 10%

Preț corectat

56,70

52,92

'44:55

Acces

bun

similar

similar

......... r

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

Preț corectat

56,70

52,92

44; 55

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

comercial

similar

similar ,

Valoarea corecției (%)

5%

0%

.0%

Preț corectat

59,54

52,92

•44..5*

Utilitari

Apa, gaz, Curent electric, canalizare

Apa, gaz, Curent electric

Apa, gaz, Curent electric, canalizare

fara

Valoarea corecției (%)

0%

0%

1! . !

Preț corectat

59,54

52,92

49Vj

Stare teren

buna

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

..(>%

Preț corectat

59,54

52,92

49.0Î

Suprafața

173,00

2.000

575

1.460

Corecție procentuala

10%

1%

Valoarea corecției

(EUR/mp)

5,95

0,53

34?'

Preț corectat

65,49

53,45

,52.44

Total corectii brute

0,30

0,13

0.37

Valoarea adoptata: valoarea cu cele mai mici corectii

COMPARABILA 2

Valoarea estimata rotunjită

53,45

EUR/mp

S teren = 173 mp

9.24'

'EURO

41.803

|RON