Hotărârea nr. 176/2013

hotarirea 176 - 27 iunie 2013 - desemnare reprezentant CL in AGA APAVIL

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 176

privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21170 din 26.06.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune eliberarea din calitatea de reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APAVIL S.A a domnului Vîrlan Eduard, ca urmare a renunțării acestuia la această calitate, precum și desemnarea altui reprezentant;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnului loniță Gheorghe ca reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.;

Având în vedere că prin hotărârea nr.265 din 21.09.2010, modificată prin hotărârea nr.62/2011, Consiliul Local a aprobat fuziunea dintre S.C. ACVARIM S.A. și S.C. APAVIL S.A, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 171/20/2012, domnul Vîrlan Eduard a fost desemnat să reprezinte interesele municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor a noului operator regional rezultat în urma fuziunii, respectiv S.C. APAVIL S.A;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea Consiliului Local nr. 153/05.06.2013, d-l Vîrlan Eduard a fost ales în funcția de viceprimar al municipiului, funcție incompatibilă cu cea de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local, conform art. 87 lit f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și de renunțarea acestuia la calitatea de reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A., înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 21014 din 17.06.2013; de asemenea, având în vedere că până la această dată nu au fost duse la îndeplinire prevederile hotărârii nr. 298/147 din 2012, asa cum a fost completată prin hotărârea nr. 151/05.06.2013, conform adresei S.C. APAVIL S.A nr. 15746/28.05.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 20527/11.06.2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările ulterioare și ale art.37 din Legea nr.215/2001;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se eliberează domnul Eduard Vîrlan din calitatea sa de reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.

Art.2.(1) Se desemnează domnul Gheorghe loniță, ca reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A, pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar majoritar la această societate.

 • (2) Se împuternicește persoana nominalizată la alin.(1) să ducă la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147/2012, așa cum a fost completată prin hotărârea nr. 151/05.06.2013.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Consiliului Județean Vâlcea;

 • - S.C. APAVIL S.A;

 • - S.C. ADI APA Vâlcea;

 • - Dlui Vîrlan Eduard ;

 • - Dlui lonițâ Gheorghe.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Eduard VÎRLAN   '


  SECRETA^MUNICIPJV; jurist Tțroa MIHĂE5CU


Râmnicu Vâlcea, 27 iunie 2013