Hotărârea nr. 183/2013

hotarirea 183 - 15 iulie 2013 - aprobare SF Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni

ROMÂNIA

județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.183 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Amenajare parcare subterana -cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.24002 din 10.07.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Amenajare parcare subterana - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea";

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Ținând seama de faptul că obiectivul de investiții mai sus menționat face parte din proiectele incluse în lista de rezervă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice;

în baza art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare subterană - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, ia valoarea de 31.486,6136 mii lei cu TVA, respectiv 7.121,8958 mii euro cu TVA, din care C +M - 28.212,9256 mii lei cu TVA, respectiv 6.381,4267 mii euro cu TVA.

  • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          '^KRETARJIMJnÎcIPIU,

Eduard VÎRkANț                  Jtfrist Tprria MIHĂESCU

 •           \         VxJB^rnnicu Vâlcea, 15 iulie 2013