Hotărârea nr. 189/2013

hotarirea 189 - 25 iulie - atribuire denumire strazi

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.189

privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară ia data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.25095 din 18.07.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că în Planul Urbanistic General al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013 s-a prevăzut dezvoltarea rețelei stradale ținând cont atât de căile de acces existente cât și de necesitatea creării unor noi artere de circulație;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se atribuie denumiri arterelor de circulație de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, conform tabelului - anexă la prezenta hotărâre cuprinzând denumirea și delimitarea acestora.

(2) Delimitarea grafică a arterelor de circulație prevăzute la alin.(1) se regăsește în anexele nr. 1 -12 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidență a Persoanelor;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media;

  • - Serviciului Administrație Publică Locală.


PREȘEDINTE DE ȘEDINTÂ^b M

Eduard VÎRLAN ** '  "j ANEXA Nr._______

'HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCK dino^Ț^

Nr. crt

ZONA

DELIMITAREA ARTEREI DE CIRCULAȚIE

REGIMUL JURIDIC

PROPUNERE DENUMIRE -ANEXA DE IDENTIFICARE ( planul de situație)__________

0

1

2

3

4     ____

1

Calea lui Traian-Nord

Din Calea lui Traian nr.284(Tarachiu A.) si nr.286(Drugea M.), spre Est, pana la înters.cu str.Salcainilor

Parțial domeniu public si parțial privat

Str.Calea lui Traian,nr.284

A,B,C,D....I

P1.2

Intrarea SPERANȚEI

ANEXA nr.l    _ _

2.

Zona Nord

Str. Livezi

Din prelungirea str. Li vezi,spre Nord ,2 ramuri simetrice,paralele care se închid in curba str.Bujorencii,in dreptul imobilului cu nr. 15Tanase 1. Din str. Livezi spre Nord pana la str. Bujorencii

2. Din str. Amurgului, spre vest si nord pana la limita intravilan (teren fosta stațiune pomicola

Parțial domeniu public si parțial privat

se propun 2 denumiri de străzi

  • 1. Strada AMURGULUI

  • 2. Strada POMICULTURII

ANEXA nr.l

3.

Dealul

Malului

Din str.Dealul Malului,de la imobilul cu nr.80(Paraschiv Octavian) spre nord,se bifurca

Parțial domeniu public si parțial domeniu privat

Str.Dealul Malului,nr76,76A-I, 78,78A,B

Intrarea CĂRBUNARI

ANEXA nr.2

4.

Nord

Str. Danii lonescu

Din Str.Danil lonescu,intre imobilele cu nr.55 si 69,spre Vest cu 3 ramificații scurte care se înfunda(padure)

Parțial domeniu public si parțial domeniu privat

Dani! lonescu,imobilele cu nr.57,59,61,61 A... ,G,63,65,67 Planșa 7

Intrarea SOARELUI ANEXA nr. 3

5.

Zona Dovali

Alee de legătură intre străzile lancu Pop si N.Titulescu,dupa imobilul SC Continente SRL ,prin complexul Dovali,cu ieșire la SC Scavif SRL

Privat,cpi

Cuprinde imobilele: SC Continente,Nordexim,Nordic,Traffîc, Aleea PROGRESULUI

ANEXA nr.4

6.

Zona Dovali

Alee de legătură intre lancu Pop si.............

N.Titulescu,cu’ intrare din

Privat,cpi

Cuprinde imobilele:

Dovali,Traffic,Edion,TDG,Danos,

lancu Pop intre imobilele SC Dovali si Traffic SRL

Chira,Niros,Annabella,Badcom,Stelî

Aleea CAPRICORNULUI

ANEXA nr.4

7.

Zona

Goranu

Din intrarea Islazului,intre nr.2(prov.) si 4(Stanca Maria),la dreapta spre sud-vest,se înfunda in livezi( extravilan)

Parțial domeniu public si parțial domeniu privat

Islazului cu nr.2E-T,6,8,8A,B,C

Dosar Goranu

Intrarea PIEPTEA

ANEXA nr.5

8

Zona Buda C.tin Stanciulescu

Din C.tin Stanciulescu de la imob.nr.20(Avram A.~ M)spre Vest.cu prelungire pana la bm.ter.cu Vladesti

privat

C.tin Stanciulescu,imob.cu nr.20,pana la nr. 30 Intrarea PADUREA VERDE

ANEXA nr.6

9

Arini lor-Inochentie

Din

intr.Ep.lnochentie,nr.4 spre Vest,se înfunda, cu posibilit.de inters.

str.Prunuluî

privat

Ep.Inochentîe,imob.cu nr.4A...8

Intrarea CORCODUȘULUI

ANEXA nr.6

io

Zona Buda-Intr.

Genistilor

Din Intrarea

Genistilor,intre imobilele cu nr.!2(Mihai M.)si nr.l4(Tirdea D.),spre Vest,se înfunda in pădure

Parțial domeniu public, parțial c.p.i.

HCL247/2010 (pt.l32,84mp) +cpi

Genistilor,imobilele cu nr. 10A, 12A.... I2L

Intrarea

MARGARETELOR

ANEXA nr.6

11

Zona

Petri sor

zViuVn vi Ui

Din str.Zambilelor,intre imobilele cu

1 li .— J J       <         i , l lLx ,y -U' 1

nr.43(Zamfir),spre Sud-Vest,se înfunda in pădure

drum public parțial si parțial

ANEXA nr.7

12

Zona Libertății -

Kaufland

Alee-din str Gib Mihaescu 30A -alee Kaufland , spre vest pe propr Romeo Iliescu

parțial drum public si parțial privat

Cuprinde blocurile de locuințe Romeo Iliescu, propr. Private Aleea MUZICII ANEXA nr.8

13

Zona Ostroveni -B.dul Dem Radulescu

Din b-dul Dem Radulescu,intre nr.20 (SC Roumors) si nr.22(bl.loc.colect.-c.tie),spre Vest ccal50M,se înfunda

Privat, c.p.i

Dem Radulescu,nr.20...prov

Intrarea DEMNITĂȚII

ANEXA nr.9

14

B.dui Dem

Radulescu

Din b-dul Dem

Radulescu,între nr.22

Privat, c.p.i.

Dem Radulescu,nr.provizoriî, 30(32)C,F,G,

si 24(terenMavrea),spre

Vest,cca 200M,se înfunda

actuale 20A,B,C prov.

Intrarea DEMOCRAȚIEI

ANEXA nr.9

15

Patriarh lustinian

Marina

Din str.Patriarh lustinian Marina nr30 in spatele prop.Tanasie,spre Nord,pana la prop.nr.30K(Potoroaca) cca 156m,se înfunda

Privat cpi

P.LM,nr.30,A...K        1

PUD Paraschiv-Manoilescu

HCL 30/2006

Intrarea LANULUI

.............   ANEXA nr.9

16

Patriarh lustinian Marina

Din inters.str.Cernea

Raduleseu cu str

PIM,nr.52(Chera)pana la prop.nr.52 A (Son),spre

-Est ccal.00m_..........................

Privat,cpi

P.I.M imobilele cu nr.52,A....H

Intrarea STUFULUI

.............................. .....ANEXA nr.9

17

Gradina Zoo Str. Cornel iu Coposu

Pe latura Nord a

Grad.Zoo,din Str.Corneliu

Coposu,nr. 13,prop.Danciu spre Nord,se înfunda ccalOOm

Drum privat cpi

C.Coposu 13,13 A... .D(Dumitrescu)

Intrarea PESCĂRUȘULUI

ANEXA nr.9

18

Gradina Zoo Str.Corneliu Coposu

Pe latura Nord a Gr.Zoo,din str.C.CoposuJa cca 50m,se intersectează cu str.propusa Teodor Coman si se întinde pana Ia str.N.Enache,spre Est

Parțial public si parțial privat cpi

Corneliu Coposu,nr.23(Scurtu),nr.25 Nr.33B(Paraschiv)

Intrarea LĂCRĂMIOAREI

ANEXA nr.9

19

Str. Mircea

Buciu

Din str.M.Buciu,nr.l5 (Nicu V.),pe latura Vest, Se înfunda,ccalOOm

Domeniu public conform HCL nr. 126/30.05.2013

M.Buciu,nr.l5,A...H

Intrarea BUSUIOCULUI

ANEXA nr.9

20

Fostul Cămin de Batrani Locuințe

Sociale

Pe lat.Est din str.

Ostroveni prin spatele Loc.Sociale,pana Ia str.N.Enache

public

Căminului nr.35 prov.(Bradeanu), 29B(Turcu) Conf.PUZ Ostroveni Sud

Strada FRUNZIȘULUI

ANEXA nr.10

21

Ostroveni

Pădure

Racord din str.Ostroveni, traversează b.dul DemRadulescu ,spre Est,propusa pana la str.N.Enache

Parțial privat Drum cpi Ocolul silvic

Strada conf. PUZ STROVENI

Strada CODRULUI

ANEXA nr. 10

22

Ostroveni

Pădure

In continuarea străzii Ostroveni,conf.PUZ str.Canalului,spre Sud.se înfunda,cca 200m

Privat(Oc.Silvic)

Ostroveni 103B(Erita M.).....103F  |

(Catanescu-Pens.' fur.)

Str.Canalului,conf.PUZ Ostroveni S,

Strada CANALULUI

ANEXA nr.10

23.

Ostroveni

Pădure

Din str. Ostroveni, spre est, către bulevard ( vis-ă-vis de ștrand)

Drum privat, cpi

Propr. Blidaru, Dumitrascu, Cracîunescu...

Intrarea RĂSĂRITULUI

ANEXA nr.10

24.

Ostroveni Sud-str.Atirelian Sacerdo teanu

Din str.A.Sacerdodeanu, nr.85(Bojan),spreEst,se înfunda la prop.Ionescu(85C)cca lOOm

Privat cpi

Aurelian Sacerdoteanu nr.85,A,B,C

Intrarea LAMAITEI

ANEXA nr.ll

25.

Ostroveni Sud- str. Aurelian Sacerdo teanu

Din str.A.Sacerdoteanu, nr.86spre Est,se înfunda Lmax 10Om

Privat cpi

Aurelian Sacerdoteanu,nr.86C

Intrarea ZÂNELOR

ANEXA nr.ll

26.

Zona SUD -str. Posada COomplex DEDEMAN

Din str.Depozitelor,nr.6-6A,pana la str.Posada,pe dir.Est-Vest

Domeniu public Conf.HCL352/201 /!8.dec.2O12

Donație de la SC Govora Corn.

Artera Noua Asigura leg.intre str.Depozitelor si str. Posada

Aleea TRAFICULUI ANEXA nr. 11

27

Zona

Copacelu

Din str.Copacelu,intre nr,27(Barsan Octavian) si nr.35(Minune Maria) spre Est,cca 850M,se înfunda inC.F

Drum tarla existent

( Calea Vaci lor,Copacelu cu nr.27,29,31,31 A,33,33A,33B,35D-1,35

Strada DRUMEȚULUI ANEXA nr. 12