Hotărârea nr. 175/2013

hotarirea 175 - 27 iunie 2013 - rectificare liste 2013 ( 6 si 7)

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MuNtCIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 175 privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 33635 din 26.06.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea listei de investiții pe total surse de finanțare pe anul 2013 și a listei de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că ulterior ultimei rectificări a bugetului local, aprobată prin hotărârea nr. 155/2013, s-a aprobat prin hotărârea nr. 163/2013 participarea municipiului, în calitate de asociat, la Clubul « Handbal Club Oltenia », stabilindu-se participarea municipiului în noua structură asociativă cu suma de 980 lei reprezentând aport la capitalul social; de asemenea, luând în considerare necesitatea continuării lucrărilor la proiectele cu finanțare externă și având în vedere că până la această dată Comisia de autorizare a împrumuturilor locale nu s-a întrunit pentru a aproba cererea municipiului Râmnicu Vâlcea de autorizare a efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 10.000.000 lei din contractul de credit încheiat cu CEC BANK Sucursala Vâlcea impunându-se astfel repartizarea în plus și în minus a excedentului din anul 2012 pe obiectivele din cadrul listei fără a se modifica valoarea totală a acestei liste astfel:

Reabilitare și modernizare clădire Colegiul Național Alexandru Lahovari se majorează cu suma de 562.000 lei pentru decontarea Certificatului interimar de plată nr. 27 către SC CONEXVIL SA;

Prelungirea Bdului Tineretului spre sud cu bdul Dem Râdulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67 se majorează cu suma de 635.000 lei pentru decontarea Certificatului interimar de plată nr. 5 către SC PROTECTCHIM SRL;

Amenajarea și modernizarea străzii Aurelian Sacerdoțeanu și străzii Patriarh lustinian Marina se reduce cu suma de 1.197.000 lei;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a intrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE prin redistribuiri de sume între poziții rămânând la valoarea totală de 27.072.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • a) se majorează Cap. V - majorare de capital pe Capitolul 67.02. - Cultură, recreere, religie - poziția 2 la obiectivul Capital Social « Handbal Club Oltenia » cu suma de 1.000 lei;

  • b) se micșorează Cap. IV - Cheltuieli de proiectare pe Capitolul 67.02. -Cultură, recreere, religie - poziția 2 la obiectivul « Conservare și reabilitare Casa Olănescu » cu suma de 1.000 lei.

Art.2. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local prin repartizarea în plus și în minus a excedentului din anul 2012 pe obiectivele din cadrul listei, aceasta rămânând la valoarea totală de 34.338.070 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • a) Reabilitare și modernizare clădire Colegiul Național Alexandru Lahovari se majorează cu suma de 562.000 lei pentru decontarea Certificatului interimar de plată nr. 27 către SC CONEXVIL SA;

  • b) Prelungirea Bdului Tineretului spre sud cu bdul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67 se majorează cu suma de 635.000 lei pentru decontarea Certificatului interimar de plată nr. 5 către SC PROTECTCHIM SRL;

  • c) Amenajarea și modernizarea străzii Aurelian Sacerdoțeanu și străzii Patriarh lustinian Marina se reduce cu suma de 1.197.000 lei;

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 - 2, iar anexele nr. 1 - « Situația veniturilor bugetului local pe anul 2013 », nr. 2 - « Situația cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 », nr. 3 - « Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013 », nr. 4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », nr. 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN ,.

Ir i              r **1

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Iama MIH^ESCU

Râmnicu Vâlcea, 27 iunie 2013

RCMANIA

PRSMARÎA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIT!!, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97


lei RON

> Nr.crt.

I crt I

î____________________________

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare initîaia

|     Valoare

I       totala

actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib, de la buget Stat

î

TOTAL

214.037.798

232.675.773

21.837.407

27.072.330

27.071.330

27.015.900

56.430

0

0

din care C+M

155.389.749

173.030.716

19.512.483

6.807.447

6.807.447

6.769.617

37.830

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

49.233.759

12.458.914

866.550

866.550

866.550

0

0

0

din care C+M

27.107.609

31.786.990

11.237.355

791.100

791.100

791.100

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

35.860.450

35.860.450

0

701.000

701.000

701.000

0

0

0

din care C+M

34.681.450

34.681.450

0

639.500

639.500

639.500

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!) - TOTAL

135.302.837

147.581.564

9.378.493

25.504.780

25.503.780

25.448.350

56.430

0

0

din care C+M

93.600.690

106.562.276

8.275.128

5.376.847

5.376.847

5.339.017

37.830

0

0

Cap. 51.02. Autoritatî publice

1.402.240

1.402.240

0

1.402.240

1.402.240

1.402.240

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.399.740

1.399.740

0

1.399.740

1.399.740

1.399.740

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

1.399.740

1.399.740

0

1.399.740

1.399.740

1.399.740

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

o’

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

6

0

0

o’

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Nr.crt. crt

nPMi iiuirfa nniernui ii i n                                    Valoare

Valea re totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men P IF

data începerii execuției nr si data acord MF

inițiala

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

____________Cap.SS.02. - Invatamant_____

11.015.537

11.057.402

6.884.824

364.800

364.800

364.800

0

0

_________0

din care C+M

10.281.293

10.337.108

6.496.250

197.750

197.750

197.750

0

u

________0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

34.100

34.100

34.100

0

u

________0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

27.100

27.100

27.100

0

___o

________0

2

----------------—-----

Amenajare s: modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14,100

0

0

________0

din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

__o

________0

3

Sala de sport qr. Școlar sanitar Antim îvireanu-utiiitati

350.000

350.000

0

10.000

10.000

10.000

0

__o

______q

din care C+M

300.000

300.000

0

5.000

5.000

5.000

0

__u

________o

4

Grădiniță A qrupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

10.000

10.000

10.000

0

0

______q

din care C+M

480.000

480,000

"ol

8.000

8.000

8.000

___________0

0

_____q

B                      LUCRĂRI NOI

0

0

0

"ol

0

0

___________q

0

______q

din care C+M

0

0

0

0

0

__________q

0

0

______q

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

7.935.537

7.928.629

4.620.108

330.700

330.700

330.700

0

__q

________o

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

__q

______q

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

___________q

0

0

______q

C2 Dotări independente

115.000

115.000

0

115.000

115.000

115.000

0

0

______q

---E---------------------------- C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

178,700

178.700

178.700

__________q

0

______q

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

_________________qj

u

0

5

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

______q

din care C+M

288.000

281.232

149.920

60.950

60.950

60.950

0

u

6

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul (he. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14.700

14.700

_______14.700

0

0

_____q

_______________________din care C+M______________________

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14.700

0

___u

0

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

100.000

100.000

100.000

-----

7

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

95.000

95.000

95.000

_________C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

_______37.000

0

u

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

_________q

u

0

Cap.67.02- Cultura, recreeresi religie -TOTAL

30.352.990

30.352.990

110.899

1.053.880

1.052.880

1.053.880

0

0

_____q

din care C+M

20.265.407

20.265.407

0

91.000

91.000

91.000

_____________o

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

______q

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

8

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

_________q

__q

______q

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

___o

0

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

_____________o

u

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

o

_____q

9

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

32.000

32.D00

0

32.000

32.000

32.000

0

0

______q

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

____ 32.000

32.000

0

0

_______o

10

Bazin de inot - zona Chimistu

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.0D0

_________q

u

0

din care C+M

0

0

ol

______________0

0

0

0

u

0

Nr.crt. crt

C

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter | men j

P 1 F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

30.105.750

30.105.750

105.659

1.001.880

1.000.880

1.001.880

0

0

_______0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

_______0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

_______0

C2. Dotări independente

799.980

799.980

0

799.980

799.980

799.980

0

0

_______0

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

69.000

69.000

69.000

0|

0

_______0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

________0

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

_______0

11

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

______0

12

।Conservare reabilitare casa "Olanescu"_________________________

100.000

100.000

49.000

49.000

49.000

0

0

_______0

din care C+M

90.000

90.000

45.000

45.000

45.000’

0

0

________0

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1.202.910

27.657

5.000

5.000

5.000’

0

0

_______0

13

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

_______0

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

________0

1^

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

______0

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

0

0

_______0

15

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

________0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

131.900

131.900

0

131.900

131.900

131.900’

0

0

_______0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

______0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala -TOTAL

8.294.240

11.542.243

35.930

600.500

600.500

600.500

0

0

_______0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

_______0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

______0

din care C+M

0

0

0

o’

0

0

0

0

_______0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

o’

0

0

0

0

0

_______0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

__0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.294.240

11.542.243

35.930

600.500

600.500

600.500

-

0

__0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

______________0

0

_______0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

__________________C2. Dotări independente____________

100.500

100.500

0

100.500

100.500

100.500

0

u

0

______________________C3. Consolidări     _________________

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000’

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

O1

390.000

390.000

390.000

6

0

0

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

6

u

0

16

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

_____________________C5. Majorare capital__________

0

0

ol

0

0

0

0

1-    0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv .si dezv. publica

69.985.728

70.167.022

11.672.161

9.835.500

9.835.500

9.779.070

56.430

u

0

din care C+M

54.375.781

54.460.040

10.321.321

2.955.328

2.955.328

2.917.498

37.830

0

0

A ”

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123.309

14.201.324

9.708.230

175.950

175.950

175.950

0

0

0

din care C+M

9.572.400

11.997.826

8.680.589

162.500

162.500

162.500

_____________0

u

0

Locuințe ANL-Zona Morilor-utîlitati-et. II

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

6

0

0

17

din care C+M

2.908.350

2.908.350’

1.974.241

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

0

0

________0

18

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026’

0

0

o’

0

0

0

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

483

81.000

81.000

81.000

0

0

0

19

din care C+M

74.000

74.000

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84.850

84.850

100

84.750

84.750

84.750

0

0

0

20

din care C+M             __ .______

80.000

80.000

0

80.000

80.000

80.000

0

0

0

Nr.crt.

Cft

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Total alocații bugetare

din care:

De la

bugetul local

'“7

Contrib. de la buget Stat

Ca pa ci tati

Ter men P 1 F

■ cir.irntp AN! Ostrov 5 - irfititati

2.513.860

2.513.860

5S.250

9.500

■ 9.500

9.500

0

0

________0

21

din care C+M

2.065.550

2.065.550

0

8.500

8.500

8.500

0

U

________0

22

Locuințe ANL ext Ostrov.6-utilitati-completare

955.120

955.120

803.743

500

500

500

0

0

_______0

-                        —---C  --— din care C+M

658.500

658.500

670.447

0

0

0

0

__u

_______0

13.000

13.000

12.760

200

200

200

0

u

_______0

23

din care C+M

11.000

11.000

10.875

0

0

0

0

u

______g

a                    LUCRĂRI NOI

331.000

331.000

0

286.000

286.000

286.000

0

0

__0

_____________________din care C+M

254.000

254.000

0

262.500

262.500

262.500

0

0

________0

24

Amenajare Cirnitir Feteni_________________________________

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

_____________0

u

________0

din care C+M

0

0

0

48.500

48.500

48.500

o1

u

______g

25

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal. Timiș

45.000

45.000

0

41.000

41.000

41.000

0

0

______g

din care C+M

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

0

0

._______g

26

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

23.500

23.500

0

23.500

23.500

23 500

0

u

_______g

d'n care C+M

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

u

_______0

27

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

0

24.500

24.500

24.500

_____________0

u

_______g

_____ din care C+M

22.000

22.000

0

22.000

22.000

22.000

____________0

u

______g

28

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

u

______g

din care C+M

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35,000

6

0

______g

! 9Q

(

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decedai

59.000

59.000

0

59.000

59.000

59.000

0

0

______g

,                       din care C+M

57.000

57.000

0

57.000

57.000

57.000

____________0

u

________0

30

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

0

47.000

47.000

47,000

0

u

______g

din care C+M

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

0

0

______g

..

Extindere rețea iluminat zona str Grădinilor

45.000

45.000

0

4.000

4.000

_________4.000,

0

0

_______0

37

din oare C+M

40.000

40.000

0

0

0

0

0

u

______g

C              ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

58.531.419

55.634.698

1.963.931

9.373.550

9.373.550

9.317.12?

56.430

0

_______0

_________________ din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

2.530.328

2.530.328’

2.492.498

__37.830

u

________0

_____________________C1 .Achiziții de imobile_____________________

1.049.000

1.049.000

0

1.049.000

1.049.000

1.049.000

0

u

________0

C2. Dotări independente

3.875.900

3.875.900

0

3.875.900

3.875.900

3.875.9001

0

0

________0

C3. Consolidări

51.793.799

48.B97.078

1.963.930

2.635.930

2.635.930

2.579.500

56.430

CI

______0

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

2.530.328

2.530.328

2.492.498

37.830

0

_______0

32

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Tralan si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

0

66.000

66.000

66.000

0

0

_____g

din care C+M

65.000

65.000

0

64.000

64.000

64.000

0

u

______0

33

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

1.315

76.100

76.100

76.100

c

u

_______0

din care C+M

76.100

76.100

0

76.100

76.100

_______76.100

0

u

0

34

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm Valcea

9.000.000

9.000.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

8.500.000

8.500.000

0

0

0

0

0

______g

35

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST________________

450.000

450.000

100.000

lOO.OOol

100.000

0

u

0

din care C+M

442.000

•   442.000

92.000

92.000

_______92.000

0

0

0

36

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA___________

300.000

300.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

293.000

293.000

92.000

92.000

92.000

0

u

______0

37

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

10.000

10.000

10.000

0

u

_______0

din care C+M

13.000.000

13.000.000

0

0

__________ 0

0

0

0

33

Reab ret termice - PT1-bloc C5.A3.A4.A5

1.327.420

772.816

321.600

440.930

440.930

381.265

59.665

0

0

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880

430.890

430.890

375.190

55.700

u

0

i 'W

Reab. ret termice -PT13-bloc Cczia,G,H,J__

2.964.406

1.403.633

907.258

478.060

478.060

575.400

-97.340

0

0

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

|     Valoare

inițiala

i

Valoare i Realizat

Cheltuieli totale 2013

Ca Pa ci tati

Ter men PIF

totala actualizata

1 pana ia 31 dec. 2012

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

din care C+M

I        2.652.292

1.363.250

889.898

' 471.850

471.850

580.230

-108.380

0

0

40

Reab. ret. termice - PT38-bIoc N1,P1,P2,N3,N5

I        1.868.785

1.087.441

441.633

629.840

629.840

535.735

94.105

0

0

din care C+M

1.664.924

1.046.917

432.954

613.970

613.970

523.460

90.510

0

0

41

Reabilitare retete termice încălzire si apa calda de consunrTPT 1 Ostroveni: ramura 3 blc BO,A1,A2, B1 ,C16,C17,C1,C2,C3,C4

660.000

660.000

0

156.350

156.350

156.350

0

0

0

din care C+M

608.040

608.040

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

42

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni iramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23.C32.S2-

600.000

600.000

0

140.540

140.540

140.540

0

0

0

|                        din care C+M

546.560

546.560

0

135.000

135.000

135.000

0

0

0

43

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18.C19,C2O.C24,C25,C26,C27

765.000

765.000

0

182.360

182.360

182.360

0

0

0

din care OM

709.163

709.163

0

175.000

175.000

175.000

0

0

0

44

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B.O,P,R,V1-

737.000

737.000

0

175.680

175.680

175.680

0

0

0

din care C+M

683.200

683.200

0

170.000

170.000

170.000

0

0

0

45

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

46

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

47

Dezafectarea stalpiior de i.'uminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

30.000

30.000

0

' 30.000

30.000

30.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1.811.720

1.811.720

0

1.811.720

1.811.720

1.811.720

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

din care C+M

o

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

"o

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

G

C4 Chelt. de proiectare pt elab, SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

92.359.383

107.526.196

3.133.593

13.187.730

13.187.730

13.187.730

0

0

0

din care C+M

63.357.979

78.390.380

2.694.912

3.170.869

3.170.869

3.170.869

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.458.462

31.690.922

480.728

639.000

639.000

639.000

0

0

0

din care C+M

14.416.403

16.607.775

371.897

585.000

585.000

585.000

0

0

0

48

Sistem de manag. al traficului în munic. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

6.000

6.000

6.000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

o”

0

0

0

0

49

Pasaj pietonai suprateran str. Raurenî

800.000

800.000

0

0

0

0

0

0

din care C+M

780.000

780.000

0

0

0

0

0

0

0

50

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

2.000.000

3.814.O9o|

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

i

Valoare j inițiala

1     Valoare

1       totala

1 actualizata

1 i

din care C+M

1.980.000

3.266.822

51

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

2.000.000

3.418.370

din care C+M

1.980.000

2.884.550

52

Subtraversare pietonala inî. Calea lui Traian cu str. G-raf Magheru

2.600.000

2.600.000

din care C+M

2.400.000

2.400.000

53

Artera de legătură intre str. Petrisor si str. A Ivireanu

527.472

527.472

din care C+M

428.197

428.197

54

Eliberarea de amplasament rețele electrice ptr proiectul "Amenajare si modernizare str. A Sacerdoteanhu si str. P 1. Marina"

660.000

660.000

din care C+M

639.296

639.296

55

i

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.i. Marina

177.000

177.000

din care C+M

175.000

175.000

|Sens giratoriu inters.DNZ cu Calea Traian-str. Timiș

1.285.490

1.285.490

>                         din care C+M

1.200.000

1.200.000

B

LUCRĂRI NOI

35,492,450

35.492.450

din care C+M

34.395.450

34.395.450

56

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

31.198.450

din care C+M

30.390.450

30.390.450

57

Artera de legătură intre bri N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

2.000.000

din care C+M

1.980.000

1.980.000

58

Artera de legătură intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

100.000

din care C+M

55.000

55.000

59

Lucrări prevenire inundatii

600.000

600.000

din care C+M

580.000

580.000

60

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

94.000

din care C+M

90.000

90.000

61 '

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

1.500.000

1.500.000

din care C+M

1.300.000

1.300.000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

28.408.471

40.342.824

din care C+M

14.546.126

27.387.155

C1.Achiziții de imobile

6.686.985

6.686.985

C2. Dotări independente

0

0

C3. Consolidări

18.569.336

33.655.839

din care C+M

14.546.126

27.387.155

62

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

3.568.723

3.568.723

din care C+M

1.439.995

1.439.995

Realizat pana ia 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013 i

Ca pa ci tatî

Ter men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de ia buget Stat

C

90.000

90.000

90.000

0

0

o1

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.467

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0

280.000

280.000

280.000

0

L 0

0

262.832

60.000

60.000

60.000

0

0

0

262.832

60.000

60.000

60.000

0

0

0

109.065

65.000

65.000

65.000

0

0

0

109.065

65.000

65.000

65.000

0

0

0

4.525

8.000

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378.000

378.000

378.000

0

0

0

0

345.000

345.000

345.000

0

0

0

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

350.000

350.000

350.000

345.000

345.000

345.000

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.652.865

12.170.730

12.170.730

12.170.730

0

0

0

2.323.015

2.240.869

2.240.869

2.240.869

0

0

0

0

6.686.985

6.686.985

6.686.985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.652.865

2.331.595

2.331.595

2.331.595

0

0

0

2.323.015

2.240.869

2.240.869

2.240.869

0

0

0

28 107

28.000

28.000

28.000

0

0

o’

28.107

27.000

27.000

27.000

0

0

0

Nr.crt. ort

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare        Realizai 1 Cheltuieli

Ca pa ci tati

Ter | men ।

P 1 F

totala actualizata

pana la

31 dec.

2012

totale 2013

Total alocații bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

63

Reabilitarea pod peste râul Olt

4.374.664

■ 19.008.290

158.200

5.000

5.000

5.000

0

u

______0

din care OM

3.832.055

16.549.900

o’

0

0

0

0

0

_______0

64

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

1.500.000

2.091.715

1.461.169

30.500

30.500

30.500

0

0

__0

__din care C+M_______________________

1.400.000

1.711.870

1.401.983

30.000

30.000

30.000

0

0

____0

65

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

L____   386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

______0

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.305

160.305

160.305

0

u

_______0

66

Modernizare str. Islazului:                                           I           966.540

966.540

553.410

10.000

10.000

10.000

0

0

______g

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.600

4.600

4.600

0

0

_____g

67

Modernizare str. Berzei

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

__g

din care C+M______________________

209.560

209.560

124.730

160

160

160.

0

u

______g

68

Modernizare str. Spicului____________

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.00u

_________0   0

__g

din care C+M

281.480

281.480

172.698

0

0

0

0

0

______g

69

Modernizare str. Bîcazului

140.643

140.643

5.598

135.045’

135’045

135.045

ol

0

________0

din care C+M

117.304

117.304

0

117.304

117.304

117,304

0

0

_____g

70

Modernizare str. Lacului

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

_______0

din care C+M

_______1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

"o1

0

______g

71

Modernizare str. Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

0

0

u

_____g

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

_____g

Modernizare str Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

0

0

Oi               0

u

______g

72

din care C+M

453.840

453.840

0

0

0

0;              0

0

o|

73

Modernizare str. Saveasca

5.000

5.000

o”

5.000

5.000

5-OOOÎ             0

0

____i

din care C+M

0

0

0

0

0

0;_______________0

0

__g

74

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

155.000

155.000

155.000!             0

u

______0

din care C+M

650.000

650.000

ol

145.000

145.000

145.000!             0

0

______g

75

Modernizare strada Diguiui I7866mp x 150 lei/mp)

1.179.900

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000’             0

u

-______g

din care C+M

_______1.000.000

1.000.000

0

90.000

90.000

90.000

_____________0

0

0

76

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

600.000

600.000

600.000

_____________0

u

______g

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

594.000

594.000

594.000

0

0

0

77

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

300.000

300.000

0

92.0D0

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

89.500

89.500

89.500_

0

u

0

78

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

289.050

289.050

289,050

0

0

0

din care C+M

327.000

327.000

0

280.000

280.000

280.000

0

___u

0

79

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian______________

406.000

267.162

30.895

213.000

213.000

213.000

din care C+M

396.000

207.314

0

208.000

208.000

208.000

Modernizare str. Episcop Clement

205.000

205.000

0

205.000

205.000

205.000

0

o

______g

din care C+M

200.000

200.000

0

200.000

200.000

200.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

2.152.150

,/ o

0

2.152.150

2.152.150

2.152.150

0’

0

0

80

C5. Majorare capital

___   1.000.000

li—

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

_____________0

0

0

Sef serviciul Investiții

Director Economic Ec. lo^ l^padat


ing. Corina Toma
LISTA

Privind influentele valorice In Lista de Investiții - iunie 2013 ca urmare a rectificării de buget local

wȚWT.’,rll',’“'"TitPÎF'i’’““i"'??:'»'I711’? 1     T’’  !■ F ’"’r’J'v,HjW

ligi..

Mii»

& «•».

U<< Kf

■‘liiiiii

Programatrectlf.

WBffiiiiHBs'

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

50.000

-1.000

49.000

Cap.67.02 Cultura, recreere, religie

50.000

-1.000

49.000

1

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

50.000

-1.000

49.000

V

MAJORARE CAPITAL

0

1.000

1.000

i                 Cap.67.02 Cultura, recreere, religie

0

1.000

1.000

2

Capital social "Handbal Club Oltenia"

0

1.000

1.000

Plusuri

1.000

0

Minusuri

-1.000

. -^ii

_____0

50.000

TOTAL GENERAL

50.000

I

50.000


Director E sonomic

Ec. lorțLgf adat


LISTA

Privind influentele valorice in Lista de investitii - iunie 2013 ca urmare a rectificării de buget local

INrm

Nominalizarea schlz. de bunuri sl a altor chelt de Investiții'          j

■ Progr.llsta ; ■ 20.0S.201.3

Influent».* / - .

Programat rec AU1 27.06:2013 VC

0

'.....

: <■ ‘s - .....

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB, ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR $1 ALTE STUDII AFENETE __      OBIECTIVELOR

50.000

-1,000

49.000

Cap.67.02 Cultura, recreere, religie

50.000

-1.000

49.000

1

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

50,000

-1.000

49.000

V

MAJORARE CAPITAL

0

1.000

1.000

_2__

Cap.S7.02 Cultura, recreere, religie

0

1.000

1.000

Capital social "Handbal Club Oltenia"

0

1 000

1.000

Plusuri

1.000

0

Minusuri

-1.000

TOTAL II

50.000

0

50.000

........    _____ „I9LA1ycg»m>:________

50.000

/ 0

50.000

Director/țconomic


Pt.Primar

Viceprimar Ec. Gigi Ion MEc


padat


Sef Serviciu investitii

Ing. Corina TomaMunicipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813


Anexa nr. 6 la HCL nr..poziția “Alte Cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare


Nr, crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

25.504.780

Din care C+M

5.376.847

1

ACHIZIȚII IMOBILE

8.015.985

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

mp

1.038,000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

mp

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci țHCL 15/2013)

mp

19,00

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

280.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

mp

180.000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

mp

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

6.686.985

6

Achiziție teren ob amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

mp

688.606

7.

Amenajare cale acces intrarea Sudului

mp

550.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

mp

5.448.379

9

Prelungire str. Antim ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dabia

mp

0

11

DOTĂRI INDEPENDENTE

6.638.800

Cap. 51.02 Autoritati publice

1.399.740

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

71.000

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

10.000

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

9

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane licența autocad 2010

buc

100.000

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

298.000

12

Periferice, printare

buc

177.940

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2,300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

18.600

15

Licențe Softwore

buc

100.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date Is toate sediile primăriei (Network Storage) conform cerințelor SR ISO/CEI 27001:2006(servere pentru salvare baze de date softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiile publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

21

Instaiatie de climatizare, inclusiv montaj - Direcția patrimoniu

buc

1

80.000

22

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant

buc

228.000

23

Instalație de sonorizare - Primărie mun Rm. Valcea

buc

1

25.000

24

Sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

5.100

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

347.680

25

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

26

Statii radio emisie TETRA

buc

15

93.000

27

Autoturisme

buc

2

103.000

28

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920Nr, crt.

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

29

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

30

Statie de lucru sistem <T supraveghere video

buc

1

20.460

31

Camere video si montaj 10 camere video achiziționate in 2012

buc

10

62.000

32

Sirena alarmare - SU

buc

1

35.000

Cap.65.02. - invatamant

115.000

33

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

50.000

34

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

799.980

35

Instrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

buc

1

8.000

36

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

37

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

20.000

38

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

buc

1

489.000

39

Statuie in bronz - bust Spini Haret

buc

1

11.000

40

Multifuncțional color si alb-negru -1 buc

buc

1

11.780

41

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

0

42

Dotări zone picnic . din care:

buc

1

100.000

foisoare

buc

8

60.000

toalete eco

buc

4

20.000

gratare

buc

8

20.000

43

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

20.000

44

Instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) -Filarmonica I Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

35.000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

100,500

45

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

46

Dolari echipamente - Centru Mara, din care

20.500

Coloana cu bule de aer

buc

1

5.000

Fibra optica

buc

1

3.450

Proiector de efecte vizuale

buc

1

3.600

Set muzical

buc

1

2.660

Taburet

buc

2

5.700

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

3.875.900

47

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

48

Autoutili cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

49

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

50

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

51

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

32

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm DADP

buc

1

3.530

53

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

54

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

1

2.690

55

Etuva termoreglabila, temp max 200gr, capacitate 100 L DADP

buc

1

0

56

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

57

Apprat inel - bila automat - 1 buc - DADP

buc

1

0

58

Penetrometru electronic - 1 buc - DADP

buc

1

0

59

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai ■ DADP

buc

1

0

60

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

61

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

62

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

63

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

64

Remorca platforma - DADP

buc

1

80.000

65

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

20.000

66

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

1

380.000

67

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

68

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

69

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

D

70

Tractor multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

71

încărcător frontal - opțional la tractor • PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Cupa braț escavat ■ opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

_73 _

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

70.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

__o__|

1

2

3

4

5

6

24__

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

75

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

76

nstalatii de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

77

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

300.000

78

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

79

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

III.

CONSOLIDĂRI

5.616.225

din care C+M

5.376.847

Cap. 65.02. INVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.650

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

60.950

• 2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

3

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

5

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

0

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare Arenele Traian

buc

1

5,000

din care C+M

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

400.000

din care C+M

390.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2.635.930

din care C+M

2.530.328

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M

64,000

11

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

76.100

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

' 13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

100.000

din care C+M'

92.000

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

ml

108251

10.000

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

16

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

ml

1000

440.930

din care C+M

430,890

17

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

478.060

din care C+M

471.050

18

Reab ret. termice - PT38-bloc N1,P1,P2,N3,N5

ml

700

629.840

din care C+M

613.970

19

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni : ramura 3 blc B0.A1.A2, B1,C16,C17,C1,C2,C3,C4

ml

890

156.350

din care C+M

150.000

20

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni gamura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal

ml

800

140.540

din care C+M

135.000

21

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2.C18,C19,C2O,C24,C25,C26,C27

ml

1038

182.360

din care C+M

175.000

22

23

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C.D.E.F S1,S2,S3,

A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața

ml

1000

175.680

din care C+M

170.000

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a 11 a

buc

1

30.000

din care C+M

29.518

Nr. crt.

Nominalizarea achiz, de bunuri si a altor chelt. de investitii *

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Mr. si data doc.

Suma

1

2

3

4

5

5

24

denaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

ml

2540

10.000

din care C+M

0

25

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

din care C+M

30.000

Cap.84.02 Transport urban

2,331.595

din care C+M

2.240.869

26

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Troian

buc

1

28.000

din care C+M

27.000

27

Reabilitarea pod peste râul. Olt

buc

1

5.000

din care C+M

0

28

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml

2463

30.500

din care C+M

30.000

29

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.305

30

Modernizare str. Islazului,

ml

540

10.000

din care C+M

4.600

31

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

32

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

'                   din care C+M

0

33

Modernizare str. Bicazului

ml

200

135.045

din care C+M

117.304

34

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

35

Refacere canal colector str, Bicaz

buc

1

289.050

din care C+M

280.000

36

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

0

din care C+M

0

37

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M

0

38

Modernizare str Saveasca

ml

5.000

din care C+M

0

39

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

mp

4620

155.000

din care C+M

145.000

40

Modernizare strada Digului (7886mp x 150 lei/mp)

mp

7866

92.000

din care C+M

90.000

41

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

600.000

din care C+M

594.000

42

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu s str. Ostroveni

mp

1972

92.000

j                   din care C+M

89.500

43

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

400

213.000

din care C+M

208.000

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

205.000

din care C+M

200.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

4.231.770

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvernare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3,000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

130.900

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr, locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

.6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Traian

buc

1

10.000

8

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

49.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor cheit. de investitii

UM ”

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

. 0

1

2

3

4

5

6

48

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (781 m)

buc

1

28.600

49

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

50

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

51

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

42.100

52

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

53

Artera de legătură intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str Corneliu Tamas)

buc

1

80 000

54

Retacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

55

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp), inclusiv proiectare

buc

1

8.000

56

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lut Traian cu Dacia

buc

1

6.000

57

Modernizare tronson str. PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

buc

1

8.000

58 ,

Statie de autobuz str. Ștrandului - aviz DN

buc

1

300

59

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

60

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

61

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

62

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

10.000

63

Sens giratoriu inters.DN? cu Calea Traian-str. Timiș

buc

1

42.000

V

MAJORARE CAPITAL

1.002.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1.000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia"

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.000

■ 2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm.

Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

3

Majorare capital ETA SA

buc

1             ;

1.000.000

Pt.'Primar

Viceprjmar

Gigi lonfjțataii
ROMANIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTI-TII


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 -

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCALlei RON__________y^1 \

| Nr.crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

\\ t-AJ

Credite bancare interne

Alte fonduri externe nerambursabile pbstaderare

Total alocatii bugetare

din care: De ia bugetul local

de^y bug.

de stat

jtafl

n

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

TOTAL FONDURI EUROPENE

141.419.447,00

129.019.427,00

9.085.582,00

34.338.070,00

15.000.000,00

13.249.500,00

6.088.570,00

1.520.000,00

4.568.570,00

0,00

_______0,00

din care C+M

118.063.470,00

80.246.160,00

7.434.942,00

32.486.820,00

14.677.000,00

12.054.250,00

5.755.570,00

1.520.000,00

4.235.570,00

0,00

_______0,00

A.Lucrari in continuare

75.601.260,00

63.239.150,00

3.478.041,00

21.740.590,00

9.800.000,00

8.584.600,00

3.363.990,00

1.463.040,00

1.900.950,00

0,00

_______0,00

din care C+M

66.518.420,00

51.222.840,00

2.810.359,00

21.203.850,00

9.650.000,00

8.189.860,00

3.363.990,00

1.463.040,00

1.900.950,00

0,00

_______0,00

B.Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

C.Atte chelt. de Investiții

65.818.187,00

65.780.277,00

5.607.541,00

12.589.480,00

5.200.000,00

4.664.900,00

2.724.580,00

56.960,00

2.667.620,00

0,00

_______0,00

din care C+M

51.545.050,00

29.023.320,00

4.624.583,00

11.282.970,00

5.027.000,00

3.864.390,00

2.391.580,00

56.960,00

2.334.620,00

0,00

_______0,00

Cap. 51.02. Autorități publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

din care C+M             J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

A.Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

B Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

C.Atte chelt. de investitii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

_________C2, Dotări independente_________

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

Cap 65 0? - Invatamant

16.948.610,00

16.910.700,00

5.130.998,00

7.085.650,00

4.073.000,00

1.942.640,00

1.070.010,00

38.580,00

1.031.430,00

0,00

0,00

din C3rt C+M

13.522.120,00

13.563.170,00

4.624.583,00

6.970.500,00

4.000.000,00

1.900.490,00

1.070.010,00

38.580,00

1.031.430,00

0,00

0,00

A.Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- o,oo’

0,00

0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C Alte chelt. de investitii

16.948.610,00

16.910.700,00

5.130.998,00

7.085.650,00

4.073.000,00

1.942.640,00

1.070.010,00

38.580,00

1.031.430,00

0,00

_______0,00

din care C+M

13.522.120,00

13.563.170,00

4.624.583,00

6.970.500,00

4.000.000,00

1.900.490,00

1.070.010,00

38.580,00

1.031.430,00

0,00

0,00

C3 Consolidări

16.948.610,00

16.910.700,00

5.062.202,00

7.085.650,00

4.073.000,00

1.942.640,00

1.070.010,00

38.580,00

1.031.430,00

0,00

0,00

din care C+M

13.522.120,00

13.563.170,00

4.624.583,00

6.970.500,00

4.000.000,00

1.900.490,00

1.070.010,00

38.580,00

1.031.430,00

0,00

_______0,00

1

Reabilitare si modernizare clădire Cnlpg Național A I ahovari

16.948.610,00

16.910.700,00

5.062.202,00

7.085.650,00

4.073.000,00

1.942.640,00

1.070.010,00

38.580,00

1.031.430,00

0,00

0,00

din care C+M

13.522.120,00

13.563.170,00

4.624.583,00

6.970.500,00

4.000.000,00

1.900.490,00

1.070.010,00

38.580,00

1.031.430,00

0,00

0,00

' Cap fi7 0? -Ciiittira rerppre <?/ mlițjitt

26.994.837,00

26.994.837,00

116.550,00

974.500,00

0,00

641.500,00

333.000,00

0,00

333.000,00

0,00

________0,00

din care C+M

22.562.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.Atte chelt. de investitii

26.994.837,00

26.994.837,00

116.550,00

974.500,00

0,00

641.500,00

333.000,00

0,00

333.000,00

0,00

0,00

din care C+M

22.562.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

_________C2. Dotări independente_________

1.738.087,00

1.738.087,00

0,00

900.000,00

567.000,00

333.000,00

0,00

333.000,00

C3 Consolidări

25.256.750,00

25.256.750,00

116.550,00

74.500,00

0,00

74.500,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

din care C+M

0,00

0,00

o,oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25.256750,00

25.256.750,00

116.550,00

74.500,00

0,00

74.500,00

0.00

0,00

0,00

0,00

din care C+M

22.562.780.00

22.562.780,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


| Nr.crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PIF

Credite bancare interne

Alte fonduri externe nerambursabile postaderare

Total alocatii bugetare

din care: De la bugetul loca)

Contrib. de ta bug. de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

: 0,00

0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheli de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.84.02 Transport urban

97.476.000,00

85.113.890,00

3.838.034,00

26.277.920,00

10.927.000,00

10.665.360,00

4.685.560,00

1.481.420,00

3.204.140,00

0,00

0,00

din care C+M

66.518.420,00

51.222.840,00

2.810.359,00

25.516.320,00

10.677.000,00

10.153.760,00

4.685.560,00

1.481.420,00

3.204.140,00

0,00

0,00

A. Lucrări in continuare

75.601.260,00

63.239.150,00

3.478.041,00

21.748.590,00

9.800.000,00

8.584.600,00

3.363.990,00

1.463.040,00

1.900.950,00

0,00

0,00

din care C+M

66.518.420,00

51.222.840,00

2.810.359,00

21.203.850,00

9.650.000,00

8.189.860,00

3.363.990,00

1.463.040,00

1.900.950,00

0,00

0,00

3

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Ttrdor Vladimir.

38.758.450,00

40.029.640,00

3.235.005,00

18.184.640,00

8.000.000,00

6.871.940,00

3.312.700,00

1.456.200,00

1.856.500,00

0,00

0,00

din care C+M

32.520,060,00

35.301.860,00

2.810.359,00

17.919.360,00

7.950.000,00

6.656.660,00

3.312.700,00

1.456.200,00

1.856.500,00

0,00

0,00

4

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de la int. cu str. Ostroveni pana la int. cu DN 67

36.842.810,00

23.209.510,00

243.036,00

3.563.950,00

1.800.000,00

1.712.660,00

51.290,00

6.840,00

44.450,00

0,00

0,00

din care C+M

33.998.360,00

15.920.980,00

0,00

3.284.490,00

1.700.000,00

1.533.200,00

. 51.290,00

6.840,00

44.450,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din care C+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo"

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte chett. de investitii

21.874.740,00

21.874.740,00

359.993,00

4.529.330,00

1.127.000,00

2.080.760,00

1.321.570,00

18380,00

1.303.190,00

0,00

0,00

din care C+M

15.460.150,00

15.460.150,00

0,00

4.312.470,00

1.027.000,00

1.963.900,00

1.321.570,00

18380,66]

1.303.190,00

0,00

0,00

C1 Achiziții de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3 Consolidări

21.874.740,00

21.874.740,00

359.993,00

4.529.330,00

1.127.000,00

2.080.760,00

132-1.570,00

18380,00

1.303.190,00

0,00

0,00

din care C+M

15.460.150,00

15.460.150,00

0,00

4.312.470,00

1.027.000,00

1.963.900,00

1321.570,00

18380,00

1.303.190,00

0,00

0,00

8

Amenajare si modernizare str Aurelian Sacerdoteanu si str Patriarh lustinian Marina

21.874.740,00

21.874.740,00

359.993,00

4.529.330,00

1.127.000,00

2.080.760,00

1321.570,00

18.380,00

1.303.190,00

0,00

0,00

din care C+M

15.460.150,00

15.460.150,00

4.312.470,00

1.027.000,00

1.963.900,00

1321.570,00

18.380,00

1.303.190.00

0,00

__0,00

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0,00

0,00

0,00

. .      0,00

„ 0,00

0,00

4     0,00

0,00

0,00

0,00

Municipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813LISTA 2013 poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Pt. Primar

Gigi wfaateij\t _

Director fytecutiyl;

Simona Morcov IWy ,

Set Serviciu Mai raggrrfeptul Proiectelor

Adelina Retevoescik^ĂMDirector EXbcut v

Ion Lepad^f ~

/ A7tXV'?/y

Sef Serviciu Contabilitate si BugetNr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

7.389.480,00

din care C+M

6.255.970,00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

900.000,00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0,00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

900.000,00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

450.000,00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

450.000,00

III

CONSOLIDĂRI

6.489.480,00

din care C+M

6.255.970,00

Cap. 65.02. INVATAMANT

3.012.650,00

din care C+M

2.970.500,00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

3.012.650,00

din care C+M

2.970.500,00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

74.500,00

din care C+M

0,00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

74.500,00

din care C+M

0,00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

3.402.330,00

din care C+M

3.285.470,00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

3.402.330,00

din care C+M

3.285.470,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

Municipiul Rm. Valcea

C.U.1.2540813

LISTA 2013


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

5.200.000,00

din care C+M

5.027.000,00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0,00

III

CONSOLIDĂRI

5.200.000,00

din care C+M

5.027.000,00

' Cap. 65.02. INVATAMANT

4.073.000,00

din care C+M

4.000.000,00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

4.073.000,00

din care C+M

4.000.000,00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

0,00

din care C+M

0,00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

0,00

din care C+M

0,00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

1.127.000,00

din care C+M

1.027.000,00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

1.127.000,00

din care C+M

1.027.000,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR Si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0,00

Pt. Primar /

Gigi l QfhMal

Viceprimar

Eduard Virlan,


Directg^Eioctițiy

Simorîa Morcov \ \Director Ext

Ion Lepadaj

Sef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos