Hotărârea nr. 174/2013

hotarirea 174 - 27 iunie 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 174

privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 22150 din 26.06.2013, întocmit de Direcția Economico - Financiară și Serviciul Sport, Cultură Mass-Media prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că în luna iunie 2013 la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, afin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 4.500 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.


SEQR^TA^ MUNICIPIU, jurist Țbrna MIHĂESCU

inictLVâlcea, 27 iunie 2013


Nr.

Nr. Adresa

Solicitant

Suma

Destinația

L

20834/13.06.2013

Forumul Cultural al Râmnicului

3.500 lei

Necesari pentru editarea numărului 2/2013 al revistei trimestriale de cultura „Forum V”, care va aparea la sfârșitul lunii iulie. Menționez ca aceasta publicație apare intr-un tiraj de 500 de exemplare, trimestrial si are la baza o cercetare stintifica autentica, exprimata intr-o bogata arie tematica, avand un impact deosebit in lumea intelectuala din municipiu, județ si tara, promovând astfel creativitatea in stiinta si cultura si avand efecte benefice intr-un domeniu atat de sensibil si prețios.

2*

22137/26.06.2013

Clubul

Sportiv ”Lykaios”

1.000 lei

Necesari pentru participarea la Concursul Național hipic de anduranță ”Cupa Iris7' ce se va desfășură în data de 05.07.2013 în localitatea Homorod Băi -Harghita, concurs organizat sub patronajul Federației Ecvestre Române.

TOTAL:

4.500 lei


DfRECTJOR ECONOMIC,

ION DAT


DIRECTOR JURIDIC, I PETRE gAZAN

COMPARTIMENTUL CULTURA, SPORT SI TINERET. DANIEL IONESCU