Hotărârea nr. 173/2013

hotarirea 173 - 27 iunie 2013 - modificare HCL 257 din 2012 contract BERD

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNHCIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 173

privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr, 257/106/2012 referitoare la aprobarea Contractului de sprijin pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință odinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21968 din 25.06.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 257/106 din 12 octombrie 2012 referitoare la aprobarea Contractului de sprijin pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 257/106/2012 s-a aprobat încheierea de către Municipiul Râmnicu Vâlcea cu S.C. APAVIL S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.) a Contractului de Sprijin pentru Proiect așa cum este definit în contractul de credit ce urmează a fi încheiat de către S.C. APAVIL S.A cu B.E.R.D, iar prin art.3 a fost împuternicit domnul Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să negocieze și să semneze în numele Municipiului Râmnicu Vâlcea, Contractul de Sprijin pentru acest proiect, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Sprijin pentru Proiect; având în vedere că până la această dată Contractul de sprijin mai sus menționat nu a fost încă încheiat, iar prin Ordinul nr. 229 din 08.05.2013 emis de Prefectul județului Vâlcea s-a constatat suspendarea de drept a mandatului de primar al domnului Emilian Valentin Frâncu, atribuțiile specifice funcției de primar fiind îndeplinite de către domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului conform Hotărârii Consiliului Local nr. 113/2013;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 257/106 din 12 octombrie 2012 referitoare la aprobarea Contractului de sprijin pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care va avea următorul conținut:

« Art.3. Se împuternicește viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Gigi Ion Matei, să negocieze și să semneze în numele Municipiului Râmnicu Vâlcea, Contractul de Sprijin pentru Proiectul menționat la art.1 cu S.C. APAVIL S A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Sprijin pentru Proiect”.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - S.C. ĂPAVIL S.A.;

  • - S.C. ADI APA VALCEA.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Eduard VÎRLAN


    SECRETAR MUNICIPIU


    MIHAESCU


Râmnicu Vâlcea, 27 iunie 2013