Hotărârea nr. 18/2013

Hotarirea 18 - 30 ianuarie 2013 - aprobare PUG municipiu

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 18

privind aprobarea documentației de urbanism reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2766 din 23.01.2013 întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune aprobarea documentației de urbanism reactualizarea "Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea », precum și a regulamentului local de urbanism;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2000 a fost aprobat Planul Urbanistic General și regulamentul de urbanism al municipiului, al căror termen de valabilitate a fost prelungit până la aprobarea noului plan urbanistic, prin hotărârea nr. 329 din 23 decembrie 2009;

Respectându-se procedura prevăzută de Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

în temeiul prevederilor din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 13 N din 10.03.1999 de aprobare a reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general;

în baza art.36, alin.(5), Iile), art. 45, alin.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism «Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea» și regulamentul local de urbanism, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, cu următoarele recomandări:

 • a) inițierea și fundamentarea printr-un concept strategic de dezvoltare teritorială a unei zone metropolitane, care să cuprindă Valea Oltului pe o rază de aproximativ 30 km și care să includă localitățile din stânga și dreapta Oltului;

 • b) amenajarea malurilor râului Olt și renaturarea albiei râului Olănești, atât în vederea diminuării elementelor de risc natural, cât și pentru valorificarea acestuia în viața urbană (relația orașului cu apa și a unor unități de peisaj) și funcționalitatea municipiului (spații verzi, piețe publice pietonale, agrement).

 • (2) Intravilanul municipiului este structurat pe cartiere conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, partea scrisă și partea grafică.

 • (3) Documentația de urbanism, parte scrisă și desenată, aprobată conform alin.(1) se păstrează la Direcția Urbanism.

Art.2. Documentația de urbanism «Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea» aprobată conform art.1 are termen de valabilitate 10 ani, începând cu data de 01 aprilie 2013.

Art.3. începând cu data de 01 aprilie 2013 prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2000 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la

îndeplinire:

 • - Direcției Urbanism;

 • - Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

SECRETAR MUNICIPIU? jurist W MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

Cartierele se vor indentifica consultând si harta specifica .

01. CARTIERUL NORD

Vecinătăți:

La Nord : Limita administrativa a municipiului

La Est : Limita administrativa a municipiului, tronson str. Barajului, str, N.Titulescu

La Sud : str. M.Basarab , Calea lui Traian , Limita sudica a prop.Colegiu Forestier

La Vest: Limita intravilan municipiu , Cartier Cetatuia-Dealul Malului ,cu funcțiunile VP si LI

02. CARTIERUL CETATUIA DEALUL MALULUI

Vecinătăți:

La Nord : Limita administrativa a municipiului

La Est : Cartierul Nord , cu funcțiunile L2 , V2 , Ml

La Sud : Limita nordica a prop. Spitalului de Urgente nr.l , limita intravilan

La Vest: Limita intravilan municipiu

03. CARTIERUL TRAIAN

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Nord , Calea lui Traian , str. M.Basarab , funcțiunea CC

La Est : Cartierul Ferdinand , str N. Titulescu

La Sud : Cartierul Central, b-dul N. Balcescu si Aleea Castanilor

La Vest: Limita intravilan municipiu

04. CARTIERUL FERDINAND

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Nord , tronson str. Barajului

La Est : Cartierul Goranu , râul Olt

La Sud : Cartierul Libertății, cu funcțiune CP

La Vest : Catierul Traian cu funcțiunea M2 , str. N.Titulescu , Cartierul Nord , strada N. Titulescu

05. CARTIERUL CENTRAL

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Traian , Aleea Castanilor , b-dul N.Balcescu

La Est : Cartierul Libertății- calea ferata, Cartierul Ostroveni strMatache Temelie

La Sud : Cartierul Sud str M. Eminescucu funcțiunea M2

La Vest: Catierul Morilor funcțiunea LI , Cartierul Știrbei Vodă - Aranghel cu funcțiunea Ml si VP

06. CARTIERUL LIBERTĂȚII

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Ferdinand b-dul N.Balcescu si funcțiunea V4

La Est : Cartierul Goranu , funcțiunea G

La Sud : Cartierul Ostroveni, funcțiunea M2 (râul Olanesti)

La Vest: Cartierul Central calea ferata

07. CARTIERUL ȘTIRBEI VODĂ - ARANGHEL

Vecinătăți:

La Nord : Limita intravilanului municipiului

La Est : Cartierul Central, funcțiunea L2 si V3 , str. Gabriel Stoianovici, tronson str. Știrbei Vodă si funcțiunea VI

La Sud : Cartierul Morilor funcțiunea Ml râul Olanesti , cartierul Poenari funcțiune Ml râul Olanesti

La Vest : Limita administrativa a municipiului

08. CARTIERUL POENARI

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Știrbei Vodă - Aranghel râul Olanesti

La Est : Cartierul Morilor aliniament de inceput al str. Poenari

La Sud : Limita intravilanului municipiului

La Vest : Limita intravilanului municipiului si Limita administrativa a municipiului

09, CARTIERUL MORILOR

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Știrbei Vodă - Aranghel râul Olanesti , Cartierul Central râul Olanesti

La Est : Cartierul Central funcțiunea CC si L2 , Cartierul Sud funcțiunea G si V2

La Sud : Limita intravilanului municipiului

La Vest: Cartierul Morilor aliniament de inceput al str. Poenari

 • 10, CARTIERUL SUD

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Central funcțiunea CC

La Est : Cartierul Ostroveni - calea ferata si Cartierul Ostroveni Sud- calea ferata

La Sud : Cartierul Troianu funcțiunea S

La Vest : Limita intravilanului municipiului si Cartierul Morilor funcțiunea LI

 • 11, CARTIERUL OSTROVENI

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Libertății râul Olanesti Râul Olt

La Est : Cartierul Goranu râul Olt

La Sud : Cartierul Ostroveni Sud str Eugen Ciorascu

La Vest: Cartierul Sud calea ferata si Cartierul Central cale ferata

 • 12, CARTIERUL OSTROVENI SUD

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Ostroveni str Eugen Ciorascu

La Est : Cartierul Goranu râul Olt si Limita administrativa a municipiului

La Sud : Cartierul Raureni str Ștrandului

La Vest : Cartierul Troianu calea ferata si Cartierul Sud calea ferata

 • 13. CARTIERUL GORANU

Vecinătăți:

La Nord : Limita intravilanului municipiului , lacul de acumulare hidroenergetica

La Est : Limita intravilanului municipiului

La Sud : Limita intravilanului si Limita administrativa a municipiului

La Vest : Cartierul Ostroveni Sud - râul Olt, Cartierul Ostroveni- râul Olt, Cartier Libertății râul Olt, Cartier Ferdinand -râul Olt

 • 14. CARTIERUL TROIANU

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Sud , funcțiunile L2

La Est : Cartierul Ostroveni Sud - calea ferata

La Sud : Cartierul Copacelu , funcțiune V1 si tronson str Copacelu

La Vest: Limita intravilanului municipiului si Cartier Sud funcțiunea LI

 • 15. CARTIERUL COPACELU

Vecinătăți:

La Nord : Cartierul Troianu , funcțiunile Ml si L2

La Est : Cartierul Raureni funcțiunea IS 2

La Sud : Cartierul Cazanesti, funcțiunea Ml , VI , CC , Ml , VI

La Vest : Limita intravilanului si limita administrativa a municipiului

 • 16. CARTIERUL RAURENI

Vecinătăți:

La Nord :     Cartierul Ostroveni Sud str Ștrandului

La Est si Sud : Limita intravilanului si limita administrativa a municipiului si Pârâul Sarat

La Vest:      Cartierul Copacelu funcțiunile VI , IS 2, VI , Cartierul Troianu

funcțiunea Ml

 • 17. CARTIERUL STOLNICENI

Vecinătăți:

La Nord : Cartier Copacelu funcțiunea L2 si Pârâul Sarat

La Est : Limita intravilanului si limita administrativa a municipiului

La Sud : Limita intravilanului si limita administrativa a municipiului

La Vest : Cartier Colonia Nuci funcțiunea Ml , IS2 ,Zona Industriala Sud funcțiunea A2, Cartier Cazanesti funcțiunea VI ,

 • 18. CARTIERUL CAZANESTI

Vecinătăți:

La Nord : Cartier Copacelu funcțiunile LI , Ml , L2 , LI

La Est : Cartier Stolniceni funcțiunea Al Zona Industriala Sud funcțiunea A2

La Sud : Cartier Colonia Nuci funcțiunea IS2 , limita intravilanului si limita administrativa a municipiului

La Vest: Limita intravilanului si limita administrativa a municipiului

 • 19. ZONA INDUSTRIALA SUD

Vecinătăți:

La Nord : Cartier Cazanesti funcțiunea IS2 si V1 , Cartierul Stolniceni funcțiunea Al

La Est : Cartier Stolniceni funcțiunea IS2 si CA

La Sud : Cartier Colonia Nuci funcțiunea IS2 , si Cartier Cazanesti funcțiunea Al

La Vest: Cartier Cazanesti funcțiunea IS 2

 • 20. CARTIERUL COLONIA NUCI

Vecinătăți:

La Nord : Cartier Cazanesti funcțiunea Al , Zona Industriala Sud funcțiunea A2 , Cartierul Stolniceni funcțiunea CA

La Est : Cartier Stolniceni funcțiunea CA , Limita intravilanului si limita administrativa a municipiului

La Sud : Limita intravilanului si limita administrativa a municipiului

La Vest: Limita intravilanului si limita administrativa a municipiului si Cartier

Cazanesti funcțiunea Al

 • 21. CARTIERUL FETENI

Cartierul Feteni este constituit si are limitele fostului sat Feteni, fiind mărginit in toate direcțiile cardinale de extravilanul municipiului, Funcțiunile atribuite sunt G si LI .

 • 22. CARTIERUL SALISTEA

Cartierul Salistea este constituit si are limitele fostului sat Salistea , fiind mărginit in toate direcțiile cardinale de extravilanul municipiului..

Este amplasat la o distanta relativ mica de cartierul Feteni. Funcțiunea atribuita este LI .