Hotărârea nr. 187/2013

hotarirea 187 - 25 iulie 2013 - executie buget local semestrul I al anului 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.187

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe semestrul I al anului 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2013, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.38346 din 18.07.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local, a execuției bugetului contului «Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare», precum și execuția bugetului contului «Disponibil din fonduricu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe » pe primul semestru al anului 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale ;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/2013 au fost aprobate bugetul local și listele de investiții pe anul 2013, prin hotărârea nr.87/2013 au fost aprobate bugetul și lista de investiții aferentă contului 50.76 "Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare" pentru anul 2013, iar prin hotărârea nr.85/2013 au fost aprobate bugetul și lista de investiții pentru contul "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pe anul 2013;

în temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit. a), art. 45, alin. (2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local pe semestrul I al anului 2013, cu o valoare de 119.331.418,09 lei - la partea de venituri și 91.417.348,47 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 27.914.069,62 lei, conform anexelor nr.1- 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului contului « Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare » pe semestrul I al anului 2013, cu o valoare de 1.601.978,21 lei - la partea de venituri și 1.438.184,62 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 163.783,59 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului contului «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» pe semestrul I al anului 2013, cu o valoare de 1.208.879,80 lei — la partea de venituri și 456.838,82 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 752.040,98 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Evidentă Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - S.C. ÂPAVIL S.Ă.

SITUAȚIE privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 28.06. 2013 SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt

cod bugetar sursa

PREVEDERI

2013

PREVEDERI SEM. I

încasări 28.06.2013

TOTAL BUGET

175,328,180.00

97,600,800.00

94,958,415.33

TOTAL VENITURI

191,941,710.00

102,111,710.00

100,658,415.33

LVENITURI PROPRII

115,668,710.00

63,228,710.00

61,847,253.33

A. VENITURI FISCALE

103,189,000.00

55,641,000.00

53,949,412.44

1

Impozit profit

010201

500,000.00

200,000.00

160,398.00

2

Impozit venit din transf. propr. imobiliare

030218

1,350,000.00

650,000.00

608,954.50

3

Cote defalcate impozit venit

040201

64,377,000.00

34,000,000.00

31,422,556.06

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

72,000.00

73,588.47

5

Impozit clădiri pers.fîzice

07020101

6,150,000.00

4,500,000.00

4,693,158.82

6

Impozit clădiri peisjuridice

07020102

15,400,000.00

7,700,000.00

8,051,143.50

___7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,200,000.00

980,000.00

1,028,855.60

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

850,000.00

934,290.85

___9

Impozit teren extravilan

07020203

110,000.00

75,000.00

87,116.69

_ 12

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

950,000.00

879,469.56

11

Alte impozite și taxe

070250

0.00

0.00

0.00

12

Sume din TVA pt. echilibrare

110206

132,000.00

32,000.00

32,000.00

13

Taxa hotelieră

120207

90,000.00

40,000.00

28,882.08

14

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

29,000.00

30,759.00

_ 15

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

2,550,000.00

2,928,905.55

_16

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,200,000.00

1,680,000.00

1,757,230.40

17

Taxă eliberare autorizații

160203

2,300,000.00

930,000.00

814,696.23

18

Alte taxe utilizare bunuri

160250

350,000.00

220,000.00

226,379.00

19

Alte impozite și taxe

180250

283,000.00

183,000.00

191,028.13

B. VENITURI NEFISCALE

12,479,710.00

7,587,710.00

7,897,840.89

21

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,294,000.00

1,994,000.00

2,120,707.87

22

Venituri din prest. servicii

330208

2,200,000.00

1,270,000.00

1,530,817.09

23

Contribuție părinți - creșe

330210

200,000.00

113,000.00

133,536.00

24

Contribuți cantină socială

330212

21,000.00

10,000.00

8,353.00

25

Venituri din recuperare chelt.judecată

’ 330228

8,000.00

4,000.00

3,064.06

26

Taxe extrajudiciare

~ 340202

1,400,000.00

500,000.00

497,784.67

27

Alte venituri din taxe

" 340250

120,000.00

60,000.00

57,143.00

28

Venituri din amenzi

' 350201

3,550,000.00

1,850,000.00

1,901,515.77

29

încasări din valorificarea bunurilor

’ 350203

0.00

0.00

0.00

___30

Taxe speciale

360206

1,450,000.00

1,100,000.00

921,699.50

31

Alte venituri

360250

1,150,000.00

600,000.00

636,505.38

32

Venituri din sponsorizări

370201

86,710.00

86,710.00

86,714.55

Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare

370203

-16,613,530.00

-4,510,910.00

-5,700,000.00

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

76,273,000.00

38,883,000.00

38,811,162.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,123,000.00

38,783,000.00

38,783,000.00

___Ț

Cheltuieli personal învățământ

110202

57,974,000.00

31,756,000.00

31,756,000.00

___2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

7,027,000.00

7,027,000.00

- cheltuieli personal creșe

110202

1,537.000.00

614,000.00

614,000.00

- indemnizații insotitori

110202

4,342,000.00

1,647,000.00

1,647,000.00

- chelt. materiale invatamant

110202

8,204,000.00

2,734,000.00

2,734,000.00

’ hotarari jud.invatamant

110202

4,066,000.00

2,032,000.00

2,032,000.00

B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT

4202

150,000.00

100,000.00

28,162.00

*1

Ajutoare încălzire

' 420234

150,000.00

100,000.00

28,162.00

C. SUBV. DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

1

Subvenții de la Consiliul Județean

430208

0.00

0.00

0.00

Director Executiv, Ec. Ion Lepăqat


Șef Serv.Contabilitate, Ec. Narcisa Colțoș


- Jiului local


Anexa nr. 2 la raport


privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 28.06.2013 SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt

cod bugetar sursa

PREVEDERI

2013

PREVEDERI

SEM I

încasări

28.06.2013

TOTAL BUGET

46,508,240.00

32,838,320.00

24,373,002.76

TOTAL VENITURI

36,254,130.00

22,584,210.00

14,118,891.76

I.VENITURI PROPRII

16,863,530.00

4,635,910.00

5,818,278.66

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

16,613,530.00

4,510,910.00

5,700,000.00

A.VENITURI DIN CAPITAL

3902

250,000.00

125,000.00

118,278.66

1

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

50,000.00

25,000.00

11,791.12

2

Venituri din vânzări locuințe

390203

200,000.00

100,000.00

101,307.00

3

Venituri din vânzări bunuri

390207

0.00

0.00

5,180.54

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

19,390,600.00

17,948,300.00

8,300,613.10

A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

6,081,700.00

6,081,700.00

2,942,880.73

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

56,430.00

56,430.00

0.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

1,456,700.00

0.00

3

Subv. BS pentru proiecte FEN

420220

4,568,570.00

4,568,570.00

2,942,880.73

B. FONDURI EUROPENE

4502

13,308,900.00

11,866,600.00

5,357,732.37

1

FEDR - Rambursare

450201

12,558,900.00

11,443,600.00

4,918,037.57

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

423,000.00

439,694.80

Sume excedent 2012

400214

10,254,110.00

10,254,110.00

10,254,111.00

f

Director Executiv,                                                    Șef Serv. Contabilitate,

Ec. Ion Lepădat                                                    Ec. Narcisa Colțoș

SITUAȚIE privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 28.06.2013 SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE

BUGETARE 2013

PREVEDRERI

SEM. I

Plăți la 28.06.2013

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

175,324,020.00

97,596,640.00

80,138,397.00

din care:

DIN SURSE PROPRII

97,594,320.00

56,188,940.00

41,783,452.00

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

77,729,700.00

41,407,700.00

38,354,945.00

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRI

97,594,320.00

56,188,940.00

41,783,452.00

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,361,000.00

10,269,000.00

9,836,682.00

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

7,600,000.00

3,760,000.00

3,585,911.00

2

Evidența persoanei

CAP.54

45,000.00

30,000.00

28,805.00

3

Poliția Locală

CAP.61

2,500,000.00

1,250,000.00

1,166,951.00

4

Apărare Civilă

CAP.61

40,000.00

22,000.00

19,686.00

5

Cabinete medicale școli

CAP.66

1,920,000.00

970,000.00

918,795.00

_6

Teatrul ARIEL

CAP.67

700,000.00

350,000.00

350,000.00

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,600,000.00

813,000.00

813,000.00

8

Direcția de Protecție Socială

CAP.68

840,000.00

420,000.00

411,193.00

9

Cantină ajutor social

CAP.68

156,000.001

78,000.00

71,090.00

10

Centrul Mara

CAP.68

36,000.00

18,000.00

17,184.00

11

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000.00

48,000.00

42,985.00

12

DPS indemnizații însoțitori

CAP.68

1,800,000.00

900,000.00

855,824.00

13

Salarii personal creșe

CAP.68

519,000.00

346,000.00

335,215.00

14

Dezvoltare publică - DADP

CAP.70

1,236,000.00

612,000.00

605,156.00

15

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000.00

110,000.00

90,703.00

16

Străzi - DADP

CAP.84

1,083,000.00

542,000.00

524,184.00

B. CHELTUIELI MATERIALE

77,233,320.00

45,919,940.00

31,946,770.00

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

11,479,410.00

6,918,030.00

5,358,350.00

- aparat propriu

3,779,410.00

3,118,030.00

2,146,714.00

- rambursare împrumut

7,700,000.00

3,800,000.00

3,211,636.00

3

Dobândă împrumut

CAP. 55

4,350,000.00

2,175,000.00

1,705,911.00

- dobândă împrumut

4,200,000.00

2,100,000.00

1,649,911.00

- comisioane

150,000.00

75,000.00

56,000.00

4

Ordine publică

CAP. 61

601,000.00

392,000.00

212,987.00

- Poliția Locală

496,000.00

337,000.00

175,251.00

- Apărare Civilă

105,000.00

55,000.00

37,736.00

5

învățământ

CAP. 65

6,516,350.00

3,276,350.00

1,897,659.00

- reparații școli

674,000.00

674,000.00

238,642.00

- cheltuieli funcționale școli

888,350.00

888,350.00

497,369.00

- reparații curente

3,839,000.00

1,000,000.00

479,361.00

- ajutoare sociale

215,000.00

149,000.00

123,517.00

- internate

550,000.00

325,000.00

325,000.00

- burse elevi

350,000.00

240,000.00

233,770.00

.,..6

Sănătate...........

CAP. 66

291,000.00

122,000.00

121,929.00

- dispensare medicale școli

211,000.00

82,000.00

81,929.00

- dispensar TBC

80,000.00

40,000.00

40,000.001

7

Cultură și recreere

CAP. 67

8,616,260.00

4,856,260.00

3,655,069.00

- obiecte de inventar+reparațiî

710,000.00

310,000.00

________160,474,00

- activități cultural sportive

1,250,000.00

546,000.00

________181,460.00

- întreținere spații verzi

2,880,000.00

1,695,000.00

1,327,352.00

- Clubul Sportiv Municipal*__

600,000.00

321,000.00

________300,000.00

- Clubul Sportiv Oltchim

600,000.00

500,000.00

________300,000.00

- cheltuieli din sponsorizări

86,260.00

86,260.00

68,180.00

- culte religioase

250,000.00

126,000.00

45,603.00

- centrul excelență handbal

210,000.00

132,000.00

132,000.00

- Teatrul ARIEL

1,530,000.00

830,000.00

830,000.00

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000.00

310,000.00

310,000.00

8

Asigurări și asistență socială

CAP. 68

2,857,500.00

2,038,500.00

2,021,849.00

- aparat propriu

17,500.00

17,500.00

0.00

- Direcția de Protecție Socială

180,000.00

80,000.00

54,656.00

- Centru Social Ioana

40,000.00

16,000.00

13,157,00

- Centru Mata

50,000.00

19,000.00

14,221.00

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000.00

30,000.00

12,750.00

- creșe - apaprat propriu

17,000.00

17,000.00

14,091.00

- creșe - cheltuieli funcționale

250,000.00

176,000.00

146,557.00

- Cantină ajutor social

450,000.00

220,000.00

203,205.00

- ajutoare șl indemnizații

220,000.00

100,000.00

69,273.00

- abonamente însoțitori

480,000.00

240,000.00

240,000.00

- indemnizații însoțitori

1,269,380.00’

1,269,380.00

1,253,939.00

• plati ani precedenti

-146,380.00

-146,380.00

0.00

9

Dezvoltare publică

CAP. 70

9,312,800.00

4,702,800.00

3,654,975.00

- DADP

8,260,000.00

3,900,000.00

3,410,249.00

- aparat propriu

314,800.00

164,800.00

31,144.00

- cotizație zona metropolitană

38,000.00

38,000.00

0.00

- fond IID

700,000.00

600,000.00

213,582.00

- reabilitate blocuri

0.00

0.00

0.00

10

Protecția mediului - DADP

CAP. 74

3,390,000.00

1,920,000.00

1,728,046.00

-DADP

320,000.00

150,000.00

100,022.00

- salubrizare

3,070,000.00

1,770,000.00

1,628,024.00

11

Compensare preț energie

CAP. 81

6,941,000.00

6,941,000.00

3,659,916.00

12

Transporturi

CAP. 84

22,878,000.00

12,578,000.00

7,930,079.00

- străzi - DADP

14,100,000.00

5,500,000.00

5,043,500.00

- aparat propriu

400,000.00

300,000.00

111,604.00

- rambursare credit intern

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

- subvenție ETA

4,378,000.00

2,778,000.00

2,774,975.00

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

77,729,700.00

41,407,700.00

38,354,945.00

A. SUME DIN TVA

76,123,000.00

39,851,000.00

38,326,939.00

din care

____1

Cheltuieli de personal

CAP.65

57,974,000.00

31,756,000.00

30,634,948.00

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000.00

8,095,000.00

7,691,991.00

- salarii evidența persoanei

CAP.54

15,000.00

0.00

0.00

-

- cheltuieli materiale învățământ

CAP.65

8,204,000.00

3,802,000.00

3,802,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

CAP.65

4,066,000.00

2,032,000.00

1,628,991.00

- salarii personal creșe

CAP.68

1,522,000.00

614,000.00

614,000.00

- indemnizații însoțitori

CAP.68

4,342,000.00

1,647,000.00

1,647,000.00

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

1,606,700.00

1,556,700.00

28,006.00

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000.00

100,000.00

28,006.00

2

Reabilitare termică blocuri

CAP.70

1,456,700.00

1,456,700.00

0.00

l A. In PLAț iLt Nb 1b este inclusa și valoarea de 258.239 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

i> h

Director Executiv, I                                             Șef Serv. Contabilitate,

Ec. Ion Lepă3șt/\                                          Ec. Narcisa Coljoș


privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 28.06.2013 SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

PREVEDERI SEM. I

Plăți la 28.06.2013

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

46,512,400.00

32,842,480.00

11,541,356.00

din care:

DIN SURSE PROPRII

27,117,900.00

14,563,280.00

4,243,378.00

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

19,394,500.00

18,279,200.00

7,297,978.00

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

27,117,900.00

14,563,280.00

4,243,378.00

B. CHELTUIELI INVESTIȚII

27,117,900.00

14,563,280.00

4,243,378.00

din care:

1

Autorități publice

CAP. 51

1,402,240.00

768,690.00

161,775.00

2

Ordine publică

CAP. 61

347,680.00

103,600.00

18,063.00

3

învățământ

CAP. 65

364,800.00

130,000.00

95,060.00

4

învățământ

CAP. 65

52,000.00

46,000.00

5,725.00

5

Cultură, recreere

CAP. 67

1,053,880.00

718,000.00

658,543.00

6

Asistență socială

CAP. 68

600,500.00

482,500.00

0.00

7

Dezvoltare publică

CAP. 70

9,778,070.00

4,921,880.00

1,656,557.00

8

Majorare capital social Zona Metropolitană

CAP. 70

1,000.00

1,000.00

0.00

9

Protecția mediului

CAP. 74

280,000.00

140,000.00

0.00

10

Protecția mediului - cofmantare APAVIL

CAP. 74

50,000.00

50,000.00

0.00

11

Străzi

CAP. 84

13,187,730.00

7,201,610.00

1,647,655.00

11. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

19,394,500.00

18,279,200.00

7,297,978.00

A. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

CAP. 70

56,430.00

56,430.00

0.00

B. FONDURI EUROPENE

19,338,070.00

18,222,770.00

7,297,978.00

1

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP.65

3,012,650.00

3.012,650.00

2,428,779.00

2

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP. 67

974,500.00

974,500.00

15,942.00

3

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP.84

15,350,920.00

14,235,620.00

4,853,257.00

NOTĂ: în PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 4.166 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

Director Executiv, Ec. Ion Lepădat AM

Șef Serv. Contabilitate, Ec. Narcisa Colțoși ANEXA

Municipiul Rm.Valcea


j HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAKtf

I Nr. /<f/

*                                                       -o.-.X^-—« Pi A* i_' ■*'Uj fw «M* UlMAII ’T**

g-),i

&EXA5


Ec.Gigi Ion Matei z


SITUAȚIE privind execuția de casă la data de 28.06.2013 pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID)

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

PREVEDERI

BUGET 2013

REALIZĂRI SEM I

2013

TOTAL BUGET

7,770,000.00

1,601,968.21

1

Disponibil in sold.

887,444.00

887,444.00

2

TOTAL VENITURI

6,882,556.00

714,524.21

3

Dobanda

31.11

3,556.00

941.57

4

Total

36.11

6,879,000.00

713,582.64

5

Impozit profit

36.11.50

500,000.00

160,398.00

6

Redeventa din contr.de conces.a serv.public

36.11.50

200,000.00

53,184.64

7

Cota IID de încasat

36.11.50

6,179,000.00

500,000.00

8

TOTAL CHELTUIELI

7,770,000.00

1,438,184.62

9

CHELTUIELI CURENTE

1,260,000.00

635,741.51

10

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,260,000.00

635,741.51

11

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1,260,000.00

635,741.51

12

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.02

1,260,000.00

635,741.51

13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,169,970.00

200.00

14

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,169,970.00

200.00

15

Active fixe

71.01

2,169,970.00

200.00

16

Alte active fixe

71.01.30

2,169,970.00

200.00

17

TITLUL XVI

81

1,690,000.00

802,243.11

18

Rambursare credit extern

81.01

1,690,000.00

802,243.11

19

Rambursare credit extern

81.01.05

1,690,000.00

802,243.11

20

REZERVE

91

2,650,030.00

163,783.59

21

REZERVE - SOLD FINAL

91.11

2,650,030.00

163,783.59

DIRECTOR EXSCUTIV, Ec. Ion LepădiA


SEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET Ec Narcisa Colțos

i..
; ANEXA Ni'

^HOTĂRÂREA CONSILIULUI L0OT1'

TipRlMAR, r^lCEPRIMAR Ec.Gigi Ion Matei


SITUAȚIE privind execuția de casă la data de 28.06.2013 a contului “DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”

Nr.

crt.

Denumire indicator

Cod buget

BUGET 2013

Realizat 2013 SEMI

TOTAL VENITURI

3,173,568.00

1,208,879.80

din care:

1

Disponibil in sold la 31.12.2012

1,205,702.00

1,205,702.80

2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

36.11.50

1,456,691.00

0.00

3

Bugetul Local

36.11.50

0.00

0.00

4

Asociații de Proprietari

36.11.50

511,175.00

3,177.00

5

Sume din TVA pt echilibrare

35.11.50

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI

3,173,568.00

456,838.82

din care:

6

Alte active fixe

71.01.30

3,173,568.00

456,838.82

_

SOLD

0.00

752,040.98


ȘEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET Ec. Narcisa Colțos