Hotărârea nr. 191/2013

hotarirea 191 - 25 iulie 2013 - completare anexa 1 contract delegare SC PIETE PREST

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.191

privind completarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.24867 din 17.07.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.372/23.12.2010 - Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului, cu "Parcarea publică cu plată - strada Matache Temelie - 39 locuri parcare", precum și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului care se concesionează către S.C. PIEȚE PREST S.A - Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.244/31.08.2010;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul ca prin hotărârea nr.244/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către S.C. PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat printer care și amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, iar prin hotărârea nr. 372/23 decembrie 2010, Consiliul Local a aprobat completarea listei bunurilor din domneniul public și privat al municipiului concesionate către S.C. PIEȚE PREST S.A, cu parcările realizate pe domeniul public și pe trama stradală din zona centrală a orașului;

Ținând seama de faptul că în baza contractului de delegare mai sus menționat, S.C. PIEȚE PREST S.A., realizează serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată și luând în considerare necesitatea folosirii cât mai eficiente a locurilor de parcare existente, a disciplinării staționării auto în perimetrul stradal, precum și fluidizarea traficului și creșterea siguranței în trafic, a fost identificat un număr de locuri de parcare situate pe strada Matache Temelie, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihai Eminescu și intersecția cu strada Dacia, ce pot fi transmise în exploatare operatorului serviciului respectiv;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.372/23.12.2010 - Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului, cu “Parcarea publică cu plată - strada Matache Temelie - 39 locuri parcare11 identificate în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1 se completează "Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate S.C. PIEȚE PREST S.A" - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2010.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii;

 • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

 • - Politiei Locale a municipiului;

 • - S.C.’ PIEȚE PREST S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ , EduardVÎRLAN

  ¥

  . CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETARMUNICIPIU, jurist TonMMIHĂESCU

  Iii

  Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2013