Hotărârea nr. 181/2013

hotarirea 181 - 15 iulie 2013 - aprobare SF subtraversare Calea lui Traian

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 181

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu strada Dacia” în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 și Ghidul Solicitantului -POR 2007-2013 PIDU

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21939 din 25.06.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu strada Dacia";

Ținând seama de faptul că obiectivul de investiții mai sus menționat face parte din proiectele incluse în lista de rezervă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții și ale Ghidului Solicitantului - POR 2007-2013 PIDU;

în baza art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu strada Dacia”, la valoarea din devizul general de 3.814,09 mii lei cu TVA, respectiv 863,55 mii euro cu TVA, din care C +M - 3.266,82 mii lei cu TVA, respectiv 739,63 mii euro cu TVA.

(2) Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Economico-Financiare;

- Direcției de Investiții și Achiziții Publice.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard yÎRLAfe£5T7>.

W? *-.U< v/

SECRETA^ MUNICIPII jurist Toma MIHĂȘ8CU

Râmnicu Vâlcea, 15 iulie 2013