Hotărârea nr. 19/2013

Hotarirea 19 - 30 ianuarie 2013 -atribuire denumire Corneliu Tamas

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 19 privind atribuirea denumirii arterei de legătură dintre strada Știrbei Vodă și strada Morilor « Prof.dr. Corneliu Tamaș »

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 1590 din 15.01.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii «Prof. dr. Corneliu Tamaș» străzii care reprezintă artera publică ce face legătura între strada Știrbei Vodă și strada Morilor; orientarea pentru atribuirea acestei denumiri a avut în vedere personalitatea remarcabilă a profesorului dr.Corneliu Tamaș, om de cultură vâlcean, autor a numeroase lucrări prin care a reliefat istoria și cultura orașului Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de avizul favorabil nr. 1299 din 28.01.2013 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Vâlcea;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 546/2008 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art-1. (1) Se atribuie denumirea «Prof. dr. Corneliu Tamaș» străzii ce face legătura între strada Știrbei Vodă și strada Morilor.

(2) Strada « Prof. dr. Corneliu Tamaș » este reprezentată grafic în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidență a Persoanelor;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media;

  • - Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU'ii << . ii

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013