Hotărârea nr. 184/2013

hotarirea 184 - 15 iulie 2013 - modificare anexa 3 la HCL 312 din 2012 documentatie salubrizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 184

privind modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități afe serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 23786 din 09.07.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea alin.(9) al art.10 din anexa 3 - caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr. 92 din 28.02.2013 și nr.96 din 12 aprilie 2013;

Având în vedere că prin Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea" - anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161/2012, modificat prin hotărârile nr. 92/2013 și nr.96/2013, la articolul 10 alin. (9), a fost stabilită dotarea minimă necesară pentru prestarea activităților a căror gestiune se va delega, funcție de numărul de locuitori ai municipiului, rezultând un necesar pentru locuitorii municipiului care locuiesc la case, de 2 autogunoiere compactoare de 16 mc, un necesar pentru locuitorii municipiului care locuiesc la blocuri, de 5 autogunoiere compactoare de 16 mc precum și un necesar pentru agenții economici, raportați la nivelul unei localități cu o populație de cca. 100.000 de locuitori de 1 autogunoieră de 16 mc, iar dintr-o eroare de redactare, în cuprinsul paragrafului 2 al alineatului (9), a fost înscrisă cifra 2 în loc de 1, la necesarul minim de autogunoiere de 16 mc pentru agenții economici;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a discuțiilor purtate în plenul ședinței Consiliului Local în sensul corelării prevederilor art.35 din caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea cu cele ale art.39, respectiv stabilirea momentului depunerii garanției de bună execuție;

în temeiul prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006;

în baza ari36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifica anexa nr. 3 - Caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr. 92 din 28.02.2013 și nr.96 din 12 aprilie 2013, după cum urmează:

L alin. (9) al art.1O se modifică și va avea următorul conținut:

"Alt 10.(9) Pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și asimilabile acestora de la populație și agenti economici, operatorul trebuie să respecte următoarele norme privind dotarea cu echipamente:

1 autogunoieră pentru 18.000 persoane care locuiesc la blocuri;

1 autogunoieră pentru 7.500 persoane care locuiesc la curți;

1 autogunoieră pentru un număr de agenti economici raportati la nivelul unei localități cu o populație echivalentă de 100.000 locuitori.

Astfel, în municipiul Râmnicu Vâlcea rezultă:

 • • pentru colectarea si transportul deșeurilor organice și inerte pentru populația de la case, un necesar de minim 2 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • • pentru colectarea si transportul deșeurilor organice si inerte pentru populația de la blocuri, un necesar de minim 5 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • • pentru colectarea si transportul deșeurilor organice si inerte de la agentii economici, un necesar de 1 autogunoieră de 16 mc;

 • • autospeciale prevăzute cu macara hidraulică pentru ridicarea și evacuarea containerelor pentru punctele de precolectare deșeuri reciclabile de minim: 2 autogunoiere compactoare de 16 mc dotate cu sistem special de golire a containerelor sau 2 autospeciale tip hook-lift dotate cu containere de 30 mc.

 • • autospeciala pentru spălarea și igienizarea containerelor”.

 • Il.alin.(1) al art.39 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Operatorul are obligația să depună garanția de bună execuție în termen de 15 zile de la data încheierii contractului de delegare, respectiv o scrisoare de garanție bancară”.

 • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre care înlocuiește anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr. 92 din 28.02.2013 și nr.96 din 12 aprilie 2013.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Serviciului Achiziții publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINTfc^.           SEgf

  Eduard VÎRLAbT    -Ajurii

  " VK            Râmnic^

  ^TAR NIUNJPtrfU J Toma MH4AESCU

  vâlcea, 15 iulie 2013

  CAIET DE SARCINI


pentru delegarea gestiunii unor activitati ale serviciului publii Municipiului Ramnicu Vâlcea

fel

(hfâjubrjzare a


însușirea condițiilor impuse prin prezentul Caiet de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare este obligatorie pentru operatorii economici participanti in cadrul procedurii de atribuire.

Caietul de sarcini are in vedere delegarea următoarelor activitati ale serviciului:

 • • Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • • Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

 • • Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice etc.);

Nerespectarea condițiilor impuse prin Caietul de sarcini poate conduce, după caz, la respingerea ofertelor operatorilor economici participanti ca inacceptabile, neconforme sau poate conduce la rezilierea contractului de delegare pe parcursul derulării acestuia.

Reglementari legale:

 • ■ Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, modificata si completata prinO.U.G. nr. 13/26.02.2008;

 • ■ Legea nr, 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (completata de OUG nr. 92/2007);

 • ■ Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

 • ■ Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru a serviciului de salubrizare a localităților;

 • ■ Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru a serviciului de salubrizare a localităților;

 • ■ OUG nr. 34/2006, modificata si completata, privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • ■ HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din OUG nr. 34/2006;

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini a fost realizat pe baza legislației in vigoare si este anexa la Contractul de delegare a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea.

CAPITOLUL II: Obiectul delegării

 • A. Datele de identificare a serviciului public de salubrizare

Art. 2. (1) Serviciul public care face obiectul delegării de gestiune este serviciul public de salubrizare a Municipiului Ramnicu Valcea.

 • (2) Delegatarul serviciului public de salubrizare este Municipiul Ramnicu Vâlcea cu sediul in localitatea Ramnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 14, județul Valcea.

 • B. Activitățile serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu. Vâlcea care fac obiectul delegării de gestiune sunt:

 • • Precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • • Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

 • • Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice etc.);

Art. 3

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestui serviciu in condiții de eficienta si siguranța.

Art. 4

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de delegare a serviciului de salubrizare.

Art. 5

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de salubrizare si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.

Art. 6

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executării activitatilor, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in legătură cu desfasurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/acti vi tatii. Colectarea si transportul deșeurilor municipale.

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini a fost realizat pe baza legislației in vigoare si este anexa la Contractul de delegare a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea.

CAPITOLUL II: Obiectul delegării

A. Datele de identificare a serviciului public de salubrizare

Art. 2. (1) Serviciul public care face obiectul delegării de gestiune este serviciul public de salubrizare a Municipiului Ramnicu Valcea.

 • (2) Delegatarul serviciului public de salubrizare este Municipiul Ramnicu Vâlcea cu sediul in localitatea Ramnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 14, județul Valcea.

B, Activitățile serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu, Vâlcea care fac obiectul delegării de gestiune sunt:

 • • Precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • • Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

 • • Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice etc.);

Art. 3

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestui serviciu in condiții de eficienta si siguranța.

Art. 4

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de delegare a serviciului de salubrizare.

Art. 5

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de salubrizare si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.

Art. 6

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executării activitatilor, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in legătură cu desfasurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activitatii. Colectarea si transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special trebuie sa respecte reglementările specifice in domeniu si care sunt in vigoare,

CAPITOLUL III

Cerințe organizatorice minimale

Art. 7

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, intretinerea si reparația instalațiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea către Municipiul Ramnicu Valcea, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate si accesul la documentațiile si la actele individuale pe baza carora prestează serviciul de salubrizare, in condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza Municipiului Ramnicu Valcea pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea intregii cantitati de deșeuri si lasarea in stare de curățenie a spațiului destinat depozitarii recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectarii selective in cantitati suficiente, etanșe si adecvate mijloacelor de transport pe care le au in dotare;

 • i) inlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanseitati;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti;

 • k) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;

 • 1) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) tinerea unei evidente a gestiunii deșeurilor si raportarea periodica a situației autoritarilor competente, conform reglementarilor in vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare;

 • o) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție;

 • p) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in condițiile stabilite prin contractul de delegare;

Obligațiile si răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul serviciului, ce va constitui anexa la contractul de delegare.

CAPITOLUL IV

Descrierea activitatilor

A. Precolectare, colectarea si transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special.

Art. 8.

 • (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea,

 • (2) Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare, la nivelul anului 2011, conform Rezultatelor provizorii ale recensământului populației si locuințelor - 2011, era de 92.573 locuitori, organizati astfel: 12.800 locuitori in cadrul gospodăriilor individuale, 79.773 locuitori cu abonament individual la bloc sau in cadrul asociațiilor de proprietari.

Art. 9 Precolectarea deșeurilor municipale

 • (1) Persoanele fizice sau juridice, producătoare de deșeuri menajere au obligația precolectarii selective a acestora organizandu-si activitatea de precolectare potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele stabilite de autoritatea locala, care implementează sistemul integrat de gestiune a deșeurilor municipale.

 • (2) Precolectarea deșeurilor urbane in spatiile special amenajate se poate face numai in recipiente standardizate dotate cu indicatoare privind tipul de fracțiuni de deșeuri ce urmeaza a fi depozitate temporar.

 • (3) (a) Din punct de vedere al dotării cu recipienti de precolectare, normele prevăd dotarea populației cu un minim de recipienti in condițiile unei frecvente de ridicare de 2 ori/saptamana:

pentru populația care locuiește la curți: 1 europubela pentru fiecare curte;

pentru asociatii de locatari, 1 europubela de 240 1 pentru maxim 30 de persoane sau 1 container de 1,1 m3 pentru maxim 120 persoane.

 • (b) In prezent, la nivelul municipiului Ramnicu Valcea, dotarea cu recipienti de precolectare a deșeurilor organice si inerte este structurata după cum urmeaza:

 • - 157 puncte de precolectare dimensionate pentru 1 container de 1.1 mc pentru colectarea deșeurilor inerte si 6 pubele de 2401 pentru colectarea biodeseurilor.

 • - 44 puncte de precolectare dimensionate pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deșeurilor inerte si 12 pubele de 240 1 pentru colectarea biodeseurilor.

 • - 1 punct de precolectare dimensionat pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deșeurilor inerte si 6 pubele de 240 1 pentru colectarea biodeseurilor

 • - 1 punct de precolectare dimensionat pentru 4 containere de 1.1 mc pentru colectarea deșeurilor inerte si 12 pubele de 240 1 pentru colectarea biodeseurilor

1 punct de precolectare dimensionat pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deșeurilor inerte

Asociația Zăvoi, dotată cu 59 pubele de 240 1 pentru colectarea biodeșeurilor, amplasate în incinta fiecărui imobil

cca 5.000 gospodarii individuale- case, dotate cu cate 2 pubele de 120 1, din care o pubela pentru precolectare deșeuri inerte si o pubela pentru precolectare biodeseuri

 • - cca 39.000 gospodarii individuale - apartamente, dotate cu cate o pubela de 10 1 pentru precolectarea selectiva a biodeseurilor.

Prin proiectul ISPA “Gestionarea integrată a deșeurilor la Râmnicu Vâlcea”, au fost achiziționate un număr de 62.813 recipienti cu capacitatea de 10 litri, 120 litri, 240 litri, respectiv 1100 litri, pentru colectarea deșeurilor organice si inerte de la populație, din care mai sunt pe stoc un număr de 393 recipienti de colectare de diferite capacitati, respectiv:

 • - 325 pubele de 120 litri

8 pubele de 240 litri

- 60 containere de 1100 litri

 • (c) In prezent sunt operaționale 50 de puncte de colectare pentru colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile si refolosibile. Punctele sunt dotate cu recipienti standardizati, tip “clopot”, de culori diferite, pentru fiecare din următoarele fracțiuni, achiziționate prin proiectul ISPA:

Hartie/carton - recipienti cu capacitate de 2,1 m3;

Sticla alba si colorata - recipienti cu capacitate de 1,1 m3, cu 2 orificii: pentru sticla alba, respectiv sticla colorata;

Plastic - recipienti cu capacitate de 3,2 m3.

 • (d) In vederea asigurării colectării selective a metalului, Delegatarul va dota 20 de puncte de colectare existente pentru colectarea selectiva a deșeurilor, cu cate un container de 1100 1.

 • (e) Echipamente si dotări necesare pentru funcționarea sistemului:

» Pentru locuințe individuale

Se estimează un necesar de cca. 5.000 de gospodarii care sunt dotate, individual, cu cate o pubela de 120 litri pentru deșeuri inerte si o pubela de 10 litri pentru deșeuri organice.

" Pentru zonele cu blocuri

Pentru amenajarea celor 205 platforme de colectare biodeseuri si deșeuri inerte sunt necesare 1.547 pubele de 240 litri si 253 containere de 1,1 mc.

In plus, cca 39.000 apartamente au fost dotate cu pubele de 10 litri pentru precolectarea selectiva a biodeseurilor.

Art 10 Colectarea deșeurilor municipale

 • (1) Colectarea deșeurilor organice si reziduale se face numai din recipienti standardizati, prin descărcarea acestora in autogunoiere.

 • (2) Colectarea deșeurilor organice si reziduale se face in autogunoiere, iar acestea vor fi incarcate astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe caile publice. Este interzis sa se răstoarne recipientele in curți, pe strada sau pe trotuare, in vederea reincarnării deșeurilor municipale in autogunoiere.

 • (3) Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, in condiții de siguranța si de eficienta.

 • (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat sa manevreze recipientele cu grija pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau raspandirea deșeurilor in afara autovehiculelor de transport.

 • (5) După golire, recipientele vor fi așezate in poziție normala, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite producerea zgomotului si a altor inconveniente pentru utilizator.

 • (6) In cazul deteriorării unor recipiente, si al imprastierii accidentale a deșeurilor in timpul operațiunii de golire, personalul care executa colectarea va incarca intreaga cantitate de deșeuri in autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat.

 • (7) Operatorul va avea obligația de a asigura curățenia si dezinfectia punctului de precolectare, după evacuarea deșeurilor din recipiente.

 • (8) Operatorul are obligația sa dețină echipamente cu sistem de curatare si spalare a recipientelor in vederea efectuării operațiunii de spalare a acestora cel puțin o data pe luna.

 • (9) Pentru colectarea si transportul deșeurilor menajere si asimilabile acestora de la populație si agenti economici, operatorul trebuie sa respecte următoarele norme privind dotarea cu echipamente:

1 autogunoiera pentru 18.000 persoane care locuiesc la blocuri;

1 autogunoiera pentru 7.500 persoane care locuiesc la curți;

1 autogunoiera pentru un număr de agenti economici raportati la nivelul unei localitati cu o populație echivalenta de 100.000 locuitori.

Astfel, in municipiul Ramnicu Valcea rezulta:

 • • pentru colectarea si transportul deșeurilor organice si inerte pentru populația de la case, un necesar de minim 2 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • • pentru colectarea si transportul deșeurilor organice si inerte pentru populația de la blocuri, un necesar de minim 5 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • • pentru colectarea si transportul deșeurilor organice si inerte de la agenti economici, un necesar de 1 autogunoieră de 16 mc;

 • • autospeciale prevăzute cu macara hidraulica pentru ridicarea si evacuarea containerelor pentru punctele de precolectare deșeuri reciclabile de minim: 2 autogunoiere compactoare de 16 mc dotate cu sistem special de golire a containerelor sau 2 autospeciale tip hook-lift dotate cu containere de 30 mc,

 • • autospeciala pentru spalarea si igienizarea containerelor

 • (10) Pentru colectarea fracțiunilor de deșeuri reciclabile, operatorul trebuie sa dețină utilaje/echipamente de incarcare si transport compatibile cu sistemul de colectare selectiva (containere tip clopot de culori diferite funcție de tipul de deșeuri).

 • (11) Operatorul poate opera si cu autogunoiere compactoare de capacitati mai mici (10 mc) sau mai mari, dar nu mai mult de 18 mc. Restricția capacitatii se impune ca urmare a situației existente a infrastructurii rutiere a municipiului (lățime străzi, restricții gabarit). Cu toate acestea, Operatorul trebuie sa demonstreze ca dotările propuse in vederea realizării serviciului asigura capacitatea totala necesara de colectare-transport, ținând cont de toate aspectele menționate in acest Studiu (frecventa de colectare, categorii de deșeuri, numărul si distribuția populație, etc)

Art. 11. Transportul deșeurilor municipale

 • (1) Deseurile municipale se transporta cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de incarcare.

 • (2) Autogunoierele vor avea o stare tehnica si de intretinere corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanți, lubrifianti sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de incarcare vor fi etanșe si vor fi personalizate cu o inscripție, vizibila pe cel puțin doua laturi ale sale, si nu mai mica de 1 mp, care va conține denumirea companiei de salubritate, adresa si numărul de telefon, precum si un afiș publicitar al companiei de salubritate adresat locuitorilor orașului, in vederea conștientizării acestora.

 • (3) Autogunoierele vor fi dotate cu lopeti sau alte unelte utilizate la curatarea locului de lucru.

 • (4) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populației si a mediului, trasee care vor fi supuse aprobării Primarului Municipiului Rm. Val cea, in termen de 45 de zile de la semnarea contractului;

 • (5) Fiecare autogunoiera va deține licența de execuție emisa de Autoritatea Rutiera Romana.

 • (6) Benele vor fi spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si la exterior, cu substanțe recomandate de specialiști autorizati in domeniu.

 • (7) Personalul care deservește mijloacele auto folosite pentru transportul de deșeuri trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia in condiții de siguranța, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.

 • (8) Operatorul trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal corespunzător pentru intervenție, in cazul unor defecțiuni sau accidente aparute in timpul transportului.

Art. 12. Evacuarea si depozitarea deșeurilor municipale

 • (1) Deseurile municipale vor fi depozitate astfel:

 • • deseurile organice vor fi evacuate la statia de compost Raureni.

 • • deseurile reziduale vor fî evacuate la depozitul ecologic Feteni.

 • (2) Deseurile reziduale, după colectare, se depun numai in depozitul special realizat in acest scop si care funcționează cu respectarea prevederilor legislației in vigoare. La depozitul amenajat vor fî acceptate numai deseurile reziduale aduse in mijloace de transport autorizate.

 • (3) Deseurile reciclabile vor fi evacuate in conformitate cu legislația in vigoare, pe măsură ce se va implementa sistemul de colectare selectiva a deșeurilor reciclabile, Deseurile reciclabile precolectate selectiv se vor transporta la statia de sortare ce se va realiza prin intermediul Proiectului Județean Integrat de Management al Deșeurilor. Pana la realizarea statiei de sortare in cadrul Proiectului Județean, este in responsabilitatea operatorului de a gestiona si valorifica deseurile reciclabile precolectate selectiv. Se interzice amestecarea deșeurilor reciclabile colectate selectiv cu deseurile reziduale sau alte deșeuri precum si depozitarea deșeurilor reciclabile colectate selectiv.

Art. 13. Cantitatea de deșeuri

 • (1) Conform datelor prezentate in Comunicatul de presă din 2 februarie 2012 al Comisiei județeane pentru recensământul populației și al locuințelor privind Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor - 2011, structura populației stabile in Municipiului Ramnicu Valcea in anul 2011, se prezintă astfel:

  Tip locuința

  Număr persoane

  Gospodarii individuale- case

  12.800

  Asociatii de locatari/ proprietari (blocuri)

  79.773

  TOTAL (locuitori - 2011)

  92.573

 • (2) Cantitatea totala estimata de deșeuri municipale generata in mediul urban in județul Valcea, in anul 2012, este de 604 kg /pers/an, din care 369 kg//locuitor/an deșeuri municipale amestecate. Astfel, rezulta o cantitatea totala estimata de deșeuri municipale generata in Ramnicu Valcea, in anul 2012, de 33.956 tone. Cantitatea estimata de deșeuri similare amestecate sau deșeuri colectate separat din comerț, industrie, instituții este de 16.564 tone, la nivelul anului 2012.

 • (3) Cuantificarea țintelor pentru deșeuri biodegradabile, pentru Ramnicu Valcea:

  Municipiul Râmnicu Valcea1

  2013

  2016

  Cantitate de deșeuri biodegradabile municipale generate (tone/an)

  19.462

  25.084

  Cantitate maxima de deșeuri biodegradabile municipale ce pot fi depozitate (tone/an)

  12.628

  8.840

  Cantitate de deșeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusa de la depozitare (tone/an)

  6.834

  16.244

 • (4) Cantitatea de deșeuri generate variaza in funcție de tipul de locuința. Trei structuri specifice de locuințe pot fi identificate in Râmnicu Vâlcea:

 • - de tip A, blocuri de locuințe cu peste 4 etaje si fara gradina

 • - de tip B, blocuri de locuințe cu pana la 4 etaje si fara gradina

de tip C, vile, case individuale si grădini.

Compoziția deșeurilor. Potrivit rezultatelor campaniilor privind analiza compoziției deșeurilor realizate in Râmnicu Vâlcea in 2000 si 2001, compoziția medie de deșeuri menajere este următoarea:

Compoziția medie a deșeurilor menajere

Material

Tip A&B

TipC

Compoziția (%)

Compoziția (%)

Metal

2.06

1.64

Hârtie / carton

7.36

3.98

Sticla

4.08

2.05

Plastic

8.01

4.23

Material mixt

0.72

0.48

Deșeuri organice I

47.43

51.93

Deșeuri organice II

15.52

21.44

Lemn

0.93

0.69

Textile

3.60

2.21

Materiale minerale

6.55

9.82

Deșeuri periculoase

1.58

0.72

Produse igienice

1.79

0.64

Alte materiale

0.37

0.17

Total

100.00

100.00

Densități estimate pentru diferite fracțiuni de deșeuri

 • (5) In ce privește colectarea selectiva, in anul 2010 in municipiul Râmnicu Valcea s-au colectat selectiv 13.435,49 to deșeuri din care:

- 11.679,20 to deșeuri combustibile livrate către fabrica de ciment, ca si combustibil de coincinerare

- 1.756, 29 to deșeuri reciclabile livrate la reciclatori;

6,85 to DEEE;

Cuantificarea țintelor pentru ambalaje si deșeuri de ambalaj, pentru municipiul Ramnicu Valcea:

Generarea deșeurilor de ambalaje (t/an) - JUDEȚUL VALCEA

Cantitati deșeuri reciclabile generate RM VALCEA

Ținte de reciclare/ valorificare

Ținte de reciclare/ valorificare -JUDEȚUL VALCEA

Ținte de reciclare/ valorificare -RAMNICU VALCEA

Realizat in mun Ramnicu Valcea

Anul

2013

2016

2013

2016

%

2013

2016

2013

2016

2010

Total

36.769

40.963

15.428

17.188

14.732

16.412

6.181

6.886

1.751

Hartie-carton

8.678

9.667

3.641

4.056

60,0%

5.207

5.800

2.185

2.434

1.176

Plastic

10.663

11.879

4.474

4.985

22,5%

2.399

2.673

1.007

1.122

520

Sticla

8.016

8.930

3.363

3.747

60,0%

4.810

5.358

2.018

2.248

34

Metal

3.309

3.687

1.388

1.547

50,0%

1.655

1.844

694

773

21

Lemn

4.412

4.916

1.851

2.063

15,0%

662

737

278

309

Altele

1.691

1.884

710

791

Total reciclare (55% din total ambalaje generate)

20.223

22.530

8.485

9.453

Total valorificare (60% din total ambalaje generate)

22.061

24.578

9.257

10.313

Fracția

Densitatea (t/m3)

Deșeuri reziduale

0.28

Deșeuri organice

0.30-0.24

Hartie-carton

0.09

Sticla

0.30

Deșeuri din ambalaj

0.08

Pentru atingerea țintelor, este necesara o mobilizare astfel incat sa fie organizate campanii mai ample de informare a publicului cu privire la beneficiile recuperării, reciclării si valorificării anumitor tipuri de deșeuri.

Conștientizarea si informarea publicului in acest domeniu ar trebui sa includă si o latura de responsabilizare fata de menținerea in funcțiune a dotărilor, oprirea vandalizarii acestora si utilizarea lor corecta.

Ofertantii vor prezenta obligatoriu in oferta tehnica Planul propus de conștientizare si informare a publicului privind imbunatatirea programelor de colectare selectiva a deșeurilor, astfel incat sa se asigure atingerea țintelor conform legii. Programele prezentate de ofertanti vor include acțiuni specifice de conștientizare si informare a publicului cum sunt, dar fara a se limita la, tipărirea de broșuri cu informatii specifice, campanii in scoli si grădinițe, reclame radio-tv, etc. Acest program va fi prezentat pentru fiecare an in corelare cu resursele necesare: umane, materiale, financiare asumate de ofertanti. Resursele alocate se vor regăsi in tarifele propuse in Formularul de oferta financiara, respectiv in fisele de justificare a tarifelor ofertate.

Art. 14.

 • (1) In circuitul deșeurilor este prevăzută activitatea de preselectare la producător, care se realizează in recipiente de colectare pe sortimente, care consta in separarea următoarelor materiale: hartie/carton, sticla, plastic.

 • (2) Pe raza orașului sunt amplasate un număr de circa 50 de puncte de colectare pentru deșeuri reciclabile, prevăzute cu containere tip “clopot” pentru hartie/carton, sticla alba, sticla colorata si plastic.

 • (3) Deseurile sunt precolectate selectiv numai atunci când intr-un recipient de precolectare se regăsesc exclusiv deșeuri de același tip cu specificația de pe recipient.

Art. 15

Prestarea activitatilor de colectare si transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel incat sa se realizeze:

 • a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calitatii serviciului prestat;

 • d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

 • e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacitatii de transport al deșeurilor, pentru pretarea serviciului la toti utilizatorii din aria administrativ teritoriala;

 • h) reinnoirea parcului auto, in vederea creșterii eficientei in exploatarea acestuia, incadrarii in normele naționale privind emisiile de poluanti si asigurării unui serviciu de calitate;

 • i) asigurarea, pe durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient;

Art. 16. Programul prestației

 • (1) Activitățile vor fi executate in conformitate cu programele de prestație care vor fi aprobate de Primar in termen de 15 de zile de la semnarea contractului si vor constitui anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare.

 • (2) Programul de ridicare a deșeurilor municipale va fi stabilit prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare, ce se incheie intre operator si utilizator. La stabilirea frecventei de ridicare a deșeurilor municipale se vor avea in vedere cantitatea medie de deșeuri produsa zilnic de fiecare locuitor si menținerea igienei la punctele de precolectare.

 • (3) Se va avea in vedere o frecventa de colectare a deșeurilor municipale după cum urmeaza:

 • a) deseurile organice - de 2 ori pe saptamana;

 • b) deseurile reziduale - de 2 ori pe saptamana;

 • c) la casele individuale - o data pe saptamana pentru fiecare tip de deseu colectat selectiv, respectiv deseu organic si deseu rezidual.

 • d) colectarea se va realiza zilnic de la unitățile mari, cantine, restaurante, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe, crese.

 • (4) Primarul Municipiului Ramnicu Valcea poate stabili ritmul colectării la intervale de timp diferite de cele prevăzute la alin. 3 punctele (a) - (d), pe baza unor studii de specialitate prezentate de operator. In acest caz, urmeaza a se incheia un act adițional la contractul de delegare. Noile grafice de colectare pentru fiecare tip de desen se aproba de Primarul Municipiului Ramnicu Valcea, cu viza departamentului de specialitate si cu avizul autorității de sănătate publică teritorială.

 • (5) In fiecare luna, după caz, operatorul va prezenta utilizatorului modificarea programului de efectuare a prestației pentru luna următoare, cu specificarea ritmului de colectare.

 • (6) Prestația se va efectua de preferința pe timp de zi, iar in funcție de necesitați, după amiaza si pe timp de noapte, cu acordul Autorității Locale.

 • (7) Programul de prestație pentru deseurile municipale va conține impartirea pe cantoane a zonei de autorizare, cu precizarea adreselor si a numărului de persoane ale fiecărui utilizator, a zilelor saptamanii in care se efectuează prestația, traseului fiecărui utilaj in fiecare zi, itinerarului către depozitele de descărcare, a numărului total, tipului si capacitatii utilajelor in activitate zilnic.

Art. 17. Condiții de calitate

Prestația va fi efectuata cu respectarea următoarelor condiții de calitate:

 • a) precolectarea deșeurilor municipale se va face numai in recipiente standardizate si in număr suficient pentru depozitarea temporara a deșeurilor intre doua ridicări;

 • b) personalul care deservește autogunoierele sa nu lase resturi de deșeuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;

 • c) operatorul sa comunice graficul de colectare utilizatorului;

 • d) sa fie respectat graficul stabilit de ridicare a deșeurilor municipale;

 • e) dezinfectarea si spalarea periodica a recipientelor de precolectare;

 • f) transportul deșeurilor municipale sa se faca cu autovehicule speciale, compatibile cu sistemul de precolectare, cu o stare tehnica si de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului;

 • g) deseurile municipale sa fie depozitate numai in depozitele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini;

 • h) autogunoierele sa fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare in vigoare.

Art. 18. Dotări cu personal - utilaje;

 • (1) Operatorul isi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor si echipamentelor pentru colectarea si transportul deșeurilor municipale, in funcție de cantitatea de deșeuri estimata si avand in vedere respectarea programului de prestație.

 • (2) Operatorul trebuie sa asigure un minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale, conform condițiilor prezentatre la art. 10 alin. (9) din prezentul Caiet de sarcini,

 • (3) Nu se accepta decât autospeciale care au norma de poluare minim Euro 4.

B. Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice etc.)

Art. 19

Operatorul are obligația de a desfasura activitatile de precolectare, colectare, transport, depozitare si valorificare a deșeurilor voluminoase (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, in condițiile legii, in aria administrativ-teritoriala a Municipiului Ramnicu Valcea.

Art. 20

Deseurile voluminoase se colectează de către operator:

 • (1) la comanda telefonica a utilizatorului serviciului, contracost conform tarifului;

 • (2) periodic conform unui program intocmit de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu operatorul operator si comunicat populației si agentilor economici, in cadrul campaniilor de colectare DEEE-uri si deșeuri voluminoase; in cadrul campaniilor de colectare aceste tipuri de deșeuri se vor colecta gratuit;

Art. 21

Deseurile din mobila se colectează si se transporta la depozitul de deșeuri;

C. Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

Art. 22

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de colectare, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală, in condițiile legii, in aria administrativ-teritoriala a Municipiului Ramnicu Valcea.

Art. 23

Colectarea deșeurilor rezultate din activitati de construcții si demolări se face in recipientele de 5 mc. puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare, in baza unui contract de prestări servicii.

Art. 24

Necesarul investitional pentru prestarea activităților de colectare, transport, depozitare si valorificare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice, precum si pentru colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activitati de construcții si demolări si eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuințelor proprietate individuala este: 1 autospeciala tip hook-lift dotata cu container de 30 mc.

Art. 25

Prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare a deșeurilor rezultate din activitati de construcții si demolări se va executa astfel incat sa se realizeze:

 • a. continuitatea activității, indiferent de anotimp si condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b. corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerințele beneficiarului;

 • c. controlul calitatii serviciului prestat;

 • d. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e. prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • f. asigurarea mijloacelor de incarcare si transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, in întreaga arie administrativ-teritoriala incredintata;

 • g. indeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activitatii, specificati in regulamentul serviciului de salubrizare;

 • h. asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient.

Art. 26. Verificări, recepții, garantii

 • (1) Delegatarul va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, intocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestației si cantitatile de deșeuri municipale transportate efectiv, in baza bonului de cântărire eliberat de unitățile de preluare a deșeurilor (statia de compost si/sau statii de valorificare, depozit de deșeuri).

 • (2) In rapoartele de constatare, delegatarul va consemna si modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori si, eventual, penalitățile aplicate operatorului pentru deficientele constatate.

 • (3) La sfârșitul fiecărei luni se intocmeste un proces-verbal de recepție, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din rapoartele de constatare.

 • (4) Operatorul răspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfășurare a prestației conform prevederilor prezentului caiet de sarcini, regulamentului serviciului si caietelor de sarcini.

CAPITOLUL V.

Condiții de exploatare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Rm. Vâlcea

 • A. Condiții tehnice

Art. 27.

Operatorul trebuie sa asigure prestarea serviciului de salubritate in regim de continuitate pentru toti utilizatorii de pe raza Municipiului Ramnicu Valcea, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activitati.

Art. 28. - Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca făcând parte din pregătirea tehnica a ofertantului, si pentru care ofertanții primesc puncte la evaluarea ofertelor, trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru salubrizarea municipiului Ramnicu Vâlcea.

 • B. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul public de salubrizare care face obiectul delegării de gestiune sunt următoarele:

 • a) protecția sanatatii populației;

 • b) responsabilitatea fata de cetateni;

 • c) imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor;

 • d) asigurarea calității si continuității serviciului de salubrizare;

 • e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

 • f) dezvoltarea durabila a serviciului;

 • g) securitatea serviciului;

 • h) conservarea si protecția mediului înconjurător, cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

 • C. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de salubrizare va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operator (delegat in cadrul contractului) vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • D. Obiective de mediu

Art. 31. - (1) Pe perioada derulării contractului de delegare de gestiune se vor respecta condițiile impuse de autoritatea de mediu competenta.

(2) Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

CAPITOLUL VI Drepturile si obligațiile pârtilor

Art. 32. Drepturile delegatarului

Delegatarul va avea următoarele drepturi:

 • 1. de a inspecta bunurile concesionate, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare;

 • 2. de a modifica in mod unilateral partea reglementata a contractului de delegare din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 3. de a stabili programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotărilor existente;

 • 4, de a coordona proiectarea si execuția lucrărilor de investitii in scopul realizării acestora intr-o concepție unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localităților si de amenajare a teritoriului;

 • 5. de a realiza investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare si/sau prin asociere intercomunala;

 • 6. de a contracta si a garanta, in condițiile legii, imprumuturi pentru finanțarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de salubrizare;

 • 7. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotărilor publice aferente activitatilor serviciului public de salubrizare delegat;

 • 8. de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciuluiilor publice de salubrizare.

Art. 33. Drepturile delegatului (operatorului)

Operatorul are următoarele drepturi:

 • 1. de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciul public de salubrizare ce fac obiectul contractului de delegare;

 • 2. de a incasa tariful pentru serviciul public de salubrizare in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu autoritatea locala/ utilizatorii;

 • 3. de a iniția modificarea si/sau completarea contractului incheiat, in cazul modificării reglementarilor si/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia;

 • 4. de a solicita delegatarului aprobarea si actualizarea tarifului in raport cu influentele asupra valorilor elementelor sale componente, raportat la fisa de fundamentare prezentata in oferta.

Art. 34. Obligațiile delegatarului (municipiul Ramnicu Valcea)

Delegatarul va avea următoarele obligatii:

 • 1. sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentele de funcționare a serviciului de salubrizare din municipiul Ramnicu Valcea, pe baza normelor-cadru prevăzute de lege;

 • 2. sa aprobe tarifele pentru serviciul public de salubrizare;

 • 3. sa predea delegatului la data intrării in vigoare a contractului de delegare toate echipamentele care fac obiectul contractului de delegare, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;

 • 4. sa notifice pârtilor interesate informatii referitoare la incheierea contractului de delegare;

 • 5. sa nu-1 tulbure pe delegat in exercițiul drepturilor rezultate din contractul de delegare;

 • 6. sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afara de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 7. sa notifice delegatului apariția oricăror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor delegatului;

 • 8. sa-si asume, pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii, toate responsabilitățile si obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate in mod explicit in sarcina delegatului prin contractul de delegare;

 • 9. sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz, care sunt in sarcina sa, in asa fel incat sa se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare.

Art. 35. Obligațiile delegatului (operatorului)

Delegatul va avea următoarele obligatii:

 • 1. sa obțină de la autoritatile competente toate avizele, acordurile, autorizațiile si licențele necesare prestării activitatilor specifice serviciului public de salubrizare, prevăzute de legislația in vigoare;

 • 2. sa efectueze investițiile impuse prin prezentul caiet de sarcini pentru asigurarea serviciilor publice de salubrizare, investitii ce se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de delegare; fiecare ofertant va prezenta in oferta tehnica modalitatea concreta de implementare a investițiilor impuse prin prezentul caiet de sarcini in corelare cu termenele asumate de implementare a investițiilor;

 • 3. sa supună spre avizare si aprobare Primarului Municipiului Ramnicu Valcea graficul de colectare si transport a deșeurilor in termen de 15 de zile de la semnarea contractului de delegare;

 • 4. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de delegare;

 • 5. sa respecte prevederile "Regulamentului serviciului public de salubrizare din municipiul Ramnicu Vâlcea”;

 • 6. sa servească toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licențiat in condițiile prevederilor Regulamentului serviciului public de salubrizare;

 • 7. sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin Regulamentul serviciului de salubrizare, anexa la contractul de delegare;

 • 8. sa raporteze lunar departamentului de specialitate al delegatarului cantitatile de deșeuri colectate pe fracțiuni (ex. fracțiuni de biodeseuri, deșeuri reciclabile pe fracțiuni sau reziduale)

 • 9. sa furnizeze autoritatii administrației publice locale si A.N.R.S.C. informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate informațiile necesare in vederea verificării si evaluării funcționarii si dezvoltării serviciului public de salubrizare in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;

 • 10. sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

 • 11. sa preia de la autoritatea administrației publice locale, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, bunurile care fac obiectul concesiunii (de exemplu: recipientii de precolectare a deșeurilor si containerele tip “clopot” pentru colectarea deșeurilor reciclabile, platformele de precolectare, etc) si sa inlocuiasca echipamentele de precolectare/colectare uzate fizic si moral cu acordul prealabil al delegatarului; pentru Înlocuirea recipientilor care au fost distruși operatorul are obligația sa inlocuiasca si sa notifice delegatarul cu privire la aceasta operațiune fara a avea posibilitatea ca costurile de inlocuire sa le recupereze prin tarif deoarce acestea au fost in paza acestuia odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare.

 • 12. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor Caietului de sarcini, in condiții de calitate si eficienta;

 • 13. sa fundamenteze si sa supună aprobării Consiliului Local tariful ce va fi utilizat in activitatea de salubrizare, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciul de salubritate, aprobate prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 109/2007;

 • 14. sa nu subconcesioneze serviciul si bunurile care fac obiectul delegării de gestiune;

 • 15. sa plateasca redeventa la valoarea prevăzută si la termenul stabilit in contractul de delegare;

 • 16. sa transmită delegatarului modificările de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situația patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru Înregistrarea in contabilitatea delegatarului;

 • 17. sa restituie bunurile ce au făcut obiectul contractului de delegare, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de delegare;

 • 18. la incetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forța majora si înțelegerea pârtilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii in condițiile stipulate in contractul de delegare, pana la preluarea acesteia de către noul operator; dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 19. sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii;

 • 20. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranța la locul de munca si normele de protecție a muncii;

 • 21. delegatul trebuie sa respecte obligațiile privind protecția mediului care decurg direct din prestarea serviciului public de salubrizare, precum si cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto. Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autoritarilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

 • 22. in termen de 15 zile de la data încheierii contractului de delegare, delegatul are obligația sa depună garanția de buna execuție in cuantum 3.179.169 lei, reprezentând 10% din valoarea estimata a contractului, fara TVA.

 • 23. delegatul este obligat sa faca dovada igienizării parcului auto.

Delegatul are obligația de a respecta parametrii de perfomanta ai serviciului, care includ:

 • - Prestarea de servicii pentru toti utilizatorii din zona deservita

 • - Colectarea la timp a deșeurilor si golirea containerelor conform programului de lucru

 • - Colectarea si transportul deșeurilor pe fracțiuni; se interzice amestecarea diferitelor fracțiuni de deșeuri colectate selectiv intre ele sau cu deșeuri reziduale, biodeseuri sau alte tipuri de deșeuri

 • - Soluționarea corespunzătoare si in cel mai scurt timp a tuturor plângerilor, sesizărilor si reclamatiilor venite de la utilizatori

 • - întreținerea si igienizarea corespunzătoare a containerelor

 • - înlocuirea la timp a containerelor pierdute sau stricate

 • - Utilizarea exclusiv a vehiculelor de transport conforme si care respecta cerințele prezentului Caiet de sarcini

 • - Menținerea in permanentă a curățeniei si igienei in zona platformelor de colectare

 • - Inițierea si derularea de campanii periodice de informare si conștientizare a publicului

 • - Raportarea si comunicarea cu delegatarul si toate autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare

CAPITOLUL VII

Durata concesiunii

Art. 36. (1) Durata pentru care se concesionează serviciul public de salubrizare a municipiului Ramnicu Vâlcea stabilita de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea este de 3 ani de la data intrării in vigoare si poate fi prelungit pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza sa fie atribuit de asociația de dezvoltare intercomunitara(ADI) constituita la nivelul județului Valcea pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Valcea”, pentru zona 3 din care face parte si delegatarul.

Aceasta obligație a fost asumata de către delegatar in calitate de membru al AD1 si beneficiar al investițiilor ce vor fi realizate in sistemul de salubrizare județean.

 • (2) In cazul in care după împlinirea termenului de 3 ani, contractul de delegare ce urmeaza a fi atribuit de ADI nu a intrat in vigoare, durata contractului atribuit prin prezenta procedura va fi prelungit pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI, in condițiile in care proiectul județean privind realizarea sistemului integrat de management al deșeurilor are finanțare contractata de către consiliul județean si se afla in implementare.

 • (3) In cazul in care, proiectul de management al deșeurilor la nivel județean nu este aprobat la finanatare prin Programul Operațional Sectorial de Mediu sau atribuirea contractului de delegare de către ADI pentru zona 3 nu se mai realizează, prelungirea contractului de delegare atribuit de municipiul Ramnicu Valcea se poate prelungi cu pana la doi ani in condițiile art. 14 alin.(2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.

 • (4) Prelungirea termenului contractului de delegare la inițiativa operatoriul are loc in cazul reglementat de alin.(3) raportat la situația prevăzută de art. 14 alin.(2) lit.b) din Legea nr, 101/2006 cu cel puțin 6 luni inainte de data incetare a contractului prin ajungere la termen.

 • (5) Prelungirea termenului contractului de delegare in situația prezentata la alin.(2) se poate face la inițiativa oricăreia din parti, cu cel puțin 6 luni inainte de încetarea contractului prin ajungerea la termen.

 • (6) Prelungirea termenului contractului de delegare la inițiativa delegatarului de face in cazul reglementat la alin.(3) de mai sus raportat la situația prevăzută de art. 14 alin.(2) lit.a) din legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.

 • (7) Contractul de delegare va intra in vigoare la data semnării sale;

 • (8) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subdelegarea serviciului public de salubrizare. Subdelegarea este similara subconcesiunii si presupune încredințarea de către operatorul declarat câștigător către un alt operator a dreptului de prestare a serviciului/activitatilor dobândit prin contractul de delegare. Subdelegarea nu interzice subcontractarea, cu condiția respectării condițiilor de subcontractare stabilite prin oferta depusa de operator, pe toata durata contractului de delegare si in conformitate cu prevederile contractului de delegare.

CAPITOLUL VIII

Redevența/ Facturare servicii prestate/Tarife

Art. 37. (1) In schimbul delegării gestiunii Serviciului, Operatorul se obligă să plătească Delegatarului o redevență anuală în cuantum de minim 1% din cifra de afaceri rezultata ca urmare a prestării serviciului de salubrizare in municipiul Ramnicu Valcea. la care se adaugă T.V.A., dar nu mai puțin de 80.000 lei/an, fără T.V.A. Cifra de afaceri este definita ca fiind contravaloarea serviciilor facturate ca urmare a prestării serviciilor conform contractului de delegare.

 • (2) Plata redevenței se face lunar până la sfârșitul lunii următoare pentru luna în curs. Operatorul este obligat să organizeze și să realizeze evidența contabilă a serviciilor publice delegate în mod distinct de celelalte activități, în așa fel încât, în baza documentelor de evidență lunară să se poată întocmi balanța contabilă de verificare. Pentru calculul redevenței operatorul va depune la delegatar în termen de 15 zile de la incheierea lunii de raportare o situație privind cifra de afaceri înregistrata pe perioada de raportare, însoțită de o copie a balanței contabile lunare, iar delegatarul va emite factura in termen de 5 zile de la primirea raportării. In cazul in care valoarea redevenței rezultate din raportările operatorului este mai mica de 6.667 lei/lună, acesta va achita delegatarului cu titlu de redevența lunară 6.667 lei la care se adaugă TVA. Daca in perioadele de raportare ulterioare, nivelul redevenței datorate depășește valoarea de 6.667 lei, atunci redevența se calculează la valoarea procentuala din ofertă. în situația în care operatorul nu depune documentele de evidență lunară, nivelul redevenței va fi de 6 667 lei, la care se adaugă TVA;

 • (3) Plata redevenței se face prin virament bancar în contul RO41 TREZ 6712 1300 205 XXXXX deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea.

 • (4) Neplata la termen a redevenței dă dreptul delegatarului de a calcula majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată. Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere va fi modificat prin Hotărâri de Guvern sau Ordine ale Ministerului Finanțelor și va fi la nivelul celor stabilite pentru impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • (5) Neplata a două rate consecutive a redevenței duce la retragerea obligațiilor restante (redevență și majorări de întârziere) din contul de garanție. în termen de 30 de zile de la retragerea obligațiilor restante din contul de garanție, operatorul are obligația să reconstituie garanția la nivelul prevăzut, să achite toate debitele restante, inclusiv majorările de întârziere calculate. Nerespectarea obligației de plata a redevenței poate atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile ori intervenția instanței de judecată.

Art. 38 Tarife

Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in oferta lor de preț, tarifele de operare propuse pentru fiecare activitate a serviciului, conform formularului de oferta din secțiunea “Formulare”, insotit de justificarea tarifelor ofertate in conformitate cu fisa de fundamentare, anexa 1 la Norma metodologica de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

Lipsa fisei de fundamentare conduce la declararea ca neconforma a ofertei.

Neprezentarea fisei de fundamentare conform cerințelor specificate mai sus echivalează cu lipsa fisei de fundamentare fapt ce va conduce la declararea ca neconforma a ofertei.

Nivelul maxim al tarifelor ofertate nu va depăși limitele indicate in tabelul de mai mai jos. Tarifele prezentate pentru fiecare activitate vor fi justificate conform Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Tarifele pot fi ajustate ca urmare a Îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții, astfel:

 • a) Ajustarea poate fi solicitata in primul an de operare, o singura data, dar nu mai devreme de 10 luni de la data intrării in vigoare a contractului;

 • b) In următorii ani cu indeplinirea condițiilor impuse prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 109/2007.

Delegatarul impune următoarele valori maxime ale tarifelor pentru fiecare dintre activitatile prestate:

NR. CRT.

DENUMIRE ACTIVITATE

U.M.

TARIF inclusiv TVA

1.

Colectare si transport deșeuri menajere pentru persoane fizice

lei / persoană/luna

8

2.

Colectare si transport deșeuri menajere pentru agenti economici si instituții publice

lei/tonă

260

3.

Colectare si transport deșeuri rezultate din activitatea de construcții si demolări si eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuințelor proprietate individuala

lei / mc

120

4.

Colectare, transport si valori ficare deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice etc.), colectate in afara campaniilor regulate de colectare, la comanda telefonica a utilizatorilor;

lei/mc

50

CAPITOLUL IX

Cuantumul garanțiilor datorate de operator

Art. 39. (1) Operatorul are obligația să depună garanția de bună execuție in termen de 15 zile de la data încheierii contractului de delegare, respectiv o scrisoare de garanție bancară;

 • (2) Din aceasta suma vor fi prelevate sumele datorate de către operator delegatarului in baza contractului de delegare (redeventa, penalitati, majorări, etc) in cazul intarzierii la plata. In acest caz delegatul are obligația sa reconstituie garanția in termen de 15 de zile de la data descompletarii.

 • (3) Garanția de bună execuție se restituie operatorului in termen de 90 de zile de la data incetarii contractului prin ajungere la termen iar acest termen se poate prelungi cu cel mult 30 de zile la inițiativa delegatarului in situația in care operatorul Înregistrează intarzieri la plata sumelor datorate fata de delegatar in temeiul contractului de delegare.

 • (4) In cazul in care operatorul Înregistrează intarzieri repetate la plata sumelor datorate in temeiul contractului de delegare către delegatar, delegatarul poate rezilia contractul de delegare fara indeplinirea unor formalități prealabile si fara intervenția instanței de judecata.

 • (5) In cazul in care la data incetarii contractului ca urmare a rezilierii sau pentru ajungere la termen, operatorul inregistreaza intarzieri la plata sumelor către delegatar, acesta este indreptatit sa retina sumele datorate din garanția de buna execuție si sa restituie acestuia numai diferența ramasa, daca va fi cazul.

Art. 40. Pentru participarea la licitație se fixează o garanție de participare in valoare de 635.838,19 lei, reprezentând 2% din valoarea estimata a contractului de delegare, fara TVA.

CAPITOLUL X

Regimul bunurilor utilizate de operator in derularea delegării

Art. 41. - Categorii de bunuri

 • • Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini Delegatarului, la expirarea contractului; din categoria bunurilor de retur fac parte recipientii de colectare si punctele de colectare.

 • • Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni Delegatarului, in măsură in care acesta din urma isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform Caietului de sarcini; din categoria bunurilor de preluare fac parte utilajele de colectare (ex. autogunoiere, containere de 30 mc, hook-lift cu braț macara pentru colectare deșeuri reciclabile din containerele tip clopot, deșeuri din construcții, DEEE-uri si voluminoase, autospeciala pentru spalare pubele si containere).

 • • Bunuri proprii care la expirarea contractului raman in proprietatea Operatorului.

Bunurile proprietate publica din componenta Infrastructurii sunt supuse inventarierii anuale si se evidențiază distinct, extracontabil, in patrimoniul Operatorului.

Investițiile in infrastructura specifica serviciului care se realizează din fonduri proprii ale Operatorului constituie bunuri de retur, bunurile astfel realizate raman in proprietatea Operatorului pe toata durata contractului de delegare a gestiunii si revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.

Investițiile realizate de Operator din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea Infrastructurii se vor amortiza de către acesta pe durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului.

Operatorul este obligat sa nu inchirieze si sa nu constituie garantii reale asupra oricărui element al Infrastructurii;

Operatorul nu poate inchiria sau ceda, sub orice alta forma juridica, folosința Infrastructurii si elementelor sale componente.

Operatorul va plati toate taxele, spezele si alte comisioane aferente Infrastructurii pe intreaga durata a prezentului Contract.

Operatorul va avea obligația de a administra elementele patrimoniului public si privat al Infrastructurii preluate cu diligenta unui bun proprietar.

CAPITOLUL XI

Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

Art. 42. - încetarea delegării are loc in următoarele situații: delegarea, la implinirea termenului contractului de delegare;

 • b. in cazul in care operatorului i se retrage licența de operare, una din autorizațiile necesare sau aceastea nu sunt prelungite după expirarea termenului;

 • c. in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către delegatar prin rascumpararea delegării, care se poate face prin act administrativ al autoritarii care a aprobat delegarea, la propunerea delegatarului; in acest caz se va intocmi o documentație tehnico-economica in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • d. in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către delegat, prin reziliere, Iară nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului;

 • e. in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina delegatarului;

 • f. la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a tuturor bunurilor sau a unei parti semnificative a acestora care creeaza imposibilitatea de a mai presta serviciul, precum si in cazul imposibilității obiective a delegatului de a-1 exploata ca urmare a intervenției cauzei de forța majora, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • g. in cazul in care delegatul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența ANRSC sunt retrase.

 • i. in alte cazuri, prevăzute in contractul de delegare.

CAPITOLUL XII Forța majora

Art. 43. - (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligatii care ii revine in baza contractului de delegare, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora.

 • (2) Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 de zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

 • (3) Daca in termen de 90 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului de delegare, fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIII Dispoziții finale

Art. 44. - La licitația organizata pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Ramnicu Valcea pot participa numai operatori care dețin cel puțin licența clasa II eliberata de către A.N.R.S.C. pentru serviciul de salubrizare a localităților.

Art. 45 - (1) Condițiile prevăzute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitației pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Ramnicu Valcea.

(2) Ofertantii pot oferi si alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activitatii acestui serviciu.

1

Țintele s-au calculat ținând cont de numărul de locuitori si cantitati generate estimate in Studiu de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea” raportat la număr de locuitori ai municipiului Râmnicu Valcea, estimati pentru 2013 si 2016