Hotărârea nr. 186/2013

hotarirea 186 - 15 iulie 2013 - acordare titlu cetatean de onoare Lilian Zamfiroiu

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.186

privind conferirea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Lilian Zamfiroiu

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Raportul nr.23936 din 10.07.2013, precum și expunerea de motive, întocmite de Serviciul Sport, Cultura, Mass-Media prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Lilian Zamfiroiu, vâlcean de origine, diplomat de carieră și în prezent președinte al Institutului Cultural Român; raportul a fost întocmit în baza propunerii de acordare a acestui titlu venită din partea Asociației Culturale «Curierul de Vâlcea»;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor „Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin hotărârea Consiliului Local nr.148 din 27.05.2010;

în baza art.36, alin.(8), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se conferă titlul de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Lilian Zamfiroiu, vâlcean de origine, pentru remarcabila activitate diplomatică și promovarea internațională a valorilor culturale românești.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Serviciului Sport, Cultură;

  • - Domnului Lilian Zamfiroiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Eduard VÎRLAN