Hotărârea nr. 188/2013

hotarirea 188 - 25 iulie 2013 - rectificare buget si lista 2013 (1,2,6 si 7)

ROMAN IA

Județul vâlcea

MuN1C1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.188 privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38406 din 18.07.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investitii pe total surse de finanțare, precum și Raportul de completare nr.39275 din 24.07.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 304.270 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 222.140.690 lei, la partea de venituri, din care 211.886.580 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012, și 222.140.690 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 91.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 26.981.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică "Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local” în plus cu suma de 91.000 lei, acesta ajungând la valoarea totală de 34.429.070 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1-3, iar anexele nr.3 - "Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013", nr.4 - "Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013”, nr.5 - "Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013”, nr.8 - "Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013" și nr.9 - "Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat” rămân nemodificate.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN

  ✓ * // ir1 l li el

  \\rA

  INTRASEM NEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, .

  <    jurist Torta MIHĂES£lr^

  V             l\ ’){      1

  iu             ivy i    * r

  / "V    Zi

  /o?          f*

  Râmmcu Vâlcea, 25 iulie 2013

  MUNICIPIUL RM VÂLCEA

  DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


  Anexa nr. 1

  ^HCL

  PT. PRIMAR, VICEPRIMAR

EC. GIGI ION MATEI

SITUAȚIA

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL'VENITURI • BUGET LOCAL

222,140,690.00

66,678,570.00

63,760,550.00

48,050,570.00

43,651,000.00

I. VENITURI PROPRII

121,582,030.00

41,649,510.00

27,063,250.00

29,368,270.00

23,501,000.00

A VENITURI FISCALE

103,189,000.00

32,461,000.00

23,180,000.00

26,333,000.00

21,215,000.00

1

Impozit profit

010201 ‘

500,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

2

Imp, ven. din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

250.000.00

350,000.00

350,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

64,377,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,000,000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,150,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

450,000.00

6

Impozit clădiri pers .juridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,200,000.00

700,000.00

280,000.00

150,000.00

70,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

300,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

110,000.00

60,000.00

15,000.00

20,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

550,000,00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

132,000.00

0.00

32,000.00

50,000.00

50,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

90,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

14,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizlce

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000,00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

820,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

350,000.00

100,000.00

120,000.00

80,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

35,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

12,778,800.00

3,764,460.00

3,823,250.0!

2,970,090.00

2,221,000.00

__19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,426,000.00

794,000.00

1,200,000.00

332,000.00

100,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,200,000.00

700,000.00

570,000.00

500,000.00

430,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

54,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000,00

4,000.00

6.000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

450,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,550,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

1,050,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

150,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

253,800.00

72,460.00

14,250.00

167,090.00

0.0'0

C. VENITURI DIN CAPITAL

255,180.00

65,000.00

60,000.00

65,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

50,000.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

__31

Venituri din vanzari locuințe

390203

200,000.00

50,000.00

. 50,000.00

50,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050.00

o.oc

0.00

NI. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

100,558,660.00

25,029,060.00

36,697,300.00

18,682,300.00

20,150,000.00

MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI

A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

• lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

222,140,690

66,678,570

63,760,550

48,050,570

43,651.000

din care:

DIN SURSE PROPRII

124,925,490

41,723,970

30,096,250

29,604,270

23,501,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

97,215,200

24,954,600

33,664,300

18,446,300

20,150,000

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

124,925,490

41,723,970

30,096,250

29,604,270

23.501,000

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,361,000

5,071,000

5,198,000

5,151,000

4,941,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,940,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000

625,000

625,000

625,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP. 66

1,920,000

485,000

485,000

485,000

465,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

175,000

' 175,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,600,000

401,000

412,000

412,000

375,000

8

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

840,000

210,000

210.000

210,000

210,000

9

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

10

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

11

DPS - salarii insotitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000

450,000

450,000

450,000

12

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000

173,000

173,000

0

14

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,236,000

302,000

310,000

312,000

312,000

15

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61,000

49,000

40,000

40,000

16

Străzi - DADP

CAP.84

1,083,000

271,000

271,000

271,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

77,587,590

15,845,590

30,124,350

17,014,650

14,603,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

11,484,590

3,400,000

3,518,030

2,966,560

1,600,000

- aparat propriu

3,784,590

1,200,000

1,918,030

666,560

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,350,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

1,075,000

- dobanda imprumut

4,200,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

__3

Ordine publica

CAP. 61

601,000

91,000

301,000

120,000

89,000

- Politia Locala

496,000

61,000

276,000

100,000

59,000

- Aparare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

5

invatamant

CAP. 65

6,516,350

1,085,000

2,191,350

1,414,000

1,826,000

- cheltuieli funcționa le-repa rații scoli

674,000

473,000

201,000

0

0

- cheltuieli funcționale -scoli

888,350

0

888,350

0

0

- ajutoare sociale

215,000

67,000

82,000

0

66,000

- reparatii curente

3,839,000

300,000

700,000

1,339,00C

1,500,000

- internate

550,000

125,000

200,000

75,00C

150,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

C

110,000

6

Sanatate

CAP. 66

291,000

53,000

69,000

I       124,00(

45,000

- dispensare medicale scoli

211,000

35.00C

47,000

104,00C

25,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

57,974,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,382,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1.557,000

2,734,000

2,736,000

- hotararr judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crase

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,663,130

50,000

1,563,130

0

50,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

56,430

0

56,430

0

0

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

19,429,070

7,720,600

10,502,170

1,206,300

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

__2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

___3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAfl. 84

15,441,920

5,045,500

9,190,120

1,206,300

0

DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LEPASAT

SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS

ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DK$

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERLla


Hotărârea consiliului local

din.


lei RON

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale

2013

Ca pa ci tati

Ter men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul loca!

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

209.738.974

213.811.483

21.679.207

26.981.330

26.981.330

26.924.900

56.430

0

0

din careC+M

151.639.694

156.562.816

19.512.483

6.741.962

6.741.962

6.704.132

37.830

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

49.233.759

12.458.914

738.150

738.150

738.150

0

0

0

din care C+M

27.107.609

31.786.990

11.237.355

666.100

666.100

666.100

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

35.942.450

35.942.450

0

736.000

736.000

736.000

0

0

0

din care C+M ■

34.763.450

34.763.450

0

681.500

681.500

681.500

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

130.922.013

128.635.274

9.220.293

25.507.180

25.507.180

25.450.750

56.430

0

0

din care C+M

89.768.635

90.012.376

8.275.128

5.394.362

5.394.362

5.356.532

37.830

0

0

Cap. 51.02. Autoritati publice

1.174.240

1.174.240

0

1.174.240

1.174.240

1.174.240.

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.600

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HOL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.171.740

1.171.740

0

1.171.740

1.171.740

1.171.740

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

1.171.740

1.171.740

0

1.171.740

1.171.740

1.171.740

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

°l

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

Cap.67.02-Cultura, recreere si religie

30.352.990

30.352.990

110.899

1.053.880

1.053.880

1.053.880

0

0

0

din care C+M

20.265.407

20.265.407

0

91.000

91.000

91.000

0

0

______0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

9

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

______0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

3Z000

0

0

0

10

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

D

11

Bazin de înot - zona Chimtstu

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30.105.750

30.105.750

105.659

1.001.880

1.001.880

1.001.880

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

___0

0

C1. Achiziția de imobile

0

O

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

799.980

799.980

0

799.980

799.980

799.980

0

0

0

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

69.000

69.000

69.000

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

0

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

12

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

Conservare reabilitare casa “Olanescu"

100.000

100.000

49.000

49.000

49.000

0

0

0

13

din care C+M

90.000

90.000

45.000

45.000

45.000

0

0

0

14

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

.1.202.910

1.202.910

27.657

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

.0

0

0

0

15

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

0

16

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt, elab. SPF si SF

131.900

131.900

0

131.900

131.900

131.900

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala -TOTAL

8.442.240

11.690.243

35.930

748.500

748.500

748.500

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.442.240

11.690.243

35.930

748.500

748.500

748.500

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

100.500

100.500

0

100.500

100.500

100.500

0

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

17

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

248.000

248.000

0

248.000

248.000

248.000

0

0

0

CS. Majorare capital

0

0

o|

0

0

0

0

0

0

Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec. . 2012

Cheltuieli totale 2013

Ca Pa ci tati

Ter men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

33

Reabilitare rețea iluminat pubiic bdl. Tudor Vladimirescu '

77.500

77.500

1.315

76.100

76.100

76.100

0

0

0

din care C+M

76.100

76.100

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

34

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

10.000

10.000

10.000

0

__0

0

din care C+M

8.500.000

8.500.000

0

0

0

0

0

0

35

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

442.000

442.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

36

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

*

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

293.000

293.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

37

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

13.000.000

13,000.000

0

0

0

0

0

0

38

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

1.327.420

772.816

321.600

440.930

440.930

381,265

59.665

0

0

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880

430.890

430.890

375.190

55.700

0

0

39

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

2.964.406

1.403.633

907.258

478.060

478.060

575.400

-97.340

0

0

din care C+M

2.652.292

1.363.250

889.898

471.850

471.850

580.230

-108.380

0

0

40

Reab. ret, termice - PT38-bioc N1,P1,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

629.840

629.840

535.735

94.105

0

0

din care C+M

1.664.924

1.046.917

432.954

613.970

613.970

523.460

90.510

0

0

- 41

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum Pf 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0.A1 ,A2, B1.C16.C17,C1,C2,C3,C4

660.000

660.000

0

156.350

156.350

156.350

0

0

din care C+M

608.040

608.040

0

150.000

150.000

150.000

0

0

42

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni ;ramura 2, Bloc B15,a1O,C21 ,C22, C23,C32,S2-

600.000

600.000

0

140.540

140.540

140.540

0

0

0

din care C+M

546.560

546.560

0

135.000

135.000

135.000

0

0

0

43

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24IC25,C26,C27

765.000

765.000

0

182.360

182.360

182.360

0

0

0

din care C+M

709.163

709.163

0

175.000

175,000

175.000

0

0

0

44

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3p A+B,O,P,R,V1-

737.000

737.000

0

175.680

175,680

175.680

0

0

0

din care C+M

683.200

683.200

0

170.000

170.000

170.000

0

0

0

45

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

46

Amenajare Piața. Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

47

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian ■ etapa aha

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1.811.720

1.811.720

0

1.811.720

1.811.720

1.811.720

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

280.000

280,000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI.Achizitii de imobile

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

o|

0|

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale

2013

Ca pa ci tati

Ter men P I F

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

60

Prelungire str A Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

94.000

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

____________0

0

61

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

1.500.000

1.500.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

1.300.000

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

23.965.647

21.334.534

2.494.665

12.111.130

12.111.130

12.111.130

0

0

0

din care C+M

10.714.071

10.837.255

2.323.015

2.260.484

2.260.484

2.260.484

0

0

0

CI.Achizitii de imobile

6.686.985

6.686.985

0

6.686.985

6.686.985

6.686.985

0

(J

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

u

0

C3. Consolidări

14.194.672

14.647.549

2.494.665

2.340.155

2.340.155

2.340.155

0

u

0

din care C+M

10.714.071

10.837.255

2.323.015

2.260.484

2.260.484

2.260.484

0

0

0

62

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian       ________________

3.568.723

3.568.723

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

0

din care C+M

1.439.995

1.439.995

28.107

27.000

27.000

27.000

0

u

0

63

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor____________

1.500.000

2.091.715

1.461.169

23 810

23.610

23.610

0

0

0

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1.401.983

23.610

23.610

23.610

0

u

0

64

Modernizare str. Intrarea Cetatuia      ___________________.______,

386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

u

0

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.310

160.310

160.310

0

u

0

65

Mndemizare str Islazului;______________________________

966.540

966.540

553.410

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M ____________________

846.920

846.920

540.500

4.600

4.600

4.600

____________0

0

0

66

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

____________0

0

0

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

0

0

______0

67

Modernizare str Spicului_______________________

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

281.480

281.480

172.698

0

0

0

0

0

0

68

Modernizare str. Bicazului

140.643

140.643

5.598

135.045

135.045

135.045

____________0

■ u

0

_________din care C+M__________________

117.304

117.304

0

117.304

117.304

117.304

0

u

0

69

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

__u

0

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

0

______0

70

Modernizare str Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

0

0

u

0

_______din care C+M _____________________

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

_____0

71

Modernizare str Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

0

0

0

0

0

0

din care C+M

453.840

453.840

0

0

0

0

0

0

0

72

Modernizare str. Saveasca     _____________

5.000

5.000

0

5.000

’ 5.000

5.000

0

0

_____0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

693.000

693.000

0

155.000

155.000

155.000

0

0

0

din care C+M

650.000

650.000

0

145.000

145.000

145.000

0

0

______0

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)_______________

1.179.900

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000

0

0

____g

74

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

75

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (IQOOOmpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

600.000

600.000

600.000

0

0

0

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

594.000

594.000

594.000

0

0

0

76

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

300.000

300.000

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

89.500

89.500

_______89.500

0

0

0

77

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

309.500

309.500

309.500

0

0

0

din care C+M

327.000

327.000

0

306.000

306.000

306.000

0

0

0

78

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian                .

406.000

267.162

30.895

213.000

213.000

213.000

__

______________________din care C+M__

396.000

207.314

0

208.000

208.000

208.000]

ANEXA nr. 1b) /Z©

Anexa nr. 6 la HCL nr.. /<ZU. /..25. rQ5L..         /


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

/ i ■■ PLAT! EFECTUATF-' - '

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

25.507.180

Din care C+M

5.394.362

I

ACHIZIȚII IMOBILE

8.015.985

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

1.038.000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobii aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

280.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

180,000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industria! si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

buc

1

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

6.686.985

6

Achiziție teren ob, amenaj, si moderniz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

688.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

buc

1

550.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

5.448.379

3

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

6.552.800

Cap. 51.02 Autorități publice

1.171.740

1

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

71.000

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

10.000

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

4

100.000

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

30

298.000

12

Periferice, printare

buc

22

177.940

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

1

18.600

15

Licențe Softwore

buc

1

100.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (NetWork Storage) conform cerințelor SR 1SO/CEI 27001:2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

21

Instalație de climatizare, inclusiv montaj - sedii primărie

buc

4

80.000

22

Instalație de sonorizare - Primăria mun Rm. Valcea

buc

1

25.000

23

Sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

5.100

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

347.680

24

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

25

Statii radio emisie TETRA

buc

15

93.000

26

Autoturisme

buc

2

103.000

27

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

70

Tractor multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

71

ncarcator frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Cupa braț escavat - optionai la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

73

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

70.000

74

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

75

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

76

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

77

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

300.000

78

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

79

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

Bl.

CONSOLIDĂRI

5.624.785

din care C+M

5.394.362

Cap. 65.02. INVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.660

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

dîn care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

3

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

5

Conservare reabilitare casa "Otanescu"

buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

0

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap,68.02- Asigurari,asist.sociâla

400.000

din care C+M

390.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2.635.930

din care C+M

2.528.228

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M

64.000

11

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

74.000

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

<in care C+M

92,000

13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

mi

108251

10.000

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

O

16

Reab, ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

ml

1000

440.930

din care C+M

430.890

17

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

478.060

din care C+M

471.850

18

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

ml

700

629.840

dîn care C+M

613.970

19

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0,A1 ,A2, B1,C16,C17,C1,C2,C3,C4

ml

890

156.350

din care C+M

150.000

20

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal

ml

800

140.54C

din care C+M

135.00C

21

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C25,C26,C27

ml

1038

182.36C

din care C+M

175.00C

22

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3,

A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața____________________________

ml

1000

175.68C

dîn care C+M

170.00C

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

6

6

Cap.68.02- Asigurari.asist.sociala

248.000

3

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

248.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.811.720

10

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2. - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

11

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm.

Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

12

Reactualizare PUZ Central

buc

1

115.000

13

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea. inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

14

Amenajare Cimitir Feteni

buc

1

80.000

15

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

16

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

17

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

18

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea - concurs de soluții, proiectare

buc

1

390.000

19

Locuințe pentru tineri in regim de închiriere prin ANL Ostroveni 5 - utilitati

buc

1

0

20

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii

buc

1

0

21

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

22

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

5.000

23

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

24

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări conf noul PUG

buc

1

500.000

25

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

100.000

26

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

buc

1

100.000

27

Reactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

28

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

29

Asistenta tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

buc

1

50,000

30

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

31

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

buc

1

5.000

32

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

33

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5.000

34

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

buc

1

5.000

35

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5.000

36

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa pentru cetateni"

buc

1

42,700

Amenajare Cimitir Ostroveni (evaluare, proiectare, avize, alte doc thnice)

buc

1

5.000

Cap.84.02 Transport urban

2.083.990

37

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

100.000

38

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

0

39

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes -Piața Ostroveni

buc

1

81.500

40

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61,500

41

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

80.000

42

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

buc

1

1.170.000

43

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

44

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

45

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

1,240

46

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

47

Modernizare intrarea Episcop tnochentie (250 m)

buc

1

8.500

a™,. I» HCL„, J./<î/E“£ci'i^/3


LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investitii1' defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local pentru unitati de invatamant pe anul 2013
Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

52.000

Din care C+M

0

i

ACHIZIȚII IMOBILE

0

li

DOTĂRI INDEPENDENTE

52.000

Cap.65.02. - Invatamant - TOTAL

12.000

1

Autoturism leasing Gr. Școlar General Magheru

buc

1

12.000

2

Autoturism Gr. Școlar Henri Coanda

buc

1

40.000

III

CONSOLIDĂRI

0

Din care C+M

0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

0

V

MAJORARE DE CAPITAL

0

Sef Serviciul investitii

Ing. Corina Toma

DIRS


ROMANIA

4ARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

ÎNVESTITII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIȚII


LISTA OBIECTIVELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURÎ


ANEXA Nr- laneT ^ESTiȚii-ANut^oiî7-țj ’OTaRÂREA consiliului local? IK£ Ro'STĂDERARE SiCOFINANTARE BUGET LOCAL n _      _■< b %

«OI JM aut ifi iiSil i/h * ■■£ & Mfflll

■ "■■■ :. : ■ . - ■■■

; "i               : ?

fiftțWwS

■S® '®SS®

Silf!

W

g

K

ȘJgl g;.5 &</. .■ . ■■ .-:■■■ i-.

®ilB

0

&

1

2

3

4

\ ' : • <£■ ■ 1

6

7

, j',••

9

10

11

12

i i5o,764467-oo

:*■: 34429.070.00

^5,000,000,00

13,249;500.0€

6,179470,00

4,568,570.00

din care C+M

121,895,525.00

99,466,160.00

7,434,942.00

>3^486;820.00

14,677,000.00

12,054,250.00

■. 4,755,570,00

1,520,000.00

4,235,570.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

:;2r,748,590.(X>

9,800,000.00

8,584,600.00

; 3,363,990.00

1,463,040.00

1,900,950.00

0.00

0.00

te !

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

' f^2t^<J3450.00

9,650,000.00

8,189,860.00

,63363.990;00

1,463,040.00

1,900,950.00

0.00

0.00

K !

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^^.^00

0.00

0.00

0.00

0.00

t :

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i

C.Aite chelt de investiții

70,192,851.00

87,525,017.00

5,765,741.00

5,200,000.00

4,664,900.00

147,960.00

2,667,620.00

0.00

0.00

& ;

din care C+M

55,377,105.00

48,243,320.00

4,624,583.00

5,027,000.00

3,864,390.00

56,960.00

2,334,620.00

0.00

0.00

■' ■ ■. ■               ' trEsii

■; :Ț.;;:țviivWW

■ - OiQO

0«00

Mioo

ii i

din care C+M

0.00

0.00

0.00

^ii!h>^A00

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

K.      1

E    ?

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El 1

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^iL^fSfȘifcoo

0.00

0.00

0.00

0.00

E 1

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

m

£ j

C.AIte chelt de investitii

0.00

0.00

0.00

Șșggșii ■■ ^'^Sh.iOiOQ

0.00

0.00

i:i;^^^’«00

0.00

0.00

0.00

0.00

& I

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r :

BBM6l9SO»a»

gigmwwi

^îitîtțî^W^șpaMi

■     '4.073.01103111

SiSOO

1

i.      1

&    1

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

4,000,000.00

1,900,490.00'

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.0c

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

E 1 fc J

» 1

P 3

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

}|W3&M4)0

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt de investitii

16,948,610.00

16,910,700.00

5,130,998.00

4,073,000.00

1,942,640.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

4,000,000.00

1,900,490.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

r i & i

C3 Consolidări

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

4,073,000.00

1,942,640.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

'’i^&^ftm'oo

4,000,000.00

1,900490.00

'^■^1,070,010.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

1;

H

r î

£ 1

r i

tare si modernizare clădire Coleg. National A. Lahovari

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

4,073,000.00

1,942,640.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

4,000,000.00

1,900,490.00

i-'e-woiiwiiteitii

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

n-JTF'/19 •-• >'■nn-i               .

>. *>g rtn< fl 1Ț7MȚ

.». :■ .             ■■"■VfeUU

■i^.^wwwio

BSiaa»

r j

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o;oo

0.00

L J J

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

K 1

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

& 1

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

C.Aite chelt de investitii

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

&a£»4£0tf.«J

0.00

641,500.00

0.00

333,000.00

0.00

0.00

£ 1

din care C+M

<, 22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 3

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

0.00

567,000.00

^J&33&09$00

0.00

333,000.00

fe' j

C3 Consolidări

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

0.00

74,500.00

?^.?:oipo

0.00

0.00

0.00

0.00

31 1

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JixftOO

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1 1 ® 1

ilzare parc Zăvoi in Municipiu! Rm Valcea

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

"74.500.06

0.00

74,500.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

22,562,780.00

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-■         . ;âoo|

0.00

0.00

0.001


Anexa 2.1 la HCL

Anexa 1 b) din OG 1169/19SJ7 0

LISTA 2013

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări indeperi repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

7,480,480.00

din care C+M

6,255,970.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

900,000.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

900,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

III

CONSOLIDĂRI

6,580,480.00

din care C+M

6,255,970.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

3,012,650.00

din care C+M

2,970,500.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

3,012,650.00

din care C+M

2,970,500.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

74,500.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

74,500.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

3,493,330.00

din care C+M

3,285,470.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

3,402,330.00

din care C+M

3,285,470.00

4

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

91,000.00

din care C+M

0.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

Director Executiv

Simona Morcov

Sef Serviciu Managemei

Adelina Retevoescu

ctelor