Hotărârea nr. 180/2013

hotarirea 180 - 15 iulie 2013 - modificare HCL 120 din 2012

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 180

privind modificarea art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/27 aprilie 2012 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile internă

în valoare de 15.000.000 lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36840 din 10.07.2013 întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 27 aprilie 2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 136/2013, referitoare la aprobarea contractării unui împrumut bancar în sumă de 15.000.000 lei de la CEC BANK S.A., Sucursala Râmnicu Vâlcea, în vederea asigurării surselor proprii de finanțare pentru portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere adresa nr. VL 11734 din 5 iulie 2013 înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 36251 din 9 iulie 2013 prin care CEC BANK S.A., Sucursala Râmnicu Vâlcea a solicitat adoptarea unei hotărâri potrivit căreia perioada de tragere să fie corelată cu prelungirea perioadei de rambursare și ținând seama de faptul că prelungirea perioadei de tragere a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr. 136/2013, fără ca prin aceasta să se facă referire și la perioada de rambursare;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Codului Civil referitoare la contracte sau convenții;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 136/2013, care va avea următorul conținut:

“Art. 1. (2) Condițiile de contractare a împrumutului în sumă de 15.000.000 lei sunt următoarele:

 • - termen de utilizare a creditului - 5 ani, în perioada 23.07.2012 -22.07.2017;

 • - perioadă de tragere (consum) - 23.07.2012 - 31.12.2013;

 • - perioadă de rambursare - 01.01.2014 - 22.07.2017”.

  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la

  îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Programe Externe;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice

  PREȘEDINTE DE ȘEJWTĂ,.

  Eduard

  SECRETAR MUNICIPIU/ juristroma MIH^E^CU

  Râmnicu Vâlcea, 15 iulie 2013