Hotărârea nr. 172/2013

hotarirea 172 - 27 iunie 2013 - modificare stat de functii DPS

ROMÂN IA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 172

privind modificarea statului de funcții al Direcției Protecție Socială

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2791 din 14.06.2013, întocmit de Direcția Protecție Socială, prin care se propune modificarea statului de funcții al acestei direcții prin transformarea a 3 (trei) posturi ca urmare a promovării în grad profesional a func’ionarilor publici din cadrul acestei direcții care au îndeplinit condițiile necesare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției Protecție Socială prin transformarea a 3 (trei) posturi, după cum urmează:

 • a) 1 (un) post de inspector, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Asistență Socială - Compartimentul Asistență pentru Persoane Adulte se transformă în postul de inspector, clasa I, grad superior;

 • b) 1 (un) post de inspector, clasa I, grad asistent din cadrul Serviciului Asistență Socială - Compartimentul Asistență pentru Persoane Vârstnice se transformă în postul de inspector, clasa I, grad principal;

 • c) 1 (un) post de inspector, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Prestații Sociale - Compartimentul Prestații Sociale se transformă în postul de inspector, clasa I, grad superior.

 • (2) Consecință a prevederilor alin. (1) se aprobă statul de funcții al Direcției Protecție Socială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Protecție Socială.  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA

  DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ

  î                                                                                J .


  Anexa nr.1


  STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOC

  •                                        •                                                   9  Nr. ja

  WREA CONSILIULUI LOCALI


  Nr.

  Crt.

  Numele și prenumele

  Funcția publică

  Clasa

  Gradul .profesional

  Clasa de salarizare

  i

  Nivelul studiilor

  Funcția contractuală

  Treapta profesional ă

  Nivelul studiilor

  Clasa de salarizare

  VACANT -dacă este cazul

  înalt funcționar public

  de conducere

  de execuție / nivel de salarizare

  de conducere

  de execuție

  1

  Ocupat

  Director executiv

  II

  80

  S

  2

  Vacant

  Director executiv adjunct

  II

  78

  s

  SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  3

  Ocupat

  șef serviciu

  II

  76

  s

  COMPARTIMENTUL ASISTENTĂ PENTRU PERSOANE ADULTE

  4

  Ocupat

  inspector

  I

  superior

  50

  s

  5

  Ocupat

  inspector

  I

  principal

  39

  s

  COMPARTIMENTUL ASISTENTĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

  6

  Ocupat

  inspector

  I

  superior

  50

  s

  7

  Ocupat

  inspector

  I

  principal

  39

  s

  8

  Ocupat

  inspector

  I

  asistent

  34

  s

  9

  Ocupat

  inspector

  I

  principal

  39

  s

  COMPARTIMENTUL ASISTENTĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

  10

  Ocupat

  consilier

  I

  superior

  50

  s

  11

  Ocupat

  inspector

  I

  superior

  50

  s

  12

  Vacant

  inspector

  l

  principal

  39

  s

  13

  Vacant

  inspector

  I

  principal

  39

  s

  14

  Vacant

  inspector

  I

  asistent

  34

  s

  Nr.

  Ort.

  Numele șl prenumele

  Funcția publică

  Clasa

  Gradul profesional

  Clasa de salarizare

  Nivelul studiilor

  Funcția contractuală

  T rea p ta profesională

  Nivelul studiilor

  Clasa salarizare

  VACANT -dacă este cazul

  înalt funcționar public

  de conducere

  de execuție i nivel de salarizare

  de conducere

  de execuție

  SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

  15

  j Ocupat

  Șef serviciu

  II

  76

  S

  COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

  16

  Ocupat

  consilier juridic

  I

  superior

  50

  s

  17

  Ocupat

  inspector

  1

  principal

  39

  s

  18

  Vacant

  consilier

  1

  principal

  39

  s

  19

  Ocupat

  inspector

  1

  principal

  39

  s

  COMPARTIMENTUL PROTECȚIA COPILULUI

  20

  Vacant

  inspector

  1

  asistent

  34

  s

  21

  Ocupat

  inspector

  1

  principal

  39

  s

  22

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  50

  s

  COMPARTIMENTUL INDEMNIZAȚII Șl ALOCAȚII

  23

  Vacant

  inspector

  1

  principal

  39

  s

  24

  Vacant

  inspector

  1

  principal

  39

  s

  25

  Ocupat

  referent

  III

  superioi

  23

  M

  SERVICIUL BUGET"CONTABILITATE, PRESTAȚII SOCIALE

  26

  Ocupat

  Șef serviciu

  II

  76

  s

  COMPARTIMENTUL BUGET-FINANCIAR-CONTABILITATE

  27

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  50

  s

  28

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  50

  s

  29

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  50

  s

  30

  Vacant

  consilier

  1

  superior

  . 50

  s

  31

  Ocupat

  consilier

  1

  superior

  50

  s

  32

  Vacant

  consilier

  1

  superior

  50

  s

  33

  Vacant

  inspector

  1

  asistent

  34

  s

  COMPARTIMENTUL PRESTAȚII SOCIALE

  34

  Vacant

  referent

  III

  superior

  23

  M

  35

  Ocupat

  referent

  III

  principal

  19

  M

  36

  Ocupat

  inspector

  1

  superior

  50

  S

  37

  Ocupat

  inspector

  1

  principal

  39

  s

  38

  Ocupat

  inspector

  1

  asistent

  34

  s

  Nr.

  Crt.

  Numele și prenumele

  Funcția publică

  Clasa

  Gradul profesional

  Treapta de salarizare

  Nivelul studiilor

  Funcția contractuală

  Treapta profesională

  Nivelul studiilor

  Nivelul de salarizare

  VACANT -dacă este cazul

  înalt funcționar public

  de conducere

  de execuție / nivel de salarizare

  de conducere

  de execuție

  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

  39

  Ocupat

  consilier

  I

  superior

  50

  S

  40

  Vacant

  inspector

  I

  principal

  39

  S

  41

  Ocupat

  inspector

  I

  asistent

  34

  s

  42

  Vacant

  consilier

  I

  superior

  50

  s

  Asistent personal*

  asistent social

  M

  14

  COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-ADMINISTRATIV

  43

  Ocupat

  insp. specialitate

  II

  S

  33

  44

  Ocupat

  referent

  IA

  M

  21

  45 .

  Ocupat

  îngrijitor

  M

  12

  46

  Ocupat

  șofer

  1

  M

  15

  Nr. total funcții publice

  42

  Nr. total funcții publice de conducere

  5

  Nr. total funcții publice de execuție

  37

  Nr. total funcții contractuale de conducere

  0

  Nr. total funcții contractuale de execuție

  4

  Nr. total funcții în instituție

  46

Director executiv, Soc. Virginia Fulgescu