Hotărârea nr. 190/2013

hotarirea 190 - 25 iulie 2013 - aprobare doua concesiuni (Caralicea si Mita)

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.190 privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.24772 din 16.07.2013, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a două suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acestora;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale; ~

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 11,20 m.p. (rot.), situat în str. Nicolae lorga nr. 1, bl. A17/1, tronson F, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul spațiului comercial existent la parterul blocului, în vederea extinderii acestui spațiu. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 11,20 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

 • Art.2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,0 m.p., situat în str. Luceafărului nr.13, bl. A18, sc.F, ap.2, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul spațiului comercial existent, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 3,0 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractele de concesiune directă pentru suprafețele de teren prevăzute la art.1 și2.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • ♦ Direcției Urbanism;

 • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • • Direcției Economico - Financiare.

  BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCELA-MARIA tOAN

  CUI 29303304 RM. VALCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN. NR. 147, TEL/FAX 0350807951

  aonBgdar.     CARALICEA ANDREI-BOGDAN

  RM. VALCEA, STRADA NlCOLAE IORGA, NR.1. BL. A17 /1 TRONSON F. PARTER

  Proiect nr.

  16

  SPECIFICAȚIE

  NUME

  ... .

  SEMNĂTURĂ

  Scara:

  1:200

  Data:

  2013

  Titlu prctaX       DOCUMENTAȚIE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

  . CONCESIONARE TEREN S> 11,14 mp pentru EXTINDERE, AMENAJARE SI MODERNIZARE SPAT» COMERCIAL

  TWu planșa:

  PLAN DE SITUAȚIE

  Faza:

  D.TJLC.

  Planșa nr.

  A021

  SEF PROIECT

  PROIECTANT

  arh. IOAN MARCELA

  arh. IOAN MARCELA

  DESENAT

  arh. IOAN MARCELA

  ....