Hotărârea nr. 179/2013

hotarirea 179 - 15 iulie 2013 - modificare anexa 2 la buget local

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 179

privind modificarea și completarea Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie din anexa nr.2 a bugetului local pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36839/11.07.2013, întocmit de către Direcția Economico-Financiară, prin care se propune modificarea anexei 2 - Situația cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 * la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie - în sensul diminuării sumei destinate Clubului Sportiv Oltchim de la 600.000 lei la 300.000 lei, sumă cheltuită în semestrul I al anului 2013, iar suma de 300.000 lei ramasă neconsumată să fie utilizată pentru finanțarea "ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB MUNICIPAL RM. VALCEA";

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de speciaiitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/28 martie 2013 a fost aprobat bugetul local precum și listele de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2013, în valoare de 210.450.000 lei, iar la anexa nr. 2, la Cap. 67.02 a fost aprobata suma de 600.000 lei pentru Clubul Sportiv de Handbal Clubul Sportiv Oltchim, din care a fost virata suma de 300.000 lei; de asemenea, ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local 163/25 iunie 2013 s-a aprobat participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de asociat la clubul "HANDBAL CLUB OLTENIA", care și-a schimbat denumirea în Asociația „Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea”;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică anexa 2 - Situația cheltuielilor bugetului local pe anul 2013- la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie - în sensul diminuării sumei destinate Clubului Sportiv Oltchim de la 600.000 lei la 300.000 lei, suma cheltuită în semestrul I al anului 2013, iar suma de 300.000 iei ramasă neconsumată va fi utilizată pentru finanțarea "ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA".

(2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: • Direcției Economico-Financiare.


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ț a MIHĂE
Râmnicu Vâlcea, 15 iulie 2013

MUNICIPIUL RM VALCEA

Anexa nr. 2 HCL nr.

ANEXA Nr. |a HăRÂREA CONSÎLHJLUI LOCALPT.
vic^™/ EC. GIGF I

SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013-lei-

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

221,836.420

66,678,570

63,760,550

47,746,300

43,651,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

124,712,220

41,723,970

30,096,250

29,391,000

23,501,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

97,124,200

24,954,600

33,664,300

18,355,300

20,150,000

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

124,712,220

41,723,970

30,096,250

29,391,000

23,501,000

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,361,000

5,071,000

5,198,000

5,151,000

4,941,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,940,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000

625,000

625,000

625,000

4

Apărare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,920,000

485,000

485,000

485,000

465,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

175,000

175,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,600,000

401,000

412,000

412,000

375,000

8

Direcția de Protecție Sociala

CAP. 68

840,000

210,000

210,000

210,000

210,000

9

Cantina ajutor social

CAP. 68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

10

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

11

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000

450,000

450,000

450,000

12

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000

173,000

173,000

0

14

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,236,000

302,000

310,000

312,000

312,000

15

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61,000

49,000

40,000

40,000

16

Străzi - DADP

CAP.84

1,083,000

271,000

271,000

271,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

77,283,320

15,845,590

30,124,350

16,710,380

14,603,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

11,479,410

3,400,000

3,518,030

2,961,380

1,600,000

- aparat propriu

3,779,410

1,200,000

1,918,030

661,380

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,350,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

1,075,000

- dobanda împrumut

4,200,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

601,000

91,000

301,000

120,000

89,000

- Politia Locala

496,000

61,000

276,000

100,000

59,000

- Apărare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

5

Invatamant

CAP. 65

6,516,350

1,085,000

2,191,350

1,414,000

1,826,000

- cheltuieli functionale-reparatii scoli

674,000

473,000

201,000

0

0

- cheltuieli funcționale -scoli

888,350

0

888,350

0

0

- ajutoare sociale

215,000

67,000

82,000

0

66,000

- reparatii curente

3,839,000

300,000

700,000

1,339,000

1,500,000

- internate

550,000

125,000

200,000

75,000

150,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

0

110,000

6

Sanatate

CAP. 66

291,000

53,000

69,000

124,000

46,000

- dispensare medicale scoli

211,000

35,000

47,000

104,000

25,000

- dispensar TBC

80,000

18,000

22,000

20,000

20,000

7

Cultura si recreere

CAP. 67

8,616,260

2,332,590

2,523,670

2,284,000

1,476,000

-

- obiecte inventar+reparații

710,000

110,000

200,000

200,000

200,000

- activitati cultural sportive

1,250,000

196,000

350,000

350,000

354,000

- întreținere spatii verzi

2,880,000

754,000

941,000

705,000

480,000

- Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv Oltchim

300,000

450,000

50,000

-200,000

0

- Asoc. Handbal Club Municipal Rm. Valcea

300,000

0

0

250,000

50,000

- cheltuieli din sponsorizări

86,260

72,590

13,670

0

0

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

210,000

66,000

66,000

66,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,530,000

325,000

505,000

616,000

84,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000

125,000

185,000

85,000

105,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,857,500

1,494,000

544,600

392,000

427,000

- aparat propriu

17,500

0

17,500

0

0

- Direcția de Protecție Sociala

180,000

28,000

52,000

50,000

50,000

- Centru Social Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - aparat propriu

17,000

0

17,000

0

0

- crese - cheltuieli funcționale

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

- Cantina ajutor social

450,000

110,000

110,000

110,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente insotitori

480,000

120,000

120,000

120,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,123,000

1,123,000

0

0

0

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,312,800

2,320,000

2,382,800

2,380,000

2,230,000

-DADP

8,260,000

1,720,000

2,180,000

2,180,000

2,180,000

- aparat propriu

314,800

100,000

64,800

100,000

50,000

- cotizație * zona metropolitana

38,000

0

38,000

0

0

- fond IID

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,440,000

835,000

1,135,000

785,000

685,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,070,000

770,000

1,000,000

700,000

600,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

6,941,000

700,000

6,241,000

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

22,878,000

2,460,000

10.118,000

5,150,000

6,150,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

400,000

200,000

100,000

50,000

50,000

- rambursare credit intern

4,000,000

0

4,000,000

0

0

- subvenție ETA

4,378,000

1,060,000

1,718,000

800,000

800,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

27,067,900

20,807,380

-5,226,100

7,529,620

3,957,000

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

1,402,240

500,000

268,690

300,000

333,550

2

Ordine publica

CAP. 61

347,680

200,000

-96,400

100,000

144,080

3

Invatamant

CAP. 65

364,800

200,000

-70,000

200,000

34,800

4

Invatamant

CAP. 65

52,000

3,000

43,000

3,000

3,000

___5

Cultura recreere

CAP. 67

1,053,880

744,000

-26,000

165,000

170,880

6

Asistenta sociala

CAP. 68

600,500

500,000

-17,500

0

118,000

__7

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,778,070

3,000,000

1,921,880

2,032,000

2,824,190

8

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

9

Protecția mediului

CAP. 74

280,000

1,000,000

-860,000

70,000

70,000

10

Străzi

CAP. 84

13,187,730

14,659,380

-6,389,770

4,659,620

258,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

97,124,200

24,954,600

33,664,300

18,355,300

20,150,000

A. SUME DIN TVA

76,123,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,100,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

57,974,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,382,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP,65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP .68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,663,130

50,000

1,563,130

0

50,000

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Re tehnologiza re centrale termice

CAP.70

56,430

0

56,430

0

0

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

19,338,070

7,720,600

10,502,170

1,115,300

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

15,350,920

5,045,500

9,190,120

1,115,300

0

DIRECTOR E^CUTIV, EC. I0N5LEPADAT

SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS